Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitalizace s přidanou hodnotou

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Digitalizace s přidanou hodnotou

0 comments

Městská knihovna v Praze patří mezi největší knihovny v České republice. Jako krajská knihovna trvale uchovává konzervační a historický fond. Mimo jiné je také vlastníkem mnohých unikátních titulů s pragensijní tematikou. Tento specializovaný fond má pro uživatele mimořádnou historickou a informační hodnotu. Jeho záchrana a uchování se staly jednou z priorit práce Pragensijního úseku Městské knihovny v Praze.

Nejlepší cesta, jak tyto historické dokumenty uchovat pro příští generace, je jejich převedení do digitální podoby. Již v roce 2002 jsme si dali za úkol digitalizovat vzácné, ohrožené a současně vysoce uživatelsky frekventované tituly s cílem plně je zpřístupnit v elektronické podobě na CD nebo v digitálním prostředí virtuální knihovny MKP.

Prvním naším smělým projektem byla digitalizace Orientačního plánu hlavního města Prahy s okolím z roku 1938 a jeho doplnění interaktivními vyhledávacími rejstříky.

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím patří k cenným a vyhledávaným dokumentům fondu studovny Pragensií Městské knihovny v Praze. Jeho význam spočívá především v tom, že vzhledem ke zvolenému měřítku (1:5000) umožňuje velmi přesnou lokalizaci jednotlivých zanesených objektů. V plánu jsou detailně zakreslené jednotlivé budovy včetně jejich čísel popisných a u významnějších objektů (např. kostely, usedlosti, nádraží apod.) také včetně názvů. Plán zachycuje na 42 listech formátu 57 x 45 cm podobu tzv. Velké Prahy ke konci roku 1938 (v některých okrajových částech zaznamenává dokonce i stav do poloviny roku následujícího).

Tento dokument byl samozřejmě vyčleněn mimo systém absenčního půjčování. Vzhledem k velkým rozměrům a z toho vyplývající ztížené manipulaci však i každá prezenční výpůjčka představovala potenciální ohrožení plánu. Materiál byl bohužel také v minulosti několikrát fyzicky poškozen, nejzávažněji v souvislosti s vytopením knihovny v červenci roku 1999. Především z těchto důvodů se Orientační plán hlavního města Prahy s okolím stal prvním dokumentem z fondu Městské knihovny v Praze, jenž byl převeden do digitální podoby.

Digitalizace plánu byla financovaná z prostředků přidělených na základě grantu Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR (Program Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 6 – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica). Samotné převedení orientačního plánu do digitální podoby provedla firma Albertina icome Beroun s. r. o. v digitalizačním pracovišti Národní knihovny České republiky v Praze.

Zároveň s digitalizací jsme se rozhodli vytvořit v Pragensijním úseku MKP interaktivní rejstříky, které by digitalizovaný plán doplnily a zvýšily jeho informační hodnotu. Začali jsme pracovat na sestavování věcných rejstříků (k původnímu tištěnému Orientačnímu plánu nebyl rejstřík vydán). Na základě údajů uvedených na jednotlivých mapových listech, dále s pomocí rejstříku k jinému plánu z téže doby a také s využitím pragensijních příruček a plánů z různých období jsme vytvořili Rejstřík částí města (čtvrtí), obcí, ulic, náměstí, nábřeží a místních lokalit a Rejstřík přírodních a stavebních objektů a lokalit v tabulkovém procesoru Excel. Tyto rejstříky obsahují kromě původních, na mapě uvedených názvů ulic nebo objektů, i názvy současné. Mohou tedy sloužit k zajímavému porovnávání.

Oddělení automatizace MKP se poté postaralo o náročné propojení jednotlivých digitalizovaných mapových listů a rejstříků a o finální podobu celého CD-ROM.

CD-ROM s orientačním plánem splňuje všechny předpoklady pro jednoduché, přehledné a příjemné uživatelské prostředí. Vznikl nový dokument s přidanou hodnotou spojením vlastního digitalizovaného historického dokumentu a nově vytvořeného kompletního rejstříku. Hotový CD-ROM Orientační plán hlavního města Prahy s okolím z roku 1938 svým uživatelům nabízí:

  • Náhled na klad listů celého plánu
  • Prohlížení jednotlivých mapových listů (posun po mapě, přibližování, zvětšování, zmenšování)
  • Vyhledávání v rejstřících ulic i jiných objektů zakreslených na mapě s možností prokliknutí do příslušné mapy
  • Různé možnosti řazení rejstříků
  • Komentář a vysvětlivky k používání rejstříků
  • Dobový článek jednoho z autorů tohoto kartografického dokumentu, ing. J. Pudra, který byl publikován v září roku 1939 ve Věstníku hlavního města Prahy

Tento zajímavý elektronický dokument je pro všechny uživatele k dispozici v úseku pragensií v budově Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1, e-mail: infstred@mlp.cz.


Úvodní obrazovkaKlad listůCentrum Prahy s Mariánským náměstím (sídlo MKP)Centrum Prahy s Mariánským náměstím - detail


Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BENYOVSZKÁ, Věra a KOPENCOVÁ, Zuzana a RICHTEROVÁ, Kateřina. Digitalizace s přidanou hodnotou. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-11627. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11627

automaticky generované reklamy
registration login password