Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bezpečnostní opatření ve Svobodné Evropě výrazně omezila přístup externích uživatelů do její knihovny

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Bezpečnostní opatření ve Svobodné Evropě výrazně omezila přístup externích uživatelů do její knihovny

0 comments

Ráda bych se podělila o své dojmy z knihovny - informačního střediska rozhlasové stanice Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Stanice Svobodná Evropa byla založena jako soukromá a nevýdělečná instituce v roce 1950, aby šířila a prosazovala myšlenky svobody, tolerance a demokracie do těch zemí Evropy, kde dosud panoval režim komunistický a nedemokratický. V posledních letech je významným prostředkem komunikace a spolupráce s čerstvě nezávislými zeměmi, jež procházejí přerodem v demokratické společnosti s ekonomikou volného obchodu. Provoz rozhlasové stanice je financován z grantu Kongresu USA a jejím hlavní sídlem byl až do roku 1995 německý Mnichov, odkud bylo celé vysílání přesunuto do České republiky. Dnes sídlí RFE/RL v budově bývalého Federálního shromáždění nad Václavským náměstím v Praze.

Odtud se vysílá 700 hodin týdně ve 23 jazycích asi pro 20 milionů posluchačů v následujících státech: Arménii, Ázerbajdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgistánu, Litvě, Lotyšsku, Moldávii, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajině a Uzbekistánu. RFE/RL spravuje 20 regionálních zpravodajských pracovišť v 11 časových zónách.

V přízemí budovy je umístěna knihovna sloužící pracovníkům Rádia ve všední dny od 9:00 do 17:30 hodin. Donedávna byla přístupna i veřejnosti každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 17:30 hodin. Většinu návštěvníků tvořili zejména novináři a čeští i zahraniční studenti Vysoké školy ekonomické a Fakulty sociálních věd UK. V souvislosti se zpřísněním bezpečnostních podmínek ke vstupu do budovy byl však bohužel přístup veřejnosti do knihovny zrušen. Ve výjimečných případech vám kvalifikované knihovnické a informační služby personál knihovny poskytne po telefonické domluvě. Samotná knihovna je sice nevelká, její fond, převážně v angličtině, je však velmi zajímavý a hodnotný. Tvoří jej naučná literatura z oblasti politiky, historie, ekonomie, náboženství, práva, médií a mezinárodních vztahů; vše se zaměřením především na státy střední a východní Evropy, Ruska, Zakavkazska a střední Asie. Obsáhlý je příruční fond čítající desítky nejrůznějších encyklopedií, ročenky mezinárodních organizací, ekonomické přehledy, adresáře, jazykové slovníky, výroční zprávy, kroniky, slovníky typu "Who is who" z nejrůznějších oborů, zeměpisné atlasy a další materiály. Literatura je uspořádána podle mezinárodního desetinného třídění a v současné době probíhá přepis katalogizačních záznamů z lístkové podoby do elektronické. Tento katalog bude přístupný všem pracovníkům Rádia a umožní tak lepší a rychlejší orientaci ve fondu a konkrétnější vyhledání potřebné literatury.

Knihovna odebírá téměř 30 titulů světových deníků v jazyce anglickém, německém, francouzském, českém a ruském a na 90 titulů společenských a odborných časopisů převážně v jazyce anglickém a německém. Časopisy jsou archivovány kompletně, noviny zde zůstávají tři měsíce.

K dispozici jsou také elektronické plnotextové databáze novin The New York Times (1981-1997), The Washington Post (1993 - 1997), The Wall Street Journal (1990 - 1995), USA Today (1992 - 1997) a také elektronické plnotextové databáze novinových článků The Christian Science Monitor (1990 - 1995) a Comprehensive CD Newsbank (1992 - 1995).

Zajímavostí je terminál s instalovanou informační, zpravodajskou a rešeršní službou Bloomberg poskytující informace zejména finančního a ekonomického charakteru a denní zprávy z celého světa.

V hlavní místnosti knihovny Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda je i koutek vybavený stolky a židlemi - je to tedy koncipováno spíše jako studovna. Zadní část této místnosti je vyhrazena mini-knihovně Centra nezávislé žurnalistiky. Ta kromě výše zmíněných plnotextových databází a Internetu nabízí skromnou, ale zajímavou kolekci knih s žurnalistickou a mediální tematikou.

Nepříliš využívanou, ale zajímavou částí fondu knihovny RFE/RL je tzv. česká kolekce obsahující publikace z historie, politologie, státu a práva vydané do konce 80. let. Vzácnou částí této sbírky je oddělení exilové literatury, kde je zastoupena téměř kompletní řada děl vydaných manžely Škvoreckými v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu a knihy z nakladatelství Index či vydané v edicích Arkýř, Rozmluvy a dalších. Knihovna má také sbírku starších knih v jazyce ruském, ukrajinském, lotyšském, litevském, estonském, polském, rumunském a bulharském. Tyto sbírky však nejsou doplňovány novými přírůstky.

Veškerý fond knihovny je určen pouze k prezenčnímu půjčování, výjimku lze udělat pouze v případě, kdy redaktoři potřebují nějakou publikaci narychlo k přípravě vysílání. Pak je jim zapůjčena na dobu nezbytně nutnou, aktuální vydání novin a časopisů by však mělo vždy zůstat v knihovně.

Knihovna RFE/RL dostává denně zprávy z ČTK i dalších zpravodajských agentur, vybírá z nich ty, jež se týkající dění v České republice a na Slovensku, tematicky je třídí a archivuje. Redaktorům Rádia poskytuje tzv. Table of Contents, což jsou kopie obsahů jednotlivých odbíraných časopisů. Zajišťuje také meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční službu, kdy se však spíše než jednotlivé požadované publikace posílají jejich kopie, a to pomocí faxu či počítače. Je-li třeba obstarat nějaký článek, jenž není ve fondu knihovny, knihovníci ho zajistí většinou prostřednictvím služby Uncover, která ho obratem zašle faxem. Velmi využívaným pracovním nástrojem pro rešerše je zde informační systém LEXIS-NEXIS.

Knihovníci (dvě ženy a jeden muž) také budují archiv článků a zajímavých zpráv, u nichž předpokládají další využití; týkají se většinou významných osobností politického a kulturního světa, různých výročí a jubileí, mezinárodních institucí, aktuálních problémů dneška jako např. rozšíření Severoatlantické aliance o další státy, dodržování či porušování lidských práv, budování informační společnosti atd. Podobnou službou je tvorba databáze článků, které se však věnují zejména politické situaci v úvodu zmíněných evropských a asijských států. Tyto analýzy a články z odborného tisku jsou opatřeny úplným katalogizačním záznamem a klíčovými slovy, což umožňuje jejich vyhledání a kombinování.

Jednou z dalších činností knihovny v současné době je shromažďování veškerých informací o Íránu a Íráku pro tolik diskutované plánované vysílání do těchto zemí. Knihovna také zveřejňuje seznam nových přírůstků do fondu v interním zpravodajském bulletinu určeném všem zaměstnancům rozhlasové stanice Radio Free Europe/Radio Liberty. Nevelká knihovna Rádia Svobodná Evropa poskytuje rozličné knihovnické a informační služby svým uživatelům pružně a na úrovni a pro jednotlivé redaktory znamená nezbytnou pomoc při přípravě vysílání.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKARLANTOVÁ, Pavla. Bezpečnostní opatření ve Svobodné Evropě výrazně omezila přístup externích uživatelů do její knihovny. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-12368. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12368

automaticky generované reklamy