Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v listopadu 1998

Čas nutný k přečtení
19 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v listopadu 1998

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B C D E F H I J K M N O P R S U V Z

10 zlatých pravidel prodeje : prodávat je snazší než dávat / Ivan Bureš. - 4. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 144 s. ; 21 cm
ISBN 80-85943-84-0 (brož.) : 140 Kč

Kniha objasňuje zákonitosti a principy prodeje. Text je doplněn o výběr nejmodernějších poznatků z oblasti chování a ovlivňování zákazníka a uvádí do zákonitostí fungování lidského podvědomí a motivace nákupních rozhodnutí.


1001 tipů a triků pro Internet / David Morkes, Jan Vořech. - Praha : Computer Press, 1998. - 450 s.
ISBN 80-7226-100-2 : 295 Kč

Kniha přináší šikovné postupy a tipy, které pomáhají nalézt řešení nepříjemného problému, objevovat neznámé a přitom šetří čas uživatele Internetu. Napomáhá v řešení problémů, které mohou nastat při připojení na Internet, při práci s modemem, při úpravě operačního systému či při práci s elektronickou poštou. Pokročilejší uživatele zavede do náročnějších oblastí, které jsou jen minimálně dokumentované.


Anglicko-český a česko-anglický slovník / Josef Fronek. - Voznice : Leda, 1998. - 1300 s. ; 23 cm
ISBN 80-85927-48-9 (váz.) : 495 Kč

Moderně zpracovaný oboustranný slovník obsahuje asi 55 000 hesel. Přináší nejživější podobu anglické i české slovní zásoby. Doplněno přehledem českého tvarosloví.


Bible a antické tradice : esej o hebrejském myšlení / z franc. orig. přel. Jan Sokol. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 176 s. ; 20 cm
ISBN 80-7021-270-5 (brož.) : 166 Kč

Tématem knihy je střetnutí židovské duchovní tradice s řeckou filosofií.


Bibliografie dějin Československa 1992 / sest. Milada Drašnarová ...[et al.] - Praha : Historický ústav AV ČR, 1998. - 376 s. ; 29 cm. - (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada D : bibliographia ; sv. 5). - Rejstřík
ISBN 80-85268-77-9 (brož.)

Odborná bibliografie české a slovenské historické a archeologické produkce k problematice českých, slovenských a světových dějin.


Budování státu / Ferdinand Peroutka ; předml. napsal Jan Petránek.- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 444 s. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7106-313-4 (váz.) : 255 Kč

Klasické historické, sociologické a analytické dílo.


Černý den na Bílé Hoře : 8. listopad 1620 / Dušan Uhlíř. - Brno : Ave, 1998. - 172 s., il. ; 28 cm
ISBN 80-902242-6-1 (váz.) : 399 Kč

Publikace líčí průběh českého stavovského povstání až po jeho vyvrcholení na Bílé Hoře a tragické následky osudové porážky. Text je doprovázen velkým množstvím soudobých vyobrazení.


České země v letech 1848-1918 / Marcela C. Efmertová. - Praha : Libri, 1998. - 464 s., il., fotogr. ; 20 cm. - (Dějiny českých zemí ; sv. 1)
ISBN 80-85983-47-8 (váz.) : 250 Kč

Kniha se zabývá v mnoha směrech klíčovým obdobím v dějinách českého národa. Vedle výkladu politických dějin věnuje autorka pozornost vývoji soudobé civilizace v celé její šíři - v ekonomice, vědě a technice, umění a kultuře, včetně jejích každodenních projevů v bydlení, oblékání, zábavách či spolkovém životě.


Člověk a příroda : hledání etického vztahu / Josef Petr Ondok. - Praha : Karmelitánské nakladatelství ; Roma : Accademia Cristiana, 1998. - 110 s. - (Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity ; sv. 4)
ISBN 80-7192-239-0 (Karmelitánské nakl.) : 79 Kč

Temín "trvale udržitelná společnost" vešel do povědomí široké veřejnosti. Autor (profesor na teologické a biologické fakultě JČU) si klade otázku, zda je možno problém ekologických krizí řešit pouze jako legislativní problém, a uvádí řadu důvodů, které tento názor vyvracejí. Vyvozuje z toho požadavek motivovat jednání člověka na bázi etické povinnosti, kterou člověk má k přírodě.


