Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Správa zo seminára Public relations a lobovanie pre knižnice

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Správa zo seminára Public relations a lobovanie pre knižnice

0 comments

8. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa každoročne koná v spoločenskej sále ŠVK v Banskej Bystrici, bol v tomto roku venovaný problematike public relations (PR) a lobovaniu pre knižnice. Podujatie sa uskutočnilo 4. marca 2008 pod záštitou generálneho riaditeľa SNK v Martine, doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD.

Cieľom podujatia bolo predstaviť public relations a predovšetkým lobing ako žiadúce, legálne a veľmi dôležité aktivity v činnosti všetkých typov knižníc, ako nevyhnutný nástroj argumentácie a presviedčania i ako nevyhnutný prvok demokratického rozhodovania v spoločnosti. Organizátori – Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK) a Slovenská asociácia knižníc pri tejto príležitosti oslovili významné osobnosti slovenského a českého knihovníctva, aby sa s pracovníkmi knižníc podelili o skúsenosti a poznatky, ktoré nadobudli v dlhoročnej praxi a aby zároveň prezentovali svoj pohľad na možnosti aplikácie jednotlivých foriem lobingu a PR v prostredí knižníc.

Podujatie otvorila riaditeľka ŠVK PhDr. Oľga Lauková, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila nevyhnutnosť zmeny komunikačnej stratégie knižníc, ale aj ďalších pamäťových inštitúcií vo vzťahu k čitateľom, používateľom služieb, médiám, pracoviskám štátnej a verejnej správy i k spolupracujúcim a partnerským inštitúciám. Položila i viacero otázok, ktorými sa často zaoberajú mnohí vedúci pracovníci knižníc: Aké sú hlavné úlohy PR manažéra a lobistu? Akými vlastnosťami a schopnosťami by mal takýto pracovník disponovať? V ktorých prípadoch je pre knižnicu vhodné mať vybudované oddelenie PR? Kedy a za akých okolností a podmienok je v prostredí knižníc vhodné využiť služby profesionálnych lobingových firiem – a či vôbec? Ako nájsť kvalitnú lobingovú agentúru? Aké techniky možno v lobingu využiť a čo nie je prípustné? Aká je súčasná situácia v oblasti PR a lobingu v prostredí knižníc na Slovensku a do akej miery korešponduje so situáciou v zahraničí? Zároveň vyjadrila presvedčenie, že odborný seminár pomôže účastníkom nájsť odpovede na všetky tieto otázky.

Na úvodné slovo Dr. Laukovej nadviazal generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine, doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., ktorý za najdôležitejší označil fakt, aby sa lobing nezamieňal s korupciou. Vo svojom príspevku Lobovanie v prospech knižníc na Slovensku uviedol viaceré príklady úspešného lobovania knižníc v zahraničí. Informácie čerpal zo svojich zahraničných ciest, predovšetkým zo študijného pobytu vo Washingtone v USA – ktoré je kolískou lobingu. Ako uviedol, v USA existujú veľmi detailne spracované pravidlá lobingu. Je napr. presne stanovené, koľko dolárov môže stáť obed pre lobovaného a koľko dolárov môže lobista utratiť ročne pri presadzovaní svojich záujmov u jedného politika. Zdôraznil, že všade vo svete sa osvedčil skupinový lobizmus. Zároveň poukázal na projekty zamerané na činnosť knižníc, ktoré sa podarilo spoločnými silami presadiť na Slovensku. Za najdôležitejšiu označil nevyhnutnosť celkovej otvorenosti knižníc – pozývanie významných osobností na podujatia (výstavy, konferencie, besedy), vyzývanie osobností k spolupráci pri príprave podujatí, presadzovanie veľkých cieľov – nie partikulárnych záležitostí, nutnosť mediálnej publicity problémov, dôležitosť priamych rokovaní s predstaviteľmi vládnych i mimovládnych inštitúcií, potrebu spracovania expertíznych posudkov a stanovísk k riešeniu problémov, ktoré treba ďalej predložiť politikom ...

