Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities

0 comments
Anglicky
English title: 
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities
English abstract: 
<p>Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) is a bibliographic database of articles. The database is produced by the Academies of Sciences of the countries which falls into Visegrad group (Czech, Hungary, Poland, Slovakia). CEJSH publishes English abstracts of articles and reviews, which appeared mostly in national languages in the Czech, Hungarian, Polish and Slovak scientific journals devoted to social sciences and humanities. </p>

Tento příspěvek si klade za cíl stručně představit projekt Central European Journal of Social Sciences and Humanities (dále CEJSH). Podává o CEJSH základní informace (vznik, pokrytí, tématické zaměření) a popisuje možnosti vyhledávání.

Základní informace

Projekt CEJSH byl založen jako společný projekt akademií věd zemí Visegrádské čtyřky ve Visegrádu 27. 10. 2004 v souladu se společnou deklarací předsedů Akademie věd České republiky, Polské akademie věd, Slovenské akademie věd a generálního tajemníka Maďarské akademie věd. Základním cílem projektu se stalo propojení přístupu k produkci zmíněných akademií věd. Dále se projekt zaměřuje na zviditelnění vědecké práce napříč zúčastněnými zeměmi, na snížení jazykových bariér a na poskytnutí přehledu o pokrytí oblastí výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Tematicky CEJSH pokrývá oblast společenských a humanitních věd. V rámci Akademie věd ČR je to oblast, která je uváděna jako III. vědní oblast = Oblast humanitních a společenských věd. Zahrnuje hlavně tyto oblasti: antropologie, archeologie, umění a architektura, ekonomika (podnikání a management), etnologie, vzdělávání, historie, právo a řízení, knihovní a informační věda, media a komunikace, filologie a lingvistika, filozofie, politické vědy, psychologie, sociologie, věda o vědě, teologie.

Nejedná se o časopis, přestože toto slovo je obsaženo v názvu, ale o bibliografickou databázi, která nabízí pouze záznamy článků a abstrakty. Pokud má uživatel o vybrané články zájem, musí je shánět jinde.

O technickou stránku věci se stará ICM UW (Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modeling) na Varšavské univerzitě a databázi zpřístupňuje na http://cejsh.icm.edu.pl/. Financování zajišťuje International Visegrad Fund.

Rozhraní pro vyhledávání a stejně tak bibliografické záznamy článků a abstrakty jsou v angličtině. Články, jejichž záznamy databáze CEJSH obsahuje, jsou převážně v národních jazycích (čeština, maďarština, polština a slovenština), občas se však vyskytují příspěvky i v angličtině.

O zařazení záznamu článku a abstraktu do CEJSH a jeho vystavení na webu rozhodují autoři nebo redakce časopisů samostatně. Pro každou zemi byl stanoven redaktor, který má na starosti správu příspěvků svého regionu. Redakční rada se tedy skládá ze čtyř osob: Dr. Martin Steiner - Praha (steiner@kav.cas.cz), Zsolt Banhegyi – Budapešť (zsolt@vax.mtak.hu), Dr. Jacek Kornacki (šéfredaktor) - Varšava (Jacek.Kornacki@pan.pl) a prof. František Novosad - Bratislava (fnovosad@nextra.sk).

Úvodní stránka databáze CEJSH

Úvodní stránka databáze CEJSH

Časopisecké pokrytí

V současné době CEJSH nabízí přístup k cca 7 045 záznamům a abstraktům článků ze 181 vědeckých časopisů. Velká část dostupných časopiseckých titulů pokrývá produkci Polské akademie věd. Česká republika dodává zatím do databáze záznamy článků pouze z 18 titulů, Slovenská republika ze 17 titulů a Maďarsko z 15 titulů. Lze však očekávat postupné rozšiřování o další tituly a také o chybějící ročníky již dostupných titulů.

Přehled titulů zpřístupněných přes CEJSH je k dispozici na adrese http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/cgi-bin/pis_f.cgi?status=all.

