Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v březnu 2000

Čas nutný k přečtení
16 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v březnu 2000

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A C D E H J L M N O P R S T U V Z

A nahoře nic... : o možnostech postmoderního člověka žít duchovně / Odilo Ivan Štampach ; doslov naps. Zdeněk Neubauer. - Praha : Portál, 2000. - 154 s. ; 21 cm
ISBN 80-7178-396-X (brož.) : 197 Kč

Autor se nepokouší předložit jediný a všeobsáhlý návod na duchovní život. Respektuje pluralitu současných náboženských přístupů a umožňuje tak čtenáři najít podněty pro vlastní duchovní nasměrování.


Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology / Jiří Hynek, Radmil Vítkovský. - Praha : Fraus, 2000. - 518 s. ; 19 cm. - (Speciál. Knihovna oborových slovníků)
ISBN 80-7238-070-2 (brož.) : 389 Kč

Slovník obsahuje 35 000 hesel z oblasti výpočetní techniky, počítačových sítí, Internetu, programování, zpracování a přenosu dat, kancelářských aplikací, multimédií, počítačové grafiky, komunikační techniky a další témata.


České dějiny v datech. 1945 - 1999 / sest. a uspoř. Karolína Adamová, Pavel Mates. - Praha : Linde, 2000. - 107 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-216-9 (brož.) : 104 Kč

Přehled politických událostí nejnovějších českých dějin od 9. května 1945 do 31. prosince 1999.


Dějiny umění. 8. díl / José Pijoan ; ze španělského originálu přeložili Dagmar Halasová, František Halas ; rejstřík sestavil Josef Hobzek. - 4. vyd., v Knižním klubu 1. vyd. - Praha : Balios, 2000. - 364 s., il. ; 30 cm. - Rejstříky
ISBN 80-7176-764-6 (soubor) : ISBN 80-242-0216-6 (8. díl)

Proslulá encyklopedie dějin umění významného katalánského uměnovědce. Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími objevy a poznatky. Svazek je věnován uměleckým dílům 18. a 19. století.


Dějiny zemí Koruny české v datech / František Čapka. - 3. oprav., aktual. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 1001 s., il., mapy, tab. ; 20 cm. - Rejstř.
ISBN 80-7277-000-4 (váz.) : 395 Kč

Publikace je rovnoměrně rozložena nejen na dějiny Čech a Prahy, ale zaznamenává i všechny podstatné děje v tzv. vedlejších zemích Koruny - na Moravě, ve Slezsku a v příslušné době i v obou Lužicích, resp. na Slovensku. Chronologicky řazený a čtivým jazykem psaný text shrnuje naši historii od pravěku po současnost. Nově doplněno o úvodní stati k jednotlivým obdobím.


Divadlo v České republice 1997 - 1998. - Praha : Divadelní ústav, 1999. - 794 s. ; 21 cm. - Rejstř.
¨ISBN 80-7008-086-8 (brož.) : 190 Kč

Ročenka přináší kompletní údaje o činnosti divadelních souborů v uvedené sezoně.


Ekonomika a životní prostředí / Zdeněk Štěpánek. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - 142 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Purkynianae ; sv. 47)
ISBN 80-7044-268-9 (brož.) : 95 Kč

Práce se zabývá ekonomickými souvislostmi ochrany životního prostředí. Analyzuje příčiny environmentálních problémů v tržní ekonomice a přístupy k jejich řešení. Ekonomické souvislosti jsou posuzovány na makroekonomické i mikroekonomické úrovni, akceptovány jsou i sociální konsekvence ochrany životního prostředí. Speciální pozornost je věnována ekonomickým nástrojům moderní politiky životního prostředí.


Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů / Milan B. Buben ; ilustr. Zdirad J. K. Čech ; blasony znaků Pavel R. Pokorný. - Praha : Logik, 2000. - 411 s. ; 21 cm
ISBN 80-902811-0-9 (váz.) : 449 Kč

Kniha přibližuje jednotlivé sídelní biskupy v samostatných medailonech. Obsahuje nejen faktografická data a údaje, ale i širší souvilosti z hlediska reálií a církevních dějin.


Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Dušan Josef. - Praha : Libri, 1999. - 471 s., il. ; 21 cm
ISBN 80-85983-74-5 (brož.) : 195 Kč

Autor představuje na 400 nejpozoruhodnějších mostů s podrobným popisem a vyobrazením. Dalších asi 2000 mostů je zachyceno v krátkém encyklopedickém hesle.


Encyklopedie mytologie germánských a severských národů / Jitka Vlčková. - Praha : Libri, 1999. - 255 s., il. ; 21 cm
ISBN 80-85983-91-5 (váz.)

Jednotlivá esejisticky psaná hesla jsou věnována jednotlivým bohům a bohyním, ale i dalším postavám mytologického panteonu, výkladu uctívaných zvířat, rostlin i předmětů, obřadům a zvykům.


Encyklopedie politiky / Karel Žaloudek. - 2. aktual. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 559 s., il., tab ; 21 cm. - Rejstř.
ISBN 80-85983-75-3 (brož.) : 250 Kč

Kniha obsahuje více než 1750 hesel podávajících základní informace o politických směrech, stranách, státních a vládních systémech, politických a právních institucích, volebních systémech, o vývoji mezinárodních vztahů, dohodách, smlouvách a hlavních mezinárodních organizacích, o klíčových politických událostech, revolucích, převratech a aférách. Zabývá se důležitými pojmy politologie a základními právními termíny vztahujícími se k politice.


Enviromental education and training in the European Union and other countries / sest. Jiří Kulich, Miroslav Lupač, Alena Reitschmiedová. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1999. - 56 s. + tab. příl. ; 30 cm
ISBN 80-7212-102-2 (brož.)

Publikace určená pro enviromentální výchovu.


Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999 / uspořádal M. Pojar. - Praha : Židovské muzeum, 1999. - 224 s. ; 25 cm
ISBN 80-85608-28-6 (brož.)

Sborník.


Historický atlas měst České republiky. Sv. 7: Tábor. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 8 s., 21 il., 25 map ; 42 cm
ISBN 80-85268-95-7 (brož.) : 330 Kč

Další svazek atlasu, který je součástí celoevropského projektu historických atlasů měst, mapuje historii jednoho z městských center jižních Čech.


History of the Jews in Bohemia and Moravia : from emancipation to the present. - Praha : Židovské muzeum, 1999. - 80 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-85608-27-8 (brož.)

Průvodce expozicí ve Španělské synagoze v Praze.


Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99 / Naďa Svozilová. - Jinočany : H & H Vyšehradská, 1999 [2000]. - 171 s. ; 21 cm. - Prameny. - Lit. - Rejstř.
ISBN 80-86022-64-1 (brož.) : 139 Kč

Čtivě psaný komentář k "česky" psaným textům, které se objevují v literatuře a médiích. Jednotlivé kapitoly se zabývají slovní zásobou, tvořením slov, tvaroslovím, skladbou, slovosledem, stylizací, výslovností a interpunkční čárkou.


Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti / Patricia H. Berne, Louis M. Savary ; z anglického originálu přeložila Zdeňka Dostálová. - Dotisk 1. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 132 s. ; 23 cm. - (Rádci pro rodiče a vychovatele)
ISBN 80-7178-192-4 (brož.) : 139 Kč

Sebeúcta a sebedůvěra jsou základním pozitivním postojem vůči sobě samému i nezastupitelným zdrojem životní energie. Přehled 63 principů, čtivých a dokládaných řadou příkladů, pomůže dospělým jednat tak, aby děti vyrůstaly k pocitu sebeúcty a sebedůvěry.


Jak se dostat na střední školu / Václav Mertin. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 85 s. ; 21 cm. - (Poradce)
ISBN 80-7169-947-0 (brož.)

Praktická příručka pro učitele, výchovné poradce, rodiče žáků základních škol i pro žáky samotné přináší doporučení, rady a návody jak se co nejlépe připravit na přijímací zkoušky na střední školu.


Logistika v marketingu / Martin Christopher ; z anglického originálu přeložil Rostislav Prokeš. - Praha : Management Press, 2000. - 166 s. ; 24 cm. - Rejstř.
ISBN 80-7261-007-4 (brož.) : 230 Kč

Kniha předního evropského odborníka vyzdvihuje úlohu a postavení distribučních mezičlánků (maloobchod, dealeři, nákupní aliance) v oblasti marketingové logistiky. Poukazuje na nové nástroje a způsoby, jak se prosadit v dodavatelsko-odběratelských vztazích.


