Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

44. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

Čas nutný k přečtení
14 minut
Již přečteno

44. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

0 comments
Anglicky
English title: 
The 44th annual meeting of the International ISBN Agency and the 23rd annual meeting of the International ISMN Agency
English abstract: 
Presented is a brief account of the recent developments of two international standard identification systems of books and music items (ISBN and ISMN) as discussed on their annual meeting in Vienna. Main topics of the ISBN system meeting were: finished revision of the ISO 2108 standard, International ISBN users´ manual which supplements it, a/the concept of the new contract between the International ISBN Agency and national ISBN agencies, New Articles of Association, Global Register of Publishers (GRP), website, progress reports of national ISBN agencies and financing the system. The ISMN meeting dealt mainly with the decision of the need if revised the ISO 10957 standard or not, activities of the International ISMN Agency, progress reports of national ISMN agencies, financing the ISMN system and the budget for 2017.

Letošní – opět společné zasedání mezinárodních agentur ISBN a ISMN – se konalo ve Vídni ve dnech 21. až 23. září 2016.

ISBN

44. výročnímu zasedání Mezinárodní agentury ISBN (MA ISBN) předsedal německý delegát pan Ronald Schield. Zúčastnilo se jej 93 delegátů z 58 národních agentur. Účastníky přivítal pan Benedikt Föger, předseda Hauptverband des Österreichischen Buchhandels. Zprávu o činnosti předsednictva MA ISBN přednesla a hlavní body jednání vedla výkonná ředitelka MA ISBN paní Stella Griffiths.

Členství v systému ISBN

Systému ISBN se účastní na 200 zemí sdružených ve 154 národních agenturách. Menší počet národních agentur ve srovnání s účastnickými zeměmi je dán tím, že v jedné agentuře muže být sdruženo více zemí. Novými účastníky systému se stala Angola, Irák a Jemen. Noví účastníci budou vyzýváni k účasti v systému formuláři, nikoliv již návštěvou chystaných zemí.

Těmito kandidáty, kteří dosud nejsou účastníky systému, jsou některé země jihovýchodní Asie, střední Afriky a Oceánie.

Revize normy ISO 2108

Revize normy ISO 2108, která byla zahájena v dubnu 2014, byla dokončena a bude publikována do konce roku 2016. Revize byla nutná vzhledem k tomu, že od její poslední revize v r. 2005 došlo ve vývoji systému ISBN k řadě závažných změn, které budou v této revizi zohledněny/vzaty v úvahu. Norma je uvedena definicemi nejužívanějších termínů v rámci systému ISBN. Je rozšířena o pravidla přidělování čísel ISBN digitálním/online publikacím. ISBN se přiděluje každému formátu publikace (např. pdf, ePub, Mobipocket) a i jejich DRM (Digital Rights Management). DRM plní funkci ochrany obsahu publikace. I DRM mohou být různá, takže se tím bude násobit nutnost přidělení různých ISBN jednomu titulu.

V České republice se zatím DRM u online publikací nepoužívá (trvat na jeho přidělení by mohly Spojené státy v případě překladu amerického autora do češtiny a vydaného českým vydavatelem). Vydavatelé též budou povinni hlásit svým národním agenturám metadata vztahující se k přidělenému ISBN. V normě též bude postih na ty vydavatele, kteří nebudou dodržovat pravidla systému ISBN, jak je norma stanovuje. Pokud tomu tak bude, nedostanou další čísla ISBN. Tato praktika je v Národní agentuře ISBN v ČR (NA ISBN) dodržována víceméně již nyní: pokud zjistíme, že vydavatel žádá o další blok čísel ISBN, aniž by vyčerpal blok jemu přidělený, tento nový blok nedostane, pokud neohlásí metadata pro zbývající tituly. NA ISBN má totiž kopii bloku čísel, který předává vydavateli a může tak kontrolovat „disciplinovanost“ daného vydavatele. Vývoj produkování knih a s ním spojených elektronických technologií je tak rychlý, že komunita ISBN bude s napětím očekávat, zda tato revize vydrží alespoň do dalšího povinného pětiletého období, kdy se bude dále uvažovat, buď o jejím prodloužení v nezměněné podobě, nebo o další revizi.

