Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká republika a databáze pro akademickou sféru

Čas nutný k přečtení
17 minut
Již přečteno

Česká republika a databáze pro akademickou sféru

0 comments
Autoři: 

Abstrakt:
Vysoké školy v České republice mají přístup k velkému množství kvalitních informací prostřednictvím online plnotextových databází. V příspěvku jsou uvedeny podrobné údaje o dvou nejobsažnějších plnotextových vědeckých databázích, Academic Search Premier a Business Source Premier. Pozornost je věnována oborům, které databáze tematicky pokrývají, a dalším tématům jako jsou např. dostupnost nejcitovanějších časopisů, formáty plného textu, recenzované časopisy (status peer-reviewed), embarga, retrospektivní doplňování plných textů a dalších významné aspekty. Dále jsou popisovány důvody obrovského nárůstu dostupnosti informačních zdrojů v České republice a hodnota, kterou tyto zdroje přinášejí vědcům na univerzitách.


Největší rozmach v dostupnosti a rozšíření časopisů a dalších referenčních zdrojů se objevuje během posledních tří let. K tomuto mohutnému rozšíření přispělo mnoho důvodů, včetně příchodu rozsáhlých databází a posunů ve vedení výzkumu jako důsledek jejich dostupnosti [1, s. 3]. Plnotextové vědecké informace, dostupné v těchto databázích, představují základ pro exponenciální růst v dostupnosti těchto materiálů v České republice a dalších zemích světa. Tyto databáze poskytují přístup do, v pravém slova smyslu, tisíců světově vysoce uznávaných časopisů a dalších významných badatelských zdrojů. Díky výraznému rozšíření a zlepšení databází v posledních letech představují tyto databáze velký přínos pro každého vědce, hledajícího informace na jakékoli vědecké téma. Ačkoli se uživatelé zaměřují především na zlepšení obsahu, nemůže být přehlížen ani vliv dalších důležitých součástí databází, jako jsou funkčnost, využitelnost, rychlost a dostupnost softwaru. Internet poskytuje prostředky pro přenos velkého objemu dat a je zdrojem informací, které popisují jeho kvalitu a validitu jako akademického výzkumného nástroje. Databáze, více popsané dále, nabízejí přístup ne pouze k velkému množství informací, ale také k datům, která jsou stále důležitější pro akademický výzkum po celém světě a relevantní potenciálně pro každou tematickou oblast.

Značný podíl na růstu, kterého dosáhli vědci v České republice a všude na světě, může být přičítán překvapivě rozsáhlému množství a kvalitě plnotextových časopisů jak v přírodních vědách (tzv. STM), tak ve vědách společenských. Před několika lety bylo v agregovaných databázích dostupných pouze několik plnotextových časopisů z fyziky. Dnes je téměř 100 fyzikálních časopisů dostupných ve formátu PDF v databázi Academic Search Premier (ASP) od firmy EBSCO a tento počet stále roste. Fyzika je pouze jedním příkladem oboru z oblasti přírodních věd, které zaznamenávají velký příliv nových zdrojů dostupných vědcům prostřednictvím ASP. Ta byla zprvu databází pro společenské vědy a nyní je kombinací nejlepších světových časopisů jak ze společenských, tak přírodních věd.

Tematické pokrytí ASP je výrazné především v oblasti biologických věd, chemie, komunikace a médií, počítačové vědy, vzdělávání, inženýrství, životního prostředí, historie, jazykovědy, lékařství, filozofie, fyziky, politických věd, psychologie a psychiatrie, náboženství a teologie či sociologie a sociální práce. ASP si zachovává proslulost jako nejrozsáhlejší světová sbírka akademických plnotextových časopisů z přírodních i společenských věd a je nejvyužívanějším badatelským nástrojem ve stovkách univerzit v mnoha zemích. I proto, že se obsah databáze stále rozšiřuje, tak je možné označit ASP jako nejvyužívanější multidisciplinární akademický referenční zdroje.

