Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v lednu 2000

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v lednu 2000

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A C D E F G J K L M P S T U V

Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník : (doplněný základními konverzačními okruhy) / zprac. Pavla Kánská. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 113 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-2150-0 : 125 Kč


Augustin / Uwe Neumann ; z německého originálu přeložil Milan Navrátil ; ilustr. Jaroslav Šerých. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 132 s. ; 21 cm. - (Srdce a kříž)
ISBN 80-7207-288-9 (váz.)

Kniha pojednává o životě a díle jednoho z nejplodnějších a nejvlivnějších teologů, jehož myšlenkami se po staletí řídil i řád, po něm pojmenovaný.


Cestou necestou / Jindřich Chalupecký ; k vydání připravil a ediční poznámku napsali Zina Trochová, Jan Rous ; doslov napsal Jiří Šetlík ; rejstřík sestavila Renata Knotová. - Jinočany : Nakl. H + H Vyšehradská, 1999. - 301 s. ; 25 cm. - Rejstř.
ISBN 80-86022-61-7 (váz.)

Výbor z celoživotního esejistického díla o výtvarném umění obsahuje 27 esejů z let 1934 - 1989.


Česká republika v hodnocení Evropské komise 1999 : pravidelná zpráva Evropské komise o České republice. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum, 1999. - 118 s. ; 25 cm
ISBN 80-85864-78-9 (Ústav mezinárodních vztahů)

Publikace má zvýšit informovanost veřejnosti o otázkách, které je nutno řešit před vstupem naší země do EU.


Českokrumlovsko v proměnách staletí : 1250 - 1850. - Český Krumlov : Státní okresní archiv, 1999. - 69 s., obr. příl.
40 Kč

Články k historii rodu Rožmberků a města Českého Krumlova, katalog archiválií na výstavě.


Češi a Němci / Karel Richter. - Třebíč : Akcent, 1999. - 2 sv. ; 21 cm
Obsahuje:
Sv. 1: Od nejstarších časů - květen 1938. - 280 s. - ISBN 80-7268-054-4 (váz.) Sv. 2: Květen 1938 - do dnešní doby. - 304 s. - ISBN 80-7268-055-2 (váz.)

V prvním svazku autor seznamuje čtenáře s dějinnými událostmi vztahů mezi Čechy a Němci do května 1945. Druhý svazek předkládá další vývoj obou zemí a národů až po dnešek.


Den, kdy skončila válka / Martin Gilbert ; z anglického originálu přeložila Olga Kučerová. - Praha : Argo, 1999. - 443 s. ; 22 cm. - Rejstř.
ISBN 80-7203-123-6 (váz.) : 398 Kč

Britský historik rekapituluje tento jediný den (8. 5. 1945) hodinu po hodině v různých místech Evropy a připomíná rovněž klíčové události vedoucí k ukončení druhé světové války.


Dějiny Británie / Kenneth O. Morgan ; z anglického originálu přeložil Ivo Šmoldas, Miloslav Korbelík ; českou bibliografii sestavila Jiřina Urbanová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 639 s. ; 22 cm. - (Dějiny států). - Bibliogr. - Rejstřík
ISBN 80-7106-347-9 (váz.) : 425 Kč

Publikace se zabývá historií ostrovního národa od příchodu římských legií až po dvacáté století, včetně česko-britských vztahů.


Dějiny umění. 7. díl / José Pijoan ; ze španělského originálu přeložil Jiří Pechar ; rejstřík sestavil Josef Hobzek. - 4. (v Knižním klubu 1.) vyd. - Praha : Balios, 1999. - 348 s., il. ; 30 cm. - Rejstříky
ISBN 80-7176-764-6 (soubor) : ISBN 80-242-0140-2 (7. díl)

Proslulá encyklopedie dějin umění významného katalánského uměnovědce. Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími objevy a poznatky. Šestý svazek je věnován umění 17. století.


