Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci

0 comments

Česká periodická historická bibliografie již za několik let oslaví sto let své existence. V roce 1906 vyšla poprvé Bibliografie české historie v redakci Josefa Pekaře jako příloha Českého časopisu historického. V meziválečném období vydával bibliografické ročenky Historický klub, po druhé světové válce převzal tento závazek dnešní Historický ústav AV ČR. Za jedno století tak vznikla relativně souvislá řada bibliografií, na jaké si mohou zakládat jen nemnohé společenskovědní obory. Bibliografie se během tohoto období měnila jen velmi málo, poměrně jednoduchý způsob zpracování bibliografických záznamů odpovídal potřebám historické obce i širší veřejnosti.

Počátek 90. let s přechodem na počítačové zpracování dat tuto situaci změnil. Tištěné bibliografické ročenky neztratily svůj význam, ze strany historické obce však narůstala potřeba rychlejšího a aktuálnějšího zpřístupnění bibliografických záznamů. Průběžná excerpce dat a jejich zápis do databáze jsou časově náročné. Následné uspořádání bibliografické ročenky o průměrně 7000 záznamech, sazba a několik korektur přípravu bibliografie ještě prodlužuje, nemluvě už o času, který si vyžádá tisk ročenky. Ročenka vycházela v minulosti s pětiletým odstupem, který se v příštích letech snad podaří zmenšit na interval dvou až tří let. Rychleji vydat tištěnou bibliografii takové rozsahu však není zvládnutelné, takže několikaletá časová prodleva je i ve světě u těchto publikací běžná.

Navíc mladší generace historiků či studentů navyklá na několikanásobně rychlejší vyhledávání v počítačových databázích již považuje práci s tištěnou bibliografií na příliš zdlouhavou a z tohoto hlediska i neefektivní. Bibliografické pracoviště při knihovně Historického ústavu AV ČR se proto pokusilo o modernizaci české historické bibliografie v rámci řešení grantového úkolu GA ČR 409/00/1723. Vzhledem k tomu, že v roce 2002 vydává základní periodikum české historické obce Český časopis historický (ČČH) svůj stý ročník, bylo cílem práce zpracovat rejstříky časopisu za celou dobu jeho existence od r. 1895 formou bibliografické databáze, zpřístupnit tuto databázi na internetu, a vydat ji také jako samostatnou publikaci na CD-ROM.

Práce na CD-ROM bude ukončena počátkem roku 2003, jakmile bude zpracováno poslední, čtvrté číslo stého ročníku ČČH. Při přípravě CD-ROM byl kladen důraz na dosažení výstupů co nejjednodušší a nejsnazší cestou, neboť je nutné počítat jak s uživateli s většími zkušenostmi s vyhledáváním v počítačových databázích, tak i s těmi, kteří mají s tvorbou vlastních rešerší méně zkušeností.

Instalace CD je velmi jednoduchá. Databáze nemá velké nároky na prostor na disku počítače, přesto, že její rozsah (přes 40 000 záznamů) není zanedbatelný. Vyhledané záznamy je možné uložit do schránky, dále pak upravit v jednoduchém editoru. Co nejširší jsou možnosti tisku, a to jak výsledku dotazu, tak tisku ze schránky i z editoru.

Možnosti vyhledávání v záznamech rejstříků mají strukturu podobnou, jakou najdeme u tištěných rejstříků časopisů. Uživatel si může vybrat, zda bude vyhledávat buď ve všech záznamech, nebo jen ve studiích a drobných článcích, případně jen v recenzích a zprávách. Navíc můžeme nechat prohledat celý text databáze nebo vyhledávat v jednotlivých rejstřících.

Až do počátku osmdesátých let měla česká historická bibliografie jediný, autorský rejstřík. V databázi 100 ročníků ČČH je možné prohledat rejstřík autorů, názvů, klíčových slov, let vydání ČČH, rejstřík geografický a biografický. Problémy při vyhledávání působí skutečnost, že rejstříky jsou stále ještě ve fázi, kdy je postupně vytváříme a doplňujeme do konečné podoby. Najdeme v nich proto řadu nedokonalostí, duplicit atd. Vytvoření hesláře pro historické vědy ještě patrně nějakou dobu potrvá a bude záviset i na tom, jak rychle se bude vyvíjet databáze autorit Národní knihovny.