V současné době má každá univerzitní knihovna v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, v Polsku, Rusku a dalších zemích střední a východní Evropy přístup do ASP a statistiky využívání v mnoha z těchto zemí jsou skvělé. Všechny české univerzity jsou plně autorizovanými uživateli této databáze, která může být dostupná nejen v jejich knihovnách, ale i na jiných odpovídajících pracovištích. V USA není neobvyklé, že univerzita zaplatí více než dva miliony USD ročně za předplatné časopisů. Ovšem díky rozsáhlosti kolekce si knihovny často předplácejí ASP, aby doplnili svůj fond časopisů. Pro knihovny ve střední a východní Evropě s méně flexibilními rozpočty je taková databáze zásadní. Účelem plnotextových databází není nahradit existující předplatné; je to možnost, jak přinést řadu nových zdrojů do knihovny za příznivou cenu. Jak nedávno uvedla Paula Watson, ředitelka Elektronických informačních služeb na univerzitě v Illinois (Champagne/Urbana) - zástupkyně jednoho ze zákazníků ASP, v publikaci z vydavatelství Johns Hopkins University Press, Portál: knihovny a akademie: "Zrušení časopisů není naším problémem. Nespoléháme, že agregované databáze nahradí tištěné časopisy" [2, s. 50]. Dalším zdůrazněním toho, že plnotextové databáze nejsou nahrazením individuálního předplatného časopisů, je článek z listopadu 2002 Proti srsti, ve kterém se praví, že tyto databáze nejsou "náhražka za předplatné časopisů" [3, s. 30].

Vzhledem k mohutnému růstu obsahu z oblasti přírodních věd je nyní hodnota tištěného ekvivalentu databáze ASP více než jeden milion USD ročně. Jinými slovy, pokud by knihovna předplatila každý časopis dostupný v plném textu v ASP, byla by cena vyšší než jeden milion USD. Ačkoli dostupnost na World Wide Web umožňuje zpřístupňovat v databázi nejaktuálnější informace, doplňuje EBSCO do ASP mohutně retrospektivní plné texty. Databáze poskytuje soudobý i historický pohled na informace, včetně plnotextového pokrytí řady časopisů zpětně až do 60. let 20. století a v některých případech až do 20. let 20. století. Jako vždy v případě EBSCO databází je pokrytí pro každý časopis kumulativní a indexace je kompletní (všechny příslušné články jsou indexovány od začátku do konce, tj. cover-to-cover). Vyhledávací rozhraní EBSCO umožňuje prohledávat jednotlivé časopisy po číslech a zobrazit úplný seznam článků v každém čísle.

V mnoha případech mají univerzity ve střední a východní Evropě prostřednictvím ASP přístup k množství časopisů, které předtím nikdy přístupné neměly. Ovšem tento přístup nepředstavuje z mnoha důvodů alternativu k existujícímu předplatnému časopisů. Např. nejcitovanější časopisy, jako Nature, Science, Journal of Chemical Physics atd. mají často embargo na dostupnost plných textů. To znamená, že vydavatel nařizuje zpoždění v uvedení nejnovějších plných textů po dané časové období (obvykle v rozmezí od tří do dvanácti měsíců podle časopisu). Důvodem pro toto opatření je, aby předplatitelé nerušili svá předplatná, ale současně dovoluje nepředplatitelům mít přístup k těmto časopisům prostřednictvím databáze, včetně aktuálních abstraktů. Nepředplatitelé se tak dostanou k desítkám tisíc článků (v PDF) z těchto významných časopisů, včetně v mnoha případech hlubokého archivu z příslušného časopisu. Např. zatímco nejsou dostupné plnotextové články Journal of applied physics v době embarga, obsahuje databáze PDF k více než 13 000 článků z tohoto vysoce prestižního STM časopisu. Navíc díky použití odkazovací technologie v EBSCOhost se mohou uživatelé dostat od citace k plnému textu uloženému ve sbírce elektronických časopisů. (Informace o tomto bodě s ohledem na praxi EBSCO apod. je uvedena v článku v časopise Serial Review z roku 2002 [4]).

