Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akvizice tuzemských a zahraničních seriálů - zpráva z 12. akvizičního semináře

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Akvizice tuzemských a zahraničních seriálů - zpráva z 12. akvizičního semináře

0 comments
Autoři: 

Dne 12. června 2002 přijelo do Kladna téměř 70 akvizičních pracovníků z veřejných i odborných knihoven České republiky, aby se zúčastnilo již 12. akvizičního semináře. Ten každoročně organizuje z pověření Sdružení knihoven České republiky kladenská a ústecká vědecká knihovna. Tématem letošního semináře byla akvizice tuzemských a zahraničních seriálů.

Přítomné nejprve přivítala ředitelka Středočeské vědecké knihovny dr. Jiřina Bínová-Kádnerová. Připomněla, že Kladno hostí akvizitéry již podesáté (jednou byl seminář v Liberci a jednou v Praze), a navrhla, aby se příští semináře konaly v dalších knihovnách, které jsou členy Sdružení knihoven ČR. Upozornila na skutečnost, že akvizitéři musí využívat při své práci elektronickou poštu a nesmějí se spoléhat na dostávání pozvánek v tištěné formě. Letos byla pozvánka posílána normální poštou jen do těch knihoven, o nichž bylo pořadatelům známo, že mají technické problémy s připojením na internet. Ostatní se o semináři mohli dozvědět v diskusní skupině Knihovna a Region.

Poté předala slovo tradičnímu moderátorovi - autorovi těchto řádků. Ten slíbil, že zápis ze semináře, který vždy velmi detailně vytváří Marie Lichtenbergová z SVK v Ústí nad Labem, bude vystaven během čtrnácti dnů na webu Sdružení knihoven ČR. Poté pozval k řečnickému pultu Mgr. Annu Andrlovou ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Příspěvek nesl název "Akvizice seriálů v nových podmínkách" a vystupující se v něm zabývala společensko-ekonomickými změnami, které ovlivnily vydávání a distribuci tisku. Zmínila právní normy, diskutovala problémy automatizované evidence, seznámila přítomné se standardy pro jmenný popis a se systémem ISSN. Závěrem zdůraznila, že by knihovnám významně pomohlo vystavení databáze periodik budované Ministerstvem kultury ČR na internetu, dodržování tiskového zákona a jeho novel v bodech, které se týkají povinného výtisku, zveřejňování povinných popisných údajů periodika na titulní straně i koordinace ve zpracování regionálních periodik typu místních zpravodajů a firemní literatury.

Na Mgr. Andrlovou navázala PhDr. Hana Nová z Národní knihovny ČR přednáškou na téma "Akvizice českých periodik". Pohovořila o využití elektronických zdrojů pro akvizici periodik: základním katalogem je elektronický katalog NK ČR, který může sloužit i dalším knihovnám. U nových titulů je během jednoho dne provedeno jmenné i věcné zpracování. V základním katalogu NK ČR uvádí údaje o vydavateli a redakci a snaží se každý rok o aktualizaci. Dále jsou každý měsíc pořizovány seznamy titulů, získaných povinným výtiskem za určitý měsíc včetně naskenovaných titulních stránek. Dále hovořila PhDr. Nová o odkazech na další periodika v elektronické podobě (http://www.nkp.cz/start/knihcin/periodika/zahr_tituly/noviny.htm a http://www.nkp.cz/start/knihcin/periodika/ces_tituly/noviny.htm). Závěrem zmínila i databáze přístupné v národních licencích zdarma, a to EBSCO a ProQuest.

Místo nepřítomné J. Kokoškové z Ministerstva kultury ČR, která měla účastníky semináře seznámit s databází pro evidenci periodického tisku, přečetla PhDr. Jiřina Bínová-Kádnerová písemné sdělení z ministerstva. V něm se oznamovalo, že báze je nyní v přestavbě a zatím v ní mohou pracovníci ministerstva vyhledávat pouze podle názvu, vydavatele, periodicity a evidenčního čísla.

Akvizitéry mimořádně zaujalo vystoupení PhDr. J. Pochmana z Unie vydavatelů, který v další části semináře pohovořil o aktivitách Unie. Ta v současné době sdružuje 54 členů, 4 přidružené vydavatele odborného tisku a 11 provozovatelů internetových serverů. Upozornil na aktualizovanou bázi kontaktů na vydavatele a rozdal 50 výtisků ročenky, kterou Unie vydává.

Přítomnosti akvizitérů využila Lenka Šrámková z Multikulturního centra k rozdání dotazníků pro projekt Menšiny do knihoven. Až 500 českých knihoven by mělo dostat v rámci tohoto projektu pět až šest knih zdarma.

Po přestávce, kterou účastníci využili nejen k občerstvení, ale i k navštívení stánku distribuční firmy OPA a firmy SUWECO CZ, zaznělo vystoupení firem Anopress a NEWTON IT. Obě vlastní elektronické archivy médií na základě smluvních vztahů s redakcemi a usilují o to, aby knihovny tyto archivy více využívaly. Známější je přitom archiv firmy Anopress, který již využívá 75 knihoven. NEWTON IT připravuje v dané periodicitě pro klienty především individuální výběry relevantních zpráv, tzv. monitory. Jednorázově sestavuje monitoring z historických dat, jejich retrospektiva sahá až do r. 1993.

O elektronických titulech hovořil i ing. Jakub Petřík z Albertiny icome Praha. Zdůraznil jejich výhodu nezničitelnosti oproti papírovým, uživatelský kontakt, skladovatelnost, přizpůsobivost i vzájemnou propojenost dat. Konkrétně nabídl tituly z databáze OVID Technologies a GALE.

Následovala obvyklá prezentace firem, kdy každá má přidělen stejný časový interval a okruh otázek, na něž musí odpovědět. Protože byli pozváni distributoři seriálů, museli pohovořit o šíři nabídky, počtu titulů, výši množstevních slev, způsobech platby, termínech dodávky, způsobu urgencí, způsobu objednávání, územní působnosti i o referencích. Kupodivu některé pozvané firmy (ALL Production, První novinová, Minerva) jakoby měly dostatek odběratelů a jakoby o kontakty s knihovníky nestály, takže do Kladna nepřijely. Cenné informace se tak akvizitéři dozvěděli pouze od firem CZ Press, kterou zastupoval Petr Cuce, SEND v zastoupení ing. Jaroslava Schwarze a SUWECO-CZ, kterou prezentovaly Evžena Malinovská a Nina Suskevičová.

Na závěr Josef Žák z firmy Kosmas.cz informoval o možnosti nabídky pro knihovny a školy objednávat knihy a periodika prostřednictvím internetu v novém on-line objednávkovém systému. Do 31. srpna 2002 je tento systém v plně funkčním zaváděcím provozu - do tohoto data je knihovnám a školám poskytována sleva 28 %. Po skončení zaváděcího provozu budou zákazníkům přiděleny individuální rabaty podle celkového objemu objednávek dosud realizovaných u firmy Kosmas (od 15 % do 28 %).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. Akvizice tuzemských a zahraničních seriálů - zpráva z 12. akvizičního semináře. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 8 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-10942. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10942

automaticky generované reklamy