Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke (Jana Ilavská)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke (Jana Ilavská)

0 comments
Autoři: 

Jana Ilavská

Jana Ilavská nejprve krátce představila Univerzitu Komenského v Bratislavě, která má 13 fakult rozmístěných po celém Slovensku a čítajících celkem 28 tisíc studentů. Knihovní systém není centralizovaný, existuje 13 fakultních knihoven a 180 knihoven součástí - tato roztříštěnost vedla k rozhodnutí vytvořit jednotnou virtuální knihovnu. Univerzita má dvě vlastní databáze, souborný katalog a evidenci publikační činnosti (187 tisíc bibliografických záznamů). Pro externí informační zdroje je univerzitní knihovna centrálním poskytovatelem. Do roku 2008 byly elektronické zdroje získávány konzorciálně, od roku 2009 jsou k dispozici v rámci projektu NISPEZ (mimo vlastních drobnějších akvizic). Přednášející uvedla, že se velmi snižuje zájem o klasické tištěné časopisy a tím i jejich akvizice - v roce 2005 bylo objednáváno asi 1200 titulů tištěných periodik, v roce 2008 už jen 560. Naopak u elektronických časopisů se projevil čtyřnásobný nárůst (25 000 titulů v roce 2008 oproti 5700 titulům v roce 2005).

Při pohledu na statistiku využívání EIZ se objevila otázka, proč zdroje nejsou plně využívány. Během následného průzkumu bylo zjištěno několik limitujících faktorů, ke kterým patří zejména informovanost o přístupných EIZ, úroveň informační gramotnosti, dovednosti uživatelů v oblasti IT, jazykové znalosti, obsahová relevance EIZ (databáze nejsou zaměřené přímo na speciální obory, ale spíše jsou obecné). Mezi další vlivy patří infrastruktura (roztříštěnost sídel UK - některé součásti se dosud připojují přes modem) a všeobecně informační potřeby uživatelů, jejich osobní chrakteristiky a preference.

UK provedla několik průzkumů uživatelů; v roce 2007 proběhl velký průzkum informační gramotnosti, který je aktuálně opakován. Výsledky průzkumu z roku 2007 přinesly užitečná zjištění. Např. téměř 60 % uživatelů nevyužívá zdroje proto, že o nich nevědí. Druhým zásadním faktorem bylo to, že neumí zdroje používat, neboť jsou zvyklí pracovat zejména s vyhledávačem Google. Celkově vůbec knihovnu nevyužívá 8 % respondentů, 40 % využívá EIZ, které knihovna zpřístupňuje. Byly provedeny také ankety mezi studenty, zejména na Filozofické fakultě; zjistilo se, že 72 % studentů neví o přístupných EIZ a že nejlepším informačním zdrojem je spolužák. Výzkum přinesl několik závěrů a otázek. Je zřejmé, že knihovna o své uživatele EIZ bojuje s Googlem. Mělo by se zvýšit povědomí o EIZ, ať už školeními (zaměstnanci) nebo integrací do výuky (studenti, zejména doktorandi). Pomoci může i publikování odborných článků. V případě hodnocení publikační činnosti slovenské ministerstvo právě vytváří metodiku hodnocení a k dispozici je podobně jako v ČR centrálni registr výsledků VaV.

(text konferenčního příspěvku)

(lv)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke (Jana Ilavská). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-08-08]. urn:nbn:cz:ik-13152. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13152

automaticky generované reklamy