Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dílna Vytvořme společně e-knihu

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Dílna Vytvořme společně e-knihu

0 comments

2. května 2016 se v učebně Vzdělávacího centra Národní knihovny ČR uskutečnila dílna Vytvořme společně e-knihu, kterou uspořádala pražská organizace SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Celkem sedmnáct účastníků dílny se seznámilo s tím, jak vzniká e-kniha, a na vzniku jedné e-knihy se přímo podílelo.

Dílnu vedli zkušení lektoři z oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze, konkrétně Mgr. Kateřina Šírová Vojířová (vedoucí oddělení), Mgr. Marta Jílková (zástupkyně vedoucí) a Jonáš Vohrna (knihovník).

Akce byla určena zájemcům, u kterých se předpokládala základní počítačová gramotnost, nicméně ti, kteří disponovali hlubšími znalostmi a dovednostmi vztahujícími se k formátování textu, makrům apod., byli oproti ostatním ve značné výhodě. Většina účastníků získala první zkušenosti s tvorbou e-knihy až v rámci této dílny.

Zahájení dílny Vytvořme společně e-knihu
Zahájení dílny Vytvořme společně e-knihu

Účastníky dílny přivítala K. Šírová Vojířová, která upozornila na to, že vzhledem ke komplexnosti problematiky tvorby e-knih se bude jednat pouze o určitou „ochutnávku“.

Pro zájemce o tvorbu e-knih K. Šírová Vojířová doporučila publikaci PISTORIUS, Vladimír a Pavel KOČIČKA. Jak se dělá e-kniha: příprava elektronických publikací ve formátech EPUB a MOBI. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015. 270 s. ISBN 978-80-87855-15-7. V ní je podrobně (po jednotlivých krocích) popsána tvorba e-knih ve formátech EPUB a MOBI. Kniha je vhodná pro čtenáře s pokročilou počítačovou gramotností, nikoliv pro začátečníky. Jsou v ní popsány jazyky XHTML a CSS používané při tvorbě e-knih, principy formátování dokumentů i přesný postup vytvoření e-knihy z dokumentu ve formátu MS Word. Autoři se rovněž věnují ovládání programů Sigil, Adobe InDesign nebo Calibre používaných při práci s e-knihami.

K. Šírová Vojířová upozornila, že samotná e-kniha může být definována různě, nejčastěji se termín používá pro označení digitálního ekvivalentu tištěné knihy.

Představila také E-knihovnu Městské knihovny v Praze. Tu tvoří čtyři základní součásti, a to vlastními silami digitalizované dokumenty určené především pro odbornou veřejnost, e-knihy pro širokou veřejnost, prezenčně zpřístupňované e-knihy vydané českými nakladateli (projekt E-knihy do každé knihovny) a konečně online databáze. Součástí E-knihovny jsou speciální projekty.

Do E-knihovny jsou zařazovány jak přejaté (již hotové) e-knihy, tak e-knihy vydané přímo MKP. Přejímaný text musí obsahovat alespoň základní údaje (jméno autora, název díla, název vydavatele a rok vydání). Pokud tyto údaje neobsahuje, e-knihu vydá přímo MKP. Všechny e-knihy vydávané v MKP jsou zpřístupňovány ve čtyřech formátech, jimiž jsou HTML, PDF, EPUB a PRC (pro čtečky e-knih jsou určené především poslední dva uvedené formáty).

E-knihy byly v MKP dříve vydávány bez doprovodných informací, v současné době jsou již obohacovány i o grafické prvky. Hlavní důraz je však z pochopitelných důvodů kladen na samotný text. Tituly vhodné ke zpracování jsou vybírány podle řady kritérií. Roli hrají především použitelnost textu, autorsko-právní stav díla a přitažlivost díla pro čtenáře.

