Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v únoru 1999

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v únoru 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A C D E H I K M N O P S U V W

Access 97 / Alan Simpson, Elizabeth Olson ; přeložil Ivo Fikáček …[et al.] - Praha : Grada Publishing, 1998. - 966 s. ; 23 cm. - (Profesionál). - Rejstřík
ISBN 80-7169-612-9 (brož.) : 1290 Kč

Kompletní popis všech částí databázového systému včetně možnosti zpřístupnění databáze po Internetu a tvorby jednoduchých programů ve VBA s řadou praktických příkladů a rad. Pro všechny kategorie uživatelů. Součástí knihy je CD, jež obsahuje demonstrační databáze použité v knize a užitečné databázové aplikace.


Adresář neziskových organizací 1998 / úvod napsala Jana Ryšlinková. - Praha : Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, 1998. - 347 s. ; 30 cm
ISBN 80-902284-2-9 (brož..) : 280 Kč : 210 Kč (pro členy Klubu ICN)

Adresář 1998 obsahuje přes 1200 záznamů o neziskových organizacích v ČR. Doplněn seznamem informačních center.


Amsterodamská smlouva / sestavil a přeložil Richard Král …[et al.] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum, 1998. - 168 s. ; 25 cm
ISBN 80-85864-48-7 (Ústav mezinárodních vztahů)

Publikace umožňuje nahlédnout, kam se integrace na přelomu století ubírá, ale i přiblížit si, jaké výhody, práva a jistoty tento proces přináší občanům, a to pár let před vstupem ČR do EU.


Co daly naše země Evropě a lidstvu : od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození. 1. část / předmluva Josef Tomeš ; linoryt Vojtěch Preissig. - 3. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 1998. - 490 s. ; 21 cm. - Biografie. - Rejstřík

Klasické dílo českého naučného písemnictví, které je nepřímým dokumentem o době a okolnostech svého vzniku i o svých tvůrcích a vydavatelích.


Česká republika v hodnocení Evropské komise / úvod Jan Kavan. - Praha, Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum, 1998. - 160 s. ; 25 cm. - (Evropská integrace v dokumentech)
ISBN 80-85864-56-8 (Ústav mezinárodních vztahů) : ISBN 80-7184-796-8 (Karolinum)

Publikace zvýší informovanost veřejnosti o otázkách, které je nutno řešit před vstupem naší země do EU.


České vysoké školy a veřejné finance / Helena Vomáčková. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1998. - 224 s., il. ; 21 cm. - (Studia oeconomica ; sv. V) (Acta Universitatis Purkynianae ; sv. 38)
ISBN 80-7044-226-3 (brož.) : 80 Kč

Vysoké školy jako součást veřejného sektoru, zařazené do neziskových organizací typu příspěvkových organizací.


České země v době předbřeznové 1792 - 1848 / Jitka Lněničková. - Praha : Libri, 1999. - 460 s., il. ; 20 cm. - (Dějiny českých zemí ; sv. 2). - Rejstřík
ISBN 80-85983-27-3 (váz.) : 295 Kč

Svazek je věnován jednomu z nejsledovanějších, nejkontroverznějších a zároveň nejméně prozkoumaných fenoménů našich dějin - národnímu obrození. Text je rozložen mezi politické dějiny (v rámci vývoje monarchie i v evropském kontextu), hospodářské poměry, vývoj civilizace, vědy a techniky a v neposlední řadě jsou zachyceny i dobové kulturní proudy, umění a běžný život včetně zábavy a volného času.


Dějiny Mexika / Oldřich Kašpar ; spoluprac. Eva Mánková. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 389 s. ; 22 cm. - (Dějiny států). - Rejstřík
ISBN 80-7106-269-3 (váz.) : 295 Kč

Předkolumbovské období, vzestup a pád aztécké civilizace, kolonie, osvícenství, pokrok, mexické proměny, země a lidé, po českých stopách v Mexiku, to vše zahrnuje publikace včetně chronologie, přehledu politických stran a panovníků, seznamu map a plánů.


