Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

0 comments
Anglicky
English title: 
The 41st annual meeting of the International ISBN Agency and the 21st meeting of the International ISMN Agency
English abstract: 
Presented is a brief review of the 41st annual meeting International ISBN Agency and the 21st meeting of the International ISMN Agency. The main topics of the ISBN meeting were: revision of the ISO 2108 standard, new edition of the Publishers’ International ISBN Directory, new design of the website, regional meetings and financing matters. Following is information about related standard numbers or programs (Arrow Plus, ISNI, ISTC, ISRC). The ISMN meeting dealt with the developments of the system as whole and in individual countries, changes in the website, activities of the International Agency and financing matters.

Letošní společná zasedání Mezinárodních agentur ISBN a ISMN se sice konala v jedné zemi – Spojených státech amerických – ale na různých místech. ISBN v New Yorku (v hotelu Grand Hyatt), ISMN v sídle Národní agentury ISMN Spojených států v Kongresové knihovně (v její Jeffersonově budově) ve Washingtonu. Řada delegátů se zúčastnila obou zasedání a z New Yorku do Washingtonu se přesunula vlakem.

Účastníci newyorského zasedání před budovou hlavní pobočky veřejné knihovny Pohled do budovy Pohled do budovy
Účastníci newyorského zasedání před budovou hlavní pobočky veřejné knihovny a pohled do budovy. (Foto: ISBN a Pavel Farkas)

ISBN

41. výročnímu zasedání Mezinárodní agentury ISBN (MA ISBN) předsedal německý delegát pan Ronald Shield. Připomněl, že naposledy se zasedání poradního orgánu MA ISBN (tehdy ještě se sídlem v Západním Berlíně) konalo v r. 1974. Mezi současnými delegáty již nebyl žádný její účastník. Jednání se účastnilo na 70 delegátů z 30 zemí – v hojné míře byli zastoupeni delegáti z Latinské Ameriky, takže bylo tlumočeno do španělštiny. Po slavnostním zahájení se ujala slova výkonná ředitelka MA ISBN paní Stella Griffiths, které podala zprávu o činnosti MA ISBN za uplynulé období. Zmínila všechny důležité body a události rozvoje systému, které byly později podrobně diskutovány.

Systém ISBN – členství

Systému ISBN se účastní na 200 zemí sdružených ve 151 národní agentuře. Novými účastníky systému jsou Myanmar (dříve Burma), Oman a Bermudy. Zájem o vstup do systému projevil Irák, Mosambik, Rwanda a Jemen.

Revize normy ISO 2108

Jedním z nejdůležitějších úkolů, před nímž nyní systém ISBN stojí, je revize normy ISO 2108, jíž se systém řídí. Letos v červnu bylo na zasedání technického výboru pro identifikaci a popis v Paříži (ISO/TC46/SC9) rozhodnuto, že norma bude revidována. Důvody jsou zřejmé: přesto, že k poslední revizi došlo poměrně nedávno – v r. 2005 – a jejím důsledkem byl přechod od dosud desetimístného čísla ISBN na číslo třináctimístné – došlo k bouřlivému rozvoji elektronických (online) publikací a s tím spojených problémů. Ačkoliv žádná norma nemůže předvídat technický vývoj ve svém oboru, je již nyní nutné reagovat na vývoj v současné vydavatelské praxi. Pokud jde o online publikace, přidělují se čísla ISBN každému formátu zvlášť (např. pdf, ePub, Mobipocket) a také každému odlišnému DRM (Digital Rights Management – tj. ochrana publikace před jejím neoprávněným použitím). Publikování po internetu také vede k možnosti atomizace publikovaných částí, kdy je možno vydat i jednotlivé kapitoly knihy či příspěvky ze sborníků, pokud mají své bibliografické údaje.