Dějiny švédské literatury / Alrik Gustafson ; ze švéd. orig. přel. a bibliografii sest. Libor Štukavec. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 481 s. ; 24 cm. - (Spisy Filozofické fakulty ; sv. 314). - Rejstř. - Bibliografie překladů ze švédštiny do češtiny
ISBN 80-210-1767-8 (brož.) : 403 Kč

Dějiny pokrývají švédskou literaturu od nejstarších dob do počátku šedesátých let 20. století.


Dějiny umění. Díl 1 / José Pijoan ; ze španěl. orig. přel. Libuše Macková, Hana Stašková. - 4. vyd., v Knižním klubu 1. vyd. - Praha : Balios, 1998. - 334 s., il. ; 30 cm. - Rejstř.
ISBN 80-7176-765-4 (1. díl) : 80-7176-764-6 (soubor) : 699 Kč

Proslulá encyklopedie dějin umění. Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími poznatky. První svazek uvádí do počátků výtvarné tvorby lidstva v hlubinách pravěku, poučuje o kulturách prvních zemědělských říší, o podivuhodné kultuře starého Egypta, o umění sumerském a akkadském, babylónském a asyrském i o kultuře starověkého Íránu. Poslední tři kapitoly jsou věnovány památkám předkolumbovské Ameriky.


Dějiny zemí Koruny české v datech /František Čapka. - 2. rozšíř. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 820 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-85983-67-2 (váz.) : 365 Kč

Publikace zaznamenává nejen dějiny Čech a Prahy, ale také všechny podstatné děje v tzv. vedlejších zemích Koruny - na Moravě, ve Slezsku a v příslušné době i v obou Lužicích, resp. na Slovensku.


Doba hradů a rytířů : od roku 1096 do roku 1328 / z franc. orig. přel. Radoslav Zíbar ; na českém vyd. spolupracovali Jan Adam ...[et al.] - Praha : Vašut, 1998. - 30 cm. - (Dějiny světa Larousse ; [sv. 6])
ISBN 80-7236-016-7 (váz.)

Encyklopedie přibližuje svět středověké kultury, umění, náboženství, společnosti a výbojů.


Ekonomický slovník v 11 jazycích = Business Dictionary in 11 languages = Wörterbuch Wirtschaft in 11 Sprachen. - Praha : Svojtka & Co., 1998. - 1135 s. ; 22 cm
ISBN 80-7237-148-7 (váz.) : 599 Kč

Slovník obsahuje více než 20 000 hesel v němčině, angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, portugalštině, nizozemštině, švédštině, polštině, češtině a maďarštině.


Elektronické zdroje : aktuální změny a doplňky ve standardech pro zpracování / Ludmila Celbová. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 30 s. ; 21 cm. - (Standardizace ; sv. 15)
ISBN 80-7050-317-3 (brož.) : 30 Kč

Účelem publikace je seznámit katalogizátory se změnami ve standardech používaných pro zpracování elektronických zdrojů. Sešit má vést svým tématem k určitému konsenzu v používané terminologii.


English for Business and Correspondence / Lenka Kačírková. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 115 s. ; 30 cm
ISBN 80-213-0443-X (brož.) : 45 Kč

Skripta seznamující s odbornou obchodní angličtinou.


Filosofie a současná ekologická krize / Rudolf Kolářský, Oleg Suša. - Praha : Filosofia, 1998. - 176 s. ; 19 cm. - (Morální a politická filosofie ; sv. 5)
ISBN 80-7007-116-8 (brož.) : 120 Kč

Objasnit vztah mezi filosofií a současnou ekologickou krizí není možné bez porozumění jeho sociálním, politickým a kulturním kontextům. K jejich osvětlení publikace přispívá.


Hindsko-český slovník / edit. Jaroslav Strnad ; zprac. Dagmar Marková ...[et al.] - Praha : Dar Ibn Rushd, 1998. - 670 s. ; 21 cm
ISBN 80-86149-04-8 : 370 Kč (brož.) : 392 Kč (váz.)

