Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Etický kodex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Etický kodex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov

0 comments

IFLA, neboli Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (International Federation of Library Associations and Institutions) združuje knihovnícke združenia z viac ako 150 krajín sveta. Mnohé knihovnícke združenia v rôznych krajinách sveta prijali vo svojej dávnejšej alebo, naopak, len nedávnej minulosti národné etické kódexy pre knihovnícku profesiu.

Spolu 38 etických kódexov prijatých knihovníckymi združeniami rôznych krajín uverejňuje IFLA na svojej webovej stránke. Na webovej stránke výboru IFLA FAIFE (IFLA Committee on Freedom of Access to Information and Free Expression) sa uvádza, že etický kódex pre knihovnícku profesiu doteraz prijalo len 60 krajín sveta, čo predstavuje menej ako 50 % krajín.

V roku 2007 som bola zvolená za členku Stáleho výboru Sekcie IFLA pre manažment knižničných asociácií (IFLA Management of Library Associations Section, IFLA MLAS). Sekcia IFLA MLAS je pre celú organizáciu IFLA najdôležitejšou sekciou, pretože jej členmi sú všetky knihovnícke združenia na svete a jej cieľom je zvyšovať kvalitu združovania a spolupráce knižníc, knihovníkov a informačných pracovníkov, ktoré majú priamy vplyv na rozvoj knihovníctva.

Na zasadnutí Stáleho výboru IFLA pre manažment knižničných asociácií 22. augusta 2009 počas Svetového knihovníckeho a informačného kongresu a Výročnej konferencie IFLA 2009 v Miláne, na ktorom sa zúčastnila Claudia Lux, vtedajšia prezidentka IFLA, ako aj Sinikka Sipilä, vtedajšia predsedníčka Sekcie IFLA MLAS a súčasná IFLA President-elect, som verejne vystúpila s konštruktívnym návrhom, aby IFLA vypracovala a prijala medzinárodne platný etický kódex pre knihovnícku profesiu, ktorý dovtedy absentoval.

Vo svojej argumentácii som uviedla, že analýzou etických kódexov prijatých knihovníckymi združeniami v rôznych krajinách pred rokom 2009 som sa podrobne zaoberala so zámerom pripraviť etický kódex pre slovenskú odbornú komunitu, pričom ma prekvapila ich nejednotnosť z hľadiska obsahu, kvality, aktuálnosti i rozsahu. Mnohé etické kódexy boli zastarané aj preto, že boli prijaté skôr, než do knižníc nastúpila informačná revolúcia, takže etické otázky knihovníckej profesie vôbec nezohľadňovali súčasnú knihovnícku a informačnú prax.

Poukázala som aj na skutočnosť, že medzinárodná organizácia IFLA, ktorá je hovorcom knihovníckej profesie vo svete, by mala knihovníkov a informačných profesionálov na celom svete usmerňovať rovnakými a medzinárodne platnými etickými zásadami pri výkone svojej profesie. Svoj návrh, aby sa Správna rada IFLA zaoberala otázkou medzinárodného etického kódexu IFLA, som zaslala aj písomne všetkým kompetentným predstaviteľom IFLA.

Počas Svetového knihovníckeho a informačného kongresu a Výročnej konferencie IFLA 2011 v Portoriku som s potešením zistila, že IFLA aktívne pristúpila k príprave medzinárodného etického kódexu IFLA pre knihovnícku profesiu a touto úlohou poverila pracovnú skupinu z členov výboru IFLA FAIFE. V pracovnej skupine, ktorá bola poverená prípravou etického kódexu IFLA, boli medzinárodne uznávaní odborníci – Loida Garcia-Febo, Anne Hustad, Hermann Rösch, Paul Sturges a Amelie Vallotton. Znenie tohto významného dokumentu sa pripravovalo v rokoch 2011 – 2012.

Nový medzinárodne platný dokument pod názvom Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov oficiálne schválila Správna rada IFLA na svojom zasadnutí počas Svetového knihovníckeho a informačného kongresu a Výročnej konferencie IFLA v auguste 2012 v Helsinkách.

Z poverenia funkcie tajomníčky Sekcie IFLA pre manažment knižničných asociácií som na zasadnutie Stáleho výboru Sekcie IFLA MLAS pozvala prof. Hermanna Röscha, podpredsedu Výboru IFLA FAIFE a člena pracovnej skupiny pre prípravu etického kódexu IFLA, aby prezentoval nový významný dokument IFLA, na príprave ktorého sa podieľal.

Prof. Hermannovi Röschovi som verejne vyjadrila pochvalu za kvalitne vypracovaný etický kódex a poďakovanie za to, že sa môj pôvodný návrh na vypracovanie a prijatie medzinárodného Etického kódexu IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov, prezentovaný v roku 2009 na Výročnej konferencii IFLA v Miláne, stal skutočnosťou, aj zásluhou podpory IFLA FAIFE.

Prof. Hermann Rösch
Prof. Hermann Rösch (druhý zľava) prezentuje Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov na zasadnutí Stáleho výboru IFLA MLAS 16. augusta 2012 v Helsinkách (foto Silvia Stasselová)

Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov bol Správnou radou IFLA prijatý v dvoch verziách – v dlhej a krátkej, ktoré sú úplne rovnocennými verziami tohto medzinárodne platného dokumentu. Slovenský preklad je prvým prekladom tohto významného dokumentu na svete a slovenské knihovníctvo je tak pozitívnym príkladom pre ostatné krajiny.

Spolok slovenských knihovníkov, ktorý je najväčším profesijným knihovníckym združením na Slovensku a združuje približne 1 000 individuálnych a 70 kolektívnych členov, oficiálne prijme Etický kódex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov na svojom najbližšom Valnom zhromaždení v roku 2013, čím umocní platnosť tohto medzinárodného dokumentu aj v podmienkach slovenského knihovníctva.

Celé vydanie Etického kodexu je k dispozícii ve formátu .pdf: plná verzia a krátka verzia.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STASSELOVÁ, Silvia. Etický kodex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 6 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-14100. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14100

automaticky generované reklamy
registration login password