Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dobrá zpráva: informační vzdělávání ve veřejných knihovnách se začíná měnit

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Dobrá zpráva: informační vzdělávání ve veřejných knihovnách se začíná měnit

0 comments

Úvodem

Úvahy o potřebě změny v pojetí informačního vzdělávání byly předmětem širší diskuze a konfrontace teorie s praxí na semináři Informační vzdělávání v 21. století v dubnu 2006 v Informačním středisku Obchodní akademie a SOŠ a VOŠ ve Valašském Meziříčí (na semináři se organizačně podílela Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně). Již tam jsme konstatovali, že školství mění dosavadní přístup a pojetí výuky a knihovny zatím stále jen mírně „kosmeticky“ upravují zavedenou praxi informačního vzdělávání. Mění pochopitelně prostředky – papírové kartičky s úkoly a vyhledanými a vypsanými informacemi, vyhledávání a práci s lístkovými katalogy za virtuální prostřední a práci s online katalogy. Ale jinak se na přístupu, obsahu, metodách nic nemění. Z Valašského Meziříčí jsme se ale přesto rozjeli mírně rozpačití, snad i nejistí, zda je opravdu nutné praxi měnit. Myslím tím výrazné, podstatné změny, ne přijetí dobré zkušenosti nebo nápadu jiné knihovnice do vlastní práce.

Zastavme se u několika odborných akcí věnovaných této problematice v roce 2008:

První setkání na téma informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách

Odborný seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, který se konal ve dnech 1. a 2. října 2008, jsme v podtitulu nazvaly “nultým ročníkem“, protože jsme nevěděly, zda knihovníci přijmou naši představu o potřebě změn v informačním vzdělávání (výchově) veřejných knihoven, tedy diskuzi o dosavadní praxi v knihovnách, o obsahu, metodách a formách exkurzí a informačních či knihovnických lekcí a o situaci, jaká se postupně začíná rozvíjet ve školách. Zda se budou knihovníci na toto téma vůbec chtít znovu sejít.

Seminář byl dvoudenní, na organizaci se podílela Moravská zemská knihovna a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která se prostřednictvím svých pracovníků tímto tématem také dlouhodobě zabývá. První den jednání se v úvodu účastníci prostřednictvím přednášky Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky Rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů Jany Kratochvílové (Katedra pedagogiky MU Brno) seznámili s požadavky a trendy ve výuce základních a středních škol. Následoval blok Informační vzdělávání v knihovnách, v němž organizátoři záměrně zprostředkovali zkušenosti z různých typů knihoven. Účastníci se tak mohli seznámit s praxí Knihovny Kroměřížska a Dětské knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Přednášející z těchto knihoven (Nesiba, Selucká, Typltová) se věnovali informační výchově pro děti i dospívající mládež, která již navštěvuje oddělení pro dospělé. Zajímavý byl projekt Jan Neruda a dnešní děti Knihovny města Hradce Králové. Božena Blažková zdůraznila význam webových stránek knihoven i pro informační vzdělávání. O informační výchově v oddělení pro děti mluvila Bohdana Křepinská z Městské knihovny v Hodoníně, která prezentovala i formu programu pro školy tak, jak ji zpracovala pod vedením N. Rutové (viz dále). V rámci nezbytné kontiunity a informovanosti o práci dalších knihoven zazněl příspěvek o možnostech v oblasti informačního vzdělávání vysokoškolských knihoven a pro veřejné knihovny velmi podnětný a inspirující příspěvek o práci informačních center škol – Základní školy v Dobroníně a Základní školy Nad plovárnou 5 v Jihlavě.

Druhý den byl věnován dílně Informační výchova dříve a dnes, kterou vedla Božena Blažková z SVK Hradec Králové. Výsledek dílny ukázal, jak se stále „točíme v kruhu“, jsme ponořeni do své léty prověřené praxe a vlastně nevíme, jak z tohoto kruhu ven.

Jaký byl tedy závěr tohoto semináře? Velmi optimistický, protože na rozdíl od Valašského Meziříčí roku 2006 se účastníci (45 osob, zástupci téměř všech krajských knihoven, kolegyně z Verejné knižnice Jána Bocatia z Košic) shodli na potřebě dalšího setkání, diskuzí a především systematické práce. Takže jak jinak, zadali jsme si úkoly: připravit seminář tentokráte v Hradci Králové, sestavit pracovní skupinu a začít analyzovat situaci, zjišťovat konkrétní současné potřeby a požadavky škol, abychom na ně mohli ve své práci navázat a stát se tak hodnotnými a žádanými partnery škol.

Druhé setkání, tentokráte učitelů, pedagogických pracovníků, odborníků z vysokých škol, knihovníků ze školních a veřejných knihoven

Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (podpora celoživotního učení) 7 se konala v Moravské zemské knihovně ve dnech 25.- 26. listopadu 2008.