Slovník obsahuje 25 000 hlavních hesel a 19 000 podhesel s charakteristickou frazeologií, idiomatikou a exemplifikacemi.


Hlava plná hudby : život Wolfganga Amadea Mozarta / Brigitte Hamannová ; přel. Ivana Vízdalová. - Praha : Knižní klub : Brána, 1998. - 224 s., fotogr.
ISBN 80-7176-868-5 (Knižní klub) : ISBN 80-85946-96-3 (Brána)

Soukromý život W. A. Mozarta a celé jeho rodiny je rámován pohledem na kulturní, společenské a dvorské poměry v Evropě 18. století (Vídeň, Salcburk, Praha), do nichž skladatelův génius výrazně zasáhl.


Hromadné sdělovací prostředky v regionu / Pavel Pácl. - Ostrava : Ostravská univerzita, [1998]. - 106 s. ; 24 cm. - (Spis Ostravské univerzity ; sv. 108/1998)
ISBN 80-7042-481-8 (brož.) : 40 Kč

Publikace obsahuje čtyři sociologické studie věnované působnosti hromadných sdělovacích prostředků v severomoravském regionu.


Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Zdeněk Šimanovský ; ilustr. Bohumír Roubal. - Praha : Portál, 1998. - 246 s. ; 21 cm
ISBN 80-7178-264-5 (brož.) : 175 Kč

Uváděné hry a techniky lze využít nejen k hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci či terapii problémových jevů a sociální patologie.


Informační systémy a technologie / Miloš Koch, Petr Dydowicz, Viktor Ondrák. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 148 s. ; 30 cm
ISBN 80-214-1219-4 (brož.)

Skripta.


INVEX : katalog. Mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií & Come in Future : Brno, Výstaviště, 7. - 9. 10. 1998. - Brno : Expo Data : Brněnské veletrhy a výstavy, 1998. - 640 s. ; 21 cm
ISBN 80-86163-29-6 (brož.) : 150 Kč

Dvojjazyčný katalog.


Islám 600 - 1258 n. l. / Mochtár Mokteff ; ilustr. Sedat Tosun ; z franc. orig. přel. Jaroslava Křivská. - Praha : Fortuna Print, 1998. - 68 s. ; 29 cm
ISBN 80-86144-11-9 (váz.)

Publikace zachycuje svět islámu (kulturu, obyčeje, život lidí v palácích i mimo ně) v době vzniku tohoto náboženství.


Jeskyně a lidé / Václav Matoušek, Marie Dufková. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 164 s. ; 19 cm. - (Knižníce dějin a současnosti ; sv. 7). - Rejstřík
ISBN 80-7106-307-X (brož.) : 99 Kč

Publikace se zabývá úlohou jeskyně v historii člověka. Pozornost věnuje především jeskyním v ČR a střední Evropě - archeologické nálezy a jejich interpretace.


Kdo byl kdo : naši cestovatelé a geografové / Jiří Martínek, Miloslav Martínek. - Praha : Libri, 1998. - 509 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-85983-50-8 (váz.) : 270 Kč

Autoři představují čtenářům asi 300 našich cestovatelů, zeměpisců, kartografů, autorů map, plánů a cestopisných svědectví, dále misionářů v odlehlých částech světa, orientalistů, náruživých botaniků či entomologů i svérázných dobrodruhů a dnešních cestovatelů.


Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Díl 2 : N-Ž / Milan Churaň ...[et al.] - 2. aktual. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 488 s., fotogr., tab. ; 21 cm. - Rejstříky. - Bibliografie
ISBN 80-85983-64-8 (váz.) : 290 Kč

Esejisticky psaná encyklopedie osobností ze všech oborů. Oba díly zahrnují asi 1300 hesel - medailonků, které doprovází dalších dva tisíce osob s malým encyklopedickým heslem v rejstříku. (2. vydání prvního dílu vyšlo v říjnu.)


