Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Služby zrakově postiženým studentům v praxi vysokoškolské knihovny

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Služby zrakově postiženým studentům v praxi vysokoškolské knihovny

0 comments
Autoři: 

V současné době studuje na vysokých školách daleko více zdravotně postižených studentů, než v minulých letech. Ne všechny obory lze vystudovat se zdravotním handicapem, avšak některé, především humanitní obory jsou akceptovatelné jak pro studium, tak z hlediska budoucího uplatnění. Je zřejmé, že na tuto skutečnost reagují svými službami i knihovny příslušných vysokých škol.

Otázkám vyrovnávání podmínek pro studium a možnostmi snižování zdravotního handicapu v informačních službách byla věnována prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené studenty, kterou 28. března společně uspořádaly knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy (PF UK) a Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy (IPC UK). Akce byla určena především pracovníkům studijních oddělení a informačních pracovišť všech fakult UK, protože právě tito zaměstnanci mají přímou vazbu na potenciální uživatele předváděného zařízení a dá se předpokládat, že o možnostech jeho využití budou případné zájemce informovat. Cílem tohoto článku je informovat ve zkrácené formě o tomtéž širší odbornou veřejnost.

Speciální technické vybavení pořídila knihovna PF UK částečně z prostředků fakulty a částečně z finančních prostředků získaných v neveřejné soutěži rektora UK v roce 1999. Konfigurace zařízení a příslušný software odpovídá především potřebám uživatelů z vlastní fakulty, ale též zkušenostem, které personál knihovny od roku 1995, kdy s tímto úkolem začínal, získal. Pokud se týká HW jsou k dispozici dva počítače, skener, tiskárna HP, braillský řádek Thymus 40, stolní kamerová lupa Twinckle Spectrum. Dále jsou k dispozici drobné technické pomůcky - diktafony a walkmeny. Z hlediska SW je využíván operační systém MS DOS i Windows a specializované programy pro zvětšování textu a obrazu, případně pro hlasový, nebo hmatový výstup.

Zvětšování textu a obrazu má zásadní význam pro čtenáře slabozraké a se zbytky zraku. Zájem je o různé formy zvětšení od papírových xerokopií, po zvětšovací programy pro dokumenty ve formě počítačových souborů. Pro tento účel jsou v naší knihovně instalovány programy Supernova, Jaws, MaGic a ZoomText Xtra v. 7.04. Nejčastěji jsou využívány pro zpracování běžných úloh na počítači, především pro přístup k Internetu, databázi právních informací ASPI a elektronické poště. Pro zvětšení textu a obrázků z papírových předloh je určena tzv. kamerová lupa, která snímá kamerou předlohu a zobrazuje ji v maximálně osmnáctinásobném zvětšení na monitoru počítače nebo na speciální obrazovce. Čtení lze dále optimalizovat různými úpravami, např. výřezy textu, nastavením barvy pozadí i písma. Je vhodná i ke zvětšení rukou psaných předloh, případně ke zvětšování obrazu při ručním psaní.

Zvukový výstup je s oblibou používán jak nevidomými, tak studenty se zbytky zraku, kteří ho používají jako alternativu ke zvětšovacím technikám. Je použitelný pro všechny druhy zrakového postižení. Text je v digitální podobě zobrazován na displeji počítače, ze kterého je speciálním programem (KUK, Supernova, Wintalker nebo Jaws) přečten do sluchátek. Vnímání tohoto výstupu je poměrně obtížné a vyžaduje cvik a pomoc s obsluhou přístroje. Lze ho doporučit pro kratší a málo členité texty bez obrázků a tabulek. Zvukové knihy jsou oblíbenou a využívanou formou kompenzační pomůcky. Navázali jsme úzkou spolupráci s Knihovnou K. E. Macana, jejímž prostřednictvím jsme zakoupili zvukové nahrávky všech učebních pomůcek vhodných pro naši fakultu a dále tento fond doplňujeme podle potřeby.