Mezinárodní příručka uživatele

Na revidovanou normu ISO 2108 navazuje 7. vydání Příručky uživatele systému ISBN. Hlavním obecným cílem nového vydání je, aby příručka byla jasnější a obsažnější, tj. obsahovala co nejvíce ilustračních příkladů. Přebírá definice z normy ISO, jako jsou kontrolní číslice, pokračující zdroj, DOI, DRM, vydání, prefix GS1 (tj. čárový kód EAN), tiráž, ISBN a ISBN-A, monografická publikace, tisk na zakázku, forma produktu (tištěná/elektronická) i její podrobnosti, vydavatel, a další.

V rozsahu aplikovatelnosti ISBN (tj. čemu je přidělovat a čemu nikoliv) jsou stále sporné stejné případy, kdy nelze jednoznačně určit, zda ISBN přidělit či nikoliv. Tyto případy nelze řešit obecně tak, aby se mohly stát obsahem mezinárodní příručky. Jedná se např. o diáře, křížovky, sudoku, kalendáře, omalovánky, vystřihovánky, mandaly, relaxační omalovánky apod. Také v NA ISBN řešíme tyto problémy případ od případu a dodržujeme zásadu, že pokud publikace obsahuje text, který jenom nepopisuje např. jak vyplnit omalovánku, ISBN se přidělí. V jiných zemích ale může být tento problém řešen jinak. Novým dokumentem, kterým se bude ISBN přidělovat, jsou digitalizované kopie tištěných publikací, pokud mají svého vydavatele a jsou určeny pro knižní trh, nikoliv pouze pro archiv.

Důležitá je zmínka o tom, že pokud by byly vyčerpány prefixy 978 a 979 (ten zatím používá pouze Francie, Itálie a Republice Korea), přidělí GS1, která o přidělování prefixů rozhoduje, Mezinárodní agentuře ISBN další prefix v pořadí.

V příručce se zdůrazňuje, že správné použití ISBN je takové, které umožňuje odlišení různých forem vydání knihy, ať už tištěné nebo digitální/online jasně tak, aby zákazník/žadatel dostal přesně tu verzi, kterou požaduje. Poměrně značná pozornost je věnována digitálním/online publikacím. Nadále platí, že každý formát musí dostat jiné ISBN a že je třeba rozlišit mezi „produkty“ tak, aby žadatel dostal přesně to, co požaduje, včetně verze DRM (např. stejný formát, kde DRM navíc umožní žadateli, aby dostal takovou formu formátu, kterou požaduje, např. stažení titulu do čtečky nebo jeho doplněníčtenou verzí).

Nově je zavedena kapitola týkající se publikací vydávaných vlastním nákladem autora. Autor je v tomto případě považován za vydavatele a nese nejen finanční riziko podniku, ale zodpovídá za celý proces od tvorby publikace po její prodej. Pokud se autor/vydavatel rozhodne vydávat častěji, může vstoupit do systému ISBN, dostat svůj blok čísel ISBN a přidělovat si je sám. Pokud ale tento samovydavatel vydává knihu u vydavatele, který již je účastníkem systému ISBN, přidělí jí ISBN tento vydavatel. V každém případě ale musí tento autor/vydavatel poskytnout agentuře metadata o své publikaci.

V některých zemích se kontroluje správnost ISBN zaslaných do příslušné národní knihovny jako povinný výtisk. Důležitou novinkou v příručce je, že pokud v zaslaném povinném výtisku ISBN chybí a vydavatel není účastníkem systému ISBN, přidělí toto číslo sama agentura a autora/vydavatele o tom informuje. Takto dodatečně přidělené ISBN se pak též zveřejní v příslušné národní bibliografii. (Může se též stát, že ISBN nedá vytisknout i vydavatel, který je v systému ISBN. Ten pak musí toto číslo přidělit dodatečně.)

Příručka obsahuje i zmínku o tom, že přídavný pětimístný kód doplňující ISBN v čárovém kódu uvádějící cenu publikace, se smí používat pouze ve Spojených státech a v Kanadě. Dále příručka obsahuje stručné charakteristiky a adresy i příbuzných systémů GS1, DOI, GTNI, ISAN, ISBN-A, ISLI, ISMN, ISNI, ISRC, ISSNISTC, ISWC, SGTIN a URN. Samostatnou kapitolou je stručná informace o webové stránce MA ISBN a o mezinárodním adresáři (Global Register of Publishers – GRP). Součástí příručky by měly být i obsáhlé odpovědi na nejčastěji se opakující otázky (FAQ – Frequently Asked Questions).