Kladno v osobnostech. - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Kladno : Státní vědecká knihovna, 1998. - 187 s. ; 22 cm
ISBN 80-85191-24-5 (váz.) : 150 Kč

Slovník významných osobností Kladna ze všech oborů lidské činnosti od založení města do současnosti.


Kniha o Praze 1 : Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Židovské Město, Josefov / edičně připr. Pavel Augusta. - Praha : Milpo, 1998. - 215 s. ; 30 cm
ISBN 80-86098-09-5 (váz.) : 186 Kč

Publikace přibližuje události, osobnosti a architekturu městské části Praha 1. Text je doplněn množstvím dobových fotografií, pohlednic a užité grafiky (plakáty).


Knihovny současnosti ´98 : sborník příspěvků ze 6. konference : Seč u Chrudimi, 20. - 22. 10. 1998 / sest. Jaroslav Kubíček. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1998. - 222 s. ; 21 cm
ISBN 80-86249-01-8 (brož.)

Sborník příspěvků k aktuální problematice v oblasti knihovnictví.


Kompendium managementu / Stuart Crainer. - Praha : Computer Press, 1998. - 300 s. ; 21 cm
ISBN 80-7226-109-7 : 197 Kč

Informace o význačných podnikatelích, ekonomech a jejich publikacích. Kniha zahrnuje období mezi lety 500 př. n. l. a 1994. Objasňuje myšlenkovou podstatu každého prezentovaného díla odkazu jeho autora.


Koridor smrti Bohumila Hrabala a jiné záhady literárního světa / Radko Pytlík. - Praha : Emporius, 1998. - 144 s., il.
ISBN 80-901980-8-2 : 129 Kč

Dvacet kapitol osvětlujích některé tabuizované otázky týkající se spisovatelů, např. tragickou smrt B. Hrabala, záhady kolem J. Joyce, A. Breiského, R. Těsnohlídka, K. H. Máchy, V. Mrštíka, F. Kafky a dalších.


Křesťanství a islám. Díl 3 / z něm. orig. přel. Jiří Hoblík, Luboš Kropáček. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 192 s. ; 20 cm. - (Světová náboženství)
ISBN 80-7021-262-4 (váz.) : 168 Kč

Autoři (teolog a islamista) porovnávají dvě monoteistická náboženství. Nejde jim jen o popis náboženství, ale také o možnost obohacení a o kritické zhodnocení dějinných vztahů.


Malý ekonomický výkladový slovník / Helena Fialová. - 4. rozš. vyd. - Praha : A plus, 1998. - 167 s. - Seznam hesel
ISBN 80-902514-0-4 (brož.)

Slovník poskytuje rychlou a přesnou informaci při vysvětlení některých pojmů a zároveň prohlubuje znalosti ekonomických jevů v návaznosti na učebnice ekonomie.


Management : učebnice pro střední a vyšší odborné školy / Jiří Handlíř. - Praha : Computer Press, 1998. - 280 s.
ISBN 80-7226-095-2 : 150 Kč

Kniha je určena nejen pro studenty, ale pro všechny zájemce o studium teorie a praxe současného managementu.


Marketing / Jiří Urban, René Procházka. - Ostrava : Repronis Ostrava, 1998. - 88 s.
ISBN 80-86122-26-3 (brož.) : 100 Kč

Publikace pojednává o marketingovém plánování, segmentu trhu, marketingovém mixu, chování zákazníků a dalším tématech. Je určena pro studenty středních, vyšších a vysokých škol.


Mezopotamské mýty / Henrietta McCall ; z angl. orig. přel. Ivo Šmoldas. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 117 s. ; 19 cm. - (Mythologie)
ISBN 80-7106-224-3 (brož.) : 109 Kč

Kniha specialistky na mezopotamské literární památky psané klínopisem interpretuje nejranější formulované a zapsané mýty.


Mistrovství v Microsoft Access 97 / John L. Viescas. - Praha : Computer Press, 1998. - 800 s.
ISBN 80-7226-107-X : 590 Kč

Kniha se věnuje programu podrobně a v celé šíři, od tvorby jednoduchých tabulek až po náročné dotazy a kompletní aplikace s vysokou automatizací a vlastním uživatelským rozhraním. Doprovodný CD-ROM.