Formám lobingu a príprave lobingovej kampane sa vo svojom príspevku detailne venoval Ing. Ján Šebo, PhD., z Katedry verejnej ekonomiky Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa už niekoľko rokov profesionálne venuje lobingu na teoretickej i praktickej úrovni. Uviedol, že lobing je o presadzovaní záujmov. Ako ich presadiť, zostáva výlučne na lobujúcom a jeho poznaní základných faktorov, t. j. systému tvorby rozhodnutí a lobovaného objektu. Na tomto základe sa začína tvoriť lobingová kampaň, ktorej základnou súčasťou sú taktické prostriedky (formy lobingu) a čas. Lobujúci subjekt následne skladá formy podľa ich najvýraznejšieho dopadu na lobujúci objekt. Autor príspevku podrobne špecifikoval jednotlivé techniky lobingových aktivít, či sa už jedná o techniky priameho alebo nepriameho lobingu. Zdôraznil, že zmyslom priameho lobingu je dosiahnutie priameho kontaktu s lobovaným a jeho priame ovplyvňovanie, či získanie bezprostredných informácií o jeho postoji k danej problematike. Techniky nepriameho lobingu sú zamerané na ovplyvňovanie okolia lobovaného, ktoré vytvorí tlak na podporu danej myšlienky.

Dobrý projekt sám o sobě nestačí aneb hledání podpory pro Oko nad Prahou nazval obsah svojho vystúpenia generálny riaditeľ Národnej knižnice ČR v Prahe, Mgr. Vlastimil Ježek. Účastníkom seminára prostredníctvom zaujímavej prezentácie predstavil súčasné historické priestory NK ČR i jednotlivé podujatia, ktoré v nich práve prebiehajú (napr. výstava Codex gigas – Ďáblova bible), pričom sa zameral na najzávažnejší nedostatok týchto priestorov, ktorým sú chýbajúce depozity pre nové akvizície. Dovoz kníh z externých skladov označil za neekonomický, neekologický a z pohľadu čitateľov za veľmi pomalý. Uviedol i navrhované varianty dostavby a prestavby súčasnej budovy, ktoré by však situáciu riešili len na približne 15 rokov. Za jednoznačne najvýhodnejšie riešenie označil výstavbu novej budovy. V ďalšom vystúpení Mgr. Ježek rozvinul zaujímavý príbeh schvaľovania projektu a lobovania za výstavbu novej budovy NK ČR, známej pod názvom Oko nad Prahou.

Posledným príspevkom dopoludňajšieho bloku bol príspevok Ako sa v UKB tvárime, že robíme lobing, ale ... , ktorý predniesol generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave, PhDr. Tibor Trgiňa. Svoje vystúpenie poňal do určitej miery aj ako rozlúčku s odbornou knihovníckou verejnosťou pred odchodom do dôchodku. Zdôraznil, že v posledných rokoch sa aj na Slovensku dosiahlo lobovaním pre knižnice mnoho, ale dalo by sa dosiahnuť ešte viac, keby knižnice viac spolupracovali, spájali sily a delili si úlohy, nachádzali riešenia i vo vzájomnej diskusii. Za najdôležitejšiu podmienku úspešnosti lobovania pre knižnice označil práve nevyhnutnosť homogenity názorov jednotlivých inštitúcií. Ako konkrétny príklad úspešnej spolupráce slovenských knižníc uviedol schválený Knižničný zákon. Vystúpenie Dr. Tibora Trgiňu bolo do značnej miery kriticky namierené proti Slovenskej národnej knižnici v Martine, ktorej viaceré aktivity označil za nekoncepčné. V závere dokonca vyjadril svoje presvedčenie o dôležitosti presťahovania SNK do hlavného mesta – Bratislavy.