Dalším problémem jsou multimédia, tj. online publikace vydané dohromady s videodokumenty, filmy apod. Velkým problémem zvláště největších producentů knih (Spojené státy, Velká Británie, Francie, Německo) je získávání tzv. metadat k přidělenému číslu ISBN, tj. základních údajů o knize umožňujících její odlišení od jiného titulu. V obrovském množství vydavatelů a jimi vydávaných knih se v těchto zemích stává, že příslušná národní agentura ISBN se po přidělení bloku čísel ISBN již nikdy nedozví, jakému titulu bylo přiděleno. Proto bude do revidované normy včleněn paragraf ukládající vydavatelům za povinnost hlásit metadata vztahující se k ISBN. Revidovaná norma by se též měla pokusit definovat produkt, jemuž může být číslo ISBN přiděleno. Již nyní je zřejmé, že tím co zůstane neměnné, je syntax ISBN: bude to i nadále třináctimístné číslo rozdělené do pěti skupin (kniha – stát – vydavatel – titul – kontrolní číslice). Na pařížském zasedání byla Stella Griffiths zvolena vedoucí pracovní skupiny zabývající se revizí normy. Její členové se mohou volit ze stálých členů ISO (je jich 30, mezi nimi i Česká republika), případně 16 pozorovatelů, mj. Slovensko. Termín pro nominaci členů pracovní skupiny je 31.10.2113. Celý proces revize normy je naplánován na tři roky. Její návrh by měl být připraven do 12 měsíců. Vítány jsou jakékoliv návrhy národních agentur, vydavatelů, distributorů, knihoven i dalších účastníků knižního řetězce, kteří s čísly ISBN pracují.

Mezinárodní adresář vydavatelů - PIID

Pro nejnovější vydání Mezinárodního adresáře vydavatelů (Publishers’ International ISBN Directory – PIID) PIID byla získána data ze 113 národních agentur ISBN. Nově z Afganistánu, Bermud, Kuvajtu, Laosu a Myanmaru, což je 79% všech účastníků systému. 9 agentur zasílá údaje přes webové stránky MA ISBN. Asistent výkonné ředitelky – pan Nick Woods – vyzdvihl lepší kvalitu zasílaných dat oproti předchozím letům. MA ISBN by uvítala, kdyby více národních agentur (zvláště těch velkých) bylo schopno zasílat data průběžně přes její webovou stránku. V r. 2014 dojde k určitým změnám ve formátu zasílaných dat, z nichž největší bude zavedení nového pole pro ISNI (International Standard Name Identifier – Mezinárodní standardní identifikátor jmen), pokud existuje. Změna bude také v kódu země – místo dvoumístného to bude trojmístné podle ISO. Usnadní se možnost přímého zasílání dat na webovou stránku MA ISBN.

Mezinárodní příručka uživatele

Revize normy ISO 2108 bude mít vliv i na revizi 6. vydání mezinárodní příručky uživatele systému ISBN. Ta byla dosud přeložena do arabštiny, čínštiny (mandarinské), dánštiny, holandštiny a španělštiny. Změny, k nimž poté dojde v nové verzi Příručky, budou zapracovány do naší české verze. U nás nemáme přeloženou mezinárodní příručky jako celek. Od vstupu do systému ISBN v r. 1989 používáme vlastní verzi. Ta je založena na mezinárodní příručce, ale navíc uvádí např. i historii zavádění systému ISBN v tehdejším Československu a další informace specifické pouze pro naši republiku apod.

Webová stránka

Nick Woods informoval o přípravě nové verze webové stránky MA ISBN (i její databáze). MA ISBN uzavřela kontrakt s italskou softwarovou firmou CINECA. Účelem je modernizace stránky a její snadnější používání. Stránka bude rozdělena na část určenou veřejnosti: zde budou informace o systému ISBN, jeho správě, novinky apod.; a privátní portál určený pouze účastníkům systému ISBN. Bude obsahovat např. fórum národních agentur, které jim umožní komunikovat mezi sebou i s MA ISBN. Účastníci systému ISBN tak budou mít možnost svěřovat se se svými problémy, získávat návrhy na jejich řešení, klást dotazy apod. Umožní též prezentaci videí zaslaných do MA ISBN. (např. záznamů ze školení). Nová verze webové stránky též umožní národním agenturám používat ji k přidělování identifikátorů vydavatele a rozsahů jim přidělených čísel ISBN. Národní agentury též budou mít přístup ke všem statistikám zpracovávaným v MA ISBN a k prefixům ostatních agentur. Nově zde bude zavedena sekce pro zpracování dat pro PIID. Nová webová stránka by měla být uvedena do provozu v listopadu letošního roku.

Regionální zasedání

V uplynulém období se konala řada regionálních zasedání zabývajících se rozvojem systému ISBN. Regionální skupina CERLALC sdružující 21 zemí (a jejich národních agentur ISBN) Latinské Ameriky koná svá zasedání průběžně. V září se v Bělehradu konala již 4. schůzka balkánské skupiny. Zúčastnily se jí národní agentury Bulharska, Srbska, Černé Hory, Slovinska, Chorvatska. Bohužel se nemohly zúčastnit národní agentury Albánie, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Kosova, Kypru a Rumunska.

