Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Domácí automatizované knihovnické systémy v roce 1999

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Domácí automatizované knihovnické systémy v roce 1999

0 comments
Na program konference Inforum `99 byly zařazeny též přednášky představitelů tří českých firem, zabývajcích se vývojem knihovnických systémů: firem LANius s.r.o (Ing. Jiří Šilha), KP-sys s.r.o. (Ing. Petr Štefan a Ing. Václav Trunec) a Cosmotron Systems s.r.o. (Ing. Nadežda Andrejčíková). Všechny tři firmy předváděly své systémy na stáncích ve foyer Nové auly VŠE, kde se konference konala.

Stánky firem LANius a KP-sys jsem stihla před přednáškami navštívit a nechat si předvést zejména to, co je na systémech nového. Bylo pro mne překvapením, když v přednáškách nebyla téměř zmínka o tomto "novém", ale přednášející obou firem se soustředili zejména na "tradiční" funkce systémů, pracujících ještě pod operačním systémem DOS. I když obě firmy u svých stánků předváděly ve větším či menším rozsahu nové verze pracující pod WINDOWS s komentářem, že nechtějí systémy oficiálně prezentovat, dokud je nebudou mít řádně otestovány (což je samozřejmé), přesto bych očekávala alespoň malou prezentaci v rámci přednášky.

Obecně bylo patrné, že vzájemná konkurence je silná a autoři systémů se snaží, aby splnili všechny současné požadavky uživatelů. To, že systémy vyhovují všem současným knihovnickým standardům, tj. pracují se vstupním/výměnným formátem UNIMARC, příp. i USMARC, s výstupním formátem ISBD a vyhovují katalogizačním pravidlům AACR2R (pro jejichž dodržování bez detailních znalostí se případně snaží poskytnout svým uživatelům určitý komfort), je již dnes samozřejmostí. Konkurenceschopnost mohou tedy jednotliví výrobci systémů získat dalšími aspekty: solidním servisem, cenovou dostupností, technickými novinkami. U všech systémů jsem zaznamenala rovněž snahu o otevřenost systému a umožnění uživateli dotvářet si sám systém pro své potřeby. Co se mi zdálo u jednotlivých systémů specifické?


LANius s.r.o.

Firma přichází na trh se zcela novým integrovaným knihovnickým systémem pro Windows pod názvem Clavius, jehož vývoj začal v roce 1997. Dle vlastního vyjádření, snažili se pracovníci firmy při vývoji tohoto systému využít osmiletých zkušeností s automatizací provozů v knihovnách - zachovat to, co se u "starého" systému Lanius osvědčilo a doplnit, resp. změnit to, co se ukázalo jako nevyhovující. Kromě velice uživatelsky vlídného prostředí, využívajícího běžných funkcí v prostředí Windows pro definování pracovních listů, přístupových souborů a dalších operací uživatelem, je v tomto systému novinkou možnost ukládání všech druhů dokumentů do jedné společné báze. Základní popisnou jednotkou nového knihovního systému je titul (dříve exemplář), zajímavé řešení přináší Clavius pro kompletní analytický popis v rámci záznamu na monografické úrovni (výhodné zejména u popisu hudebních děl). Systém obsahuje on-line nápovědu pro pomoc při katalogizaci podle AACR2R. Nový systém již nepracuje s pevnou délkou polí/podpolí.

Firma slibuje plnou podporu prezentace dat uložených v systému na WWW serveru a komunikaci s okolím pomocí elektronické pošty (MVS, upomínky aj.). Pro praktické účely katalogizace bude nový systém vybaven možností přebírání záznamů z několika typů externích bází dat, např. ČNB, SKAT, fond jiné knihovny. Největší budoucnost vidí autoři v možnosti využití báze sdílené katalogizace na síti Internet.

Do konce roku 1999 by měly být k dispozici všechny moduly.


KP-sys s.r.o.

Ve stávající verzi 1.2 KP-systému pod operačním systémem MS-DOS podporuje systém práci i s několika on-line připojenými externími zdroji dat. Této funkce s oblibou využívají knihovny pro rychlé pořízení dat, zejména v rámci retrospektivního zpracování (využití bází Česká národní bibliografie, Nové knihy nebo katalogů jiných knihoven, ale také heslářů či tezaurů). Pro katalogizaci jsou uživatelům k dispozici specifikace jednotlivých údajů s příklady, které jim umožní správné ukládání dat v souladu s AACR2R. Systém pracuje s proměnnou délkou polí a záznamů. Systém je modulární, všechny moduly lze zakoupit samostatně. Uživatelé si mohou sami definovat jak vstupní formuláře, tak i formy výstupů; pro tiskové výstupy může uživatel použít libovolný externí editor. Modul WWW-OPAC umožňuje vyhledávání a zobrazení dat ve formě uživatelsky definovaného katalogizačního záznamu v síti Internet.

Firma KP-sys s.r.o. pracuje rovněž na novém knihovnickém integrovaném systému pro operační systém Windows pod názvem KP-Win verze 1.0. Systém je vyvíjen plně v grafickém prostředí Windows 95/98 nebo NT, 32-bitová aplikace. Je zachována datová kompatibilita s KP-sys verze 1.2. Systém umožňuje snadnou editaci záznamů, obsahuje kontextovou nápovědu, nabízí verzi Client/server, využívá plně objektové technologie, MDI aplikace. Pro katalogizaci všech druhů dokumentů umožňuje definovat vlastní uživatelské pracovní listy a přístupové soubory pro validaci.

V systému KP-Win je zatím připraven modul Katalogizace; kompletní integrovaný systém by měl být k dispozici do konce tohoto roku.


Cosmotron systems s.r.o.

Systém Rapid Library byl rozšířen o modul Komunikace – kooperace. Je implementován protokol Z39.50, umožňující přímo nebo převedením z protokolu http zpřístupnit data na Internetu a vyhledávat společně v různých databázích.

Komunikační modul se skládá z následujících částí:
Z39.50 Service
WWW-Z39.50 – Gateway
Distribuční servis
Vyhledávací služby
Unifikace a normalizace výsledků
Správa paměti a jednotlivých procesů
Indexové služby

Uživatelé se připojují buď přímo prostřednictvím protokolu Z39.50 nebo přes http protokol. Požadavky z protokolu http se převádějí pro Z39.50 a jsou distribuovány do požadovaných databází. Výsledek jejich vyhledávání se vrací opět přímo prostřednictvím protokolu Z39.50 nebo ve formátu html.

Ing. Andrejčíková zakončila svoji prezentaci konstatováním, že implementace protokolu Z39.50 do dalších používaných knihovnických systémů by přinesla výhody nejen uživatelům, kteří si sami určují báze pro své rešeršní dotazy, ale také pro kooperativní katalogizaci.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Domácí automatizované knihovnické systémy v roce 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-10360. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10360

automaticky generované reklamy