Embarga jsou přípustnou praxí a objevují se běžně v databázích. Ovšem ne všechny časopisy mají embargo. V ASP je více než 1700 titulů bez jakéhokoli embarga. Vydavatelé neuplatňující embargo spoléhají na knihovny, které zachovávají předplatné těchto časopisů. Pokud knihovna využívá databáze k tomu, aby zrušila předplatné tištěných časopisů (ať jsou tituly dostupné s embargem či bez něho), vydavatel nepochybně odstraní časopis z databáze. Toto se již stalo v několika malých plnotextových databázích, které vytvářely firmy, jež nevarovaly své uživatele před možností nesprávného využívání jejich plnotextového produktu. EBSCO vytrvale pracuje na tom, aby zabránilo většině takovýmto nesrovnalostem tím, že informuje své uživatele o těchto možných problémových otázkách. Na webových stránkách EBSCO je uvedeno, že "těmto potenciálním problémům může být zamezeno, pokud knihovníci budou nezávisle na tom, jaké plnotextové časopisy jsou přístupné v agregovaných databázích, udržovat předplatné časopisů tištěných. Jednání v této oblasti se mohou projevit na ceně a stabilitě obsahu v agregovaných databázích, aby bylo zajištěno, že koncoví uživatelé budou stále využívat výhod přístupu k této rozsáhlé kolekci hodnotných dat". [5]

Akademické knihovny často hodnotí databáze podle celkového počtu titulů v dané databázi spíše než podle celkového počtu kvalitních vhodných časopisů. EBSCO nabízí nejrozsáhlejší plnotextovou akademickou kolekci, ovšem mnohem důležitější je, že databáze obsahuje více recenzovaných (peer-reviewed) časopisů než kterákoli jiná databáze nabízená konkurenčními firmami. EBSCO je největší světovou předplatitelskou agenturou a má tedy stejné zájmy jako všechna akademická vydavatelství (předplatné časopisů), a proto mají vydavatelé pádný důvod spolupracovat s EBSCO. Účast v databázích představuje pro vydavatele vedlejší možnost příjmů. Proto je mnoho renovovaných vydavatelů v tomto ohledu obezřetných a nevystavuje se možnému nebezpečí spojeným s obchodními transakcemi s dodavateli, kteří nejsou finančně zainteresováni v hlavním obchodním zájmu vydavatelů. EBSCO je jedinou předplatitelskou agenturou, která je též dodavatelem plnotextových databází, a proto může poskytnout de facto výhradní práva pro tisíce akademických časopisů. Jinými slovy, vzhledem k přirozeným podmínkám trhu se akademická vydavatelství rozhodla, že chtějí vstoupit do EBSCO plnotextových databází a tedy nespolupracovat s nepředplatitelskou agenturou. Proto jsou časopisy z předních akademických vydavatelství dostupné výhradně v EBSCO a tento trend pokračuje.

Jak bylo zmíněno dříve, jednoduchým znakem kvality obsahu je počet vědeckých, recenzovaných časopisů v dané databázi. Časopisy definované jako recenzované jsou publikace, které zaměstnávají recenzní radu expertů, jejichž rolí je podrobně zkoumat obsah všech došlých rukopisů a určit, zda je obsah vhodný pro daný časopis z hlediska podmínek přesnosti a vědecké hodnoty. Články v recenzovaných časopisech nejsou nikdy publikovány bez toho, aby prošly tímto vyčerpávajícím procesem. Toto je výjimečný a často dlouhodobý postup jednání, mnohem odlišnější než u jiných (nerecenzovaných) časopisů. Jako důsledek této přidané úrovně zkoumání, jsou články objevující se v recenzovaných časopisech uznávány pro svůj podíl na výzkumu. V červencovém čísle roku 2001 časopisu Journal of academic librarianship v článku Integrace strategie rozvoje informačních zdrojů a sbírek je nabízen pohled na hodnotu recenzovaných časopisů včleněných do plnotextových databází. "Kvantita recenzovaného nebo odborného obsahu je jednoduchým označením úrovně vědeckých materiálů obsažených v databázích. Ačkoli není všechen vědecký obsah recenzovaný, je jistě dobrým výchozím bodem pro určení validity akademického referenčního zdroje" [6, s. 16]. Tyto časopisy nejsou pouze vysoce kvalitní, ale jejich vydávání je také obecně nákladné, a proto je obvykle drahý i nákup. ASP je jedinou možností pro mnoho knihoven, aby mohly přinášet řadu těchto vědeckých časopisů do svých institucí jako doplnění základu stávajícího předplatného (předplacených titulů) a poskytovat nejlepší vědecké prostředí studentům.

