Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aktualizace českého překladu MeSH

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Aktualizace českého překladu MeSH

0 comments
Anglicky
English title: 
The updating of the Czech Translation of MeSH
English abstract: 
<p>The Medical Subject Headings (MeSH) is a controlled vocabulary thesaurus produced by the National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA. MeSH is used for cataloging and searching biomedical and health-related information and documents for the MEDLINE®/PubMED® database and several other databases. The MeSH vocabulary is continually revised and updated. It is used by many national medical information centers all over the world. NLM has developed and implemented a concept centered vocabulary maintenance system for MeSH (MTMS) to help translators manage their work. The new structure support the implementation of MeSH in the UMLS Metathesaurus®, the multilingual database of controlled vocabularies and classifications. </p> <p>The National Medical Library (NML), Prague, Czech Republic, has used MeSH since 1977. The Czech translation of MeSH is used by librarians at Czech medical center’s libraries. NML appreciated the possibility of using MTMS to mantain the Czech translation. </p> <p>This database allows continual updating and managing the Czech translation in an easier manner. The process of translation means creation Czech terms as additional synonyms in a selected concept and dedicating one of these terms as the Czech preferred term. </p>

Tezaurus Medical Subject Headings ( MeSH) je řízený slovník termínů z biomedicíny, vydávaný od r.1960 americkou Národní lékařskou knihovnou (U.S. National Library of Medicine, Bethesda - NLM).

MeSH je každý rok revidován a aktualizován a slouží pro zpracování a vyhledávání publikací a informací z oblasti lékařství a zdravotnictví. Je využíván v řadě lékařských center po celém světě a je překládán do mnoha jiných jazyků.

Slovník je dostupný v rámci řady online systémů, nejznámější je celosvětově využívaná biomedicínská báze dat MEDLINE/PubMed®, dále katalog NML a také UMLS Metathesaurus® (Unified Medical Language and Retrieval System) s propojením na mnoho jiných řízených slovníků. V kompletní podobě můžeme MeSH nalézt pod názvem MeSH Browser. Další informace nalezneme též na domovké stránce tezauru.

MeSH 2008 má téměř 25 000 hlavních deskriptorů a více než 97 000 odkazů. Každý rok přibude několik set nových hlavních deskriptorů, 100-300 deskriptorů je změněno a desítky hesel se úplně zruší. Součástí tezauru je rozsáhlá přídavná databáze chemických hesel – Supplementary Concept Records (SCRs), která má v současnosti přes 172 000 hesel a ročně do ní přibudou desítky tisíc nových chemických termínů.

Hesla tezauru, tzv. hlavní deskriptory, jsou složena z jednoho nebo více významově příbuzných konceptů, nazvaných deskriptorová třída. Můžeme rozlišit 4 druhy těchto hlavních deskriptorů: hlavní hesla (Main Headings), publikační typy (Publication Types), tagy (Check Tags) a geografická hesla (Geographic Headings). Ke každému hlavnímu deskriptoru patří jeden i více kódů (kromě některých tagů), které označují jeho umístění v polyhierarchické struktuře tezauru, dále jeho definice, informace o roce, kdy bylo heslo vytvořeno, odkazy typu viz též a odkazy typu viz, pokud se vyskytují. Další údaje o hesle mohou být historická poznámka, tj. informace o změnách ve znění deskriptoru a anotace, týkající se významu hesla. Do češtiny se překládají kromě hlavních deskriptorů některé odkazy typu viz; definice a poznámky se nepřekládají.

Národní lékařská knihovna v Praze (NLK) používala zkrácený překlad tezauru MeSH pro zpracování národní lékařské bibliografie od r. 1977.

První vydání úplné české verze v r.1991 odpovídalo originálu z r. 1990 a bylo již v elektronické podobě, v této verzi byly přeloženy hlavní deskriptory bez odkazů. Další aktualizace vycházely po dvou letech, od r. 2004 po roce.

Česká verze tezauru MeSH měla především sloužit jako řízený slovník pro automatizovanou národní lékařskou bibliografii Bibliographia medica Čechoslovaca. S postupující automatizací nejen v Národní lékařské knihovně, ale i v ostatních lékařských knihovnách patřících do sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, se její využití podstatně rozšířilo.Tezaurus je využíván pro předmětovou analýzu biomedicínské literatury, pro věcné pořádání a pro vyhledávání bibliografických a katalogizačních záznamů.

MeSH-CZ je využíván v knihovnách lékařských a informačních pracovišť, nejčastěji v rámci DVD Bibliomedica. Zde můžeme vidět přehledný záznam deskriptoru „hypersenzitivita“, včetně jeho umístění ve stromové struktuře tezauru:

Přehledný záznam deskriptoru hypersenzitivita

Přehledný záznam deskriptoru „hypersenzitivita“

Umístění tohoto deskriptoru ve stromové struktuře tezauru

Umístění tohoto deskriptoru ve stromové struktuře tezauru

MeSH-CZ je dále součástí automatizovaných knihovnických systémů (17 knihoven využívá verzi 2006 nebo 2005, 34 pracovišť má verzi 2004 nebo ještě starší). V současné době je MeSH-CZ součástí systémů Aleph, Clavius, Kp-win, Medvik, Advanced Rapid Library. Verze integrované do automatizovaných knihovnických systémů mají strukturu danou příslušným softwarem.