Dějiny ruské revoluce / Richard Pipes ; z anglického originálu přeložila Hana Gopaulová. - Praha : Argo, 1998. - 396 s. ; 21 cm. - (Historické myšlení ; sv. 6). - Rejstřík
ISBN 80-7203-081-7 (váz.) : 398 Kč : 268 Kč (pro členy Literárního klubu)

První syntetická práce o dějinách ruských revolucí na počátku 20. století, autor zde odhaluje a detailně popisuje skutečnou tvář bolševického režimu. (Uchvácení moci Leninem, vraždu Romanovců, hladomor r. 1921 atd.) Zároveň dílo působí jako důrazné varování před zjednodušováním a podceňováním bolševického nebezpečí.


Digitální fotografie / Jaroslav Hyan. - Praha : JTH-SOFT, 1998. - 168 s. ; 21 cm
ISBN 80-238-3176-3 : 158 Kč

Příručka seznamuje s principy a problematikou digitalizace obrázků, představiteli digitálních kamer, ukázkami možností digitálního fotografování.


Encyklopedie Českých Budějovic. - České Budějovice : Město České Budějovice, 1998. - 592 s., il. ; 30 cm
ISBN 80-238-3392-8 (váz.) : 640 Kč

Kniha poskytuje čtenáři základní informace o obyvatelstvu, osobnostech, urbanistickém i architektonickém vývoji, kultuře, hospodářství a přírodě města od pravěku až do konce 20. století.


Encyklopedie heraldiky / Milan Buben. - 3. aktual. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 459 s., il. : bar. příl. ; 20 cm
ISBN 80-85983-68-0 (váz.) : 295 Kč

Kniha zasvěceně a srozumitelně provádí čtenáře heraldikou a její bohatou terminologií i jednotlivými oblastmi (šlechtickou, městskou, státní, zemskou, církevní, cechovní či občanskou). Vedle české problematiky je pojednána též heraldika a její zvláštnosti v rámci jednotlivých evropských zemí či regionů. Kniha také přináší terminologii světské i církevní titualtury a reálií.


Etika v podnikové strategii : metodologické postupy integrace etiky do podnikové strategie / Ivo Rolný. - Boskovice : Albert, 1998. - 123 s., tab, grafy ; 24 cm. - Bibiografie
ISBN 80-85834-53-7 (brož.)

Etické chování podniku je důležitým výchozím předpokladem dlouhodobě úspěšného podnikání. Cílem práce je objasnit základní východiska podnikatelské etiky a poskytnout ucelenou řadu metodologických postupů, které lze v praxi použít při integraci etiky do podnikové strategie.


Historie a etymologie českých rčení : bibliografie pramenů / Ludmila Štěpánová. - Praha : Karolinum, 1998. - 132 s.
ISBN 80-7184-669-4 (brož.) : 90 Kč

Skripta určená pro studenty FF UK. Zároveň slouží i jako výchozí materiál pro budoucí Etymologický slovník českých rčení.


Historie okupovaného pohraničí 1938 - 1945 / uspoř. Zdeněk Radvanovský …[et al.] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1998. - 2 sv. ; 21 cm. - Bibliografie
Obsahuje:
Díl 1. 189 s. - ISBN 80-7044-200-X. - 85 Kč
Díl 2. 205 s. - ISBN 80-7044-222-0. - 90 Kč

První díl sborníku se zaměřuje na zmapování dějin Říšské župy Sudety v době od „Mnichova„ do konce druhé světové války. Čtenář zde najde příspěvky zabývající se charakteristikou vládních obvodů Říšské župy Sudety, jakož i diverzními a psychologickými operacemi Abwehru v severovýchodních Čechách a na severozápadní Moravě ve druhé polovině 30. let. Závěrečná studie se věnuje začleňování odtrženého pohraničí do říšské politiky a společnosti. Součástí sborníku je i první část výběrové bibliografie k problematice okupovaného pohraničí a recenze nejnovějších českých a německých prací.
Druhý díl původních studií je věnován politické, hospodářské i sociální problematice Říšské župy Sudety v letech 1938-1945.