Mistři, bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty : 1640-1654 / Karel Beránek. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 339 s. ; 21 cm. - (Monographia Miscellanea ; sv. 6)
ISBN 80-7050-296-7 (brož.) : 110 Kč

Reprezentativní odborná monografie významná pro práci s historickým fondem oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR.


Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu : Zrcadlová kaple Klementina, 15. října - 2. listopadu 1998 / Zdeněk Uhlíř. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 99 s., 2 listy příl. ; 21 cm
ISBN 80-7050-315-7 (brož.) : 45 Kč

Katalog k výstavě rukopisů vztahujících se k dění na pražské univerzitě ve středověku.


Moravské národní písně / s nápěvy do textu vřaděnými sebral a vydal František Sušil ; pozn. a rejstř. Robert Smetana, Bedřich Václavek. - 5. vyd. - Praha : Argo : Mladá fronta, 1998. - 729 s. ; 29 cm
ISBN 80-7203-096-5 (Argo) : ISBN 80-204-0757-X (Mladá fronta) : 699 Kč

Monumentální sbírka patřící k pramenným dílům české folkloristiky. Reprint vydání z roku 1941.


Naše cesta do prvohor : o povaze automobilové kultury / Jan Keller. - Praha : SLON, 1998. - 170 s., fot. příl. - (Studie ; sv. 18)
ISBN 80-85850-64-8 (brož.) : 129 Kč

Autor polemizuje s názory, podle nichž automobil přináší rozvoj pro celou společnost. Dokládá naopak, že rozvoj automobilismu vytváří více problémů, než kolik jich naše společnost dokáže řešit. Zabývá se problémem automobilu a automobilové kultury, zkoumá krajně problematické dopady masového automobilismu na veřejný prostor měst, na podobu venkovské krajiny, na kvalitu života i na kvalitu životního prostředí.


Nezaměstnanost jako sociální problém / Petr Mareš. - 2. dopl. vyd. - Praha : SLON, 1998. - 172 s. - (Studijní texty ; sv. 6). - Bibliografie. - Slovníček
ISBN 80-85850-60-5 (brož.) : ISBN 80-901424-9-4 (v knize) : 115 Kč

Kniha přehlednou formou mapuje nezaměstnanost jako složitý sociální jev. Seznamuje čtenáře především s fenoménem masové nezaměstnanosti, tak jak se vynořil v moderní společnosti, a se základními způsoby, jak na něj tato společnost reaguje. Značná pozornost je věnována zejména důsledkům masové nezaměstnanosti pro společnost a důsledkům ztráty zaměstnání pro jedince, jakož i strategiím, které jedinci i společnost volí tváří v tvář osobním či společenským krizím, jež nezaměstnanost vyvolává.


Nová slova v češtině : slovník neologizmů / Olga Martincová ...[et al.] - Praha : Academia, 1998. - 356 s. ; 24 s.
ISBN 80-200-0640-0 (váz.) : 185 Kč

Slovník obsahuje na 4600 nových slov, která se vyskytují v dnešní spisovné komunikaci odborné, profesní a publicistické i v mluvených mediálních projevech. Nové výrazy jsou zpracovány jak po stránce lexikálně-sémantické, tvaroslovné, pravopisné, tak i z hlediska kontextového využití.


Obrazový atlas dějin křesťanství / A. Dué, J.-M. Laboa. - Praha : Portál, 1998. - 324 s., il.
ISBN 80-7178-221-1 (váz.) : 1250 Kč

Dějinné epochy a jejich vývoj, významné osobnosti, umění, věda - to vše tvoří pestrou mozaiku křesťanské kultury, kterou čtenáři přibližuje kniha renomovaných historiků.


Ostrava na starých vedutách a vyobrazeních / editace a doslov Irena Korbelářová a Rudolf Žáček. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 32 s., il. ; 18 cm
ISBN 80-86101-11-8 (brož.)

Soubor nejznámějších obrazových svědectví o podobě města od 17. století do počátku 20. století. Jejich autory a dobové souvislosti přibližuje úvodní pojednání editorů.


