Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v únoru 2000

Čas nutný k přečtení
13 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v únoru 2000

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B C D E I J K L M N P S T U V Z

Autorské právo, průmyslová práva : podle stavu k 1. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 1999. - 128 s. ; 24 cm. - (Úplná znění ; sv. 181)
ISBN 80-7208-152-7 (brož.) : 39 Kč

Kompletní soubor 24 předpisů z oblasti tzv. práv duševního vlastnictví obsahuje mj. autorský zákon, zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a zákon o ochranných známkách.


Bude vaše dítě studovat? / David Daniel ; ilustrovala Dora Salaquardová. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 234 s. ; 23 cm
ISBN 80-85947-46-3 (brož.) : 245 Kč

Průvodce obsahuje informace o současném českém středním školství. Rodičům poskytuje rady, jak se zorientovat v informacích o školách, tabulky úspěšnosti českých škol, předkládá právní aspekty přijímání na SŠ, testy z českého jazyka a matematiky, rady psychologa, seznam škol.


Česká divadelní architektura / Jiří Hilmera. - Praha : Divadelní ústav, 1999. - 320 s., fot. ; 24 cm
ISBN 80-7008-087-6 (váz.) : 290 Kč


Český biografický slovník 20. století / Josef Tomeš ...[et al.] - Praha : Paseka, 1999. - 2 sv. ; 24 cm
ISBN 80-7185-248-1 (soubor)
Obsahuje:
Sv. 1: A - J. - 634 s. - ISBN 80-7185-245-7
Sv. 2: K - P. - 649 s. - ISBN 80-7185-246-5
Sv. 3: Q - Ž. - 649 s. - ISBN 80-7185-247-2

Původní encyklopedické dílo obsahuje asi 13 000 životopisných hesel osobností, které se výrazně zapsaly do českých dějin 20. století, a to ve všech oblastech lidské činnosti.


Dějiny Rumunska / Kurt W. Treptow ; z anglického originálu přeložil a doslov naps. Miroslav Tejchman. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 544 s., il. ; 22 cm. - (Dějiny států)
ISBN 80-7106-348-7 (váz.) : 325 Kč

Další kniha z oblíbené edice pojednává tentokrát o dějinách Rumunska - státu, jehož obyvatelé patří spolu s Řeky a Albánci k nejstarším v jihovýchodní Evropě a který se svým vývojem od ostatních národů východní Evropy v mnohém liší.


Edvard Beneš : politický životopis / Zbyněk Zeman. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 342 s. + fotogr. příl. ; 21 cm. - Pozn. - Rejstř.
ISBN 80-204-0770-7 (váz.)

Spoluzakladatel nové svobody, tvůrce míru ve střední Evropě, skvělá osobnost evropské politiky - tak zněly některé z úsudků Benešových současníků o jeho působení. Nepřátelé mu vytýkali nedostatek vlasteneckého nadšení, osobní chlad, sklon k intrikářství. Nevyrovnané přístupy k osobě prezidenta i k nedávné historii svědčí o podvědomém strachu Čechů z možné ztráty drahocenného dědictví minulosti.


Institucionální struktura Evropské unie / Markéta Pitrová. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity : Mezinárodní politologický ústav, 1999. - 114 s. ; 20 cm. - (Monografie ; sv. 1)
ISBN 80-210-2237-X (Vydavatelství Masarykovy univerzity) : 99 Kč

Kniha sleduje historický vývoj institucionálního komplexu Unie, vazby mezi jednotlivými orgány a analýzy jejich činnosti.


Internet : učebnice / Ján Kukučka. - 2. vyd. - Brno : CCB, 2000. - 180 s. ; 24 cm. - (Učebnice)
ISBN 80-85825-43-0 (brož.) : 169 Kč

Publikace obsahuje praktické rady a základní informace o nákupu potřebného vybavení, kritériích výběru vhodného poskytovatele připojení, nejznámějších webových prohlížečích, používání nejznámějších domácích a světových vyhledávačů včetně syntaxe vyhledávání, konkrétních postupech při používání e-mailu (vedení adresářů, posílání připojených souborů, čtení pošty, filtrování a automatické zasílání zpráv, zřízení e-mailové adresy). Závěr knihy pojednává o diskuzních skupinách, elektronických konferencích a mailing listech, konverzaci v reálném čase a možnosti stažení software z www stránek pomocí FTP.