Domy v Telči / Josef Rampula ; předmluvu napsal Miloš Drdácký ; doslov napsal Bohumil Pavlů ; rejstřík sestavili Eva Pažourková, Jaroslav Buzek ; překlad Jana Drdácká. - Telč : Drdácký-Aristocrat, 1999. - 387 s., il. ; 30 cm. - (Historie a ochrana kulturního dědictví ; sv. 1). - Rejstř. - Angl. resumé
ISBN 80-901118-7-4 (váz.) : 400 Kč

Kniha uvádí dějiny vlastnictví domů uvnitř památkové rezervace Telč od roku 1530 do roku 1950 s mnoha doklady o řemeslnících, zvycích, právech a závazcích měšťanů.


Encyklopedie českých zámků / Pavel Vlček. - 4. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 314 s., il., mapy ; 19 cm
ISBN 80-7277-004-7 (brož.) : 195 Kč

Encyklopedická příručka, která po obsáhlém úvodu o vzniku a vývoji zámecké architektury v Čechách i o stavbě zámku a životě na něm přináší v abecedně řazených statích medailonky jednotlivých zámeckých staveb, jejich architektů a stavitelů, ale také související achitektonické tvarosloví. Text doprovází na 300 názorných ilustrací a mapky.


Enviromentální politika v Německu a České republice / Miroslav Farský …[et al.] - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - 131 s. ; 21 cm. - (Acta Universitatis Purkynianae)
ISBN 80-7044-262-X (brož.) : 50 Kč

Sborník zpracovaný v rámci projektu PHARE obsahuje příspěvky tematicky zaměřené na problematiku trvale udržitelného rozvoje, na činnost Euroregionů a na systém enviromentální statistiky.


Evropská integrace a české vzdělávání = Europäische Integration und tschechische Ausbildung : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 14. - 15. října ve Vranově nad Dyjí. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 381 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-2187-X (brož.) : neprodejné

Sborník obsahuje mnohostranné pohledy z hlediska odborníků, ministerstev, pedagogů, ředitelů škol různých stupňů.


Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační oblasti : sborník přednášek z mezinárodního odborného semináře kateder financí, konaného u příležitosti 80. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 105 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-2199-3 (brož.) : 37 Kč

Sborník příspěvků ze semináře.


Francouzsko-český / česko-francouzský lékařský slovník / Ludmila Hobzová. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 640 s. ; 21 cm
ISBN 80-7169-609-9 (váz.) : 768 Kč

Nepostradatelná pomůcka pro odborníky z řad lékařů, kteří čerpají z frankofonní literatury, překladatele a tlumočníky.


Germáni / Malcom Todd ; z anglického originálu přeložila Stanislava Pošustová, Jiří Ohlídal. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 301 s. ; 21 cm. - (Dějiny národů). - Rejstř.
ISBN 80-7106-263-4 (váz.) : 245 Kč

Autor podává na základě výsledků archeologických bádání přehledné shrnutí dějin germánských národů.


Jak psát diplomové a závěrečné práce / Drahomíra Holoušová. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. - 110 s. ; 21 cm
ISBN 80-7067-841-0 (brož.) : 55 Kč

Skripta pro posluchače Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.


Katalog knihovny Českého egyptologického ústavu UK. - Praha : Český egyptologický ústav : Libri, 1999. - 196 s. ; 21 cm
ISBN 80-7277-001-2 (Libri)

Katalog jediné knihovny specializující se na obor egyptologie. Záznamy jsou přebrány z automatizovaného souborného katalogu Filozofické fakulty UK. Katalog je řazen abecedně, obsahuje jmenný rejstřík autorů.


Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii / edit. Daniel Heller, Miluše Sedláková, Libuše Vodičková. - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 1999. - 170 s.
ISBN 80-86174-03-4 (brož.) : 50 Kč

Sborník obsahuje 14 příspěvků ze sympozia pořádaného v roce 1998 v Olomouci.


