Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čo nového v rozvoji softvéru pre CDS/ISIS

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Čo nového v rozvoji softvéru pre CDS/ISIS

0 comments
Poznámka redakce: Příspěvek byl přednesen na semináři "Automatizace knihovnických procesů 2000", který ve dnech 12. a 13. září t.r. uspořádal ÚISK a SKIP. Velkou část přednesených příspěvků jsme přinesli již v minulém, říjnovém čísle časopisu Ikaros.

Na 11. pracovnom seminári k otázkam automatizácie v knižniciach konanom v Prahe na FF UK v dňoch 12. - 13. 9. 2000 sme mali možnosť prezentovať súčasný stav rozvoja softvérových modulov pre databázový systém CDS/ISIS. Softvérový produkt, ktorý vyvíja naša firma CEIT nesie od roku 1999 obchodný názov ProfLIB (Profesionálna knižnica). ProfLIB bol dizajnovaný tak, aby koncový užívateľ vôbec nemusel poznať databázový systém Micro CDS/ISIS. K ovládaniu softvéru stačia základné znalosti práce s PC, softvér spoľahlivo pracuje bez profesionálnych tímov operátorov a programátorov. ProfLIB pozostáva zo softvérových modulov, programovaných
a) v externom prostredí ako

ADEM Plus pre manažment a vstup dát, WEBIS-NT pre prezentovanie súborného katalógu knižnice alebo inej databázovej aplikácie na Internete/Intranete
b) v rámci softvérových aplikácií CDS/ISIS, známymi tiež ako
modul IRIS pre integrované a prostredníctvom užívateľských menu riadené vyhľadávanie v sieťovom prostredí DOS modul WINIS pre integrované a hypertextovo podporované vyhľadávanie v prosredí WINDOWS

Vzájomé prepojenie jednotlivých modulov je zrejmé z priloženej schémy.

Cieľom softvérového produktu pre knižnice ProfLIB bolo vyvinutie originálnych užívateľsky orientovaných nástrojov, a to:

ADEM Plus pre vstup a manažment dát s týmito výhodami: podpora zdieľanej katalogizácie v lokálnej sieti, zabudovanie podporných báz dát, ako sú unifikované ISO kódy pre jazyk, krajinu vydania alebo role pôvodcov diela, resp. prístupnosť báz dát autorít priamo vo vstupnom formulári. Softvér umožňuje na vstupe simultánne priradiť deskriptory v ďalšom jazyku, výber deskriptorov z abecednej alebo hierarchickej časti tezauru s cieľom minimalizovať vstup dát cez klávesnicu, maximálne unifikovať a uľahčiť proces katalogizácie dokumentov. Akákoľvek zmena dát realizovaná na vstupe sa integrovane premietne vo všetkých rešeršných moduloch IRIS, WINIS a WEBIS-NT. Softvér ďalej podporuje konverziu dát do MS Office (WORD, EXCEL, ACCESS alebo OUTLOOK) a umožňuje priame využitie, resp. ďalšie spracovanie dát v MS Office. Ďalšími pozoruhodnými výhodami je rozšírenie možností exportu dát, pretože systém zabezpečuje rôzne možnosti exportu, ktoré v CDS/ISIS neboli zabudované. Nadštandardná je funkcia, ktorá zabezpečuje export nových a aktualizovaných dát, čo je veľmi dôležité pri budovaní centralizovaného súborného katalógu. ADEM Plus podporuje evidenciu a identifikáciu dokumentov a čitateľov pomocou čiarového kódu. Disponuje ďalej so vstupnými formulármi pre všetky typy dokumentov, podporuje nielen katalogizáciu kníh, ale aj akvizíciu periodík a výpožičný systém. Je ideálnym nástrojom aj pre automatizáciu niektorých administratívnych procesov, s využitím funkcií, ktoré ponúka MS OFFICE, napr. tlač adries na štítky, tlač obálok, hromadná korešpondencia atď. IRIS má užívateľsky prístupné riadenie procesu vyhľadávania cez menu, vedie koncového užívateľa k výberu položiek vyhľadávania, k rozšíreniu alebo zúženiu výsledkov rešerše. IRIS má zabudované všetky bibliografické formáty na prezeranie a tlač do súboru vo WORDe. Podporuje prezentáciu báz dát na CD-ROM. WINIS umožnuje dokonalý grafický dizajn katalógu knižnice, prezeranie výsledkov vyhľadávania v oknách, tlač výsledkov rešerše na úrovni originálu pre tlačiareň, alebo tlač požadovaných tlačovín, ako je registračná karta čitateľa, tlač upomienok atď. WINIS maximálne vyžíva všetky možnosti vyhľadávania, ktoré ponúka WINISIS ako je experné vyhľadávanie, asistované vyhľadávanie, vyhľadávanie pomocou slovníka, vyhľadávania z celej bázy dát, alebo po jednotlivých poliach. WINIS naviac umožňuje aj priame plnotextové vyhľadávanie (bez použitia menu pre vyhľadávanie) a hypertextové prepojenie záznamov (napr. priamo z katalogizačného záznamu si môže užívateľ kliknutím na meno autora vyhľadať kompletnú bibliografiu autora, kliknutím na deskriptor z katalogizačného záznamu automaticky vykonať kompletnú rešerš na tému zvoleného deskriptora). WINIS je mocný nástroj tak pre koncového užívateľa, ktorý uprednostňuje prácu v prostredí WINDOWS, ako aj pre knihovníkov a informačných pracovníkov. Ďalej umožňuje prezeranie obrázkov, prepojenie z aktuálneho záznamu na www stránku, prípadne na externé programy, ako prehliadače multimédií, dokumentov (napr. ADOBE) alebo grafické programy. WINIS podporuje prezentáciu dát na CD-ROM.

