Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

14. medzinárodná konferencia CS ONLINE 2001

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

14. medzinárodná konferencia CS ONLINE 2001

0 comments

V dňoch 5. - 8. novembra sa koná 14. medzinárodná konferencia CS ONLINE 2001. Miestom konania je opäť hotel Academia v Starej Lesnej, Vysoké Tatry, SR. Hlavným organizátorom konferencie je Pobočka SSPCH pri Slovnaft, a. s., Bratislava.

Konferencie CS ONLINE predstavujú jedinečné fórum slovenských a českých informačných špecialistov a ďalších odborníkov pôsobiacich v oblastiach zameraných na monitorovanie a analýzu diania vo vonkajšom prostredí firiem, ako aj v oblastiach, ktoré s touto činnosťou úzko súvisia.

Doteraz sa na nich zúčastnilo vyše 1650 účastníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, ako i ďalších krajín. Ich jadro tvorili producenti databáz, prevádzkovatelia informačných služieb, telekomunikačné spoločnosti, významné informačné spoločnosti, národné a medzinárodné tlačové agentúry, konzultačné firmy, banky a finančné inštitúcie, významné chemické, farmaceutické a ďalšie výrobné firmy, výskumné ústavy a vysoké školy.

CS ONLINE 2001 sa koná v období nástupu ekonomiky znalostí. Z toho dôvodu je zakomponovaná do kontextu manažmentu znalostí, čím oproti predchádzajúcim ročníkom nadobúda aj širší rozsah.

Naďalej sa zameriava na vonkajšie prostredie firiem a jeho analýzu ako významnú formu podpory dôležitých rozhodovacích procesov, no na rozdiel od predchádzajúcich konferencií sa nesústreďuje len na externé informačné zdroje. Pozornosť venuje aj znalostiam, ktoré o vonkajšom prostredí možno nájsť vo firme samotnej, resp. v rámci rôznych firemných vzťahov i mimo nej.

Jej cieľom je poskytnúť účastníkom možnosť zorientovať sa v hlavných smeroch a trendoch rozvoja v uvedených oblastiach tak, aby v konečnom dôsledku prispela k zvyšovaniu kvality interpretácie diania vo vonkajšom prostredí, v ktorom firmy a spoločnosti pôsobia.

Program CS ONLINE 2001 tvorí vyše 35 príspevkov renomovaných slovenských, českých, ako i ďalších zahraničných odborníkov, predovšetkým z Veľkej Británie, USA, Nemecka a Rakúska pôsobiacich v rôznych oblastiach reťazca siahajúceho od informačných a znalostných zdrojov, cez Competitive Intelligence až po metódy sprístupnenia výsledkov monitorovacích a analytických činností v elektronickom prostredí. Ich príspevky sa sústreďujú na nasledujúce okruhy:

  • Znalostná spoločnosť a manažment znalostí vo firmách - úvodný okruh je zameraný na priblíženie kontextu, do ktorého je konferencia zakomponovaná.
  • Sofistikované informačné zdroje a znalosti o vonkajšom prostredí firiem - okruh pokrýva externé a vnútrofiremné informačné zdroje a znalosti o konkurenčnom, ako aj o širšom prostredí, v ktorom firmy pôsobia.
  • Pridávanie hodnoty: od zdrojov k skrytej inteligencii, cyklus "competitive intelligence" - okruh pokrýva oblasť spracovania informácií, resp. znalostí pomocou rôznych prístupov a metód zameraných na podporu a uľahčenie ich interpretácie vedúcej ku competitive, resp. business intelligence. Výnimočnou súčasťou tohto okruhu je cyklus venovaný výlučne procesom competitive intelligence.
  • Firemné portály, intranet a internet - vstupná brána k online informáciám a znalostiam - tento okruh je venovaný elektronickému prostrediu - platforme vhodnej pre efektívne sprístupňovanie, prezentáciu a zdieľanie interných a externých online informácií a znalostí aj o vonkajšom prostredí firiem.
  • Informačné strediská a informační pracovníci v ére ekonomike znalostí - okruh je zameraný na nové úlohy a kompetencie firemných informačných stredísk zameraných na monitoring vonkajšieho prostredia firiem, ako i na možnosti ich zapojenia do širšej spolupráce v rámci firmy i mimo nej.

Vzhľadom na široké využitie výsledkov monitorovania a analýzy vonkajšieho prostredia firiem v praxi je konferencia určená nielen vedúcim informačných stredísk, informačným špecialistom a analytikom, producentom informačných a znalostných databáz a odborníkom z oblasti IT, ale aj riadiacim pracovníkom z oblasti marketingu a strategického plánovania, špecialistom v oblasti business a competitive intelligence, manažérom znalostí, konzultantom pre oblasť manažmentu, ako i študentom a vysokoškolským učiteľom informačných a súvisiacich odborov.

Bližšie informácie nájdete na www.csonline.sk.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOLOGOVÁ, Mária. 14. medzinárodná konferencia CS ONLINE 2001. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 10 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-10805. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10805

automaticky generované reklamy
registration login password