Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asociace knihoven vysokých škol ČR ustavena

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Asociace knihoven vysokých škol ČR ustavena

0 comments

Záměr zřídit Asociaci knihoven vysokých škol ČR (dále jen Asociace) byl poprvé veřejně představen a projednán na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven v roce 1999. Od počátku bylo jedním z programových cílů vytvořit společnou instituciální základnu knihoven vysokých škol, která by umožnila vystupovat v jejich zájmu takovým způsobem, v němž jim jinak brání nesamostnost (jsou součástí vysokých škol) a také různorodá organizace knihovnicko-informačních služeb na jednotlivých vysokých školách (celoškolské, fakultní, ústavní, katedrové aj. knihovny). Původní návrh na založení Asociace se v průběhu následujících let poněkud pozměnil, stejně tak se měnilo i složení přípravného výboru. V roce 2001 dospěly přípravné kroky do stadia, v němž již mohly opustit úzký okruh knihovníků vysokých škol. Pro myšlenku Asociace bylo totiž nezbytné získat vedení vysokých škol. Tento úkol se podařilo splnit nad očekávání dobře, a tak se zakládajícími členy Asociace stalo 21 veřejných vysokých škol (celkem je v ČR 24 veřejných vysokých škol). Zájem o účast v Asociaci projevily i další české vysoké školy, kterým však v členství (nikoliv ve spolupráci) brání právní důvody, neboť se nemohou sdružovat podle § 20f občanského zákoníku.

fotografie z ustavující konference Asociace KVŠČR

Ustavující konference Asociace, nad kterou převzal záštitu rektor Českého vysokého učení technického v Praze Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., se konala na půdě ČVUT 13. června 2002. Konference schválila založení Asociace knihoven vysokých škol ČR z. s. p. o., přijala stanovy a provedla všechny potřebné kroky k zahájení činnosti Asociace. Provedla rovněž volbu členů výkonného výboru Asociace a schválila plán činnosti Asociace pro rok 2002. Na schůzce výkonného výboru Asociace byla jeho předsedkyní zvolena PhDr. Barbora Ramajzlová (ČVUT), místopředsedkyní Mgr. Iva Prochásková (Univerzita Pardubice) a jednatelem ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. (VŠCHT).

fotografie z ustavující konference Asociace KVŠČR

Zúčastněné vysoké školy se hlásí ke společným cílům Asociace:

  • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému,
  • hájit a prosazovat zájmy vysokoškolských knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů,
  • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

fotografie z ustavující konference Asociace KVŠČR

Ustavujícími členy Asociace jsou tyto vysoké školy (abecedně):

Akademie múzických umění v Praze / Akademie výtvarných umění v Praze / Česká zemědělská univerzita v Praze / České vysoké učení technické v Praze / Janáčkova akademie múzických umění v Brně / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Masarykova univerzita v Brně / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně / Ostravská univerzita v Ostravě / Slezská univerzita v Opavě / Technická univerzita v Liberci / Univerzita Hradec Králové / Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Univerzita Palackého v Olomouci / Univerzita Pardubice / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Vysoká škola ekonomická v Praze / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Vysoké učení technické v Brně / Západočeská univerzita v Plzni.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TKAČÍKOVÁ, Daniela. Asociace knihoven vysokých škol ČR ustavena. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-10935. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10935

automaticky generované reklamy
registration login password