Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století

0 comments

Myšlenka vytvořit plnotextovou databázi české poezie 19. století - jakožto nové materiálové základny pro výzkum české literatury pro studium, ale i pro četbu - vznikla v Ústavu pro českou literaturu (ÚČL) AV ČR v polovině 90. let. Základním záměrem bylo shromáždit a zpřístupnit první knižní vydání básnických textů od počátků novodobé česky psané poezie až po její plný rozmach, a tak uchovat a v elektronické podobě konzervovat celek české básnické produkce 19. století, s níž bude možné pracovat za využití moderních nástrojů. Výraznou podporu, bez které by se projekt nemohl uskutečnit, poskytlo Ministerstvo kultury ČR, od něhož pracovní skupina obdržela grant nejprve na tři (1998–2000) a poté na čtyři roky (2001–2004).

Internetová – bezplatně přístupná – plnotextová databáze Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století navazuje na CD-ROM Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století (od thámovců po lumírovce), který vydal ÚČL AV ČR roku 2002 a který se po opravách a doplňcích stal integrální součástí předkládané internetové plnotextové databáze, čítající 1 200 básnických titulů. Uživatel ji nalezne na adrese www.ceska-poezie.cz.

Databáze představuje básnické sbírky vydané v průběhu 19. století s mírnými přesahy na chronologické přímce (jak do století 18., tak do století 20., přičemž základním vodítkem byl debut do roku 1900). Projekt rezignoval na časopisecké otisky básnické tvorby a až na výjimky též na příležitostné tisky.

Ačkoli za základ bylo vybráno první knižní vydání (pouze tam, kde první vydání nebylo při práci dostupné, bylo zvoleno vydání pozdější), databáze zahrnuje v opodstatněných případech i vydání další, a to tehdy, byla-li básnická sbírka za autorova života zásadně přepracována a její nová podoba zachycuje básníkův tvůrčí vývoj, nebo tehdy, existuje-li vydání kritické. Jedna básnická sbírka se tak může v aplikaci objevit dvakrát, případně i vícekrát. Při prezentaci vydání prvního a vydání tzv. poslední ruky vzhledem k výrazným posunům vnitrotextovým a v neposlední řadě rovněž kompozičním je v rámci konkrétního díla prováděno různočtení. A to proto, aby se neztratil ze zřetele umělecký vývoj u jednotlivých autorů.

Plnotextová databáze nepředstavuje klasickou knižní edici básnických děl, ale pouze digitální přepis konkrétních poetických knih s jejich mnohoznačností, křehkostí a jedinečností. Jeho předností je nejen zachycení dynamičnosti a nestabilnosti jazyka v rozmezí jednoho a půl století, ale především nová technická možnost vyhledávání a analýzy textu. Proto i ediční zpracování této tvorby vyžaduje zcela odlišný přístup k materiálu, pravidla respektující, že jsou prezentována básnická díla různého stáří, rozmanitého zaměření, žánrů a stylů, což si vynucuje ediční přístupy individualizované, odstíněné vzhledem k dobovému i autorskému horizontu jednotlivých děl. Od základní premisy poskytnout uživateli text každé básnické knihy jakožto individuální výtvor prostý jakéhokoliv pozdějšího nánosu, tj. v takové podobě, aby se při práci s ním mohl chovat zcela nezávisle na případných editorových apriorních – například estetických – představách a využít přitom plně osobních dispozic, názorů a požadavků, se pak odvíjely další zásady.

Protože za cílového uživatele databáze byl vytipován nejen badatel, ač byl považován za hlavního adresáta, ale také student či zájemce o poezii z řad laické veřejnosti, bylo rozhodnuto, že text každého díla bude mít dvě verze – diplomatickou, vycházející vstříc literárním vědcům, a edičně upravenou, určenou širšímu okruhu zájemců o české písemnictví. Oba texty, diplomatický a edičně upravený (tzv. ediční), obsahuje elektronické vydání paralelně. (Výjimku tvoří prezentace kritických vydání poetických textů pouze v podobě diplomatické.)

