Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Současnost literatury pro děti a mládež

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Konference Současnost literatury pro děti a mládež

0 comments

Konference Současnost literatury pro děti a mládež se konala ve dnech 25.-26. 3. 2009 v Krajské vědecké knihovně v Liberci v rámci 7. ročníku Veletrhu dětské knihy. Pořádá ji tradičně Katedra českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci společně s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Hlavní téma akce bylo Úspěšní čtou, dalšími tématy pak Příběhy všedního dne Františka Nepila a Svět Julese Verna.

Na dvoudenní konferenci byl první den věnován knihovnickým a didaktickým příspěvkům, druhý den pak zazněly příspěvky teoretické v literárněvědní sekci. Účastníci konference měli možnost se seznámit se současnou literární tvorbou pro děti a mládež, zúčastnit se besed se spisovateli, ilustrátory a nakladateli a sledovat vyhlášení nominací na Zlatou stuhu na liberecké radnici. Zároveň využili i možnosti navštívit veletrh na libereckém výstavišti. V letošním roce byla konference výjimečná v počtu účastnic a účastníků, množství přihlášených dosáhl rekordního počtu 71 knihovnic a knihovníků, 21 vysokoškolských pedagogů, k tomuto počtu je nutno ještě připočítat studenty Technické univerzity přicházející si poslechnout jednotlivé příspěvky. Každá konference vyžaduje organizační přípravu, tedy i tato zahrnovala mnohé úkoly, od zajištění referentů přes koordinaci akcí v knihovně a na veletrhu, až po registraci, fotografování a přípravu kávy.

Registrace

Registrace

Pokud jde o knihovnickou sekci, v programu bylo zastoupeno několik zajímavých projektů či knihoven.

Úvodní příspěvek s názvem Psychologické souvislosti čtenářství u dětí a dospělých přednesl PhDr. Václav Mertin a zmínil v něm, že vztah dětí ke knize se buduje už v rodině, ale je důležité děti naučit číst. Každé (i hendikepované dítě) se může naučit číst a porozumět textu – ale to by se děti měly naučit ve škole, je to úkol školy a školní knihovny.

Projekty podpory dětského čtenářství „Rosteme s knihou“ a „Celé Česko čte dětem“ mají i mediální podporu: spoty v televizním vysílání ČT nebo v případě „Rosteme s knihou“ nápaditou webovou stránku www.rostemesknihou.cz, která nabízí rodičům aktuální informace o tom, co se děje ve světě dětských knih, v knihovnách, jaké knížky momentálně vycházejí. Pro děti existuje hravá varianta www.rostik.cz. Kampaň je podporována mj. Ministerstvem kultury ČR.

O webu pro děti, tedy o návrhu jeho šablony využitelné ostatními knihovnami, hovořila Mgr. Lenka Antošová, ředitelka Knihovny města Hradec Králové. V září 2008 zprovoznila KMHK samostatný dětský web s využitím projektu „Šablona webu pro malou knihovnu“. Účelem projektu podaného do grantového programu VISK3 je poskytnout ostatním knihovnám tuto šablonu tak, aby přilákala dětské čtenáře k vyhledávání na webové stránce knihovny.

Příspěvek o dětském webu

Příspěvek o dětském webu

Hovořilo se i o Klubku dětských knihoven SKIP, letos slaví už 15 let své existence; v podání L. Antošové o celostátní působnosti, Eva Kordová z Městské knihovny A. Marka v Turnově pak hovořila o činnosti Klubka dětských knihoven v libereckém regionu a o práci s dětským čtenářem na literární téma „Dobrá a ještě lepší knížka Františka Nepila“.

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně vzniklo k 1. lednu 2009 Centrum dětského čtenářství, které bylo začleněno do organizační struktury Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Pracovnice Centra koordinují aktivity CDČ s Dětskou knihovnou KJM v Brně. Cíl centra je jasný: Podpora aktivit v oblasti čtenářství, rozvoj vztahu dětí k literatuře, propojování teoretických východisek s praxí, posílení knihoven jako vzdělávacích center. Centrum se zaměřuje na rodiče a děti, školy (družiny, žáci - MŠ, ZŠ, SŠ), návštěvníky knihovny, knihovníky, pedagogy a studenty VŠ. Přejeme pracovníkům Centra dobrý rozjezd a skvělé výsledky!

Praktické ukázky práce s dětmi v knihovnách byly zastoupeny v prvním bloku jednání hned několikrát: Knihovnu pro děti a mládež KVK v Liberci reprezentovala Hana Langrová se skupinou dětí, které sehrály dramatizaci na motivy pohádky Františka Nepila „O hadovce smrduté“. Příklad toho, jak hrát s dětmi, nejen pro ně. Děti si na představení přichystaly všechno samy včetně kostýmů a všech rekvizit.

Jinak pojaly přístup k podpoře dětského čtenářství kolegyně z Městské knihovny v České Lípě. V knihovně hrají divadlo, a to divadlo loutkové, především pro přiblížení pověstí Českolipska. Proč to dělají? Je to smysluplné: Literární předlohy beletristické i populárně-naučné (pověsti) jsou vedle tradičního čtení či vyprávění přiblíženy velmi neobvyklou formou, která zaujme, pobaví a nepochybně hlouběji a trvaleji zapůsobí. Vytváří se pozitivní vztah ke knihovně. Je velký zájem i poptávka: divadlo knihovnice nabídly nejprve pro školská zařízení, neveřejná „představení“, postupně byla produkce směřována k široké veřejnosti, v současnosti je součástí pravidelné programové nabídky městské knihovny a součástí kulturních akcích města (Městské slavnosti, Muzejní noc). A to nejdůležitější - dobrý nápad! Loutkové divadlo nechala ředitelka Dana Kroulíková vyrobit „na míru“ (tak, aby se složené divadlo vešlo do prostoru Škoda Fabia Combi) v truhlářství v Českém Dubě, loutky, maňásky, rekvizity si vyrábějí v knihovně sami, divadlo loutkové i „živé“ provozují samotné knihovnice! A dokonce je to baví!!! Jistě inspirace pro mnohé další knihovny.