K aktualizaci tezauru MeSH-CZ byl do roku 2005 využíván software FoxPro, toto prostředí bylo však zastaralé a nevyhovující, proto jsme v NLK uvítali možnost překládat online v databázi MTMS (MeSH Translation Maintenance System), vyvinuté v NLM. Databáze je určena pro překlad tezauru MeSH do mnoha jiných jazyků, překladatelé mají přístup vždy jen do své části. Výhodou je tedy usnadnění práce na překladu – není třeba udržovat vlastní překladovou databázi, překladatelé mají možnost průběžné práce na nejnovější verzi. V databázi již pracují překladatelé z 11 států, NLK v ní začala pracovat mezi prvními. Databáze zavádí novou strukturu dat, kde každý hlavní deskriptor (major descriptor) je deskriptorovou třídou složenou z jednotlivých konceptů. Koncepty jsou třídy jednoho nebo více synonymních termínů a jsou základními jednotkami Metatezauru UMLS. Termíny jsou jazykovými reprezentacemi konceptů. Přeložené či přidané synonymní termíny jiných jazyků jsou také součástí této třídy, překlad v MTMS tak neznamená přiřazení jednoho určitého českého termínu k jednomu určitému anglickému, ale znamená přidání českých termínů jako dalších synonym pro daný koncept a určení jednoho z nich jako český preferovaný termín. Preferovaný termín preferovaného konceptu je hlavním heslem. Toto nové uspořádání tak umožňuje kompatibilitu tezauru a jeho překladů v rámci UMLS. Databáze MTMS umožňuje nepřetržitou aktualizaci tezauru, přidání vlastních viz odkazů – nepreferovaných vlastních konceptů a termínů. Na následujícím obrázku je obrazovka pro práci na deskriptoru „hypersenzitivita“ v MTMS, kde je vidět další termíny této deskriptorové třídy. Synonymní termín „alergie“ je nepreferovaným termínem preferovaného konceptu „hypersenzitivita“ a termín „alergická reakce“ reprezentuje další koncept, je tedy preferovaným termínem nepreferovaného konceptu.

Obrazovka pro práci na deskriptoru „hypersenzitivita“ v MTMS

Obrazovka pro práci na deskriptoru „hypersenzitivita“ v MTMS

Pro práci v této databázi jsme museli změnit naše data, která byla až dosud ve verzálkách, na malá a velká písmena, tomu předcházelo stanovení příslušných pravidel. Dalším problémem byla diakritika, což se nám spolu s kolegy z NLM podařilo zvládnout. Díky distančnímu školení a průběžné pomoci NLM tak můžeme aktualizovat český překlad tezauru. Tato data se v NLK po stažení ve formátu XML dále zpracovávají.

Při překladu termínů se důsledně dbá na správnost české terminologie. Definitivní podoba českého překladu je vždy konzultována s odborníky v dané oblasti. Snažíme se i o dodržení jazykového úzu, tyto otázky konzultujeme s pracovníky Ústavu pro jazyk český AV ČR, někdy nám ale ani odborníci Jazykové poradny tohoto ústavu nemohou dát jednoznačnou odpověď. I přes konzultaci s odborníky příslušného oboru zůstávají některé termíny nepřeložené, protože český ekvivalent se nevyskytuje. Platí to zejména pro oblast biochemie a molekulární biologie. Někdy naopak využijeme možnosti vytvořit vlastní koncept v rámci daného deskriptoru, např. koncept „virostatika“ přidaný k deskriptoru „antivirové látky“.

Při zpracování české verze důsledně respektujeme mezinárodní copyright, podmínky zakotvené v memorandu, které NML pro využití tezauru vydala a normy ČSN 01 01 93 a ČSN 01 01 72.

V současné době je pro uživatele k dispozici 10. vydání tezauru (MeSH-CZ 2006), zpracovaného s využitím počítačových souborů získaných z NML. Verze 2006 obsahuje 943 nových deskriptorů ve srovnání s MeSH-CZ 2005. 143 anglických deskriptorů bylo změněno, 51 zrušeno. Tezaurus MeSH-CZ 2006 tedy obsahuje celkem 23 957 deskriptorů, 70 654 anglických odkazů typu viz, 9 321 českých odkazů (o 2 225 více než má MeSH-CZ 2005), z nich je přes 2 000 originálních českých odkazů, dále 83 podhesel.

Zájemci si mohou překlad stáhnout ze stránek NML, kde je součástí Metathesauru UMLS (za dodržení licenčních podmínek) nebo jej mohou získat z NLK na základě smluvních dohod.


Objednávky a věcné dotazy:
Národní lékařská knihovna
Sokolská 54, Praha 2, 121 32
RNDr.Alena Šímová, e-mail: simova@nlk.cz
tel.: 296 335 929
Mgr. Lenka Maixnerová, e-mail: maixnero@nlk.cz
Tel.: 296 335 925

Literatura:

NELSON, Stuart J.; SCHULMAN, Jacque-Lynne. A Multilingual Vocabulary Project - Managing the Maintenance Environment. European Association for Health Information & Libraries (EAHIL) Workshop; 2007 Sep 14; Kraków, Poland.

ŠÍMOVÁ, A. Nová aktualizace českého překladu MeSH. Národní lékařská knihovna [online]. 2007, č. 3. Dostupný z www: <http://www.nlk.cz/nlkcz/>.

ŠÍMOVÁ, A.; VOTÍPKOVÁ, M.; MAIXNEROVÁ, L. The online Czech translation of Medical Subject Headings (MeSH). In 10th EAHIL Conference: Cluj-Napoca, Romania, 11-16 September 2006. 2006, s. 79.

ŠÍMOVÁ, A.; VOTÍPKOVÁ, M.: The online Czech translation of MeSH. Technology and Health Care. 2005, vol. 13, no. 5, s. 439–440.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠÍMOVÁ, Alena a MAIXNEROVÁ, Lenka. Aktualizace českého překladu MeSH. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12778. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12778

automaticky generované reklamy