Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

43. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

Čas nutný k přečtení
13 minut
Již přečteno

43. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

0 comments
Anglicky
English title: 
The 43rd annual meeting of the International ISBN Agency and the 23nd annual meeting of the International ISMN Agency
English abstract: 
Presented is a brief account on the recent development of two International standard identification systems (ISBN and ISMN) as presented on their annual meetings. Main topics of the ISBN system meeting were: revision of the ISO 2108 standard, international ISBN user's manual, launching the new International publishers directory database (GRP), experiences from the new website, progress reports of national ISBN agencies, regional meetings and financing matters. The ISMN meeting dealt with activities of the International ISMN Agency, progress reports of national ISMN agencies, revision of the ISO 10957 standard, financing matters, budget for the coming year and elections of the Board.

Na konci září se na ostrově Bali konalo 43. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN. Indonésie již jednou výroční zasedání agentury ISMN (dále jen MA ISMN) hostila - a to v roce 1998. Zúčastnil se jej ale jen malý počet delegátů a tak se šéfové obou mezinárodních agentur dohodli konat napříště jedno společné zasedání. Ostatně obě agendy spravují ve svých zemích většinou stejní pracovníci.

V Indonésii jakožto největší muslimské zemi se zasedání konalo na ostrově Bali, v přímořském městečku Kuta a hotelu Kartika. Ostrov Bali je výjimkou, pokud jde o náboženství – je to hinduistický ostrov. Organizátoři pojednali zasedání velkolepě – počínaje hymnou, která zasedání zahajovala společně se třemi údery do obrovského gongu, až po perfektní organizaci a péči o delegáty po celou dobu zasedání.

ISBN

43. výročnímu zasedání Mezinárodní agentury ISBN (dále jen MA ISBN) předsedal jako tradičně německý delegát pan Ronald Schild. Zúčastnilo se jej téměř 80 delegátů z více než 50 národních agentur – převážně ze zemí jihovýchodní Asie. Poprvé zde byla i zástupkyně skupinové agentury zemí (nebo spíše ostrůvků) Jižního Pacifiku. Účastníky přivítala ředitelka Národní knihovny Indonésie v Djakartě paní Sri Sularish. Zprávu o činnosti předsednictva MA ISBN přednesla a hlavní body jednání vedla výkonná ředitelka MA ISBN paní Stella Griffiths.

Členství v systému ISBN

Systému ISBN se účastní na 200 zemí sdružených ve 152 národních agentur. Disproporce mezi počtem účastnických zemí a národních agentur je dána tím, že některé země jsou sdruženy v jedné agentuře. Jde o země karibského společenství – Caricom, kam spadá celkem 12 zemí, např. Antigua, Bahamy, Barbados, Dominika, Grenada, Jamajka a jiné. Další velkou národní agenturou tvoří 14 zemí Jižního Pacifiku: Cookovy ostrovy, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau a další země. Jedná se často o území, kde není žádný vydavatel ani knihkupec. Jako nový účastník byla schválena Rwanda.

Zájem o vstup projevil Irák, Somálsko, Jemen a Angola. Regiony, kde by bylo potřeba zvýšit povědomí o systému ISBN jsou Indie a sousední státy, Afrika a Oceánie.

Revize normy ISO 2108

Všechny normy ISO procházejí v pětiletých cyklech revizí, při níž se rozhoduje o tom, zda bude nadále používány beze změny, revidovány nebo zrušeny. U ISO 2108 – normy pro ISBN - bylo v dubnu 2014 rozhodnuto, že projde revizí, protože poslední revize byla provedena v r. 2005 a od té doby došlo v systému ISBN k důležitým změnám. Na revizi se podílí 39 expertů ze 14 zemí. Pracovní skupinu vede paní Stella Griffiths.

V únoru 2015 se hlasovalo o návrhu pracovního výboru a ten byl přijat 26 hlasy při 4 absencích. Do konce listopadu 2015 se již bude hlasovat o návrhu mezinárodní normy a poté již o konečném návrhu. Z návrhu byly odstraněny specifikace týkající se přechodu z 10-ti na 13-timístné ISBN (proběhlo v r. 2007) a informace o rozsazích ISBN. Naopak bude norma doplněna a rozšířena o přidělování ISBN digitálním/online publikacím, specifikace požadovaných metadat, úloze a zodpovědnostmi vydavatelů (požadovat od nich metadata ke každé chystané publikaci, které přidělili ISBN) i požadavkem, aby dodržovali normu.

