Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v říjnu 1998

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v říjnu 1998

0 comments
Autoři: 
ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A C D E F H I J K N O P R S T U V W Z

3D Studio MAX 2.5 a VIZ 2.0 / Roman Miler, Jiří Staněk. - 1. přeprac. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 352 s. + 1 CD-ROM ; 21 cm
ISBN 80-7232-025-4 (brož.) : 349 Kč

Kniha je určena především zájemncům o počítačovou 3D animaci. Poslouží také pro základní orientaci v 3D animačních systémech i při vstupu do virtuálního počítačového světa. Knihu doplňuje CD-ROM s elektronickým výukovým pásmem a řadou Plug-in aplikací.


Autorský zákon a předpisy souvisící : komentář / Karel Knap ; spoluprac. Jan Kříž ...[et al.] - 6. uprav. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 588 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-126-X (brož.) : 450 Kč

Nové upravené vydání zahrnuje znění autorského zákona s komentářem a texty platných souvisících předpisů, opatřených na klíčových místech vysvětlivkami. Aktualizováno k 30. 4. 1998.


Cikáni / Angus Fraser ; z angl. orig. přel. a doplnila Marta Miklušáková. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 374 s., il., tab. ; 21 cm. - (Dějiny národů)
ISBN 80-7106-212-X (váz.) : 255 Kč (vč. DPH)

Autor, jeden z nejvýznamnějších romistů současnosti, zkoumá na základě dostupných historických pramenů zrod cikánského etnika v oblasti Indie, jeho postupnou migraci přes Persii do Evropy, tradiční prvky cikánského života i snahy o asimilaci v historii a současnosti. Překladatelka doplnila práci stručnými dějinami tzv. českých, moravských, slovenských a olašských Romů, kteří obývají naše území.


Česká katolická literatura v evropském kontextu : 1848-1918 / Martin C. Putna ; rejstř. sest. Stanislava Mazáčová. - Praha : Torst, 1998. - 800 s. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7215-059-6 (váz.)

Rozsáhlá monografie definuje katolickou literaturu, popisuje její tři základní podoby v evropském kontextu (reformismus, restaurace, romantika) a vymezuje její vznik v českém prostředí.


Český CorelDRAW 8 / Rick Altman. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 800 s. + 1 CD-ROM. - (Profesionál)
ISBN 80-7169-715-X (brož.) : 1190 Kč

Vyčerpávající průvodce funkcemi kreslícího programu CorelDRAW. Publikace je určena uživatelům - začátečníkům i pokročilým uživatelům programu.


Dějiny Slovenska / Dušan Kováč ; ze slovenského orig. přel. Emil Charous. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 422 s., il. ; 21 cm. - (Dějiny států). - Rejstřík
ISBN 80-7106-267-7 (váz.) : 295 Kč

Publikace zahrnuje dějiny Slovenska od dob Velké Moravy přes středověké Uhry a vznik moderního slovenského národa, život v samostatném československém státě do jeho rozdělení a vznik samostatné Slovenské republiky.


Divadlo v České republice 1996-1997. Sv. 26 / Uspoř. Iva Frelová, Lucie Čepcová, Eva Žahourková ; spolupr. Ondřej Svoboda ...[et al.] ; úvod přel. Barbara Day, Daniela Jobertová. - Praha : Divadelní ústav, 1998. - 374 s. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7008-078-7 (brož.) : 130 Kč

Ročenka přináší kompletní údaje o inscenační činnosti českých, moravských a slezských divadel a divadelních souborů v sezóně 1996-1997.


Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními / Milan Hodík ; ed. Pavel Landa. - Praha : Academia, 1998. - 315 s., il. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-200-0672-9 (váz.) : 195 Kč

J. Hašek soustředil ve své knize "Osudy dobrého vojáka Švejka za druhé světové války" velké množství reálií, které čerpal z novin, časopisů a knih, ale hlavně z vlastních vojenských zkušeností, z hospodských tlachů a někdy i doslova z chodníku. Publikace ve více než 250 heslech slovem i obrazem odkrývá "ztracený" svět Josefa Švejka v jeho plné barevnosti i rozmanitosti.