Konference Informační gramotnost organizuje od roku 2002 Moravská zemská knihovna a Pedagogické centrum Brno, v současné době Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno. Ke spolupráci se přidal v roce 2003 vzniklý Klub školních knihoven, odborná sekce SKIP. Zkušenosti z šesti ročníků konferencí, na nichž zazněly přednášky odborníků z oblasti školství, kteří se zabývali potřebou a vývojem informačního vzdělávání v České republice i v zahraničí, prezentace a zkušenosti z celé řady školních knihoven, informačních center škol i veřejných knihoven a jejich spolupráce se školami byly také silným impulzem pro realizaci odborného semináře v říjnu 2008. Je třeba propojit tyto poznatky (viz i sborníky Informační gramotnost) s praxí veřejných knihoven.

Konference v roce 2008 ukázala velmi výrazný posun uplynulých sedmi let. Prošli jsme od ukázek práce školní knihovny, přesvědčování a dokazování její potřeby ve škole pro příklady práce informačního a studijního centra školy, co může škole poskytnout, jaký je rozdíl v počítačové a informační gramotnosti, jaké prostředí je nutné k podpoře práce s informacemi k informování, jak se mění prostředí a možnosti škol a jejich knihoven a veřejných knihoven.

Sedmý ročník v roce 2008 již neměl potřebu obhajovat existenci školní knihovny (a už vůbec ne, jak takovou knihovnu vybudovat); tyto problémy sice v praxi nejsou dostatečně vyřešené, ale přesto se musíme posunout dál. Proto jsme se zaměřili na širší kontexty, jako je projekt Světová škola – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, možnosti současného vývoje informačního prostředí, informačních technologií a s tím související i změny v chování, požadavcích mladých lidí. Výrazně to ukázaly příspěvky Janka Wagnera (šéfredaktor webu Česká škola) Vše online?, Bořivoje Brdičky (UK Praha) Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí, Jiřího Zounka (FF MU Brno) Nezamýšlené efekty začleňování ICT do výuky, Petry Šedinové (UK PedF MU Brno) Jak postavit e-kurz práce s informacemi, Metodický portál a Digitální učební materiály (VÚP Praha), Komunitní škola – koncept školy jako vzdělávacího, informačního a společenského centra obce Marka Lauermanna (SSŠ Brno) a dalších. Druhý den probíhaly dílny věnované práci s textem s literaturou ve výuce a možnostem, které poskytuje prostředí Moodle pro výuku, pro přípravu e-kurzů práce s informacemi.

Třetí setkání týkající se krajských knihoven

3. 12. 2008 se konala v ÚIV pracovní porada zástupců krajských knihoven pod vedením Mgr. Ludmily Čumplové (NPKK Praha). Skupina se sešla již v roce 2007 a hledala možnosti spolupráce veřejných a školních knihoven. Tímto směrem pokračovalo i jednání v prosinci 2008, ale už s vyhraněnou představou o spolupráci krajských a veřejných knihoven se školními knihovnami. V průběhu jednání, po informacích z jednotlivých krajů a dlouhé diskuzi se účastníci sjednotili na požadavku na ustavení odborné sekce zabývající se prioritně informačním vzděláváním veřejných knihoven a tím i spoluprací se školami.

Výše popsané aktivity mají už dané pokračování v roce 2009. První bude jednání o založení odborné sekce Informačního vzdělávání. Významnou akcí bude plánovaný dvoudenní seminář, který se koná ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ve dnech 21. a 22. dubna 2009. Seminář bude zaměřený především na praxi veřejných knihoven a snahou je, najít společně obsahové vymezení informační výchovy a vzdělávání veřejných knihoven pro 1. a 2. stupeň základní školy a pro střední školy.

Souběžně s tím pracujeme od roku 2007 na hledání a specifikování nejen obsahu, ale forem práce s dětmi a mládeží právě v oblasti projektového vzdělávání, průřezových témat ve výuce i klíčových kompetencí. V roce 2007 to byl kurz v Městské knihovně Znojmo, v roce 2008 v Městské knihovně v Jihlavě. V prvním pololetí roku 2009 se budou konat dva kurzy s lektorkou Ninou Rutovou (Kritické myšlení, o. s.): Podpora veřejných knihoven s realizací průřezových témat a klíčových kompetencí v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a kurz Mediální výchova v Městské knihovně v Hodoníně.

Místo závěru se hodí napsat „pokračování příště“. Znamená to, že vás budeme průběžně o dalších aktivitách a dubnovém semináři informovat.

Literatura:


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Dobrá zpráva: informační vzdělávání ve veřejných knihovnách se začíná měnit. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13035. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13035

automaticky generované reklamy