Italština obchodní & právní / Magdaléna Linhartová, Fabio Bonafé, Jaroslav Opálka ; fotogr. Jaromír Havlíček. - Písek : J & M, 2000. - 88 s. ; 21 cm. - (Brána do světa obchodu)
ISBN 80-86154-19-X (brož.) : 98 Kč

Kniha obsahuje podklady pro překlady a práci s výpisy z obchodních rejstříků, se smlouvami o výhradním zastoupení a spol. smlouvami o založení s. r. o. Součástí jsou nejběžnější termíny z oblasti obchodní korespondence, práva, ekonomie, bankovnictví či EU. Určeno zejména studentům, překladatelům a právníkům.


Jak naučit děti hodnotám / Linda Eyr, Richard Eyr ; z anglického originálu přeložil Ladislav Dvořák. - Praha : Portál, 2000. - 160 s. ; 23 cm. - (Rádci pro rodiče a vychovatele)
ISBN 80-7178-360-9 (brož.) : 195 Kč

Cvičení, příběhy, praktické náměty a nápady pro činnost s dětmi. Každá z kapitol probírá jednu z dvanácti životních hodnot a zpracovává ji na třech úrovních: na úrovni předškolního dítěte, školáka a dospívajícího.


Jak psát a přednášet o vědě / Zdeněk Šesták ; ilustrovala Hana Kymrová. - Praha : Academia, 1999. - 204 s., il., tab., grafy ; 20 cm
ISBN 80-200-0775-5 (brož.) : 145 Kč

Praktická příručka pro vysokoškolské studenty a vědecké pracovníky, zejména z přírodních oborů. Zabývá se způsoby vyhledávání a zpracování literatury, plánováním různých typů publikací, přípravou ilustračního materiálu, psaním přehledných referátů, původních sdělení a abstraktů, knižních recenzí a posudků, stykem autora s redakcemi, hodnocením vědců a vědeckých týmů, přípravou přednášek i popularizací vědeckých objevů. Mimořádná pozornost je věnována správnému psaní textů v angličtině a češtině a využití výpočetní techniky při zpracování i vyhledávání informací.


Kauza: tzv. Benešovy dekrety : historické kořeny a souvislosti : (tři české hlasy v diskusi) / Jindřich Dejmek, Jak Kuklík, Jan Němeček. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 104 s. + příl. ; 21 cm
ISBN 80-7286-001-1 (brož.) : 56 Kč

Publikace přináší hlubší analýzu a přehled již vydaných odborných prací k otázce tzv. Benešových dekretů a vztahu Čechů a Němců na našem území. Kromě pěti kapitol o vývoji vztahů mezi českou většinou a německou menšinou v Československu je součástí publikace také příloha obsahující dokumenty řešící postavení menšin v prvorepublikové ČSR, dekrety prezidenta republiky č. 5, 12, 33 a 108 z roku 1945 ad.


Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 79 s. ; 21 cm. - (Pracovní studie ; sv. 8). - Bibliografie
ISBN 80-210-2028-8 (brož.) : 60 Kč

Publikace se věnuje otázce vztahu konzervativních a křesťansko-demokratických politických stran působících v zemích Evropské unie k procesu evropské integrace.


Kulturní rozpory kapitalismu / Daniel Bell ; z anglického originálu přeložil Lukáš Gjurič ; doslov Miloslav Petrusek. - Praha : SLON, 1999. - 335 s. ; 21 cm. - (Studie ; sv. 23)
ISBN 80-85850-84-2 (brož.) : 245 Kč

Úvahy o stavu a perspektivách společnosti pozdního kapitalismu z hlediska proměn, stavu a perspektiv kultury z pera amerického sociologa.