ISBN Contract

Současná smlouva, kterou podepsaly jednotlivé národní agentury ISBN a MA ISBN, je z roku 2005 a dosud se nezměnila. V souvislosti s revizí normy ISO 2108 bude ale třeba podepsat novou smlouvu.Dohled nad tím bude mít ISO. Účastníci smlouvy ISBN jsou totiž považováni za realizátory normy ISO 2108 a zodpovídají za zajištění jejího přesného a spolehlivého dodržování. Smlouva zmiňuje všechny aspekty práce spojené s chodem systému ISBN a poskytováním jeho služeb. Opakuje strukturu čísla ISBN a uvádí funkce MA ISBN i národních agentur ISBN, jak jsou též obsaženy v mezinárodní příručce. Uvádí též podmínky vypovězení smlouvy jak z jedné, tak z druhé strany a v závěru datum podpisu smlouvy za MA ISBN a příslušnou NA ISBN.

Stanovy Mezinárodní agentury ISBN (New Articles of Association of the International ISBN Agency Limited)

Dosavadní Stanovy MA ISBN byly v souladu s legislativou Spojeného království z r. 1989 (UK Companies Act). Proto bylo třeba je aktualizovat, aby odpovídaly stávající legislativě z roku 2006. V některých případech vedly tyto změny k větší jasnosti pojednávaných bodů. Nový zákon je velmi podrobný a nebylo nutno, aby se s ním účastníci zasedání seznamovali podrobněji. Do všech detailů propracovává práva a povinností MA ISBN.

Mezinárodní adresář vydavatelů (GRP – General Register of Publishers)

Global Register of Publishers (GRP) byl uveden do provozu v říjnu 2014. Zcela nahradil do té doby vydávaný Publishers´ International ISBN Direcory (PIID). Výhodou nového adresáře je to, že umožňuje průběžné hlášení změn a dodatků přímo do báze GRP. 14 nejvyspělejších agentur tak již činí. Zbývající hlásí tyto změny čtvrtletně, vždy v tom čtvrtletí, které jí nejvíce vyhovuje. Od zahájení provozu GRP dosud bylo v MA ISBN zpracováno 5 896 668 záznamů. Při poslední roční aktualizaci bylo zasláno 758 703 záznamů. Vyhledávání v bázi je možné podle identifikátoru ISBN, názvu vydavatele, jeho adresy, země působení a stavu vydavatele (činný nebo zaniklý). Nejvíce dat odesílají agentury ve 3. čtvrtletí.

Webová stránka MA ISBN

Nová webová stránka MA ISBN je v provozu od března 2014. Oproti starší verzi má přehlednější uspořádání a umožňuje snazší vyhledávání. Její značná část je přístupná veřejnosti, ale některé její oddíly jsou přístupné pouze agenturám. Komentáře jsou v angličtině, francouzštině a němčině. Umožňuje komunikaci mezi jednotlivými agenturami, včetně řešení společných problémů, i informace o novinkách příslušné agentury. Ve veřejné části jsou informace o systému ISBN, kalkulátor umožňující konverzi z 10-místného ISBN na 13-místné a naopak, informace o správě systému, propojení na příručku uživatele i kontakty na agentury. Národní agentury navíc mají možnost redigovat vlastní záznamy, v bázi GRP, prohlížet si celou tuto bázi a přepouštět sem svá data. Novým oddílem webové stránky je sekce „publikace“. Sem je možno uvádět nové články o ISBN, které v poslední době vznikly.

ISBN Newsletter

Zpravodaj i nadále vychází 4x ročně elektronicky a informuje o novinkách celého systému ISBN. Má již vcelku ustálené rubriky, které se týkají vždy výročního zasedání, ať nadcházejícího či již uskutečněného, regionálních zasedání účastníků systému ISBN, které se konaly v tom kterém čtvrtletí, účasti MA ISBN na dalších odborných akcích (knižních veletrhů apod.), v uplynulém období zde vždy byly zprávy o pokračování příprav revize normy ISO 2108, pracích na 7. vydání mezinárodní příručky, volbách do předsednictva MA ISBN, zasílání aktualizací do GRP, přípravě výročních zpráv agentur, či personálních změnách v národních agenturách v celém světě. Zpravodaj je vždy zakončen výzvou určenou národním agenturám, aby hlásily jakékoliv změny, k nimž v agenturách dochází (pracovníci, adresy, kontakty, nové služby poskytované agenturou a jakékoliv novinky, které by chtěly agentury sdílet s celou komunitou ISBN).