Od našich zkušeností s databázemi Národní knihovny se odvozuje i postup tvorby rešerší na CD-ROM v rejstřících ČČH. Od vyhledávání a následného označení záznamů postupujeme k vložení označených záznamů do schránky a následně do editoru. Jako užitečná se jeví i možnost vracet se k předchozím dotazům (historie).

Rejstříky ČČH 1895-2002 jsou průběžně s postupem zpracování též aktualizovány po síti internet na adrese http://biblio.hiu.cas.cz. Zároveň jsme využili této příležitosti a zpřístupnili též pracovní databázi Bibliografie dějin Českých zemí, která je výchozím materiálem pro zpracování výše jmenovaných dnes již téměř stoletých bibliografických ročenek. Zachycuje monografie, studie, recenze a zprávy z oboru historie od roku 1990, které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v českých zemích). V současnosti je zde již něco přes 66 000 záznamů, přičteme-li ještě oněch 40 000 záznamů rejstříků ČČH, jedná se již o množství, ve kterém se lze dobrat k užitečným informacím.

Databáze na internetu jsou zpřístupněny v prostředí WWWISIS. Od počátku 90. let pracujeme s databází CDS-ISIS, stejně jako většina malých knihoven AV ČR (v současnosti je to verze CDS-ISIS 3,08). Pro vyhledávání je možné využívat obvyklých operátorů AND, OR a NOT. Je zde možnost volby přesného zadání dotazu, omezení dotazu rokem vydání publikace, zobrazení záznamu ve standardním nebo zkráceném formátu. Uživatel může volit počet zobrazených záznamů na stránku (od 10 do 50). Pro ty, kteří nemají po ruce českou klávesnici, je zde možnost vyhledávání bez diakritiky. Databáze používá řadu zkratek dle úzu Bibliografie české historie, které dnes už nejsou obvyklé a nepamatují si je už ani mnozí historici. V tištěné bibliografii mají svůj smysl, zde jej však ztrácejí a spíše překážejí. Počítáme s jejich odstraněním, prozatím se však uživatel musí spokojit s připojeným seznamem zkratek.

Databáze Historického ústavu AV ČR na internetu není první historickou bibliografií, která se o tuto formu zpřístupnění dat pokouší. Herder Institut v Marburgu usiluje o vybudování centrální databanky pro celou středovýchodní Evropu. Jejich data jsou přístupná na adrese http://www.uni-marburg.de/herder-institut. Spolupracujeme s týmem bibliografů Herderova Institutu vedeným Dr. Ralphem Köhlerem na vytváření této databanky a předáváme jim záznamy o literatuře k českým dějinám vydané v českých zemích a ve východní Evropě. Naši partneři nám naopak doplňují údaje o západoevropské literatuře. Na internetu ve formě databáze jsme objevily ještě zajímavou švédskou historickou bibliografii na http://www.kb.se/bus/SHBe.htm.

Bibliografické pracoviště knihovny Historického ústavu AV ČR tvoří v současné době čtyřčlenná pracovní skupina. Tři bibliografky a jedna písařka tvoří základní obsazení pracoviště, které připravilo výše jmenované databáze a zároveň vydalo od r. 1997 celkem sedm bibliografických ročenek Bibliografie dějin Československa a Českých zemí o celkovém počtu 2811 stran (40 149 záznamů) a také jednu výběrovou bibliografii za léta 1990-2000 pro kongres historiků v Oslo (Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 1990-1999. Praha 2000). Nebylo by to možné bez podpory, kterou nám poskytuje vedení Historického ústavu AV ČR a především bez zázemí, které máme v ústavní knihovně a v jejích pracovnících.

Jsem si vědoma, že představit výsledek práce v ještě ne zcela konečné podobě není úplně obvyklé. V této finální fázi by nám však prospěl a pomohl pohled širší odborné veřejnosti z řad knihovníků, jejich připomínky a podněty. Výsledky naší práce jsou do značné míry limitovány specializací na historii a tím, co nám umožní náš program CDS-ISIS v prostředí MS-DOS, ve kterém stále ještě pracujeme. Existuje jistě ještě řada možností, jak naši práci dále zlepšovat, aby historická bibliografie i nadále plnila svou roli užitečného informačního zdroje. Zároveň doufám, že i v této fázi zpracování jsou naše databáze schopny poskytnout informace, které se od nich očekávají.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
HORČÁKOVÁ, Václava. Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-11167. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11167

automaticky generované reklamy
registration login password