K lednu 2003 obsahovala ASP 2720 plnotextových recenzovaných časopisů. Není to pouze vysoký počet dostupných časopisů v agregované databázi, ale je tu i další význam v souvislosti se skutečností, že žádná jiná databáze nemá více než 1000 plnotextových recenzovaných časopisů.

PDF se objevuje jako převažující formát pro prohlížení plnotextových dokumentů v akademických knihovnách. Proto EBSCO používá PDF jako primární plnotextový formát pro akademické časopisy (včetně STM a společenskovědních titulů) a obchodních časopisů. EBSCO se snaží tak často, jak je to možné poskytovat původní (prohledatelný) PDF: PDF byl vybrán jako standard pro tyto publikace proto, že je vhodný k řádnému zobrazení vědeckých formulací či definic, rovnic, diagramů, tabulek, grafů, klinických vyobrazení atd. EBSCO nabízí mnoho časopisů v PDF a mnohem více prohledatelných PDF než ostatní dodavatelé databází. Nejen PDF uchovává článek tak, jak se objevuje v originále, ale řada uživatelů "preferuje PDF soubory pro tisk kvůli kvalitě vyobrazení a také proto, že uchovávají rozvržení tištěné verze" [7, s. 34]. Navíc přístup k PDF dokumentům vyžaduje prohlížeč, který je volně dostupný. V poskytování tohoto typu plnotextového formátu vyhovuje EBSCO směrnicím stanoveným Mezinárodní sdružením knihovních konsorcií (ICOLC), které praví, že využívání "volně dostupné softwarových nástrojů je preferovanou praxí" [8].

EBSCO si dalo za úkol poskytovat databáze s mezinárodním významem, a proto další přidaná hodnota ASP je skutečnost, že zpřístupňuje plnotextové časopisy (nejčastěji v PDF) vydavatelů mimo USA. Většina plnotextových databází nabízí velmi omezené pokrytí neamerických publikací. K říjnu 2002 obsahoval ASP 1731 plnotexotých časopisů publikovaných mimo USA, z toho výrazná většina (1350) je ze tří zemí: Velké Británie, Nizozemí a Německa. Dostupné jsou také některé časopisy ze zemí dále na východ, včetně více než 12 z České republiky, Slovinska, Estonska a Polska. To je významné také proto, že další plnotextové databáze obsahují časopisy mimo vědeckou sféru z tohoto regionu. V ASP jsou dostupné tyto časopisy vydávané v České republice New presence : the Prague journal of Central European Affairs (vydavatel Martin Jan Stránský) a Perspectives : Central European Review of International Affairs (vydavatel Ústav mezinárodních vztahů). EBSCO plánuje pokračovat v rozšiřování své základny mezinárodního pokrytí ve výše zmíněných oblastech a v dalších zemích po celém světě.

Business Source Premier (BSP) je největší plnotextovou obchodní databází na světě s plným textem dostupným pro více než 2800 periodik. Tato databáze také nabízí nebývalý počet plnotextových časopisů ze zemí mimo USA. BSP obsahuje 910 plnotextových časopisů vydávaných mimo USA, z toho výrazná většina (749) je opět ze tří zemí: Velké Británie, Nizozemí a Německa. Navíc jsou zahrnuty plnotextové časopisy z České republiky, Švýcarska, Belgie, Francie, Norska a Slovinska. Obsahuje i ekonomické zprávy z jednotlivých zemí, které poskytuje EIU (Economic Inteligence Unit, CountryWatch Incorporated a ICON Group International). EBSCO plánuje pokračovat v rozšiřování pokrytí v těchto oblastech a hledá kvalitní obchodní publikace vydávané v dalších zemích, které nejsou tradičně zastoupené v agregovaných plnotextových sbírkách. V současné době BSP poskytuje tyto časopisy z České republiky: Prague Business Journal (vydavatel New World Publishing), Czech Business & Trade (vydavatel P.P.Agency) a Czech Industry (vydavatel P.P.Agency).