Lotyšská literatura : vývoj a tvůrčí osobnosti / Radegast Parolek. - Praha : Bohemika, 2000. - 197 s. ; 21 cm
ISBN 80-901739-7-7 (brož.) : 150 Kč

Stručné dějiny lotyšské literatury.


Mizení Boha / Richard Eliot Friedman ; z anglického originálu přeložil Jiří Rambousek. - Praha : Argo, 1999. - 332 s. ; 21 cm
ISBN 80-7203-247-X (váz.) : 349 Kč : 314 Kč (pro členy Lit. klubu)

Kniha pojednává o Bibli, Nietzschovi, Dostojevském, kabale a modelu vesmíru s názvem "velký třesk".


Nástin dějin české literární kritiky / Aleš Haman. - Jinočany : H & H Vyšehradská, 1999 [2000]. - 131 s. ; 21 cm. - Jmenný rejstř.
ISBN 80-86022-63-3 (brož.) : 119 Kč

Dějiny české literární kritiky od doby národního obrození do 90. let 20. století.


Nové uspořádání světa: globalizace, nebo střet civilizací? : proč nebyla vize roku 1928 úspěšná? / Viktor Miroslav Fic. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 97 s. ; 16 cm
ISBN 80-214-1464-2 (váz.)

Kniha pojednává o politických, hospodářských i společenských proměnách zejména ve střední Evropě v 19. a 20. století. Autor věnuje zvláštní pozornost integraci Evropy a procesu globalizace.


Novinky z pravopisu a tvarosloví / Radoslava Brabcová ; předmluvu naps. Petr Chrdle. - 2. dopl. vyd. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2000. - 88 s. ; 20 cm. - Rejstř.
ISBN 80-85853-45-0 (brož.) : 78 Kč

Praktická přehledná příručka srozumitelnou formou upozorňuje na nové gramatické jevy v českém jazyce. Nezapomíná ani na jevy, které sice nové nejsou, avšak často se v nich chybuje. Publikace je určena všem, kteří češtinu znají a používají, přesto občas při psaní zaváhají.


Novoměstská radnice ; Karlovo náměstí / Josef Hrubeš. - Praha : Milpo, 2000. - 86 s. ; 27 s.
ISBN 80-86098-14-1 (váz.) : 186 Kč

Publikace představuje historii dnes největšího pražského náměstí a Novoměstskou radnici, která je jeho součástí.


O výstavbě a stylu textu : statistické analýzy a interpretace / Alena Debická. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - 177 s. ; 30 cm. - (Acta Universitatis Purkynianae ; sv. 48)
ISBN 80-7044-269-7 (brož.) : 210 Kč

Soubor studií o výstavbě a stylu textu založený na rozboru konkrétního materiálu. Liší se typem analyzovaného textu a jeho funkčně stylovým zařazením. Posuzovány jsou texty umělecké, publicistické, učebnicové, žákovské, dále stylové jevy, především kompoziční, principy uspořádání prvků a složek textu.


Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999 : počátky v dějinách knihtisku : sborník z 8. odborné konference, Olomouc, říjen 1999 / Aneta Hynková. - Olomouc : Státní vědecká knihovna Olomouc, 1999. - 150 s. ; 21 cm
ISBN 80-7053-200-9 (brož.)


Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. 1. díl / Lenka Pítrová, Richard Pomahač. - Praha : Linde, 2000. - 359 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-204-5 (brož.) : 340 Kč

Publikace přibližuje rozsáhlou činnost soudu Evropské unie.


Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelder ; z francouzského originálu přeložila Eva Vyskočilová. - 3. vyd., v Portálu 2. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 143 s. ; 20 cm
ISBN 80-7178-407-9 (brož.) : 139 Kč

Knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky celoživotní práce J. Piageta, zakladatele nejvlivnějšího směru v současné vývojové psychologii. Podává obraz o vývoji dítěte od narození až po fázi dospívání.