Regionální zasedání

Jako každý rok se konalo v Banja Luce (Republika Srbská v Bosně a Hercegovině) zasedání balkánské skupiny. Zprávu o ní podala paní Alenka Kanič z NA Slovinska. Tentokráte byla účast skromnější. Kromě domácích a paní Kanič ze Slovinska se jej zúčastnily již jen delegátky ze Srbska a Černé Hory.Zasedání se jako obvykle zúčastnila též ředitelka MA ISBN paní Stella Griffiths. Projednávány byly hlavní aktuální body, které byly též projednávány na vídeňském zasedání: norma ISO 2108, příručka, nová smlouva s MA ISBN i problémy zúčastněných agentur vyplývající z chodu sytému v těchto zemích. Hlavními problémy jsou zde rozsah aplikovatelosti ISBN, tj. jakým publikacím čísla ISBN přidělovat a jakým nikoliv, zasílání metadat a přidělování ISBN online publikacím. Paní Kanič informovala o tom, že vzhledem k malé účasti se uvažuje o tom, že by se tato zasedání nekonala každý rok.

Další regionální zasedání se konalo v kolumbijské Bogotě a týkalo se sdružení CERLALC, o níž podal zprávu pan Bernardo Jaramillo Hoyes. Zúčastnilo se jej 21 zemí, kromě zemí jihovýchodní Ameriky též  Španělsko, Portugalsko a Unesco.

V uplynulém období odpadly další regionální zasedání skupiny severských a pobaltských zemí, arabského regionu a zemí Jihovýchodní Asie.

Poplatky

Pro fiskální rok 2017–2018 zůstávají poplatky, které byly za předchozí období zvýšeny vzhledem k inflaci, v dosavadní výši. Česká republika se podílí příspěvkem ve výši 2060,- eur).

Volby do předsednictva

Vzhledem k tomu, že třem z 13-členného předsednictva MA ISBN končil mandát (týkalo se to Piera Attanasia z Itálie, Beat Barblana ze Spojených států a Jona Winduse ze Spojeného království) byly jednotlivé agentury vyzvány, aby buď navrhly svého kandidáta, nebo souhlasily se znovuzvolením odstupujících členů. Ti vyslovili ochotu pokračovat další tříleté období ve svém mandátu. Nakonec byli všichni původní členové znovuzvoleni, což bylo účastníky zasedání přijato potleskem.

ISMN

24. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN (dále jen MA ISMN). Zasedání předsedal její ředitel dr. Hartmut Walraves. Zúčastnilo se jej 43 delegátů z 27 zemí.

Členství v systému ISMN

V systému ISMN je sdruženo 58 národních agentur ISMN. Novými členy jsou Myanmar (dříve Burma) a Černá Hora. Přímo na zasedání ohlásila vstup do systému Uganda. Nizozemí muselo přerušit členství vzhledem ke škrtům v národním státním rozpočtu. Hledá se řešení tohoto nepříjemného problému. O členství v systému projevila zájem Albánie, Alžírsko, Botswana, Rwanda a země Jižního Pacifiku.Z Číny přišel již poněkolikáté dopis oznamující, že v brzké době pošle přihlášku do systému.

Revize normy ISO 10957

MA ISMN zaslala sekretariátu SC9, který má v rámci ISO na starosti standardní číslování, že zatím není naléhavá potřeba revize normy. Na zasedání technického výboru ISO TC46 SC9 v Pretorii v r. 2017 k tomu bude přijata oficiální rezoluce. V dalším pětiletém termínu opět bude zvážena nutnost revize této normy. Případné drobné změny budou zachyceny v online verzi Příručky uživatele systému ISMN.

ISMN Newsletter

Vychází od roku 2015 pouze elektronicky. Poslední 25. číslo rekapitulovalo 23. zasedání na Bali v Indonésii, včetně zprávy pokladníka, auditora, udělení absolutoria předsednictvu, informaci o členských poplatcích a rozpočtu. Stručně jsou zde zmíněny zprávy národních agentur i další informace ze zasedání.

Zpráva o činnosti předsednictva MA ISMN

Podle zprávy pokladníka byly příjmy za uplynulé období ve výši 52 844,- eur, výdaje 45 112,-, takže přebytek činí 7732,- eur. Auditor konstatoval, že všechny účty jsou v pořádku a transparentní, a tak navrhl udělit předsednictvu absolutorium, které bylo jednomyslně přijato. Členské poplatky zůstávají ve stejné výši (Česká republika platí 750,- eur). Rozpočet na rok 2017 byl schválen v navržené výši.