Lexikon současných českých historiků / red. Jaroslav Pánek, Petr Vorel. - Praha : Historický ústav AV ČR ; Pardubice : Východočeské muzeum - Historický klub, 1999. - 373 s. ; 29 cm
ISBN 80-85268-84-1 (Historický ústav AV ČR) : 315 Kč

Biografický lexikon vydaný u příležitosti sjezdu historiků v roce 1999. Bio-bibliografický přehled současných českých historiků zaplňuje mezeru v oblasti humanitárních věd a zároveň informuje o institucích, které se zabývají historickou vědou.


Lexikon symbolů : obrazy a znaky křesťanského umění / Gerd Hainz-Mohr ; z německého originálu přeložila Eva Urbánková. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 320 s. ; 21 cm
ISBN 80-7207-300-1 (váz.)

Základní informace obrazových znaků pro laickou veřejnost.


Metody statistické analýzy pro ekonomy / Richard Hindls, Jara Kaňoková, Ilja Novák. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 258 s. ; 24 cm
ISBN 80-7261-013-9 (váz.) : 361 Kč

Praktický průvodce statistickými metodami pro analýzu hospodářských údajů určený nejširší ekonomické veřejnosti. Zabývá se problematikou regresní a korelační analýzy, analýzou a prognózou ekonomických časových řad a problematikou srovnávání hospodářských ukazatelů. Toto vydání přináší především nový pohled na využitelnost indexů v české statistické praxi v souladu s trendy prosazujícími se v EU.


Phrasal Verbs in Business Matters = Frázová slovesa v obchodních záležitostech / A. F. Greer, Z. Vanišová. - Voznice : Leda, 1999. - 112 s. ; 21 cm
ISBN 80-85927-66-7 (brož.) : 109 Kč

Publikace zaměřená na frázová slovesa užívaná v podnikatelském světě a v obchodním dorozumívání je určena všem, kdo se zabývá podnikáním, obchodem či financemi.


Podzim středověku / Johan Huizinga ; z německého překladu přeložila Gabriela Veselá. - Jinočany : Nakl. H + H Vyšehradská, 1999. - 675 s. ; 20 cm. - Rejstř.
ISBN 80-86022-26-9 (váz.) : 339 Kč

Publikace přibližuje život středověkého člověka od počátku čtrnáctého do konce šestnáctého století.


Průvodce občana Evropskou unií / Petr Greger ; ilustrovala Lucie Pítrová. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1999. - 60 s. ; 21 cm. - (Průvodce EU)
ISBN 80-85864-76-2

Publikace je určena všem, kteří se chtějí podrobně dozvědět nejen o právech a možnostech, jež členství v EU přináší, ale také o tom, oč by byl občan ochuzen v případě, že by naše republika o členství neusilovala.


Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 1999 knihovnami, ústavy a podniky v Olomouci / Blanka Sedláčková. - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1999. - 25 s. ; 29 cm
ISBN 80-7053-181-9 (brož.)

Seznam zahraničních periodik.


Slitování a šibenice : dějiny chudoby a milosrdenství / Bronislaw Geremek ; z polského originálu přeložil Jaroslav Šubrt. - Praha : Argo, 1999. - 262 s. ; 21 cm. - (Každodenní život ; sv. 5) (Literární klub). - Rejstř. - Poznámky
ISBN 80-7203-228-3 (váz.) : 279 Kč : 259 Kč (pro členy Literárního klubu)

Kniha polského ministra zahraničí, světově nejproslulejšího východoevropského historika popisuje sociální a sociokulturní dějiny středověku a raného novověku především a anglickém, francouzském a německém prostředí.


Současná světová próza v češtině a slovenštině : výběrová bibliografie / Olga Erhartová. - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 2000. - 176 s. ; 21 cm
ISBN 80-85023-35-0 (brož.) : 70 Kč

Stručný přehled o tom, co ze světové beletrie přibližně posledního čtvrtstoletí bylo zpřístupněno v českém, případně slovenském překladu: romány, novely, povídkové sbírky, literární eseje, ale také časopisecky publikované povídky a ukázky z prozaických textů. Volně navazuje na slovníkovou příručku Sto současných světových autorů I, II.


Soupis publikací a rešerší zpracovaných ve Státní vědecké knihovně v Olomouci v roce 1998 / Růžena Karásková. - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1999. - 20 s. ; 21 cm
ISBN 80-7053-178-9 (brož.)

