Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anketa: Některé knihovny otevírají brány Internetu svým uživatelům

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Anketa: Některé knihovny otevírají brány Internetu svým uživatelům

0 comments
Knihovny, dosud sbírky převážně tištěných dokumentů, jsou v éře Internetu nuceny hledat novou roli. Vytvářejí prezentace v prostředí WWW, umožňují vzdálený přístup ke svým katalogům v protokolu telnet a některé i ve webovském rozhraní, jejich pracovníci využívají ke komunikaci e-mail a elektronické konference. Co však informační instituce v této souvislosti mohou a chtějí nabídnout uživatelům ze sousední ulice, pro něž je domácí připojení k Internetu zatím nedostupné - stěží tak ocení služby virtuální knihovny - a přitom by měli zájem zkusit zabrouzdat na Síti na vlastní kůži? Zeptali jsme v 21 veřejných a některých odborných a akademických knihovnách uvedených v Seznamu českého Internetu. Zbylé dvě, které původně spadaly do našeho výběru, jsme neoslovili záměrně, protože odpověděly (SVK v Ústí nad Labem a v Kladně) vyčerpávajícím způsobem na své stránce věnované této problematice.


1) K jakým internetovským službám umožňujete uživatelům přístup (WWW, e-mail aj.)? Pokud ano, za jakých podmínek (poplatek, doba, počet terminálů a jejich výkon).
2) Jaká kategorie uživatelů (event. jejich počet denně/týdně) má zejména zájem o tyto služby?
3) Nabízíte jim zacvičení?Milan Tabich, Odvětvové informační středisko a Odvětvová knihovna zeměměřictví a katastru VÚGTK:
e-mail: odis@vugtk.anet.cz

Naše knihovna je velmi specifická - leží daleko v polích kdesi za Prahou a je úzce odborně zaměřená. Proto také počet návštěvníků je u nás prakticky nulový (asi dva denně).


ad1) WWW a e-mail, ale jen s pracovníkem knihovny.
ad 2) Vědečtí pracovníci, jeden až dva za měsíc.
ad 3) Nikoliv.


Vladimír Pávek, Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích


ad 1) Naši uživatelé mají přístup ke všem službám. Externím uživatelům však nezřizujeme účtu pro e-mail. Podmínky: poplatek 30 korun za hodinu práce s počítačem, absolvování zaškolení, resp. prokázaní znalost práce s Internetem. Požadovaný termín a dobu lze rezervovat. Pro tyto účely jsou vyhrazeny tři PC IBM Pentium (z toho jedno multimediální).
ad 2) Zájem projevují středo- a vysokoškolští studenti a podnikatelé - průměrně 10 až 15 osob denně.
ad 3) Ano, pro registrované čtenáře za 100 korun (neregistrovaní 200,- Kč), přičemž v této ceně je i následná jedna hodina práce s PC na Internetu.


Jiří Drbálek, Národní lékařská knihovna v Praze


ad 1) Uživatelům jsou k dispozici pro přístup k Internetu celkem tři PC, výhradně pro WWW, nikliv pro e-mail. Mohou pracovat po víceméně neomezenou dobu, pokud nečekají další uživatelé. Poplatky zatím nevybíráme.
ad 2) Mezi uživateli převažují lékaři, asi 10 až 20 procent zájemců tvoří studenti lékařských fakult. Týdně využívá tuto službu asi 35 uživatelů.
ad 3) Nabízíme zacvičení.


Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně


ad 1) Nabízíme zatím jen přístup do našeho katalogu (telnet) z celkem devíti počítačů třídy 286. Možná se tato situace letos změní, v každém případě jsou to je zadarmo.
ad 2) Zájem by byl (o WWW a e-mail), ale chybí nabídka...
ad 3) Ne.


Jan Pokorný, Státní vědecká knihovna v Hradci Králové


ad 1) Čtenáři mají přístup k e-mailu, FTP, WWW a IRC
ad 2) Studenti (15 denně), pracující inteligence (5) a ostatní (2 až 3).
ad 3) Nabízíme dvakrát týdně krátké zaškolení (30 minut).


Daniel Smutek, Knihovna Spolku mediků českých

Bohužel Knihovna Spolku mediků českých je financována ze zdrojů Spolku mediků českých, které jsou v současné době méně než minimální. Internet provozuje několik nadšenců na několika počítačích 286 a 386. Z toho vyplývají následující odpovědi.


ad 1) K žádným.
ad 2) Navzdory této situaci by byl velký zájem, zejména z řad studentů 1. Lékařské fakulty UK.
ad 3) Ne :-).


Mgr. Nataša Jursová, Ústřední knihovna Vysokého učení technického Brno


ad 1) Studovna Ústření knihovny VUT má v současné době 10 pracovních stanic připojených k Internetu (z toho 7 x Pentium, 3x 486). Přístup k internetovským službám: WWW, telnet, FTP - pro uživatele z řad VŠ a SŠ studentů a pedagogů zdarma, pro ostatní jedna hodina u počítače stojí 100 korun.
ad 2) Podle vyhodnocení roku 1996 spadá 5 procent uživatelů do kategorie „ostatní", zbytek tvoří uživatelé z akademické obce. Přehled využívání služeb studovny: 80 % Internet, 15 % databáze na CD-ROM a 5 % čítárna časopisů a prezenční studium.
ad 3) Výuka modenrích informačních technologií je povinná pro všechny studenty 1. ročníku VUT - garantem je Ústřední knihovna. Individuální instruktáž je však na požádání možná.


Jitka Stejskalová, Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK

Předem bych upozornila, že se jedná o fakultní knihovnu, tudíž své služby poskytujeme zejména zaměstnancům fakulty a studentům


ad 1) V naší studovně jsou umístěny tři počítače od výpočetního střediska fakulty, které také počítače spravuje. Studenti mají přístup k WWW, a pokud disponují svým uživatelským jménem, také k e-mail. Poplatek se neúčtuje, počítače jsou přístupné podle otevření studovny (obvykle od 7 do 19 hodin, v pátek od 7 do 16 hodin).
ad 2) Těchto služeb využívají studenti. Počet odhaduji průměrně na 10 až 15 osob denně, které se mají zapisovat do určeného sešitu, ale nečiní tak.
ad 3) Ne.


Mgr. Věra Krejčíková, Státní vědecká knihovna v Plzni


ad 1) Umožňujeme přístup na WWW a telnet na dvou terminálech Pentium (CPU 60 MHz). Poplatek činí 60 korun za hodinu.
ad 2) Převážne studenti Západočeské univerzity Plzeň a Lékařské fakulty UK. Jejich počet se pohybuje mezi 80 a 90 za měsíc.
ad 3) Ano, ale převážná většina je již dobře obeznámena s prací na Internetu.


Dr. Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR


Národní knihovna ČR zatím neposkytuje svým uživatelům přímý přístup na Internet, ani využití e-mailu. Zpřístupnění Internetu plánujeme již delší dobu, ale finanční podmínky naší práce nám to zatím neumožnily realizovat. Z toho plyne, že ani neposkytujeme školení atd. To však neznamená, že uživatel knihovny nedostává služby prostřednictvím Internetu, který je každodenní součástí realizace požadavku na meziknihovní a bibliograficko-informační služby. Z našich webovských stránek vedou odkazy na naše katalogy. Prostřednictvím sekce „Informační služby" je možné se e-mailem spojit s knihovnou a požádat o některou z avizovaných služeb (informace, prolongace výpůjček, meziknihovní služby atd.).


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Anketa: Některé knihovny otevírají brány Internetu svým uživatelům. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 6 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10082. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10082

automaticky generované reklamy