Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evropský seminář CERTIDoc

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Evropský seminář CERTIDoc

0 comments

V Paříži se konal dne 15. června 2007 evropský seminář CERTIDoc. Zorganizovala jej francouzská asociace informačních pracovníků ADBS. Semináře se zúčastnili představitelé profesních spolků z jedenácti evropských zemí: Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie. Přihlášený účastník z Německa se v poslední chvíli omluvil.

První část semináře byla věnována vzájemnému seznámení o vývoji evropské certifikace v jednotlivých zemích, která je prováděna v souladu s mezinárodním standardem ISO 17024. Sedm spolků je již angažováno v procesu udílení evropských certifikátů podle pravidel konsorcia CERTIDoc z roku 2005.Členové konsorcia CERTIDoc shromáždění na tomto semináři souhlasili s vytvořením „strategické komise“, která bude sloužit k výměně informací a zkušeností mezi spolky. Společná komunikace bude směrovat k rozšíření povědomí o evropské certifikaci i mezi další osoby a instituce – hodnotitele, partnery z oblasti lidských zdrojů, národní agentury pro zaměstnání a další profesní organizace.

Odpolední program (druhá část semináře) byl věnován pokračování prací na Evropském průvodci kompetencemi informačních pracovníků. Druhé vydání z roku 2004 je nyní k dispozici v jedenácti jazycích a je šířeno jak prostřednictvím tištěných publikací, tak i elektronických verzí volně dostupných na webových stránkách. Všichni účastníci evropského semináře ocenili význam tohoto referenčního dokumentu pro profesi a zejména zdůraznili různorodé možnosti jeho použití. V řadě zemí byl tento dokument použit pro restrukturalizaci vzdělávacích programů knihovnictví a informační vědy na univerzitách a odborných školách, tak jak probíhala v souladu s Boloňským procesem.

K přípravě 3. vydání, které by mělo vyjít v roce 2009, bylo rozhodnuto vytvořit na evropské úrovni „Euroguide-konsortium“ k zastřešení všech organizací zapojených do překladu a aktualizace Evropského průvodce. V každé zemi nebo lingvistické oblasti bude národní asociace členem konsorcia a bude tvořit spojovací bod s místními profesními spolky nebo dalšími organizacemi využívajícími Evropského průvodce. Wiki byla vybrána jako podpora společné práce různých asociací. Cílem práce bude také zdokonalení a upřesnění terminologie.

Profese nyní disponuje – dle náhledu představitelů ADBS – dvěma hlavními nástroji pro analýzu a hodnocení kompetencí informačních pracovníků – Projektem evropské certifikace a Evropským průvodcem kompetencemi. Evropský seminář ukázal výhodu projektového přístupu pro práci vykonávanou rozdílnými asociacemi na evropské úrovni. Zároveň byla zdůrazněna a podpořena tendence k společné práci, protože takovýto nástroj nemůže být rozvíjen jednou asociací, zvláště, když se postupně smazávají hranice mezi zaměstnáními. V některých zemí vytvořená konsorcia sdružují více profesních organizací. Konečně účastníci tohoto semináře podtrhli vůdčí roli ADBS, která se již 15 let věnuje koncepci, tvorbě, údržbě a šíření těchto nástrojů kolektivního řízení profesních kompetencí.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) se zúčastňuje od počátku (od roku 1997) na všech těchto pracích, nejprve v rámci evropského projektu DECIDoc, nyní CERTIDoc. SKIP vydal v loňském roce v edici Aktuality SKIP český překlad druhého vydání Evropského průvodce kompetencemi informačních pracovníků (překlad prvního vydání byl vydán v roce 1999). Publikace je v podstatě rozebrána a její elektronická verze bude vystavena na webových stránkách SKIP. V prosinci 2006 proběhl v Ústavu informačních studí a knihovnictví odborný workshop k problematice kompetencí informačních pracovníků (obsáhle o něm referovala Linda Skolková v časopise Ikaros). Také na letošní konferenci INFORUM byla širší odborné veřejnosti představena prezentace k danému tématu. Připravuje se rovněž příspěvek pro letošní konferenci „Knihovny současnosti“, která se bude konat ve dnech 11.-13. září v Seči u Chrudimi. Jeho tištěná verze bude zahrnuta do chystaného sborníku z konference.

SKIP, který je členem konsorcia CERTDOC, se bude nadále podílet na všech budoucích aktivitách tohoto evropského projektu a bude usilovat o aplikaci jeho závěrů do české knihovnické a informační praxe.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BURGETOVÁ, Jarmila a FAITOVÁ, Miloslava. Evropský seminář CERTIDoc. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-12586. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12586

automaticky generované reklamy
registration login password