Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bibliografické aktivity

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Bibliografické aktivity

0 comments

Začiatkom októbra 2008 sa uskutočnili na Slovensku dve významné bibliografické podujatia. Prvým bolo už šieste celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež, uskutočnilo sa 2. októbra 2008 v Knižnici pre mládež mesta Košice, ktorá bola popri Národnom bibliografickom ústave Slovenskej národnej knižnice a Spolku slovenských knihovníkov - bibliografii spoluorganizátorom tohto tradičného podujatia.

Prítomných privítal a podujatie uviedol PhDr. Peter Halász, riaditeľ usporiadateľskej knižnice, ktorý je spolu s kolegyňou Tatianou Klimkovou garantom podujatia. Ing. Ivana Poláková zo Slovenskej národnej knižnice (SNK) predstavila v úvodnom príspevku výsledky spracovania výkazov o neperiodických publikáciách (KULT 4-01) za rok 2007 z hľadiska detskej knihy. Odzneli zaujímavé údaje o vydávaní detských kníh na Slovensku, ktorých nikdy nie je dosť, aby sa podporovalo čítanie detí miesto súčasných počítačových hier a sledovania televíznej obrazovky. PhDr. Anna Kucianová z SNK informovala prítomných o obsahu a zameraní dotazníka, ktorý v dohľadnej dobe dostanú na vyplnenie – o dodržiavaní odborných štandardov v knihovníctve a bibliografii na Slovensku a požiadala ich o kvalitné vyplnenie, aby mohli byť na jeho základe spracované adekvátne výsledky. Komunikačnej klíme v oddelení pre deti so zameraním na deti predškolského veku sa venovala Bc. Renáta Korbová zo Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Predstavila aktivity, ktorým sa venujú vo svojej knižnici predovšetkým so zameraním na deti z materských škôl. Motivačným aktivitám pre detského čitateľa v mestskej knižnici sa venovala Bc. Terézia Damková z Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá predstavila ich snahy v tejto oblasti so zameraním na detského čitateľa. Zaujímavé informácie odzneli v príspevku Tatiany Klimkovej z Knižnice pre mládež mesta Košice o autorskej rozprávke v pôvodnej slovenskej tvorbe pre deti a mládež vydané od roku 2000, ktorá stručne predstavila najzaujímavejšie diela v tejto oblasti dostupné na našom knižnom trhu. Problematike alternatívneho využitia rozprávky a literatúry vo výchove detí predškolského a mladšieho školského veku sa venovala vo svojom príspevku PhDr. Ľudmila Hrdináková z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prestavila zaujímavé aktivity, ktorými sa snažia deti zaujať a pritiahnuť predovšetkým k čítaniu kníh a rozprávok. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia kníh PhDr. Hrdinákovej Svet rozprávok a Tajomstvo rozprávok, ako aj ďalších titulov vydavateľstva AT Publishing. V rámci diskusie boli konzultované viaceré podnety aj z ďalších knižníc, ktoré sa zúčastnili tohto zaujímavého podujatia. V dohľadnej budúcnosti sa pokúsime osloviť aj českých kolegov, či by nemali záujem zapojiť sa do aktivít v tejto oblasti a konfrontovať skúsenosti oboch krajín, ktoré spolu úzko spolupracujú v rôznych ďalších oblastiach, tak ako je to viditeľné na ďalšom podujatí, ktoré sa tradične uskutočňuje každý rok striedavo raz v Českej republike a druhý raz v Slovenskej republike.

Aj v tomto roku sa uskutočnilo medzinárodné podujatie Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2008 v Slovenskej republike vo Zvolene v rámci Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti v dňoch 5.-7. októbra 2008. Spoluorganizátormi podujatia boli Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice, Spolok slovenských knihovníkov – bibliografia, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, ktorá podujatia usporiadala vo svojich priestoroch. Témy tohoročného kolokvia boli:

  • Perspektívy bibliografie
  • Rozpávkári
  • Česko-slovenské vzťahy v histórii regiónov – vplyv osobností

Podujatie začalo v nedeľných popoludňajších hodinách, keď sa účastníci stretli na Študentskom domove Technickej univerzity a odtiaľ sa vybrali spoznávať krásy Slovenska. Banská Štiavnica poskytuje množstvo prekrásnych pamiatok a zákutí, ktoré potešia každého človeka. Na úvod to bola prehliadka Slovenského banského múzea s jeho expozíciami a expozíciami k dejinám knižnej kultúry. Nasledovala prehliadka mesta tiež so zaujímavým výkladom, ktorý trochu rušil chladný vietor, ale prekrásna scenéria kopcov a meniace sa farby lesných porastov poskytovali prekrásny pohľad a potešili návštevníkov.