Před zasedáním MA ISBN se konalo v New Yorku již 8. zasedání seversko-baltské skupiny. Zúčastnily se jej národní agentury Dánska, Estonska, Faerských ostrovů, Finska, Islandu, Švédska a Norska.

Hlavními body jednání jsou vždy aktuální problémy systému ISBN jako přidělování čísel ISBN online publikacím, zasílání metadat, stále ještě problémy s realizací 13místného ISBN, přidělování ISBN individuálním vydavatelům, vybírání poplatků za ISBN, příprava revize normy ISO.

Na jednáních někdy bývá problémem jednací jazyk, protože všichni delegáti neovládají angličtinu nebo např. ruštinu. Je tedy potřeba i několika tlumočníků.

Financování

Financování systému ISBN je vždy citlivou záležitostí. Ale vzhledem k tomu, že od r. 2013 se poplatky již zvýšily (Česká republika platí ročně 2000,- eur) a také vzhledem k tomu, že se zlepšila disciplína placení poplatků, nebude je pro rok 2014 třeba zvyšovat.

Identifikátor 979

V r. 2007 bylo třeba zvýšit kapacitu systému ISBN o 1 miliardu čísel ISBN vzhledem k tomu, že v některých zemích docházela. K desetimístnému číslu byl připojen prefix 978 označující v systému čárového kódu celosvětově knihu s tím, že země, které čísla ISBN v rámci identifikátoru 978 vyčerpají, dostanou další sadu čísel s identifikátorem 979. Mezitím se ale ukázalo, že i v rámci identifikátoru 978 je dosud poměrně značné množství volných čísel a že identifikátor 979 nebude třeba masově přidělovat. Dosud byl přidělen Francii (979-10) a v uplynulém roce i Korejské republice (979-11). V dohledné době se s přidělováním dalších identifikátorů 979 nepočítá.

Zprávy o příbuzných projektech a identifikátorech

ARROW Plus

 Je pokračováním původního projektu Arrow (ARROW – Accessible Registers of Rights Information and Orphan Works – Dostupné registry informací o autorských právech a osiřelých dílech). Arrow Plus byl zahájen v dubnu 2011. Zabývá se zavedením books-in-print v zemích, kde dosud není zavedeno. Cílovými zeměmi jsou Bulharsko, Polsko, Řecko, Portugalsko, Litva a Lotyšsko. Na projektu spolupracují vydavatelé, knihovny, knihkupci. Data se získávají z národních bibliografií i od vydavatelů s pomocí PIID.

ISNI

International Standard Name Identifier (Mezinárodní standardní identifikátor jmen) se od r. 2012 řídí normou ISO 27729. Zabývá se jednoznačnou identifikací jmen osob i organizací zainteresovaných při tvorbě či produkování a distribuci děl různého obsahu i charakteru. Nejedná se jen o texty (knihy), ale např. i o hudební či obrazová díla. Umožňuje rozlišení osoby stejného jména, ale odlišné profese (hudebník, zpěvák, spisovatel – muž či žena apod.). Sjednocuje také psaní jmen transkribovaných z různých abeced (alfabeta, hebrejština, azbuka apod.). Dosud bylo přiděleno 1,5 mil. definitivních identifikátorů ISNI a 15 mil. prozatímních. Identifikátor ISNI přispívá i k autorskoprávní ochraně dotyčných osob.

ISTC

International Standard Text Number (Mezinárodní standardní číslo textového díla) se řídí od r. 2009 normou ISO 210478. Zabývá se jednoznačnou identifikací textových děl z hlediska jejich obsahu tak, aby bylo možno propojit informace o příbuzných dílech (různých překladech, vydáních, adaptacích apod.) a přidělit jim tento jednoznačný identifikátor. Dosud bylo přiděleno 200 000 čísel ISTC dílům vydaným v 70 různých jazycích. Vytvoření prvotního záznamu díla potřebného k přidělení čísla ISTC je převážně zodpovědností vydavatele.