Románská a gotická sakrální kultura v okrese Česká Lípa / Lucie Kracíková, Jan Smetana ; ilustr. Luboš Sedláček ; fotogr. Roman Kursa. - Praha : Společnost přátel starožitností, 2000. - 125 s., plánky, fot. ; 21 cm
ISBN 80-86204-04-9 (brož.) : 95 Kč

Historická a stavební studie o dvaceti českolipských kostelích se středověkým původem.


Romové / Thomas Acton, David Gallant, Pavel Vondráček ; přel. Irena Ročková ; fotogr. Jaroslav Balvín, David Neff. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 48 s. ; 27 cm. - (Ohrožené kultury)
ISBN 80-7237-249-1 (brož.) : 99 Kč

Kniha popisuje bohatství romské kultury i tradic a vysvětluje, proč je životní styl Romů trvale ohrožen.


Slovník slovenských spisovatelů / V. Mikula …[et al.] - Praha : Libri, 1999. - 526 s. ; 20 cm. - Rejstř.
ISBN 80-85983-57-5 (váz.) : 295 Kč

Slovník, který vychází zároveň v České republice a na Slovensku, je věnován především jednotlivým autorům,. Dále hesla zachycují literární školy a směry, významná periodika, anonymní díla středověku apod. Slovníková část je psána slovensky.


Sociální zabezpečení. - Ostrava : Sagit, 2000. - 416 s. ; 24 cm. - (Úplná znění zákonů ; sv. 197)
ISBN 80-7208-160-8 (brož.) : 92 Kč

Publikace seznamuje se změnami v oblasti nemocenského pojištění, v zákonu o sociálním zabezpečení, v zákonu o důchodovém pojištění ad.


Sociologické školy, směry, paradigmata. - Praha : SLON, 2000
ISBN 80-85850-81-8 (váz.) : 200 Kč

Přehledný výklad základních myšlenkových orientací v historii sociologie. Kniha informuje o známých i méně známých koncepcích, o jejich vzniku, vývoji, významných osobnostech a základním pojmovém aparátu a také o metodologických a politických diskusích vedených v sociologii zejména ve 20. století.


Statistická ročenka životního prostředí České republiky = Statistical environmental yearbook of the Czech Republic. 1999 / úvod naps. Marie Bohatá, Miloš Kužvart. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1999. - 455 s., tab., grafy ; 30 cm
ISBN 80-7212-094-8 (brož.)

Publikace přináší statistické údaje o stavu životního prostředí v ČR a uvádí mezinárodní srovnání stavu životního prostředí v naší republice se stavem v jednotlivých členských státech OECD.


Světová politika ve 20. století. 1. díl / Vladimír Nálevka. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2000. - 271 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
ISBN 80-902261-4-0 (brož.) : 179 Kč

Svědectví o politických dějinách uplynulých desetiletí.


Trojspolek : německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před první světovou válkou / Milan Hlavačka, Marek Pečenka. - 2. přeprac. vyd., v Libri 1. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 279 s., čb fot. ; 21 cm. - (Historická řada). - Chronolog. tab. - Seznam lit. - Rejstř.
ISBN 80-85983-86-9 (brož.) : 195 Kč

Zásadně přepracovaný a doplněný text před deseti lety vydané knihy Podivná aliance se zabývá spojenectvím Německa, Rakousko-Uherska a Itálie před rokem 1914.


Úloha informací v manažerském rozhodování / Sally Palmer, Margaret Weaver ; z anglického originálu přeložil Václav Dolanský. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 166 s. ; 17 cm. - Rejstř.
ISBN 80-7169-940-3 (brož.) : 198 Kč

Cílem publikace je vytvořit spolehlivé povědomí o správném chápání významu informací při řízení, zdůraznit jejich úlohu v manažerském rozhodování, ale také upozornit na nebezpečí jejich znehodnocení či špatné interpretace. Jsou zde představeny nejčastější typy kvantifikovatelných manažerských informací a způsoby jejich grafické prezentace. Kniha je určena manažerům na všech stupních řízení, studentům i laické veřejnosti.


Umění naslouchat / Erich Fromm ; z anglického originálu přeložil Josef Lusk. - Praha : Aurora, 2000. - 206 s. ; 21 cm. - Rejstř.
ISBN 80-85974-85-1 (váz.) : 188 Kč

Publikace pojednává o psychoterapeutické práci.


Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 2: 1197 - 1250 / Vratislav Vaníček ; mapy zprac. Pavel Mokříž. - Praha : Paseka, 2000. - 582 s., il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Rejstř.
ISBN 80-7185-264-3 (soubor). - ISBN 80-7185-273-2 (2. sv.)

Druhý svazek rozsáhlého souboru popisujícího dějiny naší země.

Velký kód : bible a literatura / Northrop Frye ; z anglického originálu přeložily Silva Ficová, Alena Přibáňová. - Brno : Host, 2000. - 286 s. ; 21 cm. - (Studium ; sv. 3)
ISBN 80-86055-68-X (váz.) : 279 Kč

Autor provádí v rozsáhlém rozboru analýzu bible a hodnotí její vliv na vývoj západní literatury a kultury.


Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří / Marie Vágnerová ; fotogr. Petr Janžura. - Praha : Portál, 2000. - 528 s. ; 24 cm
ISBN 80-7178-308-0 (váz.) : 475 Kč

Výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života.


Základy práva Evropských společenství pro ekonomy / Vladimír Týč. - 2. aktual. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 279 s. ; 21 cm. - (Vysokoškolská právnická učebnice)
ISBN 80-7201-213-4 (brož.) : 250 Kč

Publikace určená vážným zájemcům o Evropskou unii a její právo.


Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky / Erazim Kohák. - 2. přeprac. vyd. - Praha : SLON, 2000. - 205 s. - (Studijní texty ; sv. 17). - Bibliogr. - Rejstř.
ISBN 80-85850-86-9 (brož.) : 139 Kč

Autor provádí čtenáře současnou diskusí o ekologické etice - vztahem lidstva k ostatním obyvatelům planety a přírodě jako celku, představami o přírodě a její hodnotě. Uvádí také přehled různých strategií ekologického aktivismu.


Židovská komunita v Plzni / Věra Špirková. - Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2000. - 119 s. ; 23 cm. - (Průvodce historií západních Čech ; sv. 5). - Rejstř.
ISBN 80-86125-14-9 (brož.) : 149 Kč

Publikace vypráví o působení plzeňské židovské komunity od středověku až do současnosti.


Židovští autoři v evropských literaturách / uspořádal M. Pojar, J. F. Franěk. - Praha : Židovské muzeum, 1999. - 160 s. ; 25 cm
ISBN 80-85608-27-8 (brož.)

Sborník.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A C D E F H I J K L M N P R S T U V Z


angličtina
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology

architektura
Dějiny umění. 8. díl
Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Novoměstská radnice ; Karlovo náměstí
Románská a gotická sakrální kultura v okrese Česká Lípa

archivnictví
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999

Čechy
Dějiny zemí Koruny české v datech
History of the Jews in Bohemia and Moravia
Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 2: 1197 - 1250

Česká Lípa
Románská a gotická sakrální kultura v okrese Česká Lípa

Česká republika
Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Historický atlas měst České republiky. Sv. 7: Tábor
Statistická ročenka životního prostředí České republiky = Statistical environmental yearbook of the Czech Republic. 1999
Divadlo v České republice 1997 - 1998

Československo
České dějiny v datech. 1945 - 1999
Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

český jazyk
Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině
Novinky z pravopisu a tvarosloví
O výstavbě a stylu textu

dějiny umění
Dějiny umění. 8. díl
Novoměstská radnice ; Karlovo náměstí
Románská a gotická sakrální kultura v okrese Česká Lípa

divadlo
Divadlo v České republice 1997 - 1998

ekologie - viz životní prostředí

ekonomie/ekonomika
Ekonomika a životní prostředí
Nové uspořádání světa: globalizace, nebo střet civilizací?
Základy práva Evropských společenství pro ekonomy
Zelená svatozář

encyklopedie
Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů
Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Encyklopedie mytologie germánských a severských národů
Encyklopedie politiky