Úvod podujatia patril zástupcom domácich usporiadateľov – predstaviteľom Banskobystrického samosprávneho kraja – Mgr. Anne Ťurekovej, primátorovi mesta Zvolen Ing. Miroslavovi Kuseinovi a riaditeľke Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra Mgr. Kataríne Ďurovcovej, ktorá prítomných privítala v hostiteľskej knižnici a na úvod ju aj predstavila. Prehliadka knižnice sa uskutočnila pred spoločenským večerom.

Úvodným a jediným príspevkom úvodného bloku bol príspevok doc. Jaromíra Kubíčka, CSc., riaditeľa Moravskej zemskej knihovny v Brne, ktorý sa v ňom zaoberal novými cestami bibliografie, jej úskaliami a problémami, ale hlavne ďalšími perspektívami do budúcnosti, keď sa technológie ustavične a rýchlo menia a čaká nás vek digitalizácie a ďalších moderných technológií.

Príspevok doc. Miloša Kovačku, PhD., bol zameraný na problematiku Slovanského ústavu, Jednoty mládeže slovenskej a Pavla Dobšinského pri 150. výročí vydania prvého zošita Slovenských povestí v Rožňave v roku 1858. V roku 2008, ktorý je venovaný tomuto nášmu významnému rozpávkárovi, sa uskutočnilo už viac podujatí venovaných tejto významnej osobnosti v našej literatúre.

Ďalšej významnej osobnosti, vynikajúcej osobnosti českej literatúry – jej životu a dielu v novšej literatúre – legendám a skutočnostiam zo života a diela Boženy Němcovej sa vo svojom príspevku venovala PhDr. Václava Horčáková z Akadémie vied Českej republiky. Šumavu v bájích a pověstech predstavila Mgr. Libuše Straková z Českých Budějovíc. Ďalšou zaujímavou problematikou boli Pohádky v bibliografii kladenských nakladatelství, ktorú predstavil Ing. Jiří Mika z Kladna. Střední Čechy plné pohádek, hlavne Josefa Ladu predstavila vo svojom príspevku PhDr. Jiřina Kádnerová. Ďalšou zaujímavou osobnosťou -Pohádkářkou Helenou Lisickou sa zaoberala vo svojom príspevku PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., z Olomouca. Pohádkové a zázračné motivy v kramářských písních predstavila v svojom príspevku Mgr. Iva Bydžovská z Knihovny Národného muzea, ktoré boli záverečným príspevkom prvého dňa rokovania kolokvia. Pre chorobu neodznel príspevok Mgr. Kataríny Pekařovej z Univerzitnej knižnice v Bratislave, ale bude zverejnený v zborníku. Záver dopoludňajšieho programu patril milej udalosti – gratulácii nášmu dlhoročnému a milému kolegovi doc. Kubíčkovi, ktorý sa v tomto roku dožil významného životného jubilea.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnila prehliadka Zvolenského zámku, múzea a mesta. Účastníci mali možnosť pozrieť si Zvolen z výšky Zvolenského zámku a zo všetkých strán sa im naskytol prekrásny pohľad na scenériu krajiny.

Večer sa uskutočnila prezentácia jednej zo sponzorských firiem – LANius, s.r.o., a po nej už nasledoval spoločenský večer s bohatým kultúrnym programom a rozprúdila sa živá diskusia na rozličné témy, ale samozrejme vždy skončili pri tom najzaujímavejšom a pracovnom – bibliografii.

