Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bibliotéka v kotelně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Bibliotéka v kotelně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

0 comments

Kotelna v novější kulturní historii české sehrála osobitou roli. Knihy v kotelně vždy rády, často ovšem jen velmi krátce, přebývaly. Rovněž tak básníci, badatelé a bibliofilové všeho druhu.

Novinkou dní posledních je umístění bibliotéky v kotelně. Nejedná se o nějaký další zločin z černé kroniky, nejde o ničení knižního bohatství. Opak je pravdou, jde o epochální událost v poklidném toku knihovním, která zaslouží vaší ctěné pozornosti.

Letité snahy milců knih na staroslavné fakultě filozofické největšího vysokého učení českého byly vyslyšeny a stavba bibliotéky centrální v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na náměstí Jana Palacha byla materiálně podpořena nejvyšším úřadem pro školy vysoké. Volba polohy v budově byla bedlivě vážena a bylo rozhodnuto o umístění bibliotéky do kotelny v suterénu budovy a kotelny na půdu. Varianta opačná promýšlena sic byla, ale nakonec od ní bylo ustoupeno.

Vyvolené místo - kotelna1 - je dosti prostorné, proti ohni, vlhku odolné. Ač léta P. 2002 zatím největší povodeň pražská pronikla pouze sondou do nejspodnějšího kouta kotelny, vybudována byla izolovaná betonová vana, která již nesmí vpustiti vodu žádnou. Nová kanalizační přípojka spolu se záklopkou dále zajistí, aby nemohla do suterénních prostor proniknouti ani žádná voda kanalizační. Z důvodů hygienických byla do všech prostor kotelny zavedena klimatizační ventilace. Elektrické, telefonní, ba i zpravodajské (datové) vedení je v době současné samozřejmostí. Vnitřní uspořádání a zařízení kotelny zcela odpovídá nejpřísnějším požadavkům na místa pro uložení knih, pro správní práci knihovníků i místa pro publikum.

Knihy a nosiče, které knihy zatím nenahradily, budou uloženy v regálech jednoduchých i posuvných, větší část uložených svazků se stane volně přístupnou. Knihovníkovo pracoviště bude racionálně uspořádáno, studijní místnosti pro obec akademickou se umístí blízko vchodu a budou vybaveny speciálním nábytkem pro čtení a studium. Namísto zařízení pro svazkové a lístkové katalogy budou k dispozici bedýnky, nazývané "computery"2. Místo kopisty3 zde bude umístěna jakási kredenc kopie vyhotovující, za jejíž užití však nutno zaplatiti dle zákonů a knihovního řádu.

Před vchodem bude vstupní prostor vybavený zamykatelnými schránkami, které poslouží návštěvníkům pro případ odložení svrchních oděvů a tlumoků. V místě vstupu do knihovny s volně přístupnými spisy bude zabudována brána, která sama rozpozná roztržité neb nepoctivé návštěvníky. Brána tato bude mít za úkol po způsobu hlasité sirény oznámiti obezřetnému úřednictvu knihovnímu provinění návštěvníka-sběratele a zachovati tak vzácné spisy pro ostatní milovníky.

Od počátku všech úmyslů o vzniku centrální bibliotéky je hlavní důraz ze strany obce akademické kladen na neomezenou službu bibliotéky jak pro odbornou, tak širší veřejnost. Tedy, "pramen ten otevřen bude duším všem neb bufet4 chutí veškerých doplněn bude o bufet myšlenek všech"!

Dojde tak ke splnění studentských požadavků z bouřlivého roku 1989:

  • přístupnosti budovy včetně knihovny 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,
  • volného přístupu5 k literatuře pro všechny.

Po splnění těchto požadavků bude záhy následovat obohacení prostoru knihovny o ony již zmíněné computery i přípoje na internet6.

Kotelna stává se tak v dějinách kultury české poznovu jiskrou, která zapálí oheň poznání, v tomto případě doufejme, i v rozsáhlém prostoru mimo ni.

* * * * * * *

Co je třeba povědět na závěr "epochálního objevu bibliotéky v kotelně Filozofické fakulty"?

V návaznosti na architektonickou studii a zpracovanou prováděcí dokumentaci byla provedena stavba nové kanalizační přípojky pod levým nádvořím (dokončena byla v listopadu 2004) a rekonstrukce kotelny jako 1. etapa výstavby knihovny (stavba byla zkolaudována v březnu 2005).

V 1. etapě výstavby ústřední knihovny byly získány prostory po bývalé kotelně, které zahrnují tyto části:
1. sklad se stacionárními regály - ve zvýšené úrovni suterénu II - 117 m2,
2. studovnu (70 m2), sklad s kompaktními regály (79 m2) a příslušenství v suterénu II - celkem 149 m2,
3. sklad s kompaktními regály - suterén III - 70 m2.

Celkem bylo získáno 336 m2 podlahové plochy a místo pro přibližně 100 tisíc svazků knih.

Jaké jsou výhledy do budoucnosti ústřední knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze?

  • K pokračování stavby knihovny dojde v letošním roce po uvolnění prostor knihovny Kabinetu slovanské filologie a knihovny rusistiky a dočasném přestěhování knihovních fondů těchto knihoven do prostor nové knihovny, která vznikla na místě bývalé kotelny.
  • Plně funkční "ústřední knihovna fakulty" vznikne podle připravovaného investičního záměru pro 2. etapu výstavby knihovny. V rámci této etapy výstavby bude zastřešeno levé nádvoří hlavní budovy fakulty, zrekonstruovány prostory výše uvedených knihoven, vybudováno sociální zázemí a centrální šatna; současně v rámci dalšího investičního záměru by mělo dojít k zřízení nových prostor pro pracoviště Ústavu Českého národního korpusu v nástavbě ve 4. patře hlavní budovy fakulty.

Podívejte se na obrazové zpravodajství o stavbě knihovny v kotelně a na fotogalerii ze slavnostního otevření 1. etapy výstavby knihovny.

Poznámky:

1) Kotelna = knihovna = bibliotéka.

2) Z angl.

3) Kopista ( lat.): přepisovatel, opisovatel, přejímač.

4) Rekonstrukce bufetu proběhla v roce 2002.

5) Z angl. "Open access".

6) Z angl. internetting = propojování sítí; internet = Světová elektronická síť.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČUMPL, Stanislav. Bibliotéka v kotelně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11803. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11803

automaticky generované reklamy