Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

České e-knihy - faktory ovlivňující jejich pronikání do knihoven

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

České e-knihy - faktory ovlivňující jejich pronikání do knihoven

0 comments
Anglicky
English title: 
Czech ebooks - factors influencing their penetration into libraries
English abstract: 
In libraries, Czech ebooks are not offered too often. What are the reasons of this situation? Copyright holders fear that users will abuse the ebooks. Digital publishing is governed by rules which are known from printed books. These rules are inappropriate for ebooks. Many of Licence Agreements are not prepared for digital dissemination. Publishing of ebooks means financial costs. Publishers and authors are waiting until market with ebooks grows and becomes more profitable. Yet, libraries consider ebooks as a new service and they want to be prepared for greater interest from readers.
Autoři: 

V ČR působí již několik poskytovatelů nabízejících české elektronické knihy. Přesto je jejich rozšiřování v knihovnách stále pomalé. I když lze zpřístupňovat český obsah třemi způsoby, tak ani e-výpůjčky, ani trvalé získání e-knihy čtenářem, ani on-line čtení není v knihovnách masivně nabízeno. Setkáváme se s malou nabídkou titulů, vysokou cenou, náročným způsobem akvizice, méně kvalitním obsahem nebo nízkým komfortem pro čtenáře. Proč tomu tak je? Zodpovězením této otázky získáme i nástin možných řešení současné nevyhovující situace.

Obavy držitelů práv

Velkou překážkou je obava držitelů práv (nakladatel, autor, grafik atd.) z možného zneužití e-knih, pokud se začnou šířit skrze knihovny. Kvůli tomuto strachu buďto úplně odmítají uvolnit práva na elektronickou verzi nebo to podmiňují vysokou cenou. Např. velká odborná nakladatelství si cení e-knihu na 250 – 500 tis. Kč. Střední odborná na 100 – 200 tis. Kč. Malá odborná na 50 – 150 tis. Kč[1]. Další ochranou proti zneužití je aplikování různých programových nástrojů, které znepříjemňují čtenářům použití e-knihy a odrazují od jejich legálního získávání.

Držitelé práv lpí na principech, které se uplatňují v tištěném světě a aplikují je i na elektronické verze. Uvažuje se stále s počtem licencí a tomu odpovídající finanční hodnota. Tedy kolik čtenářů přečte e-knihu nebo bude mít možnost si přečíst e-knihu. Princip licencí se objevuje i v autorských/licenčních smlouvách a zbytečně vzrůstá cena e-knih. Co když čtenář přečte jen jednu stránku, vytiskne jen jeden list nebo použije e-knihu jednorázově - oproti trvalému vlastnictví tištěné knihy? Stále to odpovídá jedné licenci, jako když si koupím jednu tištěnou knihu? Jde o psychologický stereotyp, který se v důsledku obrací proti samotným držitelům práv.

Pro vydání e-knihy je nutné přepracovat nebo doplnit licenční smlouvy. Málokterý dříve vydaný tištěný titul je podložen smlouvou, ve které jsou definovány podmínky digitálního šíření.

Vydání e-knihy s sebou nese finanční náklady. Nakladatel musí investovat do získání práv na digitální šíření od autora a ostatních původců. Dále kalkuluje s hypotetickou ztrátou při případném zneužití e-knihy. Výše reálné ztráty se obtížně stanovuje. Tak se nadhodnocuje, aby bylo dosaženo rezervy. Domnívám se, že tato složka nejvíce prodražuje konečnou cenu e-knihy. Převod do digitální podoby a administrativní činnosti tvoří další výdaje. Technologické zajištění poskytovatele je poslední složkou nákladů.

Co bude dále

Držitelé práv čekají, až bude dosaženo větších finančních objemů na trhu s e-knihami. Až v okamžiku, kdy se budou e-knihy více prodávat, začnou mít sami zájem na předávání práv k digitálnímu šíření. Zatím panuje nedůvěra v přínosy elektronického publikování. Navíc podpořená značnou mírou pirátství. Ve chvíli, kdy se trh s e-knihami rozběhne, budou do něho chtít vstoupit i investoři. Tito sice nebudou mít přímý zájem o e-knihy, ale podpoří elektronické vydávání a zvýší se nabídka a možnosti zpřístupnění.

Některé knihovny jsou součástí institucí, které jsou i producenty obsahu. Typickým příkladem jsou vysoké školy, které knihy přijímají ve svých knihovnách a zároveň produkují texty ve formě skript nebo kvalitnějších monografií. Tyto knihovny by mohly účinně působit, aby jejich domovská organizace nabídla svou produkci v elektronické podobě. A to nejen vlastním uživatelům, ale i ostatním knihovnám.

Role knihoven v e-publikování

Výše uvedené a další negativní okolnosti by mohl překonat poskytovatel, který by investoval do odkupu práv, nabídl by řádově stovky žádaných titulů za podmínek přijatelných pro čtenáře. Knihovny by kvitovaly rozumnou cenu a tím by se otevřela cesta k většímu rozšíření e-knih.

Knihovny činorodě hledají další způsoby, jak sloužit svým čtenářům. V posledních letech jsme byli svědky zavádění nových služeb např. v podobě technologie RFID nebo discovery systémů. Tyto služby jsou poměrně náročné a drahé a tak jsou e-knihy často považovány za snáze realizovatelné. Poskytování e-knih je vnímáno jako velmi potřebné. Naproti tomu se zájem čtenářů o e-knihy pohybuje v jednotkách procent[2]. Musíme si být vědomi, že touha po nabídce e-knih v našich knihovnách je nyní mnohdy větší než skutečná poptávka ze strany čtenářů. Předpokládám, že využití elektronických textů poroste a je dobré, že knihovny reagují v předstihu a budou tak připraveny.

Poznámky:
  1. Přesná výše finanční hodnoty e-knihy není veřejně známou informací. Nakladatelé nechtějí hodnotu oficiálně prezentovat. Uvedené částky vyplývají jednak ze zkušeností při konsorciálním způsobu nákupu od poskytovatele eReading. Dále z jednání o ekonomických modelech akvizice u poskytovatele Flexibooks. Dále z neveřejných jednání jednoho velkého českého nakladatele. Rozmezí finančních částek uvádím z důvodu, abych respektoval smluvně vázané obchodní tajemství a žádosti jednajících protistran. Pro upřesnění uvádím, že se vždy jedná o tituly, který byly dříve vydány v tištěné podobě.
  2. Např. v Akademické knihovně Jihočeské univerzity má přibližně 5 % čtenářů zájem o e-knihy, kdy vycházíme z počtu použitých návodů. A 2,1 % čtenářů využilo v roce 2013 nabídky českých e-knih přes poskytovatele eReading.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANÁK, Martin. České e-knihy - faktory ovlivňující jejich pronikání do knihoven. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 5 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-14228. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14228

automaticky generované reklamy
registration login password