Tretí deň podujatia a druhý deň rokovania pokračoval zaujímavým blokom rozprávkárov a rozprávok. Osobnosť Jaromíra Poláška, pracovníka Muzea Beskyd vo Frýdku Místku a zberateľa rozprávok predstavila PhDr. Alena Hrazdilová z Ostravy. Množstvo autorov a autorských rozprávok v pôvodnej slovenskej tvorbe pre deti a mládež predstavila vo svojom príspevku Tatiana Klimková z Košíc. Mgr. Soňa Šváčová z Banskej Bystrice predstavila rozprávky Zlaty Solivajsovej a až tragický príbeh jednej jej knihy veľmi oslovil všetkých účastníkov. O Projekte 1000 dobrých kníh na podporu čítania veľa zaujímavého povedala PhDr. Jana Amrichová z Košíc a bude zaujímavé, či sa bude ďalej spolupracovať v tejto oblasti a nadviaže sa spolupráca prípadne aj s českými a moravskými kolegami. Ďalšej významnej osobnosti – Marii Kubátovej bol venovaný príspevok Mgr. Ivany Novotnej a Mgr. Evy Svobodovej z Hradca Králové. Významnú osobnosť slovenskej literatúry - Ruda Morica predstavila vo svojom príspevku Bc. Katarína Benciová z Pezinka.

Posledný blok bol venovaný vplyvu rôznych osobností na česko-slovenské vzťahy v histórii regiónov. Začal príspevkom PhDr. Anny Kucianovej, ktorý bol venovaný významnej osobnosti našich spoločných dejín - lekárovi a humanistovi Jánovi Jesseniovi. Zaujímavo predstavila vo svojom príspevku činnosť moravských františkánov v Žiline Bc. Božena Sobolová zo Žiliny. Zaujímavým bol aj príspevok Mgr. Michaely Törökovej-Garaiovej z Banskej Bystrice, ktorý predstavil geniálneho dizajnéra Michaela Thoneta a jeho model č. 14, stoličky, ich špeciálnu úpravu a využitie aj v súčasnosti. Záverečným príspevkom bloku bol príspevok Mgr. Ľubice Poklembovej z Košíc o významných českých osobnostiach košického regiónu v 30-tych rokoch minulého storočia v oblasti prírodných a lekárskych vied. Pre chorobu neodznel príspevok Mgr. Valérie Farah z Košíc - Cesty Romů – potulky českých a slovenských romológov po východnom Slovensku, ale bude zverejnený v zborníku.

Záver a zhodnotenie podujatia patrilo tradične kolegom doc. Kubíčkovi a doc. Kovačkovi, ktorí vyzdvihli vysokú úroveň jednotlivých príspevkov, ktoré odzneli, zaznelo množstvo zaujímavých informácií a skonštatovali, že z roka na rok odborná úroveň dvíha svoju latku.

Na budúci rok zaznela pozvánka na naše tradičné Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov do Olomouca, kde sa uskutoční v prvých októbrových dňoch roka 2009.

Príspevky z 6. celoslovenského stretnutia tvorcov bibliografií pre deti a mládež 2008 v Košiciach a z Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov 2008 vo Zvolene budú zverejnené v elektronickom Bibliografickom zborníku 2008 na webovej stránke SNK pod Bibliografiou a z Kolokvia aj v tlačenej podobe v zborníku SDRUK-u.

Účastníci Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov 2008

Účastníci Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov 2008

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. (Moravská zemská knihovna v Brne, riaditeľ) – prednáška Nové cesty bibliografie

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. (Moravská zemská knihovna v Brne, riaditeľ) – prednáška Nové cesty bibliografie

Spoločenský večer spojený s kultúrnym programom dal priestor na diskusiu a výmenu skúseností účastníkov

Spoločenský večer spojený s kultúrnym programom dal priestor na diskusiu a výmenu skúseností účastníkov

Poznámka redakce: Další fotografie z kolokvia jsou k dispozici na adrese http://www.kskls.sk/stranka/informacie-pre-kniznice/galeria-obrazkov/kolokvium-bibliografov/.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUCIANOVÁ, Anna. Bibliografické aktivity. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 11 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-12954. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12954

automaticky generované reklamy