Přehled titulů AV ČR současně zpřístupněných přes CEJSH

 • Česká literatura – Ústav pro českou literaturu AV ČR
 • Československá psychologie – Psychologický ústav AV ČR
 • Český lid - Etnologický časopis – Etnologický ústav AV ČR
 • Dějiny – Teorie – Kritika – Masarykův ústav AV ČR
 • Estetika – Ústav dějin umění AV ČR
 • Filosofický časopis – Filosofický ústav AV ČR
 • Gender, rovné příležitosti, výzkum – Sociologický ústav AV ČR
 • Historická demografie – Sociologický ústav AV ČR
 • Hudební věda – Etnologický ústav AV ČR
 • Listy filologické – Filosofický ústav AV ČR
 • Naše společnost - Sociologicky ústav AV ČR
 • Právník – Ústav státu a práva AV ČR
 • Přehled výzkumu – Archeologický ústav AV ČR
 • Slovanské historické studie – Historický ústav AV ČR
 • Slovo a slovesnost: časopis pro otázky teorie a kultury jazyka - Ústav pro jazyk český AV ČR
 • Sociologický časopis – Sociologický ústav AV ČR
 • Soudobé dějiny - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • Umění – Ústav dějin umění AV ČR

Vyhledávání v CEJSH

V CEJSH lze vyhledávat ve dvou základních režimech – vyhledávání publikace (článku) a vyhledávání vydavatele a časopisu.

Při vyhledávání publikace se zobrazují po zadání kritérií bibliografické záznamy článků a abstrakty. Pro základní vyhledávání se nabízí pole příjmení autora (Author - surname) nebo název článku (Title of paper). Potom lze také vyhledávat zadáním názvu časopisu (Source – journal), pomocí klíčových slov (Keywords), roku vydání (Year of publication), vědního oboru (Discipline) nebo typu dokumentu (Document Type). Vědní obory, podle kterých je možné vyhledávat, jsou zmíněny výše v textu. Vyskytují se následující typy dokumentů: article, communication, keyword, paper, proceedings, rapid comm., report, research note, review, short report, technical comm., technical report, short communication.

CEJSH - vyhledávání článků

CEJSH - vyhledávání článků

V případě vyhledávání vydavatele a časopisu lze použít pro vyhledávání pole zdroj/časopis (Source – journal), vydavatel (Editors name) a vědní obor (Discipline). Výsledkem vyhledávání je seznam titulů. Každý titul ve svém záznamu obsahuje odkazy na ročníky časopisu a pod jednotlivými ročníky lze nalézt seznamy článků, které jsou v CEJSH zpřístupněny. Seznam článků je ovšem nedostatečně chronologicky rozřazen – články nejsou rozděleny podle jednotlivých čísel či svazků.

Je také možné prohledávat přímo seznam všech názvů časopisů (přes See all sources) a rejstřík klíčových slov (přes See the keywords). Rejstřík klíčových slov byl vytvořen přímo pro práci s CEJSH. Více klíčových slov lze kombinovat pouze pomocí boolovského operátoru AND. Při prohledávání databáze není možno použít pravostranné rozšíření, takže klíčová slova musí být použita v tom tvaru, v jakém jsou zadána ve slovníku klíčových slov. Velké komplikace to proto vyvolává například u složených slov nebo u množných čísel. Před rešerší je tedy nutné prolistovat seznam klíčových slov a relevantní údaj zadat do příslušného pole.

Celkové hodnocení

CEJSH tvoří dobrý základ pro informování o publikační činnosti Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky ve společenských a humanitních vědách. V podobě, v jaké nyní funguje, lze databázi chápat hlavně jako přehled, protože obsahuje pouze bibliografické záznamy článků a abstrakty.

V práci s databázi je nutné dále pokračovat a je třeba jí rozšiřovat, aby se snížil „monopol“ Polské akademie věd. V současné době nelze CEJSH z tohoto pohledu považovat za příliš reprezentativní. Také rozsah ročníků jednotlivých časopisů není příliš široký – je třeba ho nadále doplňovat. Záběr titulů by se mohl rozšířit i o časopisy, které se týkají vybraných zemí, ale jsou vydávané v zahraničí. Rozšiřování databáze závisí hodně na ochotě a zájmu redakcí vědeckých časopisů přispívat do CEJSH a vytvářet anglické abstrakty.

Také možnosti pro vyhledávání a způsob zobrazování záznamů jsou spíše v základech. Jak je již popsáno výše, existují nedostatky, které by se daly vylepšit, např. rozšířit používání boolovských operátorů, povolit pravostranné rozšíření při vyhledávání nebo rozdělovat články v ročnících do jednotlivých čísel.

Použité zdroje:

 • CEJSH : The Central European Journal of Social Sciences and Humanities [online]. Warszawa : Polish Academy of Sciences, 2004 , 22. 1. 2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://cejsh.icm.edu.pl/>. ISSN 1733-4934.
 • VRZALOVÁ, Lívia. O bibliografické databázi CEJSH : the Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Informace. 2007, č. 2-3, s. 31-34. Dostupný z WWW: <http://www.lib.cas.cz/informace/Informace%202-3_2007.pdf>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANUŠOVÁ, Soňa. CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 2 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-12714. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12714

automaticky generované reklamy
registration login password