Personální management / Jiří Pokorný. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 109 s. ; 30 cm
ISBN 80-214-1186-4 (brož.)

Text poskytuje základní informace nezbytné pro orientaci v důležité oblasti práce každého podniku.


Personální řízení / Marie Horalíková. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 248 s. ; 29 cm
ISBN 80-213-0428-6 (brož.) : 69 Kč

Skripta.


Politologie : učební texty / Jaroslav Čmejrek, Michal Kubálek, Zdeněk Pátek. - Praha : : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 364 s. ; 21 cm
ISBN 80-213-0438-3 (brož.) : 74 Kč

Skripta seznamující se základními otázkami oboru politologie.


Právní dějiny. Díl 1 : starověk / Michaela Židlická, Karel Schelle. - Brno : Doplněk : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 276 s. ; 21 cm. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
ISBN 80-7239-018-X (Doplněk) : 80-210-1885-2 (Masarykova univ.) : 273 Kč

Skripta jsou určena nejen studentům práv, ale i zájemcům o právně historické události z řad širší veřejnosti.


Principy filosofie : výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké / René Descartes ; z latinského a franc. orig vybrali, přel. a pozn. opatřili Tomáš Marvan, Petr Glombíček. - Praha : Filosofia, 1998. - 184 s. - Poznámky
ISBN 80-7007-112-5 (váz.) : 160 Kč

Knihu tvoří první část pojednání O principech lidského poznání ze základního Descartesova systematického spisu (česko-latinský text) a dva dopisy, v nichž Descartes vysvětluje vztah duše a těla.


Prodej a reklama / Svatopluk Mareš. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 167 s.
ISBN 80-7041-734-X (brož.) : 100 Kč

Problematika prodeje a reklamy se soustřeďuje do tří stěžejních kapitol - podnikatelská vize a podnikatelský plán, konkurenční schopnost firmy a reklamní kampaň. Tyto otázky jsou doplněny pohledy na kvalifikaci prodávajících, zvláštnosti inzerce a přímé reklamy, činnost reklamní agentury a testování účinnosti reklamy. Četné příklady z praxe.


Projektování informačních systémů / Ivan Vrána. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 122 s. ; 21 cm
ISBN 80-213-0445-6 (brož.) : 49 Kč

Skripta určená zejména pro posluchače oboru informatika na ČZU.


Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi / Jaroslav Kohout. - Dotisk 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 159 s. ; 21 cm
ISBN 80-85943-54-9 (brož.) : 150 Kč

Kurs rétoriky pro manažery, obchodníky, průvodce cestovních kanceláří, učitele, novináře, politiky, advokáty a další veřejně činné osoby. Kniha poskytuje řadu rad a příkladů, jak zvládnout mistrovství přesvědčivého projevu a jak praktické řečnické dovednosti pěstovat.


Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou / Jiří Hanuš. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 145 s.
ISBN 80-85959-38-0 (brož.) : 110 Kč

Kniha uvádí čtenáře do světa vztahů mezi církví a římským státem. V chronologicky řazených kapitolách jsou vystiženy nejdůležitější události světských a církevních dějin od 2. do 5. století včetně pronásledování křesťanů, konstatinovského obratu a prvních tzv. ekumenických koncilů.


Řízení v době velkých změn / Peter F. Drucker ; z angl. orig. přel. Pavel Medek. - Praha : Management Press, 1998. - 285 s. ; 21 cm
ISBN 80-85943-78-6 (brož.) : 320 Kč

Výběr z nejnovějších esejů a studií klasika světového managementu. Jednotlivé statě, uspořádané do čtyř okruhů (podnikový management, organizace založená na informacích, ekonomika a společnost), spojují dvě "druckerovská" témata: téma změny jako inovační příležitosti a výzvy pro podnikové manažery, ekonomy a politiky a téma aktivního utváření budoucnosti v době, kdy se informace a znalosti stávají klíčovým zdrojem i základním stavebním prvkem každé organizace.