Na jeho príspevok v rámci diskusie reagoval generálny riaditeľ SNK v Martine, doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. Kritiku odmietol, vyvrátil a poukázal na množstvo úspešných projektov, ktoré sa len zásluhou SNK v Martine podarilo na Slovensku za posledné roky presadiť a získať na ich realizáciu potrebné finančné prostriedky.

Veríme, že výmena názorov predstaviteľov dvoch najvýznamnejších slovenských knižníc a objasnenie si postojov k pálčivým otázkam pred celoslovenskou odbornou verejnosťou bude viesť k obnoveniu úzkej spolupráce týchto dvoch inštitúcií v prospech všetkých knižníc na Slovensku.

Počas hodinovej obedňajšej prestávky odzneli dve zaujímavé prezentácie. Ing. Jan Čejka z firmy Elsyst Engeneering predniesol príspevok s názvom Úloha firmy Elsyst Engineering při zpracování sbírek NK Praha. PhDr. Daniela Birová priblížila účastníkom projekt CVTI SR financovaný z ESF – Európsky knihovník.

Úvodný referát popoludňajšieho bloku predniesol vzácny hosť, predseda Zväzu knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIPu), PhDr. Vít Richter. V príspevku s názvom Knihovnické lobování v Česku predstavil štyri prípadové štúdie úspešného lobovania knižníc v Česku.

S ďalším príspevkom vystúpila predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov, Ing. Silvia Stasselová. V rámci referátu Úloha profesijných združení v lobovaní pre knižnice – medzinárodné versus slovenské skúseností prezentovala svetové epicentrá knihovníckeho lobingu, ktorými sú predovšetkým ALA (USA) zamestnávajúca okolo 250 zamestnancov, EBLIDA (Európa) a IFLA, ktorá má približne 1 700 členov zo 150 krajín sveta. Pútavou a na vysokej úrovni pripravenou prezentáciou priblížila účastníkom svetové kampane týchto združení (napr. kampaň ALA využívajúca na propagáciu životné príbehy ľudí, ktorým pomohla knižnica) a tiež fenomén dnešných dní – YouTube. Ing. Stasselová informovala, že vo februári 2009 sa zasadnutie IFLA uskutoční v Bratislave. Predstavila i viaceré úspešné projekty na Slovensku – portál Infolib, úspešný boj o Knižničný zákon, projekt Kto je kto v slovenskom knihovníctve a ďalšie.

Formy, nástroje a nové trendy budovania vzťahov s verejnosťou je názov príspevku, ktorý predniesla doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., z Katedry regionálneho rozvoja verejnej správy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Keďže sa profesionálne venuje marketingu, pri charakteristike PR vychádzala práve z marketingového prístupu ku vzťahom s verejnosťou. PR charakterizovala ako samostatnú riadiacu funkciu, ktorej poslaním je vytváranie a udržovanie komunikačných kanálov. Zdôraznila, že PR organizácií nesmú byť náhodné, ale cieľavedomé, plánovité, dlhodobé, sústavné, komplexné, vierohodné a tvorivé. Ďalej sa vo svojom príspevku venovala cieľom PR a cieľovým skupinám PR, ktoré rozdelila na vnútorné a na vonkajšie. Podrobne sa tiež venovala výstupom PR, formám spolupráce s médiami, budovaniu imidžu organizácie. Na záver vyzdvihla činnosť knižníc a ich snahu byť „in“ a držať krok s modernými trendmi v spoločnosti.

PhDr. Oľga Lauková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, vystúpila s príspevkom Formy PR v knižničnom prostredí. Podrobne sa tiež venovala nástrojom PR, ktoré využíva knižnica pri oslovovaní cieľových skupín, či už priamo (podujatia, výstavy, lobing, interpersonálna komunikácia), alebo nepriamo (výročné správy, vydavateľská činnosť a pod.).