Lesk a bída středověku / Fredinand Seibt ; z německého origiginálu přeložil Petr Dvořáček. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 421 s., il. ; 24 cm
ISBN 80-204-0783-9 (váz.) : 399 Kč : 299 Kč (pro členy Liter. klubu)

Publikace poskytuje globální pohled na evropský středověk. Soustřeďuje se zejména na politické dějiny, dále se zabývá důležitými momenty vývoje civilizace, společnosti a jejího duchovního stavu i každodenním životem. Značná část je věnována i českým dějinám.


Marketing podle Kotlera / Philip Kotler. - Praha : Management Press, [2000]
ISBN 80-7261-010-4


Média a moc. - Olomouc : Votobia ; Ostrava : Syndikát novinářů, 2000. - 154 s. ; 20 cm
ISBN 80-7220-085-2 (Votobia)

Několik desítek předních osobností - teoretiků, politologů, sociologů, filozofů, umělců, novinářů - otevírá diskuzi, v níž se snaží nalézt odpovědi na otázky moci médií a jejich postavení.


Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT / Jaroslav Malý, Jaroslav Mozga. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 130 s. ; 21 cm
ISBN 80-7041-291-7 (brož.) : 50 Kč


Národy a nacionalismus od roku 1780 : program, mýtus, realita / z anglického originálu přeložil Pavel Pšeja. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 207 s. ; 20 cm
ISBN 80-85959-55-0 (brož.) : 169 Kč

Dílo čtivou a atraktivní formou seznamuje čtenáře se vznikem a genezí pojmu nacionalismus a na řadě historických i aktuálních příkladů ukazuje jeho nejrůznější podoby a význam, který má především pro dějiny 20. století.


Násilí ve škole : a jak mu čelit / Helmut H. Erb ; z německého originálu přeložil Jiří Stach. - Praha : Amulet, 2000. - 128 s. ; 21 cm
ISBN 80-86299-22-8 (váz.) : 129 Kč

Také jste se už setkali s šikanou a násilím? Objevují se ve škole, na ulicích, v partách... Jen ten, kdo včas rozpozná hrozící nebezpečí, může násilí zabránit.


Premiéry bratří Čapků / František Černý. - Praha : Hynek, 2000. - 495 s. ; 29 cm. - Rejstř. - Bibliografie
ISBN 80-85906-36-4 (váz.) : 1299 Kč

Reprezentativní monografie sleduje dramatickou dráhu Josefa a Karla Čapkových chronologicky dílo po dílu, vždy s rozborem geneze díla a světonázorových kořenů, s podrobnou mozaikou premiérových ohlasů a polemik v dobovém tisku.


Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů / Dagmar Kubátová. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - 44 s.
ISBN 80-7044-255-7 (brož.) : 40 Kč

Sborník obsahuje přednášky přednesené na kurzech pro školní metodiky protidrogové prevence ve školním roce 1999 - 2000, které se týkají strategie MŠMT ČR a depistáže v oboru protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů, všímají si mechanismů vzniku drogových závislostí, laické první pomoci při intoxikaci, otázek osobní svobody, sociální kontroly.


Přírůstky regionální literatury 1996 - 1998 / [zprac.] S. Stehlíková. - Plzeň : Státní vědecká knihovna Plzeň, 1999. - 92 s. ; 20 cm. - Seznam periodik. - Rejstříky
ISBN 80-85093-50-2 (brož.)

Bibliografický soupis. Záznamy členěny do tématických oddílů.


Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999. Sv. IV: CH-J / edit. Zbyšek Malý. - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1999. - 344 s. ; 31 cm. - (Prameny a dokumenty)
ISBN 80-86171-04-3 (váz.)

Slovník výtvarníků.


Sociální práce na ulicii : streetwork / Zdena Bednářová, Lubomír Pelech ; úvod naps. Jan Šabata. - Brno : Doplněk, 2000. - 101 s. ; 21 cm. - (Co? Jak? Proč? ; sv. 1). - Bibliografie
ISBN 80-7239-048-1 (brož.) : 105 Kč

Kniha určená streetworkerům, lidem, kteří mezi krizovými sociálními skupinami pracují přímo v jejich prostředí - a tak i nejúčinněji, někdy vlastně jediným možným způsobem.


Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/1 / Michal Wanner ...[et al.] - Praha : Archivní správa Ministerstvo vnitra ČR, 1999. - 520 s., il. ; 30 cm
ISBN 80-901358-5-4 (váz.) : 490 Kč

Dílo obsahuje záznamy vedut uložených v archivních fondech státních oblastních archivů Praha, Plzeň, Litoměřice, Zámrsk, dále Moravského zemského archivu Brno a Zemského archivu Opava, zobrazujících cca 760 lokalit z celkem 45 zemí čtyř kontinentů.


Spory o dějiny : sborník kritických textů / uspoř. Miroslav Bednář ; fotogr. Eva Broklová. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 1999. - 2 sv. ; 21 cm. - Texty v češtině a angličtině
(brož.)
Obsahuje:
Sv. 1: 154 s. - ISBN 80-902659-0-1. - 80 Kč
Sv. 2: [160 s.] - ISBN 80-902659-2-8. - 80 Kč
Soubor textů k závažným problémům výkladu českých a československých dějin zejména 20. století. První svazek se zabývá otázkami české národní identity, vzniku československého státu a česko-německými vztahy. Druhý svazek pojednává o současných historickopolitických otázkách, novějším vývoji pojetí svatováclavské tradice, událostech československých dějin závěrečného období druhé světové války a následujícím vývoji do komunistického puče v roce 1948.


Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 - 2000 : jubilejní sborník / sestavila Kateřina Bečková. - Praha : Schola ludus-Pragensia, 2000. - 279 s. ; 30 cm
ISBN 80-902505-0-5 (váz.) : 350 Kč

Historie stoleté činnosti Klubu Za starou Prahu, nejzávažnější památkářské případy a jejich řešení.


Školské zákony : komentář / Arnošt Friedl. - Praha : Eurounion, 2000. - 387 s. - Věcný rejstřík
ISBN 80-85858-85-1 (brož.) : 283,50 Kč

Podrobný komentář k zákonům o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol, o státní správě a samosprávě ve školství, o školských zařízeních a o poskytování dotací soukromým školám. Součástí publikace je seznam právních předpisů ve školství. Vše podle právního stavu v prosinci 1999.


Tvořivost v teorii a praxi : učební texty / Alexandra Petrová ; ilustr. Kája Saudek. - Praha : Vodnář, 1999. - 172 s. ; 21 cm
ISBN 80-86226-05-0 (váz.)

Kniha o psychologických základech tvořivosti z pera autorky působící na Pedagogické fakultě UK. Určeno zejména pro studenty pedagogických fakult.


Úvod do archivnictví / Jiřina Šťouračová. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 139 s. ; 30 cm
ISBN 80-210-2216-7 (brož.) : 100 Kč

Skripta věnují pozornost základním pojmům, dějinám našich i zahraničních archivů i archivních soustav jednotlivých zemí. Soustředí se i na archivní školství a praxi.


Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 1: do roku 1197 / Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová ; rejstř. sestavil Jaromír Zelenka. - Praha : Paseka, 1999. - 798 s., il. ; 21 cm. - Bibliografie. - Rejstříky
ISBN 80-7185-264-3 (soubor). - ISBN 80-7185-265-1 (1. díl)

První svazek z plánovaného šestnáctisvazkového díla popisujícího naše dějiny.


Věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči / redig. Jan Kaigl. - Praha : Jalna, 1999. - 84 s. ; 21 cm
ISBN 80-86310-10-8 (brož.)

Plné znění věcného záměru zákona.


Vzdělaností k prosperitě osobní i společenské : multimediální konference k distančnímu vzdělávání 1998. - Olomouc : Andragogé, 1999. - 39 s. ; 25 cm
ISBN 80-244-0035-9 (brož.)

Sborník z audiokonference konané dne 13. 5. 1998 v rámci Academia filmu Olomouc.


