Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databázové služby knihovnického charakteru na UK Praha

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Databázové služby knihovnického charakteru na UK Praha

0 comments
Autoři: 

Já nehledám, já nacházím.
Pablo Picasso

Databázové služby knihovnického charakteru na Univerzitě Karlově, popisované v tomto příspěvku, zajišťují Ústřední knihovna UK a Ústav výpočetní techniky UK. Společným cílem je poskytnout našim klientům - studentům a akademickým pracovníkům UK, Masarykovy Univerzity Brno, Univerzity Palackého Olomouc - obsahově vysoce kvalitní informační zdroje jednoduše přístupné (pomocí běžného www klienta), efektivně a snadno, intuitivně použitelné (jednoduché a zároveň mocné rozhraní pro vyhledávání).

Svým klientům nabízíme přístup k následujícím informačním zdrojům:

  • tradiční medicínské bibliografické databáze
  • abstrakty článků z renomovaných odborných časopisů v rozsahu pokrývajícím široké spektrum odborného záběru našich klientů (Current Contents)
  • elektronické encyklopedie
  • knihovnické databáze
Pro zpřístupnění využíváme prostředků:
  • HW: Digital PC Server 5000, Digital Alphaserver 2000, Sun UltraSparc Workstation Ultra 10
  • SW: ERL+WebSpirs, Current Contents Connect, Ultra*net, Tinlib+TinWeb
Specializované medicínské bibliografické databáze jsou využívány především pracovníky a studenty daných nebo příbuzných oborů. Databáze, které mají charakter univerzální, využívá celá akademická obec UK, MU a UP; ve zvýšené míře pak tyto fakulty: Přírodovědecká fakulta UK, lékařské fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulta UK, Přírodověcká fakulta a Lékařská fakulta MU Brno, akademická obec UP Olomouc. Přístup pro vyhledávání a stahování záznamů v Souborné databázi UK a České národní bibliografii využívají především fakulty: Filozofická, Evangelická-teologická, Pedagogická a Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Archiv UK, Státní vědecká knihovna České Budějovice a Ostrava, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem.

V tom, jak akademická komunita popisované informační zdroje využívá, cítíme ještě značné rezervy a proto připravujeme rozsáhlejší propagaci, včetně kurzů pro studenty i pedagogy. Dále pak další rozšiřování nabídky informačních zdrojů a zvyšování dostupnosti služeb rozšiřováním počtu počítačových učeben pro studenty.

Další podrobnosti o popisovaných databázových službách knihovnického charakteru na UK ohledně akviziční politiky poskytne Mgr. Marie Paráková, vedoucí Ústřední knihovny UK, a ohledně správy SW a HW pak za správce popisovaných informačních zdrojů z řad ÚVT UK Bc. Aleš Houdek, správce informačních zdrojů zpřístupněných prostřednictvím ERL, Current Contents Connect, Ultra*net a Jiří Pavlík, správce informačních zdrojů zpřístupněných prostřednictvím Tinlibu. Provoz serveru, na kterém jsou umístěny databáze Current Contens, zajišťuje MFF UK, provoz dalšího serveru Ultra*net zajišťuje LF UK v Plzni.

Následuje detailnější popis informačních zdrojů uspořádaný podle programového vybavení vytvářející rozhraní pro jejich využití.


ERL

Informační zdroje

Databáze:
Medline
Serline
Embase
demo databáze
připravujeme OmniFile
Aktualizace: měsíční
Cena: individuální dohodou s producentem.

Propojení ERL - Tinlib

Propojení údajů o seriálech mezi databázemi ERL a knihovním systémem Tinlib je realizováno pomocí technologie WebLink webovského ERL klienta WebSPIRS v4.03 a webovského rozhraní Tinlibu TinWeb k7. Pro nalezený záznam seriálu v libovolné z ERL databází WebSPIRS klient sestaví URL, které pak zpracuje Tinweb a vrátí záznam seriálu v tinlibovské databázi. URL je generováno dynamicky na základě předdefinované struktury URL a hodnoty ISSN vybraného seriálu. Na základě vygenerovaného URL Tinweb vyhledává záznam seriálu volitelně v jedné nebo více tinlibovských databází zároveň. Uživatel tak může pomocí jediného vyhledávání získat informaci o vlastnictví žádaného seriálu ve všech zvolených knihovnách používajících TinWeb.

Přístup a využívanost

K informačním zdrojům má přístup celá akademická obec UK prostřednictvím www klienta.