EUNIS ´98 : Congress on European Cooperation in Higher Education Information Systems : Prague, Hotel Krystal, 21 - 22 September 1998 / Ed. Ivan Vrána. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 168 s. ; 30 cm
ISBN 80-213-0420-0 (brož.)

Sborník referátů z mezinárodního vědeckého kongresu na téma evropské spolupráce v oblasti informačních systémů vyššího vzdělávání.


František z Assisi / přel. Vítězslav Pavlík. - Praha : Vyšehrad : Zvon, 1998. - 231 s. ; 21 cm
ISBN 80-7113-229-2 (Vyšehrad). - ISBN 80-7021-290-X (Zvon) : 148 Kč

Objektivně psaný životopis, opírající se o historické prameny a zasazující postavu svatého Františka do širokých evropských kulturních souvislostí, uvádí na správnou míru různé zkreslené představy. Autor si všímá podrobněji hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii.


The Heinemann TOEFL [elektronický zdroj] : preparation course. Practice tests. - Praha : Dr. Lang Group, 1998. - 2 elektronické optické disky (CD-ROM). - (LANGMaster)

Pomocník při přípravě pokročilých studentů angličtiny k mezinárodně uznávané zkoušce TOEFL.


Informační technologie : základy práce s PC, Microsoft Office / Petr Dydowicz ...[et al.] - 2. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 104 s. ; 30 cm
ISBN 80-214-1195-3 (brož.)

Skripta jsou koncipována tak, aby studenti, kteří se s danou tematikou dosud nesetkali, mohli ihned znalosti používat.


Jak úspěšně vyjednávat / Mark H. McCormack ; z angl. orig. přel. Stanislava Kasíková. - Praha : Pragma, 1998. - 180 s. ; 20 cm
ISBN 80-7205-597-6 (brož.)

Zpochybňujte všechno a myslete velkoryse při projednávání každého významějšího bodu - to jsou základní témata knihy manažerského odborníka.


Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Díl 1 : A-M / Milan Churaň ...[et al.] - 2. aktual. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 470 s., fotogr., tab. - Výběrová bibliografie
ISBN 80-85983-44-3 (váz.) : 290 Kč

Neobvyklá, esejisticky psaná encyklopedie osobností ze všech oborů.


Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVII. století : dodatky. Díl 2 : tisky z let 1501-1800. Část 3 : písmeno K-L. Čís. 3642-5134. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 180 s.
ISBN 80-7050-212-6 (4. díl). - ISBN 80-7050-181-2 (soubor) : 60 Kč. - 90 Kč (pro odbornou veřejnost)

Dodatky k retrospektivní národní bibliografii starých českých tisků vydaných do konce 18. století.


Kronika křesťanství. - Praha : Fortuna Print ; Knižní klub, 1998. - 461 s. ; 30 cm. - Rejstřík
ISBN 80-86144-23-2 (Fortuna Print). - ISBN 80-7176-837-5 (KK). - ISBN 80-86144-24-0 (KK, na přebalu)

Encyklopedie přibližuje dějiny křesťanství od doby jeho vzniku až po současnost.


Kronika lidstva / Bodo Harenberg. - 5. dopl. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1998. - 1295 s., il. ; 30 cm. - Rejstřík
ISBN 80-85873-62-1 (váz.)

Encyklopedie přibližuje lidské dějiny od dob nejstarších až do června 1998. Zahrnuje politiku, umění, společenské uspořádání. Obsahuje kalendárium, informativní hesla, přehledové články, dějiny jednotlivých zemí a všeobecné přehledy.


Nový biblický slovník / J. D. Douglas ...[et al.] ; z angl. orig. přel. A. Koželuhová ...[et al.] - Dotisk 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1996. - 1246 s., il., tab. - Bibliografie českých děl
ISBN 80-85495-65-1 (váz.) : 1280 Kč (vč. DPH)

Dílo přináší podstatné informace z oblasti biblického zeměpisu, dobového pozadí Starého i Nového zákona, zvyků a kultury Izraele i jeho blízkovýchodních sousedů.


Orbis computers [elektronický zdroj] : vše, co chcete vědět o počítačích. - Šumperk : Orbis Computers, 1998. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)

CD-ROM uvádí do kouzelného světa výpočetní techniky.