Sociologie venkova a zemědělství / Věra Majerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 148 s., tab. ; 21 cm
ISBN 80-213-0431-6 (brož.) : 41 Kč

První část skript seznamuje se základními sociologickými pojmy a problémy. Druhá část je zaměřena na metodologii sociologického výzkumu a nejběžnější typy sociologického šetření . Třetí částí začíná vlastní předmět sociologie venkova a zemědělství, s důrazem na vývoj v naší zemi.


Svět Mezopotámie : a starověkého Blízkého východu / Michael Roaf ; z angl. orig. přel. Jana Pečírková, Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška. - Praha : Balios : Knižní klub, 1998. - 240 s. - (Kulturní atlasy ; sv. 14). - Seznamy. - Rejstříky. - Bibliografie
ISBN 80-7176-755-7 (Knižní klub)

Atlas zachycuje technologické, politické i ekonomické proměny starobylé kultury příslušníků různých kmenů, kteří postupně obývali úrodnou krajinu mezi Eufratem a Tigridem téměř dvanáct tisíc let. V knize je též vylíčen vznik dalších městských států - Babylónu a Asýrie - a především největší rozmach mocné perské říše až k její zkáze v roce 330 př. n. l.


Umění a krása ve středověké estetice / Umberto Eco ; z ital. orig. přel. Zdeněk Frýbort. - Praha : Argo, 1998. - 239 s. ; 19 cm. - (Historické myšlení ; sv. 7)
ISBN 80-7203-098-1 (brož.)

Odborná publikace zabývající se středověkými představami intelektuálů o kráse a umění, v moderním slova smyslu o estetice. Kniha sleduje jednotlivé etapy estetických diskusí, které započaly v prostředí patristiky a dovršily se v německé mystice a renesančním novoplatonismu.


Úvod do etiky / Ilona Semrádová. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 55 s. ; 21 cm
ISBN 80-7041-758-7 (brož.) : 18 Kč

Skripta seznamující se základy etiky.


Všeobecná morální teologie / Helmut Weber ; z něm. orig. přel. Miroslav Kratochvíl ; doslov Oto Mádr. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 376 s. ; 21 cm
ISBN 80-7021-202-6 (váz.) : 270 Kč

Odborná práce současného německého autora seznamuje s fenoménem křesťanské morálky.


Výtvarné umění [elektronický zdroj] : multimediální encyklopedie. Grafika, sochařství, malířství. - Voznice : Leda, 1998. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)

Encyklopedie podává systematický výklad 2000 nejdůležitějších pojmů a faktů ze světového a českého malířství, sochařství a grafiky od pravěku až po současnost. Obsahuje též hudební ukázky charakterizující dané období. Fulltextové vyhledávání.


Základní pojmy scholastiky / z něm. orig. přel. Martin Pokorný, Tereza Saxlová. - Praha : Rezek, 1998. - 104 s.
ISBN 80-86027-11-2 (váz.) : 217 Kč

Nevelký počet podrobně zpracovaných hesel podává kompaktní přehled vřcholné středověké filozofie s její prehistorií v antice a s ohlasy v novověké filozofii.


Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky / Erazim Kohák. - Praha : SLON, 1998. - 203 s. - (Studijní texty ; sv. 17). - Bibliografie. - Rejstříky
ISBN 80-85850-63-X (brož.) : 119 Kč

Autor provádí čtenáře současnou diskusí o ekologické etice. Začíná pohledem na vztah lidstva k ostatním obyvatelům této planety, „zvířatům", a od jeho rozboru přechází k zamyšlení nad vztahem lidstva k přírodě jako celku.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A C D E F G H I J K L M N O P R S U V Z


angličtina
Anglicko-český a česko-anglický slovník
English for Business and Correspondence