Url serveru: http://erl.cuni.cz:8590

Od 1. 1. 1998 k 1. 9. 1999 celkem 4 667 přihlášených uživatelů, kteří zadali 126 434 vyhledávacích dotazů. Databáze využívají především lékaři a studenti lékařských fakult, ale i studenti a pracovníci příbuzných oborů z Fakulty tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakulty.

Popis SW

Viz dokumentace firmy: SilverPlatter
Cena: zdarma.

Popis HW

Digital PC Server 5000 (2xPII/300, 320MB RAM, vyhrazený diskový prostor 1x18GB).


Current Content Connect

Informační zdroje

Databáze:
Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES)
Social & Behavioral Sciences (SBS)
Clinical Medicine (CM)
Life Sciences (LS)
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)
Engineering, Computing & Technology (ECT)
Arts & Humanities (AH)
Aktualizace: týdenní
Cena: individuální dohodou s producentem.

Přístup a využívanost

K informačním zdrojům má přístup celá akademická obec UK, MU Brno a UP Olomouc prostřednictvím www klienta.

Url serveru: http://ccc.cuni.cz

Od 3. 8. 1998 k 1. 9. 1999 celkem 18 913 přístupů, z toho:
66 % Univerzita Karlova (především Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, lékařské fakulty a fakultní nemocnice)
18 % Masarykova univerzita (především Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta a fakultní nemocnice)
14 % Univerzita Palackého

Popis SW

Viz dokumentace firmy: Institute for Scientific Information
Cena: individuální dohodou s producentem.

Popis HW

Sun UltraSparc Workstation Ultra 10 (1xUltraSPARC/333, 128MB RAM, 30GB diskové kapacity).


Ultra*net

Informační zdroje

Praha - pod správou ÚVT
Patrologia Latina database
cena: individuální dohodou s producentem.

Plzeň - pod správou LF
Lexicon medicum
A-Č/Č-A slovník
A-Č lékařský slovník
Slovník spisovné češtiny
Česká multimediální encyklopedie
Státy a jejich představitelé
Mosby sampler disk 1996

Přístup a využívanost

K informačním zdrojům má přístup celá akademická obec UK prostřednictím www klienta.

Url serveru: http://guverner.ruk.cuni.cz/ultranet/

Služba byla právě zahájena.

Popis SW

Viz dokumentace firmy: R+R Messtechnik und Handel GMBH
Cena: individuální dohodou s producentem.

Popis HW

Stejný počítač jako pro ERL, vyhrazený diskový prostor 5x4GB HDD.


Tinlib/T Series

Informační zdroje

Souborná databáze UK (SD UK)
Česká národní bibliografie (ČNB)
připravujeme soubor autorit vytvořených NK ČR

Přístup a využívanost

SD UK
K SD UK pro přebírání záznamů prostřednictím tinlibovského klienta mají přístup všechny knihovny UK, pro vyhledávání prostřednitvím tinlibovného či www klienta není přístup omezen.

Url serveru: http://sd.ruk.cuni.cz/tin-bin/k6

Od 1. 2. 1999 k 1. 9. 1999:
přístup prostřednictvím tinlibovského klienta pro vyhledávání/přebírání záznamů: 692 [Filosofická fakulta 26 %, Evangelická teologická fakulta 22%, Fakulta tělesné výchovy a sportu 12 %, 2. lékařská fakulta 12 %, Pedagogická fakulta 7 %, Archiv UK 7 %]

ČNB
K ČNB pro přebírání záznamů prostřednictvím tinlibovského klienta mají přístup všechny knihovny UK a dále ty z knihoven, které prokáží zájem a nárok na využití dat (licence od NK ČR). Pro vyhledávání prostřednictvím tinlibovného klienta není přístup omezen (klient Tinlibu je volně dostupný), pro vyhledávání prostřednictvím www klienta není zdroj zpřístupněn.

Od 1. 2. 1999 k 1. 9. 1999:
přístup prostřednictvím tinlibovského klienta pro vyhledávání/přebírání záznamů: 1 690 [Státní vědecká knihovna ČB 54 %, Univerzita Karlova 18 %, Jihočeská univerzita ČB 17 %, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ÚnL 5 %, Státní vědecká knihovna Ostrava 2 %, Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem 1 %]

Popis SW

Viz dokumentace distributora pro ČR a SR: ÚVT UK Cena: individuální dohodou s distributorem pro ČR a SR

Popis HW

Digital Alpha Server 2000 4/233 (1x Alpha 21064/233, 256MB RAM, 3x4GB SCSI HDD).
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAVLÍK, Jiří. Databázové služby knihovnického charakteru na UK Praha. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-10395. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10395

automaticky generované reklamy
registration login password