Inform katalog / přeložila Hedvika Šimíčková. - 9. vyd. - Brno : Inform katalog, 1998. - 2 sv. ; 30 cm
ISBN 80-86007-15-4 (váz.) : 1995 Kč (za 2 sv.)
Obsahuje:
Sv. 1. Marketingové informace. - 768 s.
Sv. 2. Výrobky a služby. - 528 s.

Podrobné informace o významných firmách v České republice.


Kapitoly z dějin divadla / Jaromír Kazda. - Jinočany : Nakl. H + H Vyšehradská, 1998. - 249 s., il. ; 25 cm
ISBN 80-86022-25-0 (váz.) : 248 Kč

Kniha seznamuje s vývojem divadla od jeho vzniku v pravěku do 18. století. Text doplňují obrázky půdorysů divadel, divadelních scén a kostýmů.


Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí : nástin života a díla vůdčí osobnosti českého katolického modernismu / Pavel Marek, Ladislav Soldán. - Třebíč : Arca JiMfa,1998. - 471 s. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7221-021-1 (brož.) : 250 Kč

Biografie Dostála-Lutinova (1871-1923), který patřil díky různorodým činnostem na poli katolické církve, české literatury i politiky ke známým a veřejností sledovaným aktérům.


Malý výkladový slovník z oblasti životního prostředí / Zdeněk Štěpánek, Jiřina Jílková. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 159 s. ; 21 cm
ISBN 80-7212-053-0 (brož.)

Slovník určený odborníkům různého zaměření (práva, přírodověda, technika, ekonomika) i širší odborné veřejnosti.


Moderní knihařství / Jindřich Král. - Brno : Knihař ; Tišnov : Sursum, 1999. - 476 s., il., fotogr. ; 24 cm
ISBN 80-901924-8-3 (Knihař, Brno) : 80-85799-49-9 (Sursum, Tišnov) : 420 Kč

Odborná kniha o knihařství od jednotlivých řemeslných vazeb a dalších knihařských výrobků až po výtvarné vazby a restaurování. Velká část je věnována průmyslovým vazbám a moderní výrobě, včetně popisů technologií, strojů a výrobních linek.


Náhrobníky a epitafy ve strahovské basilice / Milan Hlinomaz ; předmluvu napsal František Skřivánek ; ilustr., fotogr., úvod a doslov napsal Milan Hlinomaz. - Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1998. - 120 s., il. ; 21 cm
ISBN 80-902448-1-5 (brož.) : 60 Kč

Popisy náhrobníků ve strahovské basilice, přepis a překlad jejich epitafů a stručné životopisy zde pohřbených osob.


Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní / Marie Csiriková, Eva Vysloužilová. - Praha : Linde Praha, 1999. - 585 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-143-X (váz.) : 425 Kč

Kniha zpracovává kolem 20 000 termínů a aktuálních pojmů, z nichž mnohé dosud nebyly ve slovnících zachyceny. Vedle hesel slovník obsahuje seznam vybraných názvů mezinárodních organizací, nejvyšších ruských orgánů, ministerstev a vybraných institucí.


Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní / Marie Csiriková, Eva Vysloužilová. - Praha : Linde Praha, 1999. - 517 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-149-9 (váz.) : 425 Kč

Kniha zpracovává kolem 20 000 termínů a aktuálních pojmů, z nichž mnohé dosud nebyly ve slovnících zachyceny. Vedle hesel slovník obsahuje seznam vybraných názvů mezinárodních organizací, nejvyšších ruských orgánů, ministerstev a vybraných institucí.


Politické strany v Evropském parlamentu / Petr Fiala. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 65 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-1915-8 (brož.) : 60 Kč

Celá otázka evropských politických stran je úzce spjata s otázkou intenzity evropské integrace.


Přednášky a studie z let 1882 - 1884 / T. G. Masaryk. - 1. souborné vyd. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, [1998]. - 184 s. - (Sebrané spisy ; sv. 17)
ISBN 80-86142-04- 3 (váz.) : 160 Kč

První Masyrykovy přednášky po příchodu do Prahy: Počet pravděpodobnosti a Humova skepse; Blaise Pascal, jeho život a filosofie; Teorie dějin podle zásad T. H. Buckla; O studiu děl básnických.