Žít až do konce : etika umírání, smrti a eutanazie / Günter Virt ; z německého originálu přeložily Dagmar Pohunková, Theodora Starnovská. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 104 s. ; 20 cm. - (Cesty ; sv. 6)
ISBN 80-7021-330-2 (brož.) : 98 Kč

Problematika eutanazie dnes - příspěvek k celoevropské diskusi na téma etika v medicíně a práva umírajících.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E G H I K L M P R S U V Z


architektura
Česká divadelní architektura
Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 - 2000
Věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči

archivnictví
Soupis vedut vzniklých do roku 1850
Úvod do archivnictví

Beneš, Edvard
Edvard Beneš
Kauza: tzv. Benešovy dekrety

bibliografie
Přírůstky regionální literatury 1996 - 1998
Soupis vedut vzniklých do roku 1850

Čapek, Josef
Premiéry bratří Čapků

Čapek, Karel
Premiéry bratří Čapků

Čechy
Soupis vedut vzniklých do roku 1850
Velké dějiny zemí Koruny české

Česká republika
Český biografický slovník 20. století
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999

Československo
Český biografický slovník 20. století
Edvard Beneš
Kauza: tzv. Benešovy dekrety
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999
Spory o dějiny

divadlo
Česká divadelní architektura
Premiéry bratří Čapků

ekonomie/ekonomika
Italština obchodní & právní

encyklopedie
Český biografický slovník 20. století

etika
Žít až do konce

Evropská unie
Institucionální struktura Evropské unie
Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace

geografie
Soupis vedut vzniklých do roku 1850

historie
Český biografický slovník 20. století
Dějiny Rumunska
Edvard Beneš
Institucionální struktura Evropské unie
Kauza: tzv. Benešovy dekrety
Kulturní rozpory kapitalismu
Lesk a bída středověku
Národy a nacionalismus od roku 1780
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999
Soupis vedut vzniklých do roku 1850
Spory o dějiny
Velké dějiny zemí Koruny české

hromadné sdělovací prostředky
Média a moc

informační systémy
Jak psát a přednášet o vědě
Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT

informační technologie
Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT

Internet
Internet

italština
Italština obchodní & právní

knihovnictví
Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT
Přírůstky regionální literatury 1996 - 1998
Úvod do archivnictví

lékařství
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi
Sociální práce na ulicii
Žít až do konce

lidská práva
Žít až do konce

malířství
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999
Soupis vedut vzniklých do roku 1850

marketing
Marketing podle Kotlera

masová média
Média a moc

pedagogika
Jak naučit děti hodnotám
Násilí ve škole
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi
Tvořivost v teorii a praxi

politologie/politika
Edvard Beneš
Kauza: tzv. Benešovy dekrety
Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace
Kulturní rozpory kapitalismu
Média a moc
Národy a nacionalismus od roku 1780
Spory o dějiny

Praha
Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 - 2000

právo
Autorské právo, průmyslová práva
Italština obchodní & právní
Školské zákony
Věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči

překladatelství
Italština obchodní & právní

psychologie
Jak naučit děti hodnotám
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi
Sociální práce na ulicii
Tvořivost v teorii a praxi
Žít až do konce

Rumunsko
Dějiny Rumunska

sborníky
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi
Spory o dějiny
Vzdělaností k prosperitě osobní i společenské

skripta
Jak psát a přednášet o vědě
Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace
Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi
Tvořivost v teorii a praxi
Úvod do archivnictví

slovníky
Český biografický slovník 20. století
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999

sociální psychologie
Sociální práce na ulicii
Žít až do konce

sociologie
Kulturní rozpory kapitalismu
Média a moc

sochařství
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999

školství
Bude vaše dítě studovat?
Násilí ve škole
Školské zákony
Vzdělaností k prosperitě osobní i společenské

učebnice
Internet
Jak psát a přednášet o vědě
Marketing podle Kotlera

urbanismus
Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 - 2000

věda a výzkum
Jak psát a přednášet o vědě
Vzdělaností k prosperitě osobní i společenské

výpočetní technika
Internet
Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT

výtvarné umění
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999
Soupis vedut vzniklých do roku 1850
Sto let Klubu Za starou Prahu 1900 - 2000
Věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči

vzdělávání
Bude vaše dítě studovat?
Vzdělaností k prosperitě osobní i společenské

zákony a předpisy
Autorské právo, průmyslová práva
Školské zákony
Věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči

zeměpis - viz geografie

žurnalistika
Jak psát a přednášet o vědě
Média a mocPoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 5-9 (2000).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v únoru 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10549. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10549

automaticky generované reklamy
registration login password