vypoz.gif
Ukážka katalógu knižnice s hypertextovým prepojením na bibliografiu autora a na výpožičný systém (výpožička knihy)

WEBIS-NT bol dizajnovaný predovšetkým pre koncového užívateľa, ktorý si prezerá bázu dát na Internete/Intranete. Softvér umožňuje plnotextové vyhľadávanie, vyhľadávanie v katalógoch podľa rôznych kritérií s poskytnutím tlače vybraných záznamov. Softér umožňuje ďalej prezentáciu multimediálnych dokumentov. Neumožňuje stiahnutie väčšieho počtu záznamov, resp. celej bázy dát na lokálny počítač. WEBIS-NT podporuje aj systém elektronickej rezervácie výpožičiek. Je cenovo dostupný pre každú knižnicu.

Novinkou rokov 1999 - 2000 je

Zdieľaná katalogizácia podporovaná modulom ADEM Plus Podpora práce s čiarovým kódom Funkcie podporujúce export dát do MS Office k ďalšiemu spracovaniu Systém elektronickej rezervácie výpožičiek podporovaný modulom WEBIS-NT Výpožičný systém v prostredí WINDOWs v dvoch verziách
     - Ako integrovaná súčasť softvérového balíka ProfLIB
     - Ako nezávislá súčasť akejkoľvek bázy dát v CDS/ISIS

Ukážka plnotextového spracovania viacjazyčných verzií Biblie, spracovaná pod sofvérom WEBIS-NT je na adrese http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm.

Aplikácie integrovaného modulu - katalóg knižnice, adresáre (expertov, organizácií a pracovných skupín), medzinárodné podujatia a medzinárodné projekty boli navrhnuté pre medzinárodné organizácie a sú v plnej prevádzke prístupné na Internete na adresách:

http://www.ceit.sk/wwwisis/danis.htm navrhnuté pre UNDP New York v rámci programu podunajských štátov http://www.ceit.sk/wwwisis/ihp.htm navrhnuté pre UNESCO Paríž v rámci Medzinárodného hydrologického programu IHP http://www.infoterm.or.at/webis/webis.htm pre Infoterm Viedeň http://www.ceit.sk/webisnt/icpdrlib.htm navrhnuté pre ISEP Viedeň http://www.ceit.sk/workdisso3 navrhnuté v rámci projektu University v Amsterdame pre Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Najzaujímavejšie súborné katalógy knižníc nainštalované pod softvérom WEBIS-NT sú prístupné na adresách

http://geolisis.gssr.sk/webisnt navrhnuté ako archív a správa výskumných správ pre Geologická služba SR http://geolisis.gssr.sk/wwwisis/glib.htm navrhnuté ako súborný katalóg knižnice pri Geologickej službe SR Bratislava http://www.uzpi.cz/webisnt/uzlkcz.htm navrhnuté ako súborný katalóg Ústřední lesnické a zemědělské knihovny Praha http://www.ceit.sk/webisnt/spurdata.htm navrhnuté pre Spur a.s. Zlín http://infoware.uvtip.sk/wwwisis/iis.htm navrhnuté pre ÚVTIP Nitra v rámci Integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva SR http://www.ceit.sk/webisnt/uncliben.htm navrhnuté pre organizáciu OSN - knižnicu Medzinárodnej komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo UNCITRAL

Softvér ProfLIB je aplikovaný v integrovaných bázach dát vo vodnom hospodárstve VODOHOSPODÁRSKE NORMY 2000 (integrácia katalógu noriem, plných textov noriem, vodohospodárskej štandardizovanej terminológie a štvorjazyčného vodohodpodárskeho slovníka v anglickom, slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku). Táto aplikácia je sprístupňovaná na CD a Internete. Pre neregistrovaných užívateľov je prístupná demo verzia internetovskej aplikácie na adrese http://www.ceit.sk/webisnt/normysk.htm.