Bibliografický soupis.


Statistická ročenka ČR `99 / předmluvu naps. Edvard Outrata. - Praha : Český statistický úřad : Scientia, 1999. - 725 s. ; 25 cm
ISBN 80-7223-182-0 (Český statistický úřad). - ISBN 80-7183-171-9 (Scientia) : 630 Kč

Ročenka obsahuje souhrnné informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji ČR a je určena širokému okruhu uživatelů.


SVK v Olomouci v roce 1998 : přehled činnosti Státní vědecké knihovny v Olomouci za rok 1998 / Marie Nádvorníková. - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1999. - 58 s. ; 21 cm
ISBN 80-7053-180-0

Výroční zpráva.


Terminologický slovník českého strukturalismu : obecné pojmy estetiky a teorie umění / Mojmír Grygar. - Brno : Host, 1999. - 320 s. ; 21 cm. - (Strukturalistická knihovna ; sv. 3). - Rejstř. - Bibliogr.
ISBN 80-86055-61-2 : 249 Kč

Kniha je prvním pokusem o systematické uspořádání pojmů J. Mukařovského. Díky přehlednému uspořádání a komentářům představuje i cenné východisko pro estetické, literárněteoretické i filozofické bádání a základní vzhled do strukturalistické teorie.


Účetní závěrka `99 : aktuální účetní a daňové problémy, praktické rady, cash-flow, podvojné účetnictví / zprac. Jiří Škampa …[et al.] - Ostrava : Sagit, 1999. - 399 s. ; 21 cm. - (Daně a účetnictví)
ISBN 80-7208-143-8 (brož.) : 166 Kč

Část A je zaměřena na vybrané aktuální daňové a účetní problémy v návaznosti na obchodní právo. Popis problémových témat probíraných po jednotlivých třídách je praktickou metodou, jak v podvojném účetnictví správně sestavit účetní závěrku, která je základem pro výpočet daně z příjmu právnických osob. Část B popisuje účetní závěrku z pohledu požadavků auditoram, poslední část knihy je věnována počínání subjektů při dokazování a obhajobě zvolených postupů při dodržování právní úpravy.


Umělecké památky Prahy. Malá Strana / zprac. Pavel Vlček …[et al.] - Praha : Academia, 1999. - 685 s. ; 27 cm. - Rejstř.
ISBN 80-200-0538-2 (soubor) : ISBN 80-200-0771-7 (3. díl) : 550 Kč

Nejobsáhlejší a nejsystematičtější soupis památek, vyčerpávající přehled obrovského kulturního bohatství, které v sobě Praha skrývá.


Vzdělávání a školství ve světě : základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů / Jan Průcha. - Praha : Portál, 1999. - 319 s., tab. ; 24 cm. - Rejstř.
ISBN 80-7178-290-4 (váz.) : 379 Kč

Jaká je skutečná situace našeho školství ve srovnání se zahraničím? Kam směřuje vzdělávání ve světě? Kniha ukazuje metody, jimiž lze objektivně porovnávat vzdělávací systémy, hodnotí na základě těchto hledisek současné české školství a vzdělávací systémy v zahraničí, popisuje trendy a problémy v kontextu příštího tisíciletí. Teorie je doplněna řadou konkrétních příkladů, statistikou a výzkumnými údaji a tabulkami.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F H K L M N P S T U V Z


angličtina
Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník
Phrasal Verbs in Business Matters = Frázová slovesa v obchodních záležitostech

architektura
Domy v Telči
Encyklopedie českých zámků

archivnictví
Českokrumlovsko v proměnách staletí

bibliografie
Českokrumlovsko v proměnách staletí
Katalog knihovny Českého egyptologického ústavu UK
Lexikon současných českých historiků
Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 1999 knihovnami, ústavy a podniky v Olomouci
Současná světová próza v češtině a slovenštině
Soupis publikací a rešerší zpracovaných ve Státní vědecké knihovně v Olomouci v roce 1998

