Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2008

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2008

0 comments

Konference Bibliotheca Academica se v letošním roce konala v Plzni ve dnech 4. a 5. listopadu. Pořadatelem konference byla, jako je tomu každý rok, Asociace knihoven vysokých škol České republiky (AKVŠ) a spolupořadatelem Západočeská univerzita (ZČU) a její Univerzitní knihovna. Samotné jednání se nekonalo přímo na půdě univerzity, ale v plzeňském Parkhotelu. Součástí bylo ale několik exkurzí do prostor knihoven Západočeské univerzity. Program konference a také jednotlivé konferenční příspěvky jsou dostupné na adrese http://www.ba-cpvsk08.zcu.cz/program.html.

Samotnou konferenci zahájil přivítáním a úvodním slovem rektor Západočeské univerzity doc. Ing. Josef Průša, CSc. Na rektora ZČU potom navázal prorektor pro strategii a výzkum ZČU, doc. RNDr. František Ježek, CSc., který rovněž přispěl prvním konferenčním příspěvkem s tématem, které je v současné době dost aktuální a všechny zajímá - Reforma VaV. Kritizoval orientaci vysokých škol na prezentaci výsledků VaV ve sbornících (cca 50 %); prezentace by měla podle něho směřovat spíše k impaktovaným časopisům. Aktuální problémy výzkumu a vývoje na vysokých školách pak nevidí v nedostatku financí na výzkum, ale spíše ve výstavbě, nedůsledném schvalování programů VaV a nedostatečném využívání strukturálních fondů a zejména ve vlastní pohodlnosti a neochotě škol.

Základním blokem příspěvků konference jsou každoročně příspěvky o činnosti AKVŠ a činnosti komisí (komise eVŠKP, IVIG, EIZ) v aktuálním roce (přednášeli Iva Prochásková, Ludmila Tichá, Jan Mach, Barbora Katolická). Příspěvky a následná diskuze se věnovaly především nově zvolenému Výkonnému výboru Asociace (byl zvolen na březnovém zasedání), iniciativám Asociace při pořádání tematických seminářů (v letošním roce se konaly dva a dotýkaly se problematiky akvizice ve vysokoškolských knihovnách a spojení vysokoškolských knihoven a ochrany osobních údajů), vyhodnocení činnosti komise zabývající se zpřístupňováním elektronických verzí vysokoškolských prací a s tím souvisejícím plagiátorstvím a v neposlední řadě pak schválené Koncepci informačního vzdělávání na vysokých školách.

Pravděpodobně nejdiskutovanějším tématem, které se promítlo do několika příspěvků (především do již výše uvedených), byl program INFOZ. Tento program by měl nahradit program 1N. Jedná se o 7. rámcový program Evropské unie, který by měl v letech 2009-2011 zabezpečit českým výzkumným pracovníkům kontinuitu v získávání, zpřístupňování a poskytování informací prostřednictvím informačních zdrojů VaV (databází periodik, elektronických i klasických dokumentů) s důrazem na jejich náležitou aktualizaci. Dále by jim měl pomoci zabezpečit moderní komplexní služby, nezbytné pro zprostředkování a využívání informačních zdrojů VaV pomocí moderní technické a technologické infrastruktury a zabezpečit racionální, efektivní a hospodárné využívání veřejných prostředků VaV. Vzhledem k tomu, že tento program nebyl do současné doby vyhlášen, obávají se (nejen) akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol, že 1. ledna 2009 dojde u velké většiny elektronických informačních zdrojů, které byly a jsou do dnešního dne součástí programu 1N, k „vypnutí“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy údajně na řešení celé věci intenzivně pracuje, ale i tak zatím vypadá celá situace dost napjatě.

Do dalšího bloku odborných příspěvků lze zařadit příspěvky, v nichž prezentovaly vysokoškolské knihovny sebe, svou práci a některé úspěšné podané projekty. Již tradičně mezi příspěvky patřilo seznámení s knihovnou, která se podílela na organizaci konference - Univerzitní knihovna ZČU se představuje (Miloslava Faitová). Dále byl přednesen příspěvek týkající se akvizice, zpřístupnění a propagace elektronických informačních zdrojů na VŠB-TUO - Budování repozitářů : příspěvek univerzitní knihovny pro uchovávání a šíření výsledků VaV (Pavla Rygelová). Mezi aktivity vysokoškolských knihoven spadá také podávání návrhů projektů. Na konferenci bylo představeno několik úspěšných projektů řešených na půdě vysokoškolských knihoven - Referenční služby online : rozvoj služeb knihoven ČVUT (Ilona Trtíková, ČVUT), Budování digitální knihovny starých a vzácných dokumentů (Věra Svobodová, MZLU), Akvizice, zpřístupnění a propagace elektronických informačních zdrojů (Daniela Tkačíková, VŠB-TUO), Digitální zemědělská knihovna online (Milan Skalický, ČZU).

Velkým přínosem letošním konference byly především pak příspěvky dvou zahraničních hostů – těmi se stali Leo Waajiers (SURF Platform ICT and Research, Nizozemsko) a Eloy Rodrigues (Universidade do Minho, Guimaraes, Portugalsko). Jejich prezentace se týkaly copyrightu a souvisejících témat, např. živě diskutované problematiky časopiseckého impakt faktoru a otevřeného přístupu k informačním zdrojům ve spojitosti s budováním institucionálních repozitářů zachycujících publikační činnost vědeckých pracovníků institucí a škol.

Podnětnou částí byly i přednesené prezentace sponzorů Asociace a konference, společností Albertina icome Praha (Vladimír Karen), ProQuest (Krzysztof Murawski), EBSCO (Marina Milovanovič), Thomson Reuters (David Horký) a SUWECO CZ (Nina Suškevičová).

Na závěr konference byly předneseny příspěvky pracovníků, kteří využili možnost studijních pobytů, jenž nabízí AKVŠ v rámci podpory celoživotního vzdělávání pracovníků vysokoškolských knihoven (včetně sdílení zkušeností a dobrých příkladů z praxe). Jednalo se o příspěvky z pobytu v univerzitní knihovně University College of Boras ve Švédsku (Lucie Vyčítalová) a z pobytu ve Státní technické knihovně v Berlíně (Jiří Mazal).

Celá konference proběhla v příjemném a přátelském duchu, který byl podpořen společenským večerem konaným v prostorách Univerzitní knihovny. Z příspěvků, které v rámci konference zazněly, a také z následných diskuzí je zřejmé, že v knihovnách vysokých škol je stále co řešit a že se většina účastníků opět sejde za rok ve Zlíně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANUŠOVÁ, Soňa. Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12973. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12973

automaticky generované reklamy
registration login password