ISRC

International Standard Recording Code (Mezinárodní standardní kód zvukového záznamu) pracuje již od r. 1989 a řídí se normou 3901. Identifikuje zvukové záznamy a hudební videozáznamy. Neidentifikuje naopak hudebniny, hudební CD-ROM a DVD-ROM, knihy o hudbě, zpěvníky a MP3. V minulém roce bylo třeba přistoupit k revizi normy vzhledem k tomu, že k těmto kódům chyběla metadata, měla značnou chybovost, objevily se „pirátští“ přidělovatelé kódu a také to, že si uživatelé neměli možnost svůj přidělený kód ověřit.

ISMN

21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN (MA ISMN) se konalo 13.9.2013 v  Knihovně Kongresu ve Washingtonu a předsedal mu její ředitel dr. Hartmut Walravens. Zúčastnilo se jej 26 delegátů a hostů ze 14 zemí.

Prohlídka Kongresové knihovny Prohlídka Kongresové knihovny Prohlídka Kongresové knihovny
Ve Washingtonu si účastníci během zasedání se zájmem prohlídli nejen interiér Knihovny Kongresu, ale rovněž jim blízké výtisky z fondu. (Foto: ISMN a Pavel Farkas)

Systém ISMN – členství

V systému je zapojeno 57 národních agentur ISMN. Vedle Spojených států je novým členem systému ISMN Island. Zájem o vstup do systému projevila Kambodža, Etiopie, Mongolsko, Myanmar, Nigérie, Vietnam a opětovně Čína.

Zvláštní situace vznikla v Brazílii. Ta oznámila, že ukončuje členství v systému ISMN. Národní knihovna Brazílie byla dlouholetým členem systému ISMN, platila roční poplatky, ale nikdy nepracovala jako národní agentura ISMN. V Brazílii pracuje jen národní agentura ISBN. Přestože dr. Walravens zaslal řediteli Národní knihovny Brazílie dopis, v němž vysvětlil význam systému ISMN a význam její činnosti v tak velké zemi jakou Brazílie je, neuspěl. Pokud jde o Rumunsko, které neplatí poplatky, zde čeká národní knihovna na grant od Ministerstva kultury, aby mohla ustavit svoji národní agenturu ISMN. Poté bude roční poplatky hradit.

Aktivity Mezinárodní agentury ISMN

MA ISMN byla zastoupena na Konferenci ředitelů národních knihoven (CDNL – Conference of Directors of National Libraries) a na konferenci IAML (International Association of Music Libraries – Mezinárodní sdružení hudebních knihoven). Zúčastnila se též zasedání ISO TC46 ve Frankfurtu nad Mohanem a zdejšího knižního veletrhu.

Poplatky

Podobně jako u systému ISBN se členské poplatky také propočítávají podle výše národního důchodu země a její roční produkce hudebnin. S tímto způsobem propočtu bylo ale zvláště nespokojeno Německo. Proto byla z iniciativy jejího delegáta dr. Stroha v r. 2010 ustavena pracovní skupina ze zástupců Německa, Španělska Velké Británie a Finska, která měla problém řešit. Ta se ale nesešla a loňského zasedání MA ISMN v Kišiněvě se dr. Stoh nezúčastnil. Na letošní zasedání připravil vlastní návrh, který počítá s propočítáváním poplatků pouze podle velikosti produkce hudebnin v zemi. Návrh byl ale rozdán delegátům až na zasedání, takže neměli možnost si jej prostudovat. Bude se proto o něm jednat až na příštím zasedání v Istanbulu. Do té doby zůstávají poplatky stejné (Česká republika platí 275,- euro).

Součástí zasedání byla též prohlídka Jeffersonovy budovy (největší z 8 budov Kongresové knihovny), prezentace zahájení nového konceptu decentralizované digitální distribuce hudebnin s praktickými ukázkami (Wolfram Krajewski), prohlídka hudebního oddělení a vzácných hudebnin z jejího fondu. Účastníci zasedání byli též informováni o ustavení a fungování Národní agentury ISMN USA, který přednesla její vedoucí paní Susan Vita. Na závěr zasedání se zájemci mohli zúčastnit koncertu současné americké hudby, který přednesl smyčcový kvartet Hudby Armády Spojených států. Příští společné zasedání Mezinárodních agentur ISBN a ISMN bude spojeno i s dvoudenním zasedáním Mezinárodního centra ISSN v Paříži. Bude se konat v Istanbulu 15.-19. září 2014.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBEK, Antonín. 41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 11 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-14149. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14149

automaticky generované reklamy