Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy

0 comments

Odbor knihovnictví Národní knihovny České republiky získal v minulém roce grant na řešení projektu "Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd", jehož cílem je vytvoření databáze oborové terminologie obsahující výklady vybraných odborných termínů spolu s jejich anglickými ekvivalenty. Stávající české oborové slovníky jsou buď zastaralé nebo příliš úzce specializované a výstup projektu by měl citelnou mezeru v této oblasti zaplnit.

Oborová terminologická databáze by se měla stát každodenním a pravidelně aktualizovaným pomocníkem odborné veřejnosti při zpracovávání, pořádání a zpřístupňování klasických informačních pramenů i elektronických zdrojů. Projekt databáze bude realizován v letech 2001-2002, jeho hlavním řešitelem je dr. Miroslav Ressler, spoluřešitelkou dr. Jarmila Burgetová. Realizace projektu probíhá ve spolupráci s dalšími odborníky, kteří se formou konzultací podílejí na přípravě prací.

Tvorba oborové terminologické databáze je však nemyslitelná bez účasti specialistů na jednotlivé oblasti oborů knihovnictví, informační vědy a dalších formou externí spolupráce. Účast externích odborníků předpokládáme jak při výběru základního souboru termínů, jenž právě probíhá, tak také při vlastním zpracovávání výkladů jednotlivých termínů, které bude probíhat v příštím roce.

Vyzýváme proto všechny zájemce o spolupráci na tvorbě české oborové terminologické databáze, aby nás kontaktovali do konce října 2001 na níže uvedené adrese. Na kontaktní adrese se lze rovněž dozvědět podrobné informace o projektu a podmínkách spolupráce. Podrobné metodické pokyny budou externím spolupracovníkům poskytnuty nejpozději do 15. listopadu 2001.

Kontaktní adresa:
Národní knihovna České republiky, Odbor knihovnictví
Klementinum 190, Praha 1
Dr. M. Ressler, e-mail: miroslav.ressler@nkp.cz
tel. 02/21 663 191, fax 02/21 663 175

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RESSLER, Miroslav. Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 10 [cit. 2024-06-13]. urn:nbn:cz:ik-10808. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10808

automaticky generované reklamy
registration login password