český jazyk
Anglicko-český a česko-anglický slovník
Nová slova v češtině

dějiny literatury
Dějiny švédské literatury

dějiny umění
Dějiny umění
Doba hradů a rytířů

ekologie
Člověk a příroda
Filosofie a současná ekologická krize

ekonomika
10 zlatých pravidel prodeje
Ekonomický slovník v 11 jazycích
English for Business and Correspondence
Prodej a reklama
Řízení v době velkých změn

encyklopedie
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Výtvarné umění

estetika
Umění a krása ve středověké estetice

etika
Člověk a příroda
Úvod do etiky

filozofie
Bible a antické tradice
Filosofie a současná ekologická krize
Principy filosofie
Umění a krása ve středověké estetice
Základní pojmy scholastiky

folkloristika
Moravské národní písně

geografie
Kdo byl kdo : naši cestovatelé a geografové

hindština
Hindsko-český slovník

historie
Bibliografie dějin Československa 1992
Budování státu
Černý den na Bílé Hoře
České země v letech 1848-1918
Dějiny švédské literatury
Dějiny umění
Dějiny zemí Koruny české v datech
Doba hradů a rytířů
Jeskyně a lidé
Kdo byl kdo : naši cestovatelé a geografové
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
Kladno v osobnostech
Kniha o Praze 1
Mistři, bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty
Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu
Obrazový atlas dějin křesťanství
Ostrava na starých vedutách a vyobrazeních
Právní dějiny
Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou
Svět Mezopotámie
Umění a krása ve středověké estetice

Hrabal, Bohumil
Koridor smrti Bohumila Hrabala a jiné záhady literárního světa

hromadné sdělovací prostředky
Hromadné sdělovací prostředky v regionu

hudba
Hlava plná hudby
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi
Moravské národní písně

informační systémy
Informační systémy a technologie
Projektování informačních systémů

informační technologie
INVEX

Internet
1001 tipů a triků pro Internet

islám
Islám 600 - 1258 n. l.
Křesťanství a islám

jazykové slovníky
Anglicko-český a česko-anglický slovník
Hindsko-český slovník

judaismus
Bible a antické tradice

knihovnictví
Elektronické zdroje
Knihovny současnosti ´98
Mistři, bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty

Kladno
Kladno v osobnostech

křesťanství
Křesťanství a islám
Obrazový atlas dějin křesťanství
Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou
Všeobecná morální teologie

lingvistika
Nová slova v češtině

literární vědy
Dějiny švédské literatury
Koridor smrti Bohumila Hrabala a jiné záhady literárního světa
Mezopotamské mýty
Mistři, bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty

management
Kompendium managementu
Management
Personální management
Řízení v době velkých změn

marketing
Marketing
Prodej a reklama

masová média
Hromadné sdělovací prostředky v regionu

Mozart, Wolfgang Amadeus
Hlava plná hudby

náboženství
Bible a antické tradice
Doba hradů a rytířů
Islám 600 - 1258 n. l.
Křesťanství a islám
Obrazový atlas dějin křesťanství
Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou
Všeobecná morální teologie

Ostrava
Ostrava na starých vedutách a vyobrazeních

pedagogika
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi

personalistika
Personální management
Personální řízení

politologie
Budování státu
Politologie

Praha
Kniha o Praze 1

právo
Právní dějiny

psychologie
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi
Rétorika

reklama
Prodej a reklama

rétorika
Rétorika

rukopisy
Mistři, bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty
Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu

sborníky
Knihovny současnosti ´98

skripta
English for Business and Correspondence
Informační systémy a technologie
Marketing
Personální management
Personální řízení
Politologie
Prodej a reklama
Projektování informačních systémů
Sociologie venkova a zemědělství
Úvod do etiky

slovníky
Anglicko-český a česko-anglický slovník
Ekonomický slovník v 11 jazycích
Hindsko-český slovník
Kladno v osobnostech
Malý ekonomický výkladový slovník

sociologie
Budování státu
Hromadné sdělovací prostředky v regionu
Naše cesta do prvohor
Sociologie venkova a zemědělství
Zelená svatozář

software
Mistrovství v Microsoft Access 97

učebnice
Marketing

Univerzita Karlova
Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu

výpočetní technika
1001 tipů a triků pro Internet
INVEX
Mistrovství v Microsoft Access 97

výtvarné umění
Ostrava na starých vedutách a vyobrazeních
Výtvarné umění

zeměpis - viz geografie

životní prostředí
Naše cesta do prvohor
Zelená svatozářPoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 38, č. 41-45 (1998).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v listopadu 1998. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2023-06-10]. urn:nbn:cz:ik-10489. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10489

automaticky generované reklamy
registration login password