V příloze bude též popis, jak může být ISBN registrováno jako ISBN-A, aby se stalo „akčním“ v digitálních sítích (tj. součástí identifikátoru DOI). Při jednáních pracovní skupiny může být přijat pouze návrh, který dosáhne všeobecného souhlasu. Práce mají být dokončeny v roce 2017.

Za nový produkt, který vyžaduje přidělení nového ISBN, norma považuje takový produkt, v němž dojde ke změně jazyka, pořadí vydání, jeho formy či formy a vydavatele. Ochrana obsahu publikace (DRM – Digital Rights Management) již nebude brána v úvahu a různým typům DRM se již nebudou přidělovat různá ISBN. Celkem oprávněně se usoudilo, že sami vydavatelé DRM nepožadují a teprve distributor jej může přidat, pokud chce nějaký způsob ochrany obsahu.

Je kuriózní, že definice samotné knihy v ISO nebude, protože se na ní nelze v rámci systému ISBN shodnout.

Mezinárodní příručka uživatele

Značná část jednání se týkala připravovaného 7. vydání Příručky uživatele systému ISBN. Proto se o ní zmíním podrobněji. Příručka má totiž velký vliv na fungování celého systému ISBN.

Normy ISO jsou chráněny copyrightem a nelze v nich činit opravy či úpravy. Příručka má copyright MA ISBN, takže v ní opravy a doplňky dělat lze. Příručka bude vycházet z normy – sjednotí s ní terminologii a může tedy být revidována, aniž by na normu odkazovala. Základní struktura zůstane stejná jako předchozího 6. vydání. Stále na ní pracuje čtyřčlenná skupina, především Brian Green a Anke Lehr (dále Maarit Huutunen a Margot Kersaan). Bude obsahovat více příkladů řešení sporných případů. Taktéž přidělování ISBN online publikacím bude sjednoceno s normou. Bude zaveden nový oddíl: Self-publishing (tj. publikace vydané vlastním nákladem). Nově zde budou i informace o novém mezinárodním adresáři vydavatelů (GRP).

Důležité jsou definice, které bude příručka obsahovat, a to: kontrolní číslice, pokračující zdroj, DOI, DRM, EAN (čárový kód), ISBN, ISBN-A, monografická publikace, tisk na zakázku, forma produktu a vydavatel. Ani v příručce nebude definována kniha.

Budou zde zásady přidělování ISBN digitálním /online publikací. Může zde dojít k rozdílným názorům vydavatelů a dalšími účastníky trhu. V každém případě platí, že každému formátu knihy (pdf, ePub, Mobipocket atd.) se musí přidělit jiné ISBN.

Žádná velká změna se nebude týkat rozsahu aplikovatelnosti ISBN. Jakým publikacím jej přidělovat a jakým nikoliv. Stále ale bude existovat „šedá zóna“ sporných případů, které se musí řešit případ od případu. Jedná se např. o křížovky, sudoku, omalovánky, kalendáře. Naše agentura zastává stanovisko, že pokud tyto druhy dokumentů obsahují i text, pak se jim ISBN přidělí. V jiných zemích ale může být na tento problém jiný názor.

Novou kapitolou je kapitola zabývající se publikacemi vydávanými vlastním nákladem autora. Ve světě dochází k obrovskému nárůstu těchto publikací (pro ilustraci: ve Spojených státech jich bylo v r. 2013 302 622 tištěných a 155 942 online; takovou samovydavatelkou byla např. i E.J. Jamesová, autorka Padesáti odstínů šedi, která je dnes milionářkou…). Autor by měl být v tomto případě považován za vydavatele a bude vydávat i nadále, může vstoupit do systému ISBN a dostat svůj blok těchto čísel. Pokud ale takový autor vydá knihu u účastníka systému ISBN, dostane jeho ISBN. V každém případě ale musí vydavatel poskytnout agentuře metadata o publikaci, jíž chce přidělit ISBN. Pokud přidělí autorovi víckrát ISBN, doporučí mu vstup do systému ISBN.