V diplomatické verzi jsou zachovány všechny rysy dobového pravopisného i hláskoslovného a slovotvorného či tvaroslovného úzu a v zájmu dokumentárního charakteru ponechány též tiskové chyby a autorovy či editorovy omyly. Ani edičně upravená verze však nepředstavuje textologickou práci ve smyslu čtenářského či kritického vydání díla. I zde jsou stanovena striktní a přesně vymezená textologická pravidla. Editorům nejde o rekonstrukci a kodifikaci ideální či optimální podoby jednotlivých děl. Text je zbaven nánosu omylů, tedy autorských, redakčních i tiskových chyb, jsou však ponechány jevy, které mohou mít historickou nebo sémantickou vypovídací hodnotu. Se snahou vyloučit interpretační prvek a aktualizaci je zachován autorský jazyk s jeho originalitou a všemi dobovými konvencemi bez normativních zásahů a formalizací.

Obě verze jsou doprovozeny ediční poznámkou a komentáři i dalšími údaji, například bibliografickými nebo informacemi popisujícími knihu ad. Ediční poznámka se orientuje výhradně na charakteristiku jazyka každé konkrétní skladby či sbírky, na postižení dobových a individuálních vlastností autorových výrazových prostředků. Vysvětluje důvody šetrného přístupu k uměleckému dílu a zaznamenává obrysy vstupů do textu. Doplňují ji komentáře, ve kterých jsou vyznačeny některé specifické zásahy do textu, objasněny odlehlejší jevy (například regionalismy či zastaralé nebo nezvyklé výrazy, cizojazyčné přejímky), konkrétní dobové či autorské stylové zvláštnosti.

Internetová plnotextová databáze Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století

 • soustřeďuje 1 200 básnických knih, a tím dává uživateli (domácímu i zahraničnímu) k dispozici knihovnu, jaká dnes fyzicky na jednom místě neexistuje;
 • prezentuje díla známá i básnickou tvorbu v současnosti opomíjenou nebo zcela zasutou;
 • představuje ve výběru výtvarný doprovod knih;
 • poskytuje všechny výhody práce s digitálním textem, a to jak s celými knihami, tak s jejich částmi (sbírkami, básněmi, slokami, jednotlivými verši, slovy), ale i s komplexy textů, které si uživatel může sám určit.

Databáze dále umožňuje:

 • rychlé a přehledné vyhledání a zobrazení každé knihy a její struktury;
 • volbu mezi dvěma verzemi: diplomatickou (zcela věrnou originálu) a edičně upravenou (tj. s textologickými vstupy editorovými);
 • rychlou práci s rejstříky (volitelně řazenými podle děl, autorů i roků vydání) a rychlé plnotextové vyhledávání podle mnoha nastavitelných parametrů: vyhledání jednoho slova, dvojice či skupiny slov v různých úrovních textu – v rámci verše, sloky, básně, sbírky, knihy i celé databáze; pomocí uživatelského slovníku lze definovat skupiny příbuzných slov či různé způsoby grafického záznamu téhož slova;
 • vyhledávání vazeb jednotlivých slov, a tedy i motivů;
 • automatické sestavování různě řazených frekvenčních a abecedních slovníků;
 • získání statistických údajů o počtech slov a veršů ve zvoleném celku, o délce slova či verše v dané sbírce, u daného autora nebo u skupiny básní či autorů apod.;
 • tisk a export omezených částí děl;
 • doplňovat do databáze své poznámky nebo údaje získané z jiných zdrojů.

Plnotextovou databázi Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století charakterizuje reprezentativnost zpřístupněných textů, nicméně databáze bude rozšiřována o další tituly autorů dnes v aplikaci nepřítomných nebo básníků, jejichž tvorba není zkompletována. Je tak využito možností, které nabízí povaha média: vydáváme nikoli provždy hotový, kanonizovaný celek, který je možné i v jednotlivostech pasivně přejímat, ale „živý“ materiál, rozsáhlý soubor textů, jejž lze v rámci otevřeného systému rozšiřovat, opravovat, doplňovat.

V současné době za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizuje pracovní tým další projekt, tentokráte s názvem Česká elektronická knihovna – Poezie básníků debutujících v letech 1900–1918. Bude integrálně včleňován do stávající databáze, ač má v některých aspektech odlišnou charakteristiku (např. každá kniha bude prezentována též v podobě faksimilní).

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 3)
SVADBOVÁ, Blanka. Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 12 [cit. 2023-12-04]. urn:nbn:cz:ik-11953. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11953

automaticky generované reklamy