Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME

0 comments

Informační gramotnost

Pojem "informační gramotnost" je používán v řadě veřejněpolitických dokumentů (Národní program rozvoje vzdělávání, Státní informační politika), aniž by byl jednotně definován. Z toho důvodu dochází k nepřesnému a neefektivnímu zacílení programů, které ze státních politik vycházejí. Přestože v rámci různých oborů (zejména informační vědy) existuje celá řada vymezení, důležité je najít takovou definici, která by vyhovovala jednak odborným požadavkům na obsah pojmu informační gramotnost a zároveň byla použitelná i ve veřejněpolitické praxi (viz též související články). Pracovní skupina pro definice odborné komise pro informační výchovu a informační gramotnost (IVIG) Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) pracuje na návrhu definice, která takovým požadavkům vyhovuje, a usiluje o její prosazení do praxe.


Informační gramotnost na vysokých školách

Studium na vysoké škole klade vysoké nároky na práci s informacemi, informačními zdroji a technologiemi. Studenti přicházejí z nižších vzdělávacích institucí často nedostatečně připraveni a úroveň jejich informační gramotnosti je nízká. Důležitou roli proto plní na vysokých školách knihovny, které na základě zkušeností s uživateli-studenty poskytují zpětnou vazbu pro výukové programy zaměřené na rozvoj informační gramotnosti a často se na těchto programech rovněž podílejí. V současnosti však pro tuto jejich činnost schází potřebné teoretické zázemí. Odborná komise IVIG AKVŠ se proto rozhodla uspořádat odborný seminář IVIG 2003, na kterém mj. zazní výzva ke spolupráci na Koncepci rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách (Koncepce IVIG). Projekt Koncepce IVIG je primárně zaměřen na vysokoškolské knihovny a jejich praktickou činnost, v dlouhodobé perspektivě se bude týkat také knihoven středních a základních škol. Rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách v důsledku pozitivně ovlivní celkovou úroveň informační gramotnosti v České republice.


Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách

Koncepce IVIG je zamýšlena jako návrh politiky v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který povede k systémovým změnám ve výuce v oblasti informační výchovy a přípravy a také k proměně Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Návrh Koncepce IVIG zohlední aktuální stav a trendy informační výchovy a přípravy na posledním stupni v systému vzdělávacích institucí, které jsou jednou z posledních možností systémově působit na rozvoj informační gramotnosti. Koncepce IVIG bude zároveň sloužit jako nezbytný teoretický podklad pro práci vysokoškolských knihoven v rámci jejich působení na rozvoj informační gramotnosti vysokoškolských studentů.


Odborný seminář IVIG 2003 a Information Literacy Meeting of Experts

Odborný seminář IVIG 2003 se koná 25. září 2003; letos je pořádán poprvé a je proto zamýšlen jako zahajovací seminář, který se bude každoročně v září opakovat. V tomto roce seminář navazuje na odbornou mezinárodní akci Information Literacy Meeting of Experts (ILME) (program, plné texty přednášek), která se koná v Praze ve dnech 20.-23. září 2003 pod záštitou OSN a ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK (ÚISK). Na odborném semináři IVIG 2003 vystoupí hlavní řečník ILME, Forest Woody Horton, Jr., PhD. ILME je uzavřenou akcí, které se zúčastní pozorovatelé z ÚISK; odborný seminář IVIG 2003 je otevřen všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.


Další informace o IVIG 2003:
Ludmila Tichá (ticha@fsik.cvut.cz)

Další informace o ILME:
Michaela Dombrovská (mischa@sprig.cz)
Hana Landová ( '; // --> "> )

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOMBROVSKÁ, Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 9 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11410. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11410

automaticky generované reklamy
registration login password