Pečeť v kultuře středověku / Tomáš Krejčík. - Ostrava : Ostravská univerzita ; Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 365 s. ; 21 cm. - (Universum ; sv. 1)
ISBN 80-7042-499-0 (Ostravská univ.) : 100 Kč

Kniha si všímá pečeti jako součásti všedního a svátečního dne středověkých lidí a v proměnách pečetí zachycuje části lidského myšlení. Práci ocení archiváři, historici a další zájemci o ikonografii středověkého umění. Autor konfrontuje písemné prameny s dochovanými pečetěmi a typáři.


Pedagogický slovník / Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. - 2. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 328 s. ; 21 cm
ISBN 80-7178-252-1 (váz.) : 245 Kč

Rozšířené vydání terminologického výkladového slovníku obsahuje přes sto nových hesel, zachycuje nejnovější trendy i základní pojmy světa vzdělávání a školství.


Psychologie a sociologie v ekonomice / Anna Dušková, Libuše Bláhová. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 1998. - 90 s.
ISBN 80-7078-222-6 (brož.) : 46 Kč

Skriptum určené pro posluchače 1. ročníku Ekonomické fakulty.


Psychologie hypnózy a sugesce / Jiří Hoskovec, Simona Hoskovcová. - 4. rozšíř. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 144 s., 8 s. příl.
ISBN 80-7178-234-3 (brož.) : 139 Kč

Přehled o historii zkoumání hypnózy a sugesce, nejdůležitější směry v hypnóze i v historii vývoje těchto jevů, možnosti jejich výzkumu a aplikační možnosti.


Přehled platných právních předpisů České republiky od 9. 5. 1945 - 9. 5. 1998 / Vladimír Pandula. - Břeclav : Moraviapress, 1998. - 270 s. ; 30 cm. - Rejstřík
ISBN 80-86181-05-7 (brož.)

Publikace obsahuje právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, v Ústředním listu, v Ústředním věstníku (1945-1992), ve Sbírce zákonů ČR (1993-1996).


Repetitorium manažerských dovedností : jak zdokonalit sám sebe / John Payne, Shirley Payne ; z angl. orig. přel. Stanislav Spanilý. - Praha : Management Press, 1998. - 263 s. ; 23 cm
ISBN 80-85943-76-X (brož.) : 260 Kč

Návodová publikace poskytuje odpovědi na otázky, jak plánovat, rozhodovat, motivovat, delegovat, komunikovat, přesvědčovat či jak efektivně řídit porady.


Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky / Josef Koubek. - Dotisk 2. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 350 s. ; 21 cm
ISBN 80-85943-51-4 (brož.) : 280 Kč

Výklad problematiky je strukturován podle úlohy personalistiky ve firmě - od personálního plánování přes všechny fáze získávání pracovníků, jejich hodnocení, vzdělávání a odměňování až po komplex pracovních vztahů a péči firmy o zaměstnance.


Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty / Tomáš Garrigue Masaryk. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1998. - 223 s. - (Sebrané spisy ; sv. 1)
ISBN 80-901971-4-0 (váz.) : 160 Kč

Masarykova první vědecká práce, která řeší problém sebevražednosti z hlediska sociologického a nábožensky etického.


Skupina 42 : výtvarná monografie / Eva Petrová ...[et al] ; rejstř. sestavila Polana Bregantová. - Praha : Akropolis ; Galerie hl. města Prahy, 1998. - 221 s., il. ; 31 cm. - Rejstř.
ISBN 80-85770-67-9 (Akropolis) : 1420 Kč (vč. DPH)

Rozsáhlá monografie o legendární skupině, která sdružila výtvarné umělce a básníky ve společném generačním cítění a potřebě umělecky se projevit v době ohrožení existence státu i každého jednotlivce. Texty a vyobrazení dokumentují i speciální problémy - grafiku, kresby, fotografie, knižní grafiku a podíl básníků.


Strategický management / Josef Hajka, Vladimír Chalupský. - 2. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 29 s., 39 s. příl. ; 30 cm
ISBN 80-214-1208-9 (brož.)

