Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny v Londýně-Ealingu

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Knihovny v Londýně-Ealingu

0 comments

Článek byl zpracován na základě zkušeností z několikatýdenního studijního pobytu v Londýně–Ealingu. Ve všech sedmi pobočkách knihoven, které autorka navštívila, nevystupovala v roli odborné návštěvy, nýbrž v roli běžného uživatele – cizince, který potřebuje využít služeb knihovny.

Ealing, který je předměstskou částí západního Londýna, se rozkládá na asi 50 km2. V osmi místních částech zde žije asi 302 000 obyvatel, z nichž více než 40 % patří k etnickým minoritám (viz Theme table of ethnicity in Ealing), s čímž souvisí také velké procento sikhů, muslimů, hinduistů a příslušníků jiných náboženských skupin (více Diversity Workbook nebo Ward Profiles (Ealing))

Knihovny v Ealingu (Ealing´s Libraries) a jejich služby

Stručný přehled služeb knihovny

Knihovna v Ealingu je vlastně sdružením 12 knihoven nabízejících běžné knihovní a informační služby. Největší z nich je centrální knihovna, která se nachází uprostřed moderního nákupního centra na Ealing Broadway.

Členství v knihovnách je poskytováno zdarma, čímž je zaručeno, že služby budou dostupné pro všechny skupiny obyvatelstva. Knihovny však mají propracovaný systém registrací tak, aby byli eliminováni „nedostižitelní“ uživatelé. Místní občané musí při registraci předložit doklad, na kterém je podpis, a doložit platnost adresy (například pomocí bankovních výpisů za poslední tři měsíce zaslaných na uvedenou adresu apod.). Případy krátkodobějšího studijního pobytu jsou řešeny potvrzením vydaným školou. Jiným účinným způsobem ověření adresy při krátkodobém pobytu je to, že knihovna požádá potenciálního uživatele o adresu, na kterou mu zašle dopis; registrace se pak uskuteční teprve po předložení tohoto dopisu v knihovně.

Pro všechny knihovny v Ealingu používají čtenáři jeden průkaz. Pro internetový přístup ke čtenářskému kontu, k internetu v knihovně a dalším elektronickým službám je potřeba vyplnit elektronický formulář na stránkách knihovny. Přístupové heslo je zasláno dopisem na udanou adresu. Přístup k internetu je zdarma a je umožněn všem, bez ohledu na členství. V knihovnách je celkem 95 veřejně přístupných počítačů s internetem. Neregistrovaní uživatelé dostanou přístupové údaje od obsluhy. Přístup k počítači (zpravidla na dobu jedné hodiny) je možné si předem rezervovat.

Kromě výpůjček a rezervací běžných typů dokumentů nabízejí knihovny také knihy v tzv. largeprintu, audioknihy a hudební CD a DVD. Podobně jako je to běžné u nás, CD a DVD mají kratší výpůjční lhůtu (14 dní); za jejich půjčování se vždy platí. Samozřejmostí je meziknihovní výpůjční služba, a to jak v rámci knihoven Ealingu, tak i dalších knihoven (knihovny přednostně spolupracují s British Library).

Nedílnou součástí fondu jsou regionální informační materiály (jízdní řády, telefonní seznamy apod.), knihovny také zajišťují přístup k některým licencovaným databázím (např. Oxford Reference Online, Xrefplus, KnowUK, Encyclopedia Britanica, Oxford English Dictionary, Oxford Dictionary of National Bibliography, Grove Art Online, Grove Music Online, NewsUK apod). Databáze lze využívat na základě čtenářského hesla nebo s pomocí obsluhy knihovny.

Poměrně neobvyklou – z hlediska našich zvyklostí - je možnost vracet vypůjčené dokumenty v kterékoli pobočce, bez ohledu na to, kde byly vypůjčeny. Každé ráno se pak dokumenty převážejí do knihovny, kde jsou evidovány; pohyb dokumentů je možné sledovat v knihovním systému.

Nepřekvapí možnost kopírovacích služeb, pro nás poněkud nezvykle působí možnost posílat z knihovny faxy. Obě zmíněné služby jsou poskytovány za úhradu.