Obsah BSP se stále rozšiřuje a poskytuje tak hlubší pokrytí v klíčových oblastech jako jsou účetnictví, ekonomika, finance, management, marketing, MIS (automatizovaný řídící informační systém), POM (příprava na přesun do zámoří) a veřejná správa. V podstatě je BSP jedinou možností pro univerzity, jak mohou získat pro svou instituci elektronický přístup k mnoha hlavním časopisům v těchto disciplínách, včetně Harvard business review, který je dostupný v PDF v databázi s kumulativním pokrytím zpětně až k prvnímu číslu z roku 1922. Harvard business review patří mezi nejcitovanější a nejprestižnější obchodní časopisy na světě a neomezený přístup k tomuto časopisu je k dispozici všem univerzitám v České republice.

Množství kvalitních současných informací je výhodou ASP a BSP, ovšem další aktivity směřují k rozšíření plnotextového archivu, který bude dostupný prostřednictvím těchto databází. V polovině roku 2001 přijalo EBSCO rozhodnutí zaměřit se na neobvyklý plán, a to vytvořit velice rozsáhlý archiv pro akademické časopisy v těchto plnotextových produktech. Existují dvě nezávislé iniciativy v tomto projektu, které nabídnou vědcům retrospektivní soubory, s nimiž mohou vést rozsáhlé výzkumy. Tato nová retrospektivní data spojená s pokračujícím tematickým pokrytím poskytují uživatelům možnost získat pohled na dané téma od současných referencích k historickému pohledu v příslušných vědeckých materiálech. Toto hluboké a široké pokrytí je velkým přínosem pro studenty a nabízí skvělé prostředí pro výzkumy a bádání v příslušných tématech.

První iniciativa pro rozšíření retrospektivy, kterou EBSCO podniklo, se jmenuje Business Source Backfile Initiative (BSBI). Pro tento projekt použilo EBSCO hodnotící studie časopisů, zprávy popisující nejcitovanější publikace, statistiky využívání periodik a přímou zpětnou vazbu od nejprestižnějších světových obchodních škol (knihovníků a profesorů) s cílem sestavit seznam 300 nejlepších vědeckých obchodních časopisů, které byly kdy vydány. Poté EBSCO navázalo partnerství s několika velkými univerzitami v Nové Anglii, New Yorku a Pennsylvanii (včetně Warton and Cornell), aby získalo starší čísla pro všechny tyto tituly zpětně od roku 1965 nebo od prvního publikovaného čísla (ať je jakkoli staré). Záměrem bylo vytvořit nejhlubší indexovaný a abstrahovaný retrospektivní soubor nejlepších světových obchodních časopisů a zpřístupnit ho v nejobsažnějším obchodním rejstříku EBSCO: Business Source. Navíc protože EBSCO používá PDF jako hlavní formát pro plný text ve vědeckých databázích, proběhla jednání s vydavateli o získání povolení k procesu tvorby PDF retrospektivy pro tolik publikací, kolik bude možné. Výsledkem jsou práva k PDF garantována pro více než 200 časopisů z 300 nejlepších obchodních titulů. Znovu bylo pro tento projekt vybráno PDF, protože je to nejvýhodnější formát pro elektronickou prezentaci vědeckého obsahu a je preferován většinou akademických institucí.