Přílohou skript s tematikou strategického managementu jsou vybrané texty o Internetu a prezentace ve formátu MS Powerpoint.


Svět Janáčkových oper = The world of Janáček´s operas / Svatava Přibáňová, Ledererová, Zuzana Protivová ; předml. Alena Němcová ; do angl. přel. Vanda Oakland a Andrew Oakland. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 30 s., il., fot., příl. - Chronolog. přehled inscenací do r. 1998.
ISBN 80-7028-124-3 (brož.) : 340 Kč

Kniha seznamuje s inscenacemi Janáčkových oper od roku 1894 na půdě Národního divadla v Brně až po současné premiéry v divadlech po celém světě. Autorky se zamýšlejí nad scénickým provedením a výtvarnou podobou inscenací, zahrnuty jsou i kritické ohlasy skladatelových děl.


Taky jsem si myslel, že jsem úspěšnej manažer... aneb Pravidla společenského chování pro manažery / Monika Pavlíčková. - Praha : Management Press, 1998. - 118 s. ; 21 cm
ISBN 80-85943-72-7 (brož.) : 140 Kč

Kniha se neomezuje jen na pravidla společenského styku, ale zaměřuje se i na další oblasti, jejichž kultivace je podmínkou úspěšnosti manažera, jako je image, přesvědčivé vystupování apod. Kromě receptů na míchané nápoje, zábavných, ale poučných paralel mezi světem Gutha-Jarkovského a dneškem kniha přináší i úsměvný příběh uvádějící jednotlivé "lekce".


Umění vyjednávat / Herb Cohen ; z angl. orig. přel. Lucie Semeráková. - Praha : Pragma, 1998. - 224 s. ; 21 cm
ISBN 80-7205-613-1 (brož.)

Kniha odpovídá na otázky, co je vyjednávání a o čem lze vyjednávat. Popisuje styly vyjednávání i vlivy na vyjednávání.


Uspějme u zkoušky a konkurzu aneb Jedeme v tom všichni / David Gruber. - 3. přeprac. vyd. - Ostrava : Repronis Ostrava, 1998. - 94 s. ; 21 cm
ISBN 80-86122-21-2 (brož.) : 89 Kč

Rádce k úspěšnému vykonání jakékoliv zkoušky či konkurzu nejen v období studií, ale rovněž v pracovní kariéře. Kapitoly jsou věnovány obeným zásadám úspěšnosti i konkrétním radám: jak proti trémě, důležitost prvního dojmu, vypracování životopisu a průvodního dopisu. Návody jsou připraveny také pro vyhlašovatele konkurzu.


Účetní versus šéf : jednoduchý průvodce složitým účetnictvím a daněmi / Hana Kovalíková. - Praha : Linde, 1998. - 540 s. ; 20 cm
ISBN 80-7201-106-5 (brož.) : 396 Kč

Příručka pojednává o vztahu účetního a šéfa z hlediska účetních předpisů a obsahuje přehled nejdůležitějších zákonů, interních směrnic, vzory účetních a daňových dokladů a další informace.


Venkov, města, média : sociální ekologie jako věda a jako způsob jednání / Bohuslav Blažek. - Praha : SLON, 1998. - 362 s. ; 16 cm. - (Studie ; sv. 16)
ISBN 80-85850-59-1 (brož.) : 139 Kč

Kniha shrnuje, systematizuje a domýšlí autorovy přednášky ze sociální ekologie. Praktici mají v knize najít vedle účinných herních technik pro výzkum, rozvoj participace a řešení problémů i teoretické zdůvodnění, za jakých podmínek a proč určité postupy fungují a kdy jsou ve svém dopadu ekologicky příznivé. Publikace má též povzbudit čtenáře s vědeckými zájmy k odhodlání vykročit směrem k reflektovanému, vědeckou zkušeností kultivovanému praktickému jednání.


Veřejné knihovny ČR : statistický přehled o činnosti v roce 1994, 1995, 1996 / zpracováno v Oddělení knihoven - úsek statistiky. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 299 s. ; 29 cm
ISBN 80-7050-307-6 (brož.)