Příručka pro uživatele mozku : praktické informace a návody pro každodenní život / J. Howard ; z amerického originálu přeložil František Koukolík. - Praha : Portál, 1998. - 396 s. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7178-307-2 (váz.) : 339 Kč

Kniha čtivě propojuje výsledky špičkového výzkumu o mozku a každodenní život. Popisuje biofyzikální aspekty lidské psychiky (prožívání, vztah mozku a vědomí, účinek výživy na činnost mozku, osobnost a její rysy, emotivita a inteligence), interpersonální vztahy (rozdíly mezi stavbou na činnosti mozku mužů a žen, jak to ovlivňuje jejich chování), psychohygienu (jak zvládnout stres a poruchy spánku).


Psychologie inteligence / Jaan Piaget ; z francouzského originálu přeložil František Jiránek ; předmluvu napsala Eva Vyskolčilová. - Praha : Portál, 1999. - 164 s. ; 21 cm. - Bibliografie
ISBN 80-7178-309-9 (brož.) : 175 Kč

Klasické dílo jednoho z nejvýznamnějších moderních psychologů podává přehlednou syntézu jeho přístupu k myšlení člověka a vývoji rozumových schopností v průběhu ontogeneze.


Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261 - 1793 : inventář / Vladimír Spáčil ; fotogr. Oldřich Pališek. - 1. vyd. - Olomouc : Státní okresní archiv, 1998. - 492 s., il. ; 24 cm. - Úvod. - Rejstříky
ISBN 80-238-2178-4

Inventář velice obsáhlé a historicky neobyčejně cenné sbírky listin.


Secese / Gabriele Fahr-Becker ; z německého originálu přeložila Anita Pelánová …[et al.] ; editor Lukáš Rous. - Praha : Slovart, 1998. - 428 s., fotogr. ; 32 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7209-110-7 (váz.)

Exkluzivní publikace s množstvím barevných fotografií usnadňuje čtenáři orientaci a porozumění pro secesi, která bývá na jedné straně oslavována jako "průlom" k moderně a na druhé zase odsuzována jako kýč či záležitost řemeslné zručnosti.


Slovník českých a slovenských výtvarných úmělců 1950-1997 / úvod napsal Petr Pavliňák ; edit. Zbyšek Malý. - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998. - 2 sv. - (Prameny a dokumenty)
Obsahuje:
Část 1. A-Č. - 346 s. - ISBN 80-86171-00-0 (váz.) : 890 Kč
Část 2. D-G. - 408 s. - ISBN 80-86171-02-7 (váz.) : 890 Kč

Slovník výtvarných umělců druhé poloviny 20. století.


Úvod do teoretické sémantiky / Jaroslav Peregrin. - Praha : Karolinum, 1998. - 208 s.
ISBN 80-7184-685-6 (brož.) : 99 Kč

Učební text představuje posluchačům Filosofické fakulty UK nový interdisciplinární obor, který, jak autor říká, vznikl "zkřížením logiky s lingvistikou".


Veřejná infotéka. Občanské informace a veřejné knihovny : materiály vzdělávacího semináře pořádaného Německým knihovnickým institutem a úvod do zřizování infoték ve veřejných knihovnách / z německého originálu přeložil Jindřich Pilař. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 116 s. ; 21 cm. - (Studijní texty)
ISBN 80-7050-293-2 (brož.)

Příručka o nových službách knihoven veřejnosti.


Význační Evropané / sestavili Martyn Bond, Julie Smith, William Wallace ; přeložila Jana Pavlíková. - Praha : Evropský literární klub, 1998. - 461 s. ; 20 cm. - (Z Evropy do Čech ; sv. 3). - Bibliografie

Cílem knihy je poskytnout čtenářům, kteří žili v západní Evropě, možnost seznámit se s motivacemi některých vůdčích osobností, které utvářely obraz západní Evropy a jejích institucí.