V některých zemích se kontroluje správnost ISBN podle povinných výtisků. Pokud ve výtisku ISBN chybí a vydavatel není účastníkem systému ISBN, přidělí toto číslo sama agentura. Informuje poté vydavatele, jaké ISBN mu bylo přiděleno a doporučí mu vstup do systému ISBN. Takto dodatečně přidělená ISBN se též zveřejní v národní bibliografii.

Příručka bude též obsahovat přílohu s nejčastěji se opakujícími otázkami na přidělování ISBN. Uvažuje se o tom, že u každé otázky by byl odkaz na kapitolu či její část, kde se o tomto problému hovoří. Takto je to již řešeno v naší agentuře.

Mezinárodní adresář vydavatelů – GPR

Global Register of Publishers (GRP) byl spuštěn v říjnu 2014. Zcela nahrazuje do té doby vydávaný Publishers´ International ISBN Directory (PIID). Jeho výhodou je možnost průběžného hlášení změn a dodatků do báze GRP. 14 nejvyspělejších agentu tak již činí. Druhou možností je zasílat data čtvrtletně, podle toho, jak to které agentuře vyhovuje. V prvém čtvrtletí data zasílá 35 agentur, ve druhém 30 (včetně té naší), ve třetím 37 a ve čtvrtém 35. Po zalogování a souhlasu s podmínkami, které musí uživatel dodržovat při hledání v bázi, je báze volně přístupná. V r. 2014 takto v bázi aktualizovalo své údaje 109 agentur. Celkový počet zpracovaných záznamů v GRO od jejího spuštění je 3 582 266. Chybných záznamů bylo 915, čili jedna chyba na 1288 záznamů. Většina chyb se týká identifikátorů vydavatele. Vyhledávání v bázi je možné podle identifikátoru ISBN, názvu vydavatele, jeho adresy, země působení (platí pro regionální agentury) a staru vydavatele (činný nebo zaniklý).

Nová webová stránka

Nová webová stránka byla spuštěna v březnu 2014. Má přehlednější uspořádání a snáze se v ní tudíž vyhledává. Značná část stránky je přístupná veřejnosti. Některé její oddíly jsou ale přístupné pouze agenturám. Komentáře jsou v angličtině, francouzštině a němčině. Umožňuje komunikace mezi jednotlivými agenturami, včetně řešení společných problémů, i informace o novinkách agentury. Ve veřejné části jsou informace o systému ISBN, o kalkulátoru (umožňujícímu přepočet 10-ti místného ISBN na 13-ti místné a naopak), správě systému, propojení na příručku uživatele i kontakty na agentury. Národní agentury navíc mají možnost redigovat vlastní záznamy, vidět celou databázi GRP i přepouštět sem svá data.

ISBN Newsletter

Frekvence jeho vydávání 4x ročně se osvědčila. Je totiž třeba rychle reagovat na neustále se objevující novinky a rychle se rozvíjející celý systém. Jsou zde informace o uskutečněných i chystaných zasedáních, revizi normy ISO, mezinárodní příručce, regionálních i jiných zasedáních MA ISBN, změnách adres i jiných kontaktních údajů agentur apod.

Regionální zasedání

Na Bali se uskutečnil seminář pro země jihovýchodní Asie (20 účastníků). V květnu se v Sofii uskutečnilo zasedání balkánské skupiny. Zúčastnily se jej národní agentury Bulharska, Chorvatska, Černé Hory, Srbska, Slovinska, Republiky srbské v Bosně a Hercegovině, MA ISBN a ISMN. Ale chyběla Albánie, Bosna a Hercegovina, Řecko, Kosovo, Makedonie a Rumunsko. Jednání se týkala předávání dat do GRP, revize ISO, příručky uživatele, místa ISBN v knižním obchodu i vydávání vlastním nákladem. V prosinci 2014 se uskutečnila v Londýně návštěva čínské delegace. Skypem proběhla instruktáž v Botswaně a Rwandě.