Statistická ročenka, zachycující statistické přehledy údajů týkajících se činnosti veřejných knihoven v ČR v letech 1994-1996. Určeno pro vnitřní potřebu knihoven.


Windows 98 / Marie Franců. - Brno : CCB, 1998. - 216 s. - (Efektivně)
ISBN 80-85825-33-3 (brož.) : 250 Kč

Cílem knihy není přemluvit čtenáře, aby "hodili do koše" Windows 95, ale ukázat, že prostředí Windows se vyvíjí dál. Novinkou Windows 98 jsou především technologie pro práci s Internetem.


Zapomenuté věky země Bójů / Anna Bauerová. - Plzeň : Nava, 1998. - 232 s., 24 s. bar. příl. ; 27 cm
ISBN 80-7211-032-2 : 198 Kč

Publikace zachycuje tisíc let nejstarší prehistorie a historii Čech, Moravy a Slezska. Věnuje se vzniku původního obyvatelstva, jeho kultuře a pokladům. Provází i po dobrodružných stezkách, po kterých naši předci objevovali svět.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B D E F L I J K L M N P S U V Z


angličtina
The Heinemann TOEFL

bibliografie
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVII. století

dějiny umění
Pečeť v kultuře středověku

divadlo
Divadlo v České republice 1996-1997
Svět Janáčkových oper

ekologie
Venkov, města, média

ekonomika
Psychologie a sociologie v ekonomice
Řízení lidských zdrojů
Účetní versus šéf

encyklopedie
Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Kronika křesťanství
Kronika lidstva

etika
Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty

etnografie
Cikáni

filozofie
Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty

historie
Cikáni
Dějiny Slovenska
František z Assisi
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Kronika křesťanství
Kronika lidstva
Pečeť v kultuře středověku
Zapomenuté věky země Bójů

hudba
Svět Janáčkových oper

informační systémy
EUNIS ´98

informační technologie
Informační technologie

Internet
Windows 98

jazykové příručky
The Heinemann TOEFL

knihovnictví
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVII. století
Veřejné knihovny ČR

křesťanství
František z Assisi
Kronika křesťanství
Nový biblický slovník

literární vědy
Česká katolická literatura v evropském kontextu
Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními

management
Repetitorium manažerských dovedností
Řízení lidských zdrojů
Strategický management
Taky jsem si myslel, že jsem úspěšnej manažer... aneb Pravidla společenského chování pro manažery

náboženství
František z Assisi
Kronika křesťanství
Nový biblický slovník

pedagogika
Pedagogický slovník

personalistika
Řízení lidských zdrojů
Uspějme u zkoušky a konkurzu aneb Jedeme v tom všichni

počítačová grafika
3D Studio MAX 2.5 a VIZ 2.0
Český CorelDRAW 8

psychologie
Jak úspěšně vyjednávat
Psychologie a sociologie v ekonomice
Psychologie hypnózy a sugesce
Umění vyjednávat
Uspějme u zkoušky a konkurzu aneb Jedeme v tom všichni

sborníky
EUNIS ´98

skripta
Informační technologie
Psychologie a sociologie v ekonomice
Strategický management

slovníky
Nový biblický slovník
Pedagogický slovník

sociologie
Psychologie a sociologie v ekonomice
Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty
Venkov, města, média

software
3D Studio MAX 2.5 a VIZ 2.0
Český CorelDRAW 8
Informační technologie
Windows 98

společenské chování
Taky jsem si myslel, že jsem úspěšnej manažer... aneb Pravidla společenského chování pro manažery

školství
Pedagogický slovník

účetnictví
Účetní versus šéf

výpočetní technika
3D Studio MAX 2.5 a VIZ 2.0
Český CorelDRAW 8
Informační technologie
Orbis computers
Strategický management
Windows 98

výtvarné umění
Pečeť v kultuře středověku
Skupina 42

vzdělávání
EUNIS ´98

zákony a předpisy
Autorský zákon a předpisy souvisící
Přehled platných právních předpisů České republiky od 9. 5. 1945 - 9. 5. 1998Poznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 38, č. 37-40 (1998).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v říjnu 1998. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10468. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10468

automaticky generované reklamy
registration login password