Británie
Dějiny Británie

Čechy
Encyklopedie českých zámků

Česká republika
Česká republika v hodnocení Evropské komise 1999
Češi a Němci
Enviromentální politika v Německu a České republice
Evropská integrace a české vzdělávání = Europäische Integration und tschechische Ausbildung
Průvodce občana Evropskou unií
Statistická ročenka ČR `99

Československo
Češi a Němci

Český Krumlov
Českokrumlovsko v proměnách staletí

dějiny umění
Dějiny umění. 7. díl

druhá světová válka
Češi a Němci
Den, kdy skončila válka

egyptologie
Katalog knihovny Českého egyptologického ústavu UK

ekologie
Enviromentální politika v Německu a České republice

ekonomie/ekonomika
Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační oblasti
Metody statistické analýzy pro ekonomy
Phrasal Verbs in Business Matters = Frázová slovesa v obchodních záležitostech
Průvodce občana Evropskou unií
Statistická ročenka ČR `99
Účetní závěrka `99

encyklopedie
Encyklopedie českých zámků

eseje
Cestou necestou

estetika
Terminologický slovník českého strukturalismu

Evropská unie
Česká republika v hodnocení Evropské komise 1999
Evropská integrace a české vzdělávání = Europäische Integration und tschechische Ausbildung
Průvodce občana Evropskou unií

filozofie
Augustin
Cestou necestou
Terminologický slovník českého strukturalismu

francouzština
Francouzsko-český / česko-francouzský lékařský slovník

historie
Českokrumlovsko v proměnách staletí
Češi a Němci
Den, kdy skončila válka
Dějiny Británie
Dějiny umění. 7. díl
Domy v Telči
Germáni
Lexikon současných českých historiků
Podzim středověku
Slitování a šibenice

knihovnictví
Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník
Katalog knihovny Českého egyptologického ústavu UK
Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 1999 knihovnami, ústavy a podniky v Olomouci
Soupis publikací a rešerší zpracovaných ve Státní vědecké knihovně v Olomouci v roce 1998
SVK v Olomouci v roce 1998

křesťanství
Augustin
Lexikon symbolů

lékařství
Francouzsko-český / česko-francouzský lékařský slovník

literární vědy
Terminologický slovník českého strukturalismu

literatura
Současná světová próza v češtině a slovenštině

malířství
Dějiny umění. 7. díl
Lexikon symbolů

náboženství
Augustin

Německo
Češi a Němci
Enviromentální politika v Německu a České republice
Germáni

politologie/politika
Enviromentální politika v Německu a České republice
Průvodce občana Evropskou unií
Statistická ročenka ČR `99

psychologie
Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii

sborníky
Enviromentální politika v Německu a České republice
Evropská integrace a české vzdělávání = Europäische Integration und tschechische Ausbildung
Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační oblasti

skripta
Jak psát diplomové a závěrečné práce

slovníky
Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník
Francouzsko-český / česko-francouzský lékařský slovník
Lexikon současných českých historiků
Lexikon symbolů
Terminologický slovník českého strukturalismu

sociologické výzkumy
Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii

sociologie
Slitování a šibenice
Statistická ročenka ČR `99

sochařství
Dějiny umění. 7. díl

statistika
Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii
Metody statistické analýzy pro ekonomy
Statistická ročenka ČR `99

středověk
Podzim středověku

Telč
Domy v Telči

účetnictví
Účetní závěrka `99

urbanismus
Domy v Telči

věda a výzkum
Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační oblasti
Jak psát diplomové a závěrečné práce

Velká Británie
Dějiny Británie

výtvarné umění
Českokrumlovsko v proměnách staletí
Dějiny umění. 7. díl
Lexikon symbolů

vzdělávání
Evropská integrace a české vzdělávání = Europäische Integration und tschechische Ausbildung
Jak psát diplomové a závěrečné práce

životní prostředí
Enviromentální politika v Německu a České republicePoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 1-4 (2000).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v lednu 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 2 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-10511. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10511

automaticky generované reklamy