Poplatky

Vzhledem k inflaci rozhodlo vedení MA ISBN, že pro příští fiskální rok 2016-17 se poplatky zvýší o 3%. Česká republika tak bude ročně platit 2060,- euro.

50. výročí myšlenky ISBN

V předvečer zahájení Frankfurtského veletrhu – 13. října, se uskutečnila slavnostní recepce. Na veletrhu byla také představena mapa šíření ISBN v jednotlivých zemích a krátké video.

ISMN

23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN (dále jenMA ISMN). Zasedání předsedal její ředitel dr. Hartmut Walravens. Zúčastnilo se jej 28 delegátů ze 17 zemí.

Členství v systému ISMN

V systému je přihlášeno 58 národních agentur ISMN. Novým účastníkem – přihlásil se na Bali – je Malta. Nizozemí musí ale bohužel z finančních důvodů od příštího roku přerušit členství. Je to poprvé v historii systému ISMN, kdy počet členů nepřibývá, ale ubývá. Rumunsko se naopak stalo od letošního roku již platícím členem. Zájem o vstup do systému ISMN projevila Albánie, Bolívie, Botswana, Kambodža, Chile, Čína, Kostarika, Ekvádor, Etiopie, Guatemala, Mongolsko, Černá Hora, Nigérie, Palestina, země Jižního Pacifiku a Vietnam.

Aktivity Mezinárodní agentury ISMN

MA ISMN úzce spolupracuje s IAML (Mezinárodním sdružením hudebních knihoven). Předseda IAML zaslal dopis brazilské a jihokorejské sekci s doporučením členství v systému ISMN. Stejně tak plánuje IAML v r. 2016 regionální setkání v Jižní Americe, jehož se zúčastní i MA ISMN. Ta zajistila přeložení informační brožury ISMN do španělštiny a argentinští kolegové přeložili též do španělštiny Příručku uživatele ISMN.

MA ISMN se též zúčastnila Frankfurtského knižního veletrhu, zasedání předsednictva MA ISBN v Londýně, semináře balkánských zemí v Sofii a setkání ISO TC 46 v Pekingu. Také se zaregistrovala v LCC (Linked Content Coalition). LCC se pokouší zlepšit součinnost norem standardních čísel a docílit tak lepší účinnosti norem týkajících se publikační činnosti obecně.

Revize normy ISO 10957

Na zasedání ISO TC 46 v Pekingu bylo rozhodnuto, že normu není třeba aktualizovat. Drobné úpravy budou učiněny v online verzi Příručky uživatele systému ISMN. V ní také dojde ke sjednocení terminologie se systémem ISBN.

ISMN Newsletter

Ročenka ISMN Newsletter vyšla za rok 2015 naposledy tištěná. Od roku 2016 bude publikována pouze na webové stránce MA ISMN.

Problémy a výzvy

Amazon: problém se zdá být vyřešen. Databáze Amazonu nepřijímala v některých svých polích údaj o ISMN. Proto chtěl po hudebních vydavatelích, aby používali ISBN místo ISMN, což je proti zásadám obou systémů. Za pomoci GS1 a zejména její americké sekce bude možno aktualizovat mezinárodní verzi Příručky GTIN (GTIN Guide), kterou se Amazon řídí, tak, že bude od ledna 2016 informovat i o ISMN.

Nielsen: Stále je problém s distributory hudebnin ve Velké Británii. Jsou zde stížnosti na to, že knihkupci nepřijímají metadata hudebnin od firmy Nielsen Book Data (plnící funkci britské agentury ISBN), která jim je poskytuje, ale bez ISMN. Problém tedy není problémem samotného systému ISMN, ale uspořádání dat pro zájemce o hudebniny tak, aby obsahovala ISMN. Je to výzva pro Sdružení britských hudebních vydavatelů (Music Publishers Association), které o tom již bylo informováno.

Polsko: Když vznikl systém ISMN, neměly hudebniny stejnou pozici na trhu jako knihy: lišila se daň z přidané hodnoty. U knih byla 5%, u hudebnin 10%. Proto používali hudební vydavatelé ISBN místo ISMN. Nyní je již DPH stejná pro knihy i hudebniny: 5%. Zatím ale ne všichni o této změně vědí. Polská agentura ISMN již zahájila informační kampaň.