Řada časopisů zařazených do projektu retrospektivy je dostupná až k roku 1965. Např. Academy of Management Journal je dostupný zpětně od roku 1958, Accounting Review od roku 1926, Journal of Marketing od roku 1936 atd. Vydavatelé (a jejich redaktoři) jsou nadšeni skutečností, že studenti a profesoři na celém světě mohou míst přístup nejen k současným PDF textům jejich časopisů, ale k celému vydání časopisu. To je případ mnoha klíčových časopisů (např. Harvard Business Review), EBSCO může poskytovat pokrytí každého čísla vybraného časopisu, které bylo kdy publikováno.

Rozšiřování retrospektivy provádějí také ostatní producenti, ale často jsou tyto přidané údaje nabízeny uživatelům za vysokou cenu. Důkladné rozšíření retrospektivy, které podnikají ostatní společnosti, jsou podobné iniciativám EBSCO, ale v mnohem menším měřítku. Velké výhody rozšiřujících se retrospektivních souborů, které EBSCO vytváří, nejsou pouze v množství a kvalitě dat, ale také ve skutečnosti, že jsou v podstatě zdarma pro všechny uživatele, předplatitele databází. Naše rozhodnutí poskytovat tento volný retrospektivní soubor jako součást databází počítá s tím, že se tato velká investice odrazí ve zvýšení věrnosti uživatelů a ve vyšším využívání systému. A konečně, bude výsledek kladný nejen pro EBSCO, ale i naše uživatele a vydavatelské partnery. Navíc to zdůrazňuje cíl EBSCO zvýšení dostupnosti informací a poskytování nejobsažnějšího referenční zdroje, který bude prospěšný koncovému uživateli. Získali jsme řadu reakcí od uživatelů ohledně tohoto mohutného přidání obsahu a jsou nadšeni poskytováním takového bohatého zdroje archivních dat.

Druhá iniciativa je nazvána Academic Search Backfile Initiative (ASBI). Tento projekt byl založen na zcela odlišných kritériích než BSBI. Zatímco Business Source je pojat jako nejobsažnější světový obchodní rejstřík, Academic Search je postaven tak, aby vyhověl různým potřebám. Academic Search je koncipován tak, aby fungoval jako rejstřík základních časopisů pro akademické knihovny, zahrnující vlastně každý předmět studia. Proto bylo nemožné aplikovat řadu z měřítek použitých v BSBI výzkumu pro určení vhodných časopisů. Místo toho spoléhalo EBSCO v případě ASBI většinou na své uživatele, kteří určili, jaké časopisy mají být zahrnuty do projektu.

Ředitelka zákaznické podpory EBSCO Beth Howell vysvětluje: "počítali jsme s tím, že nejlepší způsob výběru časopisů bude nechat naše zákazníky (uživatele), aby nám řekli, které časopisy užívají nejvíce. Potom jsme studovali využití plnotextových článků, které byly starší než 3 roky, a podle těchto kritérií byly určeny nejlepší časopisy v Academic Search" [9].

Jak bylo zmíněno, současné pokrytí společenských věd v ASP je velmi mocné. Není tu žádný rozdíl, pokud se týká retrospektivního pokrytí. ASBI tituly zahrnují: Acta Sociologica, British Journal of Psychology, British Journal of Sociology, Central European History, International Journal of Psychology, Journal for the Scientific Study of Religion, Journal of Education, Political Science Quarterly, Journal of Genetic Psychology, Journal of International Affairs, Journal of Politics, Journal of Social Psychology, Social Forces atd.

ASP roste během několika posledních let a nyní obsahuje i ohromující sbírku současných zdrojů z oblasti přírodních věd. Podobné vylepšení je vidět v retrospektivních datech, která jsou nyní v databázi. Některé příklady titulů z oblasti přírodních věd v ASBI: Addiction (dříve British Journal of Addiction), Advances in Physics, Annals of Internal Medicine, Annals of Science, Archives of Environmental Health, Astronomy & Astrophysics Review, BMJ: British Medical Journal, Contemporary Physics, International Journal of Environmental Studies: Sections A & B, Pediatrics, atd. A jako obvykle se EBSCO snaží rozšířit seznam o další tituly z oblasti přírodních věd.