Ako posledný odznel príspevok PhDr. Daniely Birovej z Centra vedecko-technických informácií SR, manažérky a propagátorky portálu Infolib. Pod tajuplný názov Ako bájny Fénix ... ukryla postrehy a súvislosti zo slovenských knižníc k fenoménu PR na príklade portálu Infolib a ďalších ... Na úvod zdôraznila, že Infolib nie je propagačným nástrojom knižníc a nikdy takto nebol koncipovaný. Mal byť a je to portál pre pracovníkov knižníc, nie pre verejnosť. Nemá štruktúru ani funkčnosť, ktorá by zodpovedala potrebám verejnosti. Vo svojom vystúpení uviedla, že slovenským knižniciam chýba PR a lobovanie na celoštátnej úrovni, prevažná väčšina aktivít má lokálny charakter. V závere vyzvala slovenské knižnice k vytvoreniu knižničného portálu pre verejnosť.

Po odznení posledného príspevku sa rozprúdila živá diskusia, v rámci ktorej Ing. Stasselová informovala o zriadení Pracovnej skupiny pre marketing a riadenie knižníc SR na pôde SNK v Martine a podporila myšlienku nevyhnutnosti vybudovania portálu pre verejnosť. Mgr. Marta Skalková, nová riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, predstavila portál pre podporu čítania www.murovacitaren.sk, ktorého koordinátorkou je známa slovenská spisovateľka Gabriela Futová.

Príspevky, ktoré na seminári odzneli, budú publikované v elektronickom zborníku, ktorý vyjde na CD koncom apríla 2008 a zároveň bude vystavený na webovej stránke ŠVK v Banskej Bystrici.

Úprimné poďakovanie patrí štedrým sponzorom podujatia – firme Elsyst Engineering z Vyškova a firme Suweco, ktoré dlhodobo podporujú odborné aktivity knižníc na Slovensku.

Úvodný príspevok generálneho riaditeľa SNK v Martine, doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD.

Úvodný príspevok generálneho riaditeľa SNK v Martine, doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD.

Dopoludňajším slnkom zaliata spoločenská sála

Dopoludňajším slnkom zaliata spoločenská sála

Na podujatí sa zúčastnil aj Vladimír Valentík - podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Na podujatí sa zúčastnil aj Vladimír Valentík - podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Vzácni hostia z ČR: Mgr. Vlastimil Ježek - generálny riaditeľ NK ČR a PhDr. Vít Richter - predseda SKIPu

Vzácni hostia z ČR: Mgr. Vlastimil Ježek - generálny riaditeľ NK ČR a PhDr. Vít Richter - predseda SKIPu

Vzácni hostia z ČR: Mgr. Vlastimil Ježek - generálny riaditeľ NK ČR a PhDr. Vít Richter - predseda SKIPu

Srdečná atmosféra počas prestávky

Srdečná atmosféra počas prestávky

Záujem kolegýň a kolegov o problematiku lobingu a PR bol veľký

Záujem kolegýň a kolegov o problematiku lobingu a PR bol veľký

Zľava: Vladimír Valentík - podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, PhDr. Tibor Trgiňa - generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave, PhDr. Vít Richter - predseda SKIPu, Mgr. Andrea Doktorová - riaditeľka Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, PhDr. Daniela Gondová - predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc

Zľava: Vladimír Valentík - podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, PhDr. Tibor Trgiňa - generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave, PhDr. Vít Richter - predseda SKIPu, Mgr. Andrea Doktorová - riaditeľka Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, PhDr. Daniela Gondová - predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc

Zprava: PhDr. Oľga Lauková - riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici, Mgr. Vlastimil Ježek - generálny riaditeľ NK ČR, doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. - generálny riaditeľ SNK v Martine, Mgr. Monika Lopušanová - zástupkyňa riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR

Zprava: PhDr. Oľga Lauková - riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici, Mgr. Vlastimil Ježek - generálny riaditeľ NK ČR, doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. - generálny riaditeľ SNK v Martine, Mgr. Monika Lopušanová - zástupkyňa riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SNOPKOVÁ, Blanka. Správa zo seminára Public relations a lobovanie pre knižnice. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-12753. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12753

automaticky generované reklamy
registration login password