Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR

0 comments

V průběhu uplynulých 13 let jsem každoročně navštěvovala semináře muzejních knihovníků, a proto jsem byla velmi potěšena, že jsem se mohla v letošním roce poprvé zúčastnit i setkání právnických knihoven. Jelikož v knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracuji teprve krátce, nemohu se rozepsat o historii těchto setkávání, to raději přenechám daleko povolanějším kolegyním. Já bych vám naopak chtěla zprostředkovat dojmy úplného nováčka v oblasti právnických knihoven.

Setkání se uskutečnilo ve dnech 8.-10. června 2010 a letošním organizátorem bylo Oddělení vědeckých informací Policejní akademie České republiky v Praze (OVI PA ČR). Účast byla samozřejmě nižší než při semináři muzejních knihovníků, protože knihoven zaměřených na oblast právních informací není mnoho, avšak v případě právnických knihoven můžeme hovořit o mezinárodní akci, neboť do Prahy přijely i kolegyně ze Slovenska. V letošním roce se schůzky zúčastnilo téměř 30 kolegyň (a jeden kolega) z knihoven těchto jedenácti institucí: Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu státu a práva AV ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (Praha), Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (Bratislava), Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Akademie Policejného zboru v Bratislave a samozřejmě z Policejní akademie ČR v Praze.

Setkání právnických knihoven začíná

Setkání právnických knihoven začíná

Kolegyně pořádající instituce nám připravily vskutku poutavý program. Nejprve nás přivítali vedoucí Oddělení vědeckých informací PA ČR Mgr. Jitka Bílá, PhD., a prorektor pro vědu a výzkum PA ČR prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Odpoledne prvního dne setkání bylo věnováno vzájemné výměně zkušeností zejména v oblasti zpřístupňování vysokoškolských prací, evidence publikační činnosti pracovníků jednotlivých institucí apod. V průběhu jednání jsme diskutovali o různých možnostech řešení stejných či obdobných pracovních problémů, se kterými se v jednotlivých knihovnách potýkáme. Večerní program pokračoval společnou návštěvou báječného divadelního představení Studia Ypsilon „Praha stověžatá“.

Dopolední program druhého dne byl pro mne jako pro bývalou muzejní knihovnici velmi zajímavý a objevný (a věřím, že nejen pro mne). Společně jsme si totiž prohlédli laboratoře katedry kriminalistiky PA ČR, ve kterých se studenti učí znalostem a dovednostem, které poté využijí v kriminalistické praxi.

V laboratořích katedry kriminalistiky jsme objevili mrtvolu Jedna z přehledných informačních tabulí

V laboratořích katedry kriminalistiky jsme objevili „mrtvolu“ i velmi zajímavé a přehledně zpracované informativní tabule

Na závěr prohlídky nám prof. Jiří Straus na jednom konkrétním případu nastínil základní metody a postupy využívané v kriminalistice. I další část programu, návštěva laserové střelnice, byla pro mne novinkou. Laserová střelnice je moderní trenažér s interaktivní videoprojekcí, který pracuje na principu laserového paprsku. Na základě simulace různých situací se zde studenti PA ČR učí nejen přesnosti střelby, ale i rychlosti rozhodování a řešení různých krizových situací. Zájemkyně z našich řad si samozřejmě mohly vyzkoušet střelbu laserovou pistolí, což byla pro přihlížející velká zábava, pro střílející už méně.

Vstupní obrazovka laserové střelnice

Vstupní obrazovka laserové střelnice

Knihovnice v akci

Knihovnice v akci

Zbývající část dopoledne byla věnována prohlídce Oddělení vědeckých informací PA ČR (zejména jsme navštívili studijní knihovny) a dozvěděli jsme se také, jaké služby OVI PA ČR svým uživatelům poskytuje. Odpolední program nás zavedl na Vyšehrad a s průvodkyní Pražské informační služby jsme si prohlédli kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, hřbitov se Slavínem i gotický sklep. Příjemně strávený den zakončilo společné posezení v jedné z četných pražských hospůdek.

Exkurze do knihoven Oddělení vědeckých informací Policejní akademie ČR Exkurze do knihoven Oddělení vědeckých informací Policejní akademie ČR

Exkurze do knihoven Oddělení vědeckých informací Policejní akademie ČR

Ani poslední den setkání právnických knihoven nezklamal mé očekávání: vyslechli jsme si totiž přednášku JUDr. Martina Kloubka, PhD., na téma Dějiny policie a četnictva na území ČR do roku 1918. M. Kloubek doplňoval své poutavé vyprávění četnými obrázky, citacemi z historických pramenů i zábavnými historkami, takže i po téměř dvouhodinové přednášce mi bylo líto, že už jeho prezentace končí. Na závěr našeho setkání mohli ještě zájemci navštívit jednotlivá oddělení OVI PA ČR.

Závěrem bych ráda poděkovala kolegyním z OVI Policejní akademie ČR za péči, se kterou se nám věnovaly, i za pestrý a zajímavý program, který nám připravily. V průběhu našeho setkání jsme měli dostatek prostoru na vzájemné poznávání i výměnu zkušeností, navštívili jsme divadlo i významnou kulturní památku, a zejména jsme mohli trošku nahlédnout i do výuky kriminalistiky na Policejní akademii ČR. Za sebe mohu říci, že už se těším na příští setkání.

Návštěva Vyšehradského hřbitova se Slavínem

Návštěva Vyšehradského hřbitova se Slavínem

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HARTMANOVÁ, Květa. 15. setkání pracovníků knihoven právnických fakult a knihoven spolupracujících institucí ČR a SR. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 7 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-13511. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13511

automaticky generované reklamy
registration login password