Projekt rozšíření retrospektivních souborů je rozveden v článku Rozšiřující se retrospektivní soubory obchodních časopisů fy EBSCO v časopise Library journal, v čísle z 15.května 2001 [10]. Přes 100 časopisů bylo zahrnuto do konečného retrospektivního seznamu Academic Search a všechny tyto časopisy budou obsahovat archiv indexů, abstraktů a PDF souborů pro všechny články.

Jak BSBI (Business Source Backfile Initiative), tak ASBI (Academic Search Backfile Initiative) jsou před dokončením. Více než 95 % všech retrospektivních čísel v obou iniciativách je zpracováno a již dostupných. V průběhu roku 2003 budou doplněna zbývající čísla, konvertována do elektronického formátu a zpřístupněna prostřednictvím databází.

Jak zde bylo uvedeno, EBSCO se věnuje neustálému zlepšování a rozvoji databází prostřednictvím kvalitního obsahu a softwarových zlepšení. Společnost je vůdčím poskytovatelem vědeckých databází v celosvětovém měřítku, převážně díky svému úspěchu ve vytváření mezinárodně významných referenčních zdrojů. Navíc bylo EBSCO jednohlasně vybráno jako poskytovatel databází v neobvyklém projektu Electronic Information for Libraries Direct (eIFL Direct), iniciativě zaštítěné Open Society Institute [11]. Obsah databází a úroveň služeb a školení, kterou EBSCO poskytuje v regionu charakterizovaném firemní smlouvou, nabízí nejlepší možné zdroje pro uživatele ve střední a východní Evropě a po celém světě. Společnost usiluje o trvalé zlepšování, podněcuje zpětnou vazbu a návrhy od knihoven, které mohou nabízet svůj pohled pro zlepšení produktů a služeb EBSCO.


Použité zdroje:
1. FERET, B.; KAY, M.; BALOGH, A.M.; SZANTO, P.; BROOKS, S. eIFL - Electronic Information for Libraries : a global initiative of the Soros Foundations Network. In 67th IFLA Council and General Conference : Boston, USA, August 16-25, 2001 [online]. The Hague : IFLA, 2001 [cit. 2003-01-28]. Dostupný z: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/117-141e.pdf.
2. DORST, T.J.; BROOKS, S. Issues facing academic library consortia and perceptions of members of the Illinois Digital Academic Library. In Portal : libraries and the academy. 2002, vol. 2, no. 1, s. 43-57.
3. BULL, D.; JACOBS, I. e-Journals : embargoes and other matters : are the publishers villains or not? Against the grain. Creskill : Hampton Press, 2002, s. 30.
4. McELROY, E. An Interview with Sam Brooks. Serials review. 2002, vol. 28, no. 2, s. 142-150.
5. Full Text Databases, Print Journals and Electronic Journals : distinctly different products [online]. [cit. 2003-01-28]. Dostupná z: http://www.epnet.com/academic/publishers.asp.
6. BROOKS, S. Integration of information resources and collection development strategy. Journal of academic librarianship. 2001, vol. 27, no. 4, s. 316.
7. SLAGELL, Jeff. The Good, the Bad and the Ugly : evaluating electronic journals. Computers in libraries. 2001, vol. 21, no. 5, s. 34.
8. International Coalition of Library Consortia (ICOLC). Guidelines for Technical Issues in Request for Proposal (RFP) Requirements and Contract negotiations [online]. January 1999 [cit. 2003-01-28]. Dostupný z: http://www.library.yale.edu/consortia/techreq.html.
9. Autorův rozhovor s Beth Howell. 16. 3. 2002.
10. ROGERS, M. EBSCO greatly expanding journal back files. Library journal. 2001, vol. 126, no. 8, s. 29.
11. ROGERS, M. EBSCO and OSI creating global library consortium. Library journal. 1999, vol. 124, no. 18, s. 27.

Autor je Senior Vice President EBSCO Publishing.

Přeložila Petra Pěnkavová (NK ČR).

Anglická verze článku je k dispozici ve formátu PDF (137 kB).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROOKS, Sam. Česká republika a databáze pro akademickou sféru. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11213. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11213

automaticky generované reklamy