Evropská unie
Enviromental education and training in the European Union and other countries
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. 1. díl
Základy práva Evropských společenství pro ekonomy

filozofie
A nahoře nic...
Mizení Boha

folkloristika
Romové

historie
České dějiny v datech. 1945 - 1999
Dějiny umění. 8. díl
Dějiny zemí Koruny české v datech
Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů
Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999
Historický atlas měst České republiky. Sv. 7: Tábor
History of the Jews in Bohemia and Moravia
Lotyšská literatura
Nástin dějin české literární kritiky
Novoměstská radnice ; Karlovo náměstí
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999
Románská a gotická sakrální kultura v okrese Česká Lípa
Romové
Světová politika ve 20. století. 1. díl
Trojspolek
Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 2: 1197 - 1250
Židovská komunita v Plzni

informační systémy
Úloha informací v manažerském rozhodování

informační technologie
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology

Internet
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology

judaismus
Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999
Židovská komunita v Plzni
Židovští autoři v evropských literaturách

knihověda
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999

knihovnictví
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999

křesťanství
Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů
Mizení Boha
Románská a gotická sakrální kultura v okrese Česká Lípa
Velký kód

kulturologie
Romové
Velký kód

lingvistika
Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině
Novinky z pravopisu a tvarosloví
O výstavbě a stylu textu

literární vědy
Nástin dějin české literární kritiky

literatura
Lotyšská literatura
Slovník slovenských spisovatelů
Velký kód
Židovští autoři v evropských literaturách

logistika
Logistika v marketingu

Lotyšsko
Lotyšská literatura

malířství
Dějiny umění. 8. díl

management
Úloha informací v manažerském rozhodování

marketing
Logistika v marketingu

Morava
History of the Jews in Bohemia and Moravia

mytologie
Encyklopedie mytologie germánských a severských národů

náboženství
A nahoře nic...
Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů
Mizení Boha
Velký kód

pedagogika
Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti
Jak se dostat na střední školu
Psychologie dítěte

Plzeň
Židovská komunita v Plzni

počítačová grafika
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology

politologie/politika
České dějiny v datech. 1945 - 1999
Encyklopedie politiky
Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999
Nové uspořádání světa: globalizace, nebo střet civilizací?
Sociologické školy, směry, paradigmata
Světová politika ve 20. století. 1. díl
Trojspolek

Praha
Novoměstská radnice ; Karlovo náměstí

právo
Encyklopedie politiky
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora. 1. díl
Základy práva Evropských společenství pro ekonomy

programování
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology

psychologie
Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti
Psychologie dítěte
Umění naslouchat
Vývojová psychologie

Romové
Romové

rukopisy
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999

sborníky
Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999
Židovští autoři v evropských literaturách

skripta
Ekonomika a životní prostředí
O výstavbě a stylu textu

Slovensko
Slovník slovenských spisovatelů

slovníky
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology
Slovník slovenských spisovatelů

sociologie
Nové uspořádání světa: globalizace, nebo střet civilizací?
Romové
Sociologické školy, směry, paradigmata

sochařství
Dějiny umění. 8. díl

stavitelství
Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

školství
Enviromental education and training in the European Union and other countries
Jak se dostat na střední školu

Tábor
Historický atlas měst České republiky. Sv. 7: Tábor

učebnice
Novinky z pravopisu a tvarosloví

urbanismus
Historický atlas měst České republiky. Sv. 7: Tábor
Novoměstská radnice ; Karlovo náměstí

výpočetní technika
Anglicko-český, česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií = English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology

výtvarné umění
Dějiny umění. 8. díl

vzdělávání
Enviromental education and training in the European Union and other countries

zákony a předpisy
Sociální zabezpečení

Židé
Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999
History of the Jews in Bohemia and Moravia
Židovská komunita v Plzni
Židovští autoři v evropských literaturách

Židovské muzeum v Praze
History of the Jews in Bohemia and Moravia

životní prostředí
Ekonomika a životní prostředí
Enviromental education and training in the European Union and other countries
Nové uspořádání světa: globalizace, nebo střet civilizací?
Statistická ročenka životního prostředí České republiky = Statistical environmental yearbook of the Czech Republic. 1999
Zelená svatozář

žurnalistika
Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině
Nástin dějin české literární kritiky
O výstavbě a stylu textuPoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 10-13 (2000).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v březnu 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 4 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-10530. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10530

automaticky generované reklamy
registration login password