Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK

0 comments

Další z knihoven, do kterých pražská organizace SKIP v letošním roce uspořádala exkurzi, bylo Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK). Exkurze, která se uskutečnila 6. září 2011, se zúčastnilo celkem osmnáct zájemců.

CeSIS je – spolu s Koordinačním a metodickým centrem (KMC), které je zastřešujícím pracovištěm všech fakultních knihoven, a 49 oborovými knihovnami – součástí Knihovny FF UK.

Tato pracoviště se nalézají na čtyřech pražských adresách – v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha, v Celetné 20, ve Šporkově paláci v  Hybernské 3 a v Paláci Platýz na Národní třídě. V Jinonicích slouží studentům Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, která však nespadá do sítě knihoven FF UK.

S činností CeSIS, originálně „vbudovaného“ do tří podlaží hlavní budovy FF UK, nás seznámila jeho vedoucí Mgr. Livia Vrzalová. Nová víceúčelová knihovna by měla sloužit především studentům bakalářských oborů FF UK. Byla slavnostně otevřena v dubnu 2010, ale už předtím (během února a března, tj. pouhých dvou měsíců) bylo do nových prostor přestěhováno přes 200 tisíc knihovních jednotek. Do CeSIS byly přesunuty celé fondy Kabinetu pro slovanskou filologii, Ústřední půjčovny skript a učebnic, Knihovny rusistiky, Knihovny obecné lingvistiky, Knihovny filmové vědy a Knihovny divadelní vědy, a to do volně přístupného fondu (cca 25 tisíc knihovních jednotek) a knihovních depozitářů.

S ohledem na špatnou zkušenost, kterou učinily některé knihovny při povodních v roce 2002, byla při výstavbě realizována řada protipovodňových opatření. Celé podzemní podlaží je umístěno v betonové vaně s protipovodňovými kobkami.

Knihovna je rozdělena do tří podlaží, přičemž každému z nich dominuje jiná barva a v každém je k dispozici část volně přístupného fondu.

Červené (první podzemní) podlaží slouží jako hlavní vstup do knihovny. V tomto podlaží se nachází šatna (samoobslužná i s obsluhou), recepce, odpočinková zóna s občerstvením, výpůjční a referenční pult, počítačová i týmová studovna s audiovizuálním vybavením a studijní místa. K dispozici publikace z oblasti filologie a literatury, knihovnictví a žurnalistiky a dále všeobecná příruční knihovna.

V modrém (přízemním) podlaží jsou dostupné dokumenty zaměřené na filozofii, psychologii, sociologii, andragogiku, pedagogiku, etnologii, umění, filmovou vědu a divadelní vědu. Je tu i galerie se studijními místy.

Zelené (první nadzemní) podlaží je orientováno na historii, archivnictví, pomocné vědy historické, hospodářské a sociální dějiny a geografii. Jeho součástí jsou i studovna a odpočinková zóna.

V prostorách knihovny se nachází celkem 160 míst ve studovnách, 30 počítačových stanic s přístupem k internetu, dvě samoobslužné kopírky, týmová studovna s audiovizuální technikou a v neposlední řadě jsou tu i automaty s občerstvením a odpočinkové zóny. Všechny prostory jsou plně bezbariérové a je v nich možné využít bezdrátového připojení k internetu.

CeSIS poskytuje veřejné knihovnické a informační služby členům akademické obce FF UK, dalších fakult a pracovišť UK, odborné veřejnosti a dalším zájemcům. Katalog FF UK je součástí souborného katalogu UK a je možné hledat v dílčích databázích (Knihy, Články, Časopisy, Vysokoškolské kvalifikační práce, Elektronické časopisy). Licencované databáze jsou zpřístupněny prostřednictvím Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ).

Ve volně přístupném fondu CeSIS jsou knihy stavěny v pěti sekcích podle Mezinárodního desetinného třídění přizpůsobeného podmínkám oborů studovaných na FF UK. Kromě červené, modré i zelené sekce se v CeSIS setkáváme ještě s oranžovou sekcí v počítačové studovně (oranžová barva označuje beletrii, korespondenci, paměti a biografie) a bílou sekcí v galerii v přízemním podlaží (bílá barva je využita pro vybrané soubory vázaných ročníků časopisů a aktuální ročníky většiny časopisů, které CeSIS odebírá). K dispozici je i 30 titulů e-knih, CeSIS půjčuje i šest čteček, do kterých lze stáhnout také e-knihy zpřístupňované společností EBSCO. CeSIS je v současné době jedinou knihovnou na UK, v níž si uživatelé mohou dokumenty samoobslužně půjčovat i je vracet (k tomuto účelu slouží tzv. self-check umístěný v červeném podlaží). V hlavní budově FF, v budově v Celetné ulici i ve Šporkově paláci jsou umístěny biblioboxy, do kterých studenti mohou vracet půjčené knihy i mimo provozní dobu knihoven.

CeSIS je otevřeno svým uživatelům od pondělí do pátku v době od 9 do 20 hodin. Knihovníkům pomáhají i studenti, dohromady CeSIS disponuje 8,5 pracovního úvazku.

Podrobnosti o organizaci, fondech i poskytovaných službách jsou dostupné na adrese http://knihovna.ff.cuni.cz/.

Vchod do CeSIS

Vchod do CeSIS

Mgr. Livia Vrzalová, vedoucí CeSIS

Mgr. Livia Vrzalová, vedoucí CeSIS

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Pohled do Červené studovny

Pohled do Červené studovny

Výhled ze střešních oken

Výhled ze střešních oken

Bibliobox na vracení knih

Bibliobox na vracení knih

Úplná fotodokumentace z exkurze je dostupná na adrese http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150277392989071.328751.574344070&l=1cf19c4d93&type=1 (autorkou fotografií je Linda Jansová).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠKOCHOVÁ, Věra. Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 10 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-13758. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13758

automaticky generované reklamy
registration login password