Windows 98 / Mark Minaski, Eric Christiansen, Kristina Shapar ; přeložili Ivo Leitgeb, Jakub Mikulíšík, David Varner. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 704 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - (Poradce experta). - Rejstřík
ISBN 80-7169-428-2 (brož.) : 990 Kč

Architektura systému, jeho rozšiřování a optimalizace, práce s registrem, práce v sítích Microsoft i Novel NetWare, vzdálené připojení, užití jazyka VBS script v dávkových souborech a dynamické HTML, oživování zhroucených systémů a řešení častých problémů. Podrobný popis pokročilých vlastností pro zkušené uživatele a experty. Přiložený CD-ROM obsahuje demonstrace některých popisovaných postupů, diagnostické a optimalizační programy a zdrojové texty programů.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F H I J K L M O P R S V Z


archivnictví
Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261 – 1793

bibliografie
Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261 – 1793

Česká republika
Amsterodamská smlouva
Co daly naše země Evropě a lidstvu
Česká republika v hodnocení Evropské komise

České Budějovice
Encyklopedie Českých Budějovic

český jazyk
Historie a etymologie českých rčení

dějiny umění
Secese

divadlo
Kapitoly z dějin divadla

Dostál-Lutinov, Karel
Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí

druhá světová válka
Historie okupovaného pohraničí 1938 - 1945

ekonomika
Amsterodamská smlouva
Česká republika v hodnocení Evropské komise
České vysoké školy a veřejné finance
Informa katalog
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní

encyklopedie
Encyklopedie Českých Budějovic
Encyklopedie heraldiky

etika
Etika v podnikové strategii

Evropská unie
Amsterodamská smlouva
Česká republika v hodnocení Evropské komise
Politické strany v Evropském parlamentu

filozofie
Přednášky a studie z let 1882 - 1884

heraldika
Encyklopedie heraldiky

historie
Co daly naše země Evropě a lidstvu
České země v době předbřeznové 1792 - 1848
Dějiny Mexika
Dějiny ruské revoluce
Encyklopedie Českých Budějovic
Encyklopedie heraldiky
Historie okupovaného pohraničí 1938 - 1945
Kapitoly z dějin divadla
Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí
Náhrobníky a epitafy ve strahovské basilice
Přednášky a studie z let 1882 - 1884
Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261 – 1793
Význační Evropané

informační systémy
Adresář neziskových organizací 1998

informační technologie
Digitální fotografie

Internet
Digitální fotografie
Windows 98

jazykové slovníky
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní

knihařství
Moderní knihařství

knihovnictví
Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261 – 1793
Veřejná infotéka. Občanské informace a veřejné knihovny

křesťanství
Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí
Náhrobníky a epitafy ve strahovské basilice

lingvistika
Historie a etymologie českých rčení
Úvod do teoretické sémantiky

management
Informa katalog

marketing
Etika v podnikové strategii

Mexiko
Dějiny Mexika

Olomouc
Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261 – 1793

politologie
Amsterodamská smlouva
Co daly naše země Evropě a lidstvu
Česká republika v hodnocení Evropské komise
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní
Politické strany v Evropském parlamentu

právo
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní

příručky
Adresář neziskových organizací 1998
Informa katalog

psychologie
Příručka pro uživatele mozku
Psychologie inteligence

Rusko
Dějiny ruské revoluce

skripta
Historie a etymologie českých rčení
Úvod do teoretické sémantiky

slovníky
Malý výkladový slovník z oblasti životního prostředí
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997

software
Access 97

školství
České vysoké školy a veřejné finance

výpočetní technika
Access 97
Digitální fotografie
Windows 98

výtvarné umění
Náhrobníky a epitafy ve strahovské basilice
Secese
Slovník českých a slovenských výtvarných úmělců 1950-1997

životní prostředí
Malý výkladový slovník z oblasti životního prostředíPoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 5-8 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v únoru 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 3 [cit. 2023-03-29]. urn:nbn:cz:ik-10314. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10314

automaticky generované reklamy
registration login password