Hlavnou motiváciou pre podporu databázového systému CDS/ISIS a jeho zabudovania do programového balíka ProfLIB je jeho rýchle vyhľadávanie dát, flexibilita pri úprave systému podľa špecifických požiadaviek koncového užívateľa, flexibilita pri práci s textovými dátami, vrátane rýchleho exportu dát. Je rovnako dobre využitieľný pre prácu s textami typu katalogizačného, dokumentačného záznamu, ako aj pre prácu s plnými textami v rôznych znakových sadách. Umožňuje zabudovanie moderných informačných technológií (napr. zabudovanie čiarového kódu pre registráciu kníh a čitateľov v knižniciach a informačných strediskách, podporuje prezentáciu súborného katalógu na Internete/Intranete, podporuje elektronickú rezerváciu výpožičiek, výpožičný systém v prostredí WINDOWS, prezentáciu multimediálnych dokumentov), maximálne racionalizuje prácu s dátami a koncovému užívateľovi dáva možnosť operatívne využiť dáta v iných databázových prostrediach, napr. ACCESS. Prechod knižnice do prostredia ProfLIB je možné realizovať do dvoch mesiacov. ProfLIB poskytuje viac funkcií ako väčšina softvérov dizajnovaných pre knižnice. Z hľadiska porovnania funkčnosť verzus cena je už dnes ProfLIB na poprednom mieste v počte nainštalovaných aplikácií v SR a v zahraničí.

Inštalácie softvéru

Vyššie uvedený softvér (v štandardnom prevedení, alebo upravený podľa špecifických požiadaviek) je v prevádzke v týchto organizáciách:

Slovenská republika:
1. Geologická služba SR
2. INFOSTAT Bratislava
3. Rímsko-kat. biskupský úrad Nitra
4. Úrad pre stratégiu rozvoja SR, Bratislava
5. Inštitút veterinárnej hygieny a ekológie, Trnava
6. Komplexný výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava
7. Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
8. LIKOSPOL s.r.o. Bratislava
9. Oblastný výskumný ústav agroekológie, Michalovce
10. SPU-Katedra strojov a výrobných systémov MF, Nitra
11. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
12. Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny, Košice
13. ÚVTIP Nitra
14. Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, Veľká Lomnica
15. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
16. Výskumný ústav mliekárenský, Žilina
17. Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
18. Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava
19. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
20. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
21. Výskumný ústav závlahového hospodárstva, Bratislava
22. Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
23. Výskumný ústav jadrových elektrární a.s. Trnava
24. Slovenské poľnohospoárske múzeum - Agrokomplex. Výstavníctvo Nitra
25. Agroinštitút Nitra
26. Výskumný ústav trávnych porastov a horského pôdohospodárstva, B. Bystrica
27. Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava
28. Slovenská agentúra životného prostredia, B. Bystrica
29. Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
30. Požiarno-technický ústav MV SR
31. Miestna knižnica na Dudvážskej ulici Bratislava
32. Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica
33. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice
34. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Hrona, B. Bystrica
35. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Váhu, Piešťany
36. Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja, závod Malacky
37. Slovenský vodohospodársky podnik Povodie Dunaja, Bratislava
38. Ministerstvo životného prostredia, Bratislava
39. Hydrotechnológia s.r.o. Bratislava
40. Sukmont Teplo s.r.o., Snina
41. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
42. Krajský úrad Prešov
43. Novácke chemické závody, a.s. Nováky
44. VOD-EKO a.s. Trenčín
45. Contrax Plus s.r.o. Banská Bystrica
46. Stavebná fakulta STU, Katedra zdravorného inžinierstva, Bratislava
47. Powel AntiCa s.r.o. Prešov
48. Coca-Cola Beverages Slovakia s.r.o. Lúka nad Váhom
49. ČOVSPOL s.r.o. Bratislava
50. Západoslovenské vodárne a kanalizácue OZ Nitra
51. Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Komárno
52. Západoslovenské vodárne a knalizácie OZ Trnava
53. Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Topoľčany
54. Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Dunajská Streda
55. Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Šaľa
56. Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina
57. Severoslovesnké vodárne a kanalizácie OZ Považská Bystrica
58. Severoslovesnké vodárne a kanalizácie OZ Dolný Kubín
59. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie B. Bystrica
60. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Lučenec

Česká republika:
1. ÚZPI Praha
2. Ústřední zemědělská a lesnická knihovna Praha
3. SPUR a.s. Zlín
4. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha
5. Ministerstvo zemědělství, Praha

Medzinárodné aplikácie:
1. Infoterm Viedeň
2. TermNet Viedeň
3. UNDP/UNOPS, New York
4. Danube PCU Viedeň
5. UNESCO/IHP Paríž
6. ISKO Kodaň
7. EC/ENWAP Brussel
8. UNCITRAL Viedeň

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STANČÍKOVÁ, Pavla a ŠMIHLA, Marek a ŠMIHLOVÁ, Jana. Čo nového v rozvoji softvéru pre CDS/ISIS. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 9 [cit. 2022-09-27]. urn:nbn:cz:ik-10627. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10627

automaticky generované reklamy
registration login password