Pokud se týká autorsko-právního stavu díla, je vždy třeba zjistit, zda se jedná či nejedná o tzv. volné dílo. Podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) se dílo stává tzv. volným 70 let po smrti autora (přesněji spíše 71 let po jeho smrti, neboť majetková práva k dílu vždy vyprší až 1. ledna následujícího kalendářního roku). Např. díla Josefa Čapka, který sice zemřel již v roce 1945, ale za mrtvého byl prohlášen až v roce 1947, se stanou tzv. volnými až k 1. 1. 2018.

Je též třeba brát v úvahu nakladatelská práva, která trvají 50 let od vydání titulu. Problematické je především zjišťování autorsko-právního stavu anonymních a pseudoanonymních děl a také tzv. osiřelých děl. V tomto směru může být nápomocna evropská databáze osiřelých děl.

Je-li dílo tzv. volné, je možné jej v podobě e-knihy vydat, aniž by bylo třeba kohokoliv žádat o souhlas. Není-li však tzv. volné, je třeba získat od autora či jeho dědiců získat souhlas s vydáním. V takovém případě se s držitelem autorských práv uzavírá licenční smlouva. Může také nastat případ, kdy je uzavřena tzv. sublicenční smlouva s nakladatelem. Vzory těchto smluv pracovníci MKP na vyžádání rádi poskytnou.

Účastníci květnové dílny
Účastníci květnové dílny

Od roku 2011 všechny e-knihy vydané v MKP obsahují údaje požadované zákonem č. 37/1995 o neperiodických publikacích, tj. název, autora, rok vydání, ISBN (každému formátu je přiděleno samostatné ISBN) a název a sídlo vydvatele. Mají také obálku, titulní stranu, obsahují informace o autorských právech (obvykle o licenci CC BY-NC-SA) a tiráž.

V roce 2016 byly do MKP přijaty redaktorka a korektorka, došlo tedy k další profesionalizaci v oblasti vydávání e-knih. Jedná se jistě o krok správným směrem, neboť obliba e-knih neustále roste. Svědčí o tom jak prodej e-knih v celosvětovém měřítku, především v USA a v západoevropských státech, tak i např. počet výpůjček v MKP. Bez zajímavosti není ani porovnání nákladů na výpůjčku tištěné knihy s náklady na výpůjčku e-knihy. V MKP výpůjčka jedné e-knihy vychází na pouhých 1,78 Kč, zatímco výpůjčka knihy tištěné na 41,21 Kč.

V rámci dílny byly také stručně představeny nejpoužívanější formáty e-knih (PDF, textový soubor, RTF, HTML, PDB, Mobi Pocket, EPUB, AZW, Kf8 a iBook) a různé druhy hardwarových i softwarových čteček e-knih.

V praktické části dílny, kterou vedla M. Jílková, účastníci zpracovávali předpřipravené podklady – části knihy Karla Poláčka Se žlutou hvězdou. K dispozici byly skeny jednotlivých stránek s již provedeným optickým rozpoznáním znaků (optical character recognition, OCR). Jako základ pro další zpracování byl využit právě tento rozpoznaný text. Ten byl nejprve upraven v textovém editoru (konkrétně byl použit software MS Word), v němž byla použita makra (tj. soubory naprogramovaných funkcí) a byly nastaveny vzhled stránky a styly. K převodu souboru do dalších formátů byly použity softwary Sigil, Calibre a Kindlegen.

Účastníci dílny získali návod na tvorbu e-knih, v němž byly podrobně popsány jednotlivé kroky úpravy dat v textovém editoru MS Word a v softwarech Sigil a Calibre. Obdrželi také osvědčení o absolvování dílny.

Dílna byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Prezentace, která byla využita při výkladu, je k dispozici na webu SKIP, fotografie z dílny byly zveřejněny na Facebooku. E-kniha, na jejíž vzniku se účastníci dílny podíleli, byla zpřístupněna na webu MKP.

Hodnocení: 
Průměr: 4.7 (hlasů: 3)
HRONOVSKÁ, Ingrid a JANSOVÁ, Linda. Dílna Vytvořme společně e-knihu. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 9 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-17850. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17850

automaticky generované reklamy