Příspěvek o loutkovém divadlu z České Lípy

Příspěvek o loutkovém divadlu z České Lípy

Krajská vědecká knihovna v Liberci se představila ještě příspěvkem Zdeňka Rakušana „Hrajeme si s přírodními zákony“. Pracovník Knihovny pro děti a mládež a možná jediný knihovník v sále předvedl v malé ukázce naprosto strhující show, ve které formou fyzikálních a chemických pokusů přitahuje dětské čtenáře k učebnicím fyziky, chemie a přírodovědy. V loňském roce proběhla tato akce několikrát pro děti a vždy byl o ni ohromný zájem!

Příspěvek o přírodních zákonech

Příspěvek o přírodních zákonech

Odpolední blok jednání byl pak již věnován pedagogům. Z teoretických příspěvků mne zaujala přednáška PhDr. Kateřiny Homolové „Úspěšní (ne)čtou“, která přesně kopírovala téma veletrhu i konference a představila, jak děti a mladí lidé vnímají „čtenáře“, tedy spolužáky, kteří čtou. Z výzkumu, který K. Homolová z Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě provedla, vyplynulo, že pohled na úspěšnost a čtení se liší u dospělých (kteří předpokládají, že pro úspěšnost je čtení nezbytné) a u dospívajících – kteří vidí sociální „úspěšnost“ mezi svými vrstevníky. U nich „je kniha pro starý“ a kategorie „čtenáře“ není u vrstevníků příliš ceněna.

„Úspěšní čtou“ byl název příspěvku Mgr. Evy Toufartové, která seznámila účastníky se současnou vlámskou literaturou pro děti a mládež, ale také navštívila knihovnu v Permeke, městské části Antverp. Je to moderní knihovna, má výpůjční i platební automat, je veselá, barevná. Romány jsou tam stále stále populární, nejčtenějšími autory jsou J. K. Rowlingová, Philip Pullman, Els Beertenová. Zajímavý je velký podíl literatury přeložené do vlámštiny. Vlámsko – malá země, malý jazyk, velká propagace. Investují do literatury, do knihoven, je to investice do budoucna.

Druhý den konference zahájil doc. RNDr. Miroslav Brezina, děkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a první dopolední blok byl věnován tvorbě Františka Nepila. O jeho literární pozůstalosti a postupném vydávání všech jeho prací hovořila Mgr. Ivana Hutařová.

Doc. RNDr. Miroslav Brezina

Doc. RNDr. Miroslav Brezina

Zajímavé byly příspěvky slovenských přednášejících o slovenských tvůrcích literatury pro děti.

Nejemotivnější přednáškou byl ale příspěvek Mgr. Ivany Gejgušové „Válka a holokaust nově v literatuře pro děti a mládež“, která vyprávěla příběh ztvárněný spisovatelem Johnem Boynem Chlapec v pruhovaném pyžamu. Jde o příběh osmiletého německého chlapce, syna velitele koncentračního tábora, který se seznámí se zajatcem, židovským klukem Shmuelem. Kniha byla v roce 2008 také zfilmována.

Odpolední blok přednášek se pak zabýval dalším tématem – fantazijním světem v díle Julese Verna a science-fiction vůbec. Příspěvky jako „20 000 mil lidskou fantazií“, „Dům, ve kterém žil Jules Verne“ (množství fotografií, ve kterých se Mgr. Ivana Rumpelová snažila zmapovat místa pobytu slavného spisovatele ve Francii) nebo „Rozprávkové sci-fi Vesmírni piráti“ pak svým vystoupením doplnil spisovatel Ondřej Neff, host Veletrhu dětské knihy. Ondřej Neff se snaží převyprávět dnešnímu čtenáři dílo Julese Verna moderními výrazovými prostředky tak, aby byly Vernovy romány přístupnější současným dětem. Takto zpracoval už „verneovky“ Tajuplný ostrov, Patnáctiletý kapitán a k vydání se chystá román Pět neděl v balóně. O. Neff dal samozřejmě podnět k diskuzi, zda se Verne má upravovat nebo nemá. V přesvědčení o tom, že má, jej utvrzují ohlasy od čtenářů - zvláště pak od rodičů a od knihovníků: původní verneovky děti čtou málo, některé je nechtějí číst vůbec, kdežto upravené a lehce zmodernizované jim Verna přibližují. Ondřej Neff kromě účasti na konferenci absolvoval i několik besed na Veletrhu dětské knihy.

Diskuze v plénu

Diskuze v plénu

Účastníci konference měli možnost prohlédnout si libereckou knihovnu a synagogu, podívat se a „zažít“ Veletrh dětské knihy na výstavišti a ve čtvrtek se zúčastnit slavnostní nominace nejhezčích ilustrací dětské knihy na Zlaté stuhy IBBY na liberecké radnici.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KONVALINKOVÁ, Blanka. Konference Současnost literatury pro děti a mládež. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-13096. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13096

automaticky generované reklamy
registration login password