Manažer ISMN

Vedoucí agentury ISMN za německy mluvící státy (Německo, Rakousko a německé kantony Švýcarska) pan Wolfram Krajewski informoval o chystaném manažeru pro MA ISMN. Ten by byl schopen automaticky přidělovat identifikátory vydavatele a čísla v rámci identifikátorů. Tento manažer bude zvláště výhodný pro nové nebo začínající agentury. Pro naši agenturu by tak výhodný nebyl, protože by vznikl problém, jak naložit s již přidělenými identifikátory a čísly ISMN.

Mezinárodní adresář hudebních vydavatelů

V mezinárodním adresáři ISMN je již kolem 8000 vydavatelů z členských zemí systému ISMN. V České republice jsou dosud registrováni 103 hudební vydavatelé.

Alan Pope

Zasedání byl přítomen pan Alan Pope z Velké Británie, který přišel na začátku 80. let s myšlenkou obdobného čísla a systému pro hudebniny, jaký již existoval pro knihy. Vymyslel standardní číslo ISMN, které vzhledem k mezinárodní srozumitelnosti not (hudebnin) nepotřebuje označovat zemi původu publikace. V roce 2000 se zúčastnil výročního zasedání MA ISMN, které se konalo v Praze – ještě za skromné účasti tehdejších členů systému ISMN. Pan Pope rekapituloval vznik čísla ISMN a byl hluboce dojat tím, jak se od té doby systém rozvinul v systém celosvětový. Z původních pěti agentur na 58 a plné zasedací síně na tomto výročním zasedání. Vstup pana Popa byl odměněn zaslouženým potleskem.

Systém ISSN

Hostem zasedání byla ředitelka Mezinárodního centra ISSN v Paříži paní Gaëlle Bequet. Podala stručnou zprávu o rozvoji systému ISSN za uplynulé období. V Registru ISSN je 1 884 990 záznamů, z toho 171 200 nových a 177 631 digitálních seriálů. Pokračuje realizace Strategie rozvoje systému na l. 2015-2018. Ve spolupráci s národními centry ISSN je aktualizována mezinárodní příručka uživatelů systému ISSN. V r. 2017 bude uveden do provozu nový portál ISSN. Pokračují práce na poloautomatickém přidělování čísel ISSN pokračujícím zdrojům (seriálovým publikacím).

Zprávy o příbuzných identifikátorech ISNI + ISTC + ISRC

Účastníci zasedání si vyslechli též zprávy o příbuzných mezinárodních standardních identifikátorech.

ISNI (International Standard Name Identifier (Mezinárodní standardní identifikátor jména tvůrce). Pracuje od r. 2012 a řídí se normou ISO 27729. Označuje se jím jméno jakéhokoliv tvůrce díla: autora, skladatele, interpreta apod. Registrační agenturu tvoří konsorcium knihoven, autorskoprávních institucí i obchodu. Jejími členy jsou např. Kongresová knihovna, Britská knihovna, národní knihovny Polska, Nového Zélandu. Republiky Korea ad. Dosud bylo přiděleno na 10 mil. identifikátorů ISNI.

ISTC (International Standard Text Number – Mezinárodní standardní kód textového díla). Pracuje od r. 2009 podle normy ISO 21047, která ale bohužel bude muset být přepracována. Její revize se ale opožďuje a dosud nebyla dokončena. Tento identifikátor označuje dílo jako takové, všechny jeho manifestace (např. všechny překlady Hamleta, jeho divadelní inscenace, filmové scénáře apod.). Identifikátor není příliš oblíbený, protože znamená břemeno pro vydavatele a žádný užitek.

ISRC (International Standard Recording Code – Mezinárodní standardní kód zvukového záznamu). Systém pracuje od r. 1989 a řídí se normou ISO 3901“2001. Kód ISRC se přiděluje matrici digitálního zvukového záznamu díla, bez ohledu na to, na jakém nosiči bude vylisován. Systém nemá zřízenu ústřední databázi.

Závěrem

Součástí zasedání byla návštěva Vídně a Hudebního archivu. Příští zasedání se bude konat 11.-13.9.2017 v Ottawě v Kanadě.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
JEŘÁBEK, Antonín. 44. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 11 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-17901. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17901

automaticky generované reklamy
registration login password