Volby

Na další tříleté období bylo zvoleno stejné předsednictvo jako dosavadní: předseda - dr. Hartmut Walravens, místopředseda – dr. Joachim Jaenecke, pokladní - dr. Bettina von Seyfried.

Poplatky

Žádné změny oproti roku 2015. Roční příspěvek České republiky do systému ISMN je 750,- euro.

ISSN

O vývoji situace v systému ISSN (který tento rok oslavil své 40. výročí) referovala Carolin Ungar podle podkladů, která na zasedání zaslala ředitelka Mezinárodního centra ISSN v Paříži paní Gaélle Béquet.

Systém ISSN

Systém je koordinován Mezinárodním centrem ISSN v Paříži. Řídí se normou ISO 3297, která projde v r. 2016 revizí. Počet členů systému od jeho založení v r. 1975 neustále stoupá. V současné době v něm pracuje 88 národních center. Očekává se, že brzy do něj vstoupí Rusko a Keňa. Většina center pracuje při národních knihovnách.

40. výročí systému ISSN

Systém byl založen v r. 1975 podpisem zástupců francouzské vlády a UNESCO jako mezivládní dohoda – tak vzniklo MC ISSN se sídlem v Paříži. Podrobnosti o oslavách výročí jsou na http://40years.issn.org/.

Registr ISSN

Registr ISSN obsahuje 1 625 560 záznamů tištěných zdrojů a 169 634 online zdrojů. V r. 2014 přibylo 61 139 záznamů. O aktualizaci svých bází se starají národní centra. Nejvíce záznamů dodaly Spojené státy (31 823), dále Velká Británie (15 024), Francie (12 308), Kanada (8851), Německo (7411), Brazílie (7391), Španělsko (6685), Nizozemí (5446), Indie (5414), mezinárodní organizace (5151), Austrálie (5049), Finsko (3947) atd.

Pokud jde o zdroje, nejvíce je periodik (126 840), bez určení (23 648), monografických sérií (9313), webových stránek (5496), novin (3193) a aktualizovaných databází (1088). Systém pracuje ve formátu MARC21.

Zprávy o příbuzných identifikátorech ISRC + ISTC + ISNI

Účastníci zasedání si vyslechli zprávy též o příbuzných mezinárodních standardních identifikátorech:

ISRC (International Standard Recording Code – Mezinárodní standardní kód zvukového záznamu). Systém pracuje od r. 1989. Řídí se normou ISO 3901:2001. Ta prochází v současné době revizí, která má zajistit, aby byl kód ISRC metadaty. Proti tomu je ale hudební průmysl. V bázi je na 100 000 kódů, takže rezervní kódy docházejí. Neexistuje ústřední databáze.

ISTC (International Standard Text Number – Mezinárodní standardní kód textového díla). Pracuje od r. 2009. Řídí se normou ISO 21047, která též prochází v současné době revizí. Její projednávání se ale opožďuje. Označuje dílo jako takové, všechny jeho manifestace (např. všechny překlady Hamleta, divadelní inscenace či filmové scénáře). Není příliš populární, protože znamená břemeno pro vydavatele a žádný užitek.

ISNI (International Standard Name Identifier (Mezinárodní standardní identifikátor jména tvůrce). Pracuje od r. 2012. Řídí se normou ISO 27729. Označuje se jím jméno jakéhokoliv tvůrce: autora, skladatele, interpreta, atd. Registrační agenturu tvoří konsorcium knihoven, autorskoprávních institucí i obchodu. Jejími členy jsou např. Kongresová knihovna, Britská knihovna, národní knihovny Polska, Nového Zélandu, Jižní Koreje ad. Zatím bylo přiděleno 8,5 mil. ISNI.

Závěrem

Součástí zasedání byla návštěva muzea prvního presidenta Indonésie (od r. 1945) Ahmada Sukarna a dalších pamětihodností města i okolí.

Příští zasedání ISBN/ISMN se bude konat v září 2016 ve Vídni.

Hodnocení: 
Průměr: 4.3 (hlasů: 3)
JEŘÁBEK, Antonín. 43. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 23. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 12 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-17635. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17635

automaticky generované reklamy