Knihovna a její služby místní komunitě

V knihovnách Ealingu je důraz kladen nejen na knihovní služby: knihovny jsou zde chápány jako komunitní a informační centra pro místní obyvatele. S tím souvisí již zmíněná možnost využití internetu, vzdělávací, školící a kulturní akce apod., služby dětem a jejich rodičům či školám. Zajímavou službou je tzv. Local history centre (Centrum pro místní historii), jehož činnost zahrnuje např. shromažďování historických a genealogických materiálů z lokality Ealingu, pomoc zájemcům při tvorbě vlastního rodokmenu aj.

V souladu s britským trendem integrace všech vyloučených skupin do společnosti jsou knihovny v Ealingu „přátelské“ ke všem zdravotně postiženým občanům. Přístup do knihoven i k počítačům je bezbariérový, méně pohybliví občané mají možnost využít služeb tzv. Mobile Library nebo požádat o donáškovou službu, tzv. Home library servis, kdy pracovník knihovny jednou za čtyři týdny navštěvuje domácnost s objednanými knihami.

„Komunitnost“ knihoven však spočívá především v tom, že slouží jako „komunikační kanál“ mezi občany a samosprávou. Jsou záchytným bodem pro mnohé občany a zprostředkovávají informace o dění v místní komunitě. To zahrnuje informace o kultuře, volnočasových aktivitách, sociálních službách, nabídkách zaměstnání, distribuci letáků nebo informací a rad pro nejrůznější životní situace; pracovníci knihoven jsou vyškoleni k tomu, aby uměli poradit, kam je potřeba se v dané situaci obrátit nebo kde získat pro občany potřebné informace a zároveň pro místní samosprávu sbírají některá demografická data.

Služby knihoven etnickým minoritám

Jednou ze stěžejních služeb knihoven je práce s etnickými minoritami, které tvoří podstatnou část obyvatelstva Ealingu. Knihovny jsou zapojeny do monitorování etnických menšin, které se děje především při registraci nových členů; místní samospráva prostřednictvím knihoven získává přinejmenším třetinu údajů o etnických minoritách na území Ealingu.

Jednou ze základních služeb jazykově znevýhodněným občanům je nabídka knih a časopisů, případně i filmových DVD, v různých jazycích, které se v lokalitě vyskytují. Jedná se o hindštinu, gudžarátštinu, pandžábštinu, urdštinu, tamilštinu, arabštinu, paštúnštinu, somálštinu a polštinu.

Snahou knihovny je neustále monitorovat potřeby jednotlivých etnických menšin a průběžně knihovní fond těmto potřebám přizpůsobovat. Knihovny nabízejí informace o svých službách a o službách místní samosprávy v jazycích menšin. Personál knihoven, který je obvykle obrazem etnického složení dané lokality, zprostředkovává v případě potřeby kontakty na pracovníky místní samosprávy, kteří se věnují práci s menšinami. Pracovníci knihovny jsou připraveni pomoci občanům, kteří mají problémy s angličtinou, s počítačem nebo s internetem, případně jim poradit při psaní žádostí, životopisu, nabízejí pomoc také dětem rodičů, pro něž je angličtina cizím jazykem, třeba prostřednictvím výukových materiálů a počítačových programů, dětských čtenářských skupin nebo kroužků společného psaní úkolů. Vítanou podporou pro příslušníky menšin jsou také lekce angličtiny nebo práce s počítačem, při jejichž organizaci knihovny spolupracují s místní samospráva a školícími centry (z nichž některá se nacházejí právě v prostorách knihoven).

Závěr

Na rozdíl od českých knihoven, které jsou svými uživateli často stále ještě vnímány především jako místo, kde je možné půjčit si něco ke čtení, eventuálně získat studijní informace nebo v poslední době i přístup k internetu, v Anglii a tudíž i v Ealingu mají knihovny tradičně více komunitní úlohu. Daleko více než u nás je zde kladen důraz na komunikaci občanů a místní samosprávy, služby knihoven se snaží pružně reagovat na jejich potřeby místní komunity, včetně znevýhodněných skupin, jako jsou zdravotně postižení nebo příslušníci etnických menšin. Přestože v České republice je podíl etnických minorit nesrovnatelně menší, s ohledem na měnící se