Hmatový výstup, tzv. haptické čtení je vhodné pro plně nevidoucí uživatele, kteří jsou schopni číst Braillovo písmo. To předpokládá značnou předchozí přípravu, tím spíš, že pracovnice knihovny mohou poskytnout pouze technickou podporu a asistenci, nikoliv ovšem základní školení v užívání této znakové soustavy. Digitální čtecí zařízení, známé též jako Braillův řádek, je součástí speciální počítačové sestavy.

Digitalizace textů je oblíbená a rozvíjející se forma služeb pro zrakově postižené studenty. V knihovně PF UK je ovšem provozována pouze okrajově. Hlavním důvodem je skutečnost, že se jedná o činnost poměrně pracnou a náročnou na čas, přičemž knihovna nemá dostatek pracovníků pro zajištění této služby. Studenti PF tudíž v tomto směru využívají specializovaná pracoviště jako jsou např. centrum Tereza. Zajímavá je v tomto směru spolupráce univerzitního vydavatelství Karolinum se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Na základě iniciativy IPC UK obě instituce uzavřely dohodu o dodávání digitálních kopií učebních textů a o jejich zpřístupnění zrakově postiženým studentům na síti BBS BraillNet.

Pokud vás zmíněná problematika zaujala, případně se chcete dozvědět další podrobnosti, můžete se obrátit na pracovnice knihovny PF UK, které v dané oblasti poskytují asistenční a poradenskou službu, paní Mgr. Studihradovou (tel. 02/21005477) nebo paní A. Vondrákovou (tel. 02/21005215). (Obě tuto činnost zajišťují v rámci svého běžného pracovního úvazku vedle ostatních pracovních povinností a proto je nutné, aby si zájemci předem domluvili termín.)


Integrace služeb pro zdravotně postižené studenty do systému informačních služeb školy je záležitost potřebná a žádoucí, ale podle našich zkušeností také neobyčejně náročná a složitá. Nestačí nadšení pracovníků, ani dostatečný finanční příspěvek na technické vybavení. Víme, že má-li být služba efektivní, musí vycházet z důkladné znalosti potřeb a v tomto případě se jedná vždy o potřeby individuální. Technické a programové vybavení je velmi speciální, což se projeví na jeho ceně, a o navýšení mzdových prostředků pro personál, který se navíc věnuje poradenské a asistenční službě, se může jen zdát.

Proto velmi doporučujeme důkladně zmapovat konkrétní potřeby cílové skupiny uživatelů a možnosti spolupráce s partnerskými organizacemi při jejich uspokojování. Jako pomůcku v závěru článku je uveden přehled osvědčených pracovišť specializovaných na služby pro zrakově postižené občany, kde vás jistě přijmou a poradí, pokud se rozhodnete obdobné problematice věnovat, stejně jako poradili a pomohli nám.

 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
  Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1
  Ředitel: B. Roule
  http://www.ktn.cz
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
  Na Harfě 9, P.O.Box 2, 190 05 Praha 9
  Prezident: M. Pešák
  http://www.braillnet.cz/sons
 • Laboratoř Carolina
  Centrum podpory studia zrakově postižených na UK při MFF UK v Praze
  Malostranské nám. 25, 110 00 Praha 1
  Vedoucí: RNDr. R. Kryl
  http://popelka.ms.mff.cuni.cz
 • Institut rehabilitace zrakově postižených při FTVS UK
  J. Martího 31, 162 52 Praha 6
  Vedoucí: Mgr. P. Wiener
 • Tereza - Centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
  Trojanova 13, 120 00 Praha 2
  Vedoucí: Doc. RNDr. J. Mareš, Csc.
  http://tereza.fjfi.cvut.cz
 • Teiresiás - Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům MU
  Botanická 68a, 602 00 Brno
  Vedoucí: PhDr. P. Peňáz
  http://www.teiresias.muni.cz
Použité zdroje:
HLADKÁ, Dana. Informace pro studenty s TZP na Univerzitě Karlově v Praze. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2000. 53 s.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOUCHOVÁ, Jana. Služby zrakově postiženým studentům v praxi vysokoškolské knihovny. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 5 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10724. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10724

automaticky generované reklamy
registration login password