Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny společnosti Neziskovky.cz

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny společnosti Neziskovky.cz

0 comments

Ve čtvrtek 26. února 2009 (a pro velký zájem rovněž v úterý 10. března 2009) se konala exkurze pražské organizace SKIP do knihovny společnosti Neziskovky.cz. Sídlo společnosti se nachází v domě, který je součástí staré zástavby na Malém náměstí v Praze a který má své osobité kouzlo. Účastníkům exkurze se věnovala vedoucí knihovny Mgr. Kateřina Pojerová, která představila jak společnost Neziskovky.cz, tak i samotnou knihovnu.

Společnost Neziskovky.cz

Jak název napovídá, činnost společnosti Neziskovky.cz je zaměřena na vzdělávací a informační služby pro neziskový sektor. Pracuje zde několik zaměstnanců, kteří spolupracují s externími lektory. Společnost Neziskovky.cz navazuje na činnost Informačního centra nadací a neziskových organizací, důraz je však v současnosti kladen spíše na vzdělávací aktivity. V sídle společnosti jsou k dispozici prostory ze zázemím a technikou potřebnou pro různá školení, konference apod. Kromě vzdělávání patří k činnostem společnosti základní poradenství o problematice neziskového sektoru a různé informační služby, které zajišťuje informační oddělení.

Společnost Neziskovky.cz je praktickým příkladem toho, že získávání prostředků od různých sponzorů a dárců je možné i v našich podmínkách; naprostá většina finančních prostředků potřebných na provoz společnosti totiž pochází z darů od sponzorů. Menší část financí pak pochází z členských příspěvků tzv. Klubu Neziskovky.cz, z některých placených služeb nebo z různých evropských programů.

Informační oddělení a knihovna

Knihovna organizace Neziskovky.cz není veřejnou knihovnou, je však otevřená všem případným zájemcům. Vznikla již v počátečním období činnosti Informačního centra nadací a neziskových organizací. Knihovna je součástí Informačního oddělení a její vedoucí o ní hovoří jako o knihovně „komorní“ nejen kvůli úzkému zaměření a menšímu rozsahu fondu, ale také kvůli nepříliš velkým rozměrům místnosti, v níž je knihovna umístěna.

Na provozu informačního oddělení se podílejí dva lidé, celkem však jejich přepočtený úvazek činí 1,1 pracovníka; s některými nárazovými úkoly příležitostně pomáhají různí stážisté. Těžištěm práce informačního oddělení není pouze knihovna, nýbrž především různé informační služby pro neziskové organizace, většinou uskutečňované prostřednictvím internetových nebo e-mailových služeb. Patří sem např. tvorba Katalogu neziskových organizací nebo časopisu Neziskovky (nyní v elektronické podobě), internetový bazar pro neziskové organizace, právní a účetní informace, Burza práce, Databáze finančních zdrojů, Kalendář akcí, návody pro různé situace (založení neziskové organizace apod.), placená služba Grantový kalendář aj. Díky těmto službám má společnost Neziskovky.cz poměrně vysokou návštěvnost webových stránek, která se pohybuje kolem cca 1 500 návštěv denně.

Knihovní fond

Knihovna je úzce specializovaná na problematiku neziskového sektoru. Zpočátku byl knihovní fond tvořen převážně zahraničními dary, postupně však byl systematicky doplňován o české tituly týkající se problematiky neziskových organizací. Knihovna má své vlastní tematické třídění tvořené 29 předmětovými kategoriemi, na nichž je založeno také stavění fondu.

Ve fondu knihovny se nacházejí odborné publikace a časopisy, adresáře, slovníky, příručky aj. Dokumenty jsou zaměřené na obecnou problematiku neziskového sektoru, na jeho historii, na zahraniční i mezinárodní organizace apod.; fond pokrývá také obory psychologie a sociologie, problematiku postižených, lidská práva, národnostní menšiny, podstatnou část tvoří literatura zaměřená na řízení lidských zdrojů, propagaci a vztahy s veřejností (PR), získávání financí, účetnictví, management apod.

Akvizice se děje především formou darů od spolupracujících organizací nebo přímo od některých vydavatelů či neziskových organizací. Roční přírůstek knihovny činí cca 170 dokumentů, celkem se ve fondu knihovny nachází cca 4 200 dokumentů. Do budoucna se nepočítá s velkým nárůstem knihovního fondu, a to především kvůli problémům s místem, a tudíž nutností vyřazovat neaktuální dokumenty nebo dokumenty, které jsou dnes již dostupné prostřednictvím internetu. V knihovně je používán knihovní systém Clavius a katalog knihovny je přístupný na webových stránkách.

Služby pro uživatele

Knihovnu využívají především pracovníci organizací v neziskovém sektoru, studenti, novináři, lektoři apod., slouží však také jako informační zázemí pro pracovníky a lektory společnosti Neziskovky.cz. Pro uživatele je otevřena jednou týdně vždy ve středu. Registrace v knihovně je zdarma pro zaměstnance a lektory společnosti Neziskovky.cz a také pro členy Klubu Neziskovky.cz; ostatní uživatelé platí ročně 60 Kč. Počet registrovaných čtenářů se pohybuje kolem 60 a dlouhodobě se příliš nemění, mění se však složení čtenářů (např. odcházejí a přicházejí studenti apod.).

V knihovně mají čtenáři k dispozici knihovní notebook; ten slouží jak pro vyhledávání v katalogu, tak pro práci na internetu. Ti, kteří přicházejí s vlastním počítačem, mohou využít wi-fi připojení.

Vzhledem k malému počtu čtenářů nemá knihovna v rámci knihovního systému výpůjční modul a výpůjční protokol je veden formou kartotéky. Ročně se v knihovně realizuje cca 170 absenčních výpůjček, čtenáři si mohou vypůjčit až deset dokumentů naráz na dobu jednoho měsíce. Mimo knihovnu je však možné vypůjčit jen tituly, které jsou dostupné ve více než jednom exempláři, většina výpůjček je proto realizována prezenčně.

Knihovna nabízí také rešeršní služby, podle slov vedoucí informačního oddělení však o rešerše není příliš velký zájem a domnívá se, že svou roli v tom mohou hrát mimo jiné finanční důvody. Vzhledem k perfektnímu informačnímu servisu nabízenému na stránkách společnosti Neziskovky.cz však lze předpokládat, že velké množství informací, které pracovníci v neziskovém sektoru potřebují ke své práci, je již připraveno na těchto stránkách. Uživatelé je tam mohou snadno nalézt, a proto se potřeba rešerší snižuje.

Vstup do budovy, v níž sídlí společnost Neziskovky.cz

Vstup do budovy, v níž sídlí společnost Neziskovky.cz

Účastníci první exkurze

Účastníci první exkurze

Účastníci druhé exkurze

Účastníci druhé exkurze

Naše průvodkyně Mgr. Kateřina Pojerová

Naše průvodkyně Mgr. Kateřina Pojerová

Účastníci exkurze si prohlížejí různé informační produkty společnosti Neziskovky.cz

Účastníci exkurze si prohlížejí různé informační produkty společnosti Neziskovky.cz

K. Pojerová ukazuje kartotéku se záznamy o čtenářích

K. Pojerová ukazuje kartotéku se záznamy o čtenářích

Průzkum knihovního fondu

Průzkum knihovního fondu

Pomocná ruka (symbol společnosti) šplhající po regálu s knihami

Pomocná ruka (symbol společnosti) šplhající po regálu s knihami

Dr. Zdeněk Matušík pečlivě zkoumá notebook pro čtenáře

Dr. Zdeněk Matušík pečlivě zkoumá notebook pro čtenáře

Ve školicí místnosti

Ve školicí místnosti

Velkou pozornost vzbudila freska v jedné z kanceláří společnosti

Velkou pozornost vzbudila freska v jedné z kanceláří společnosti

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Exkurze do knihovny společnosti Neziskovky.cz. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 4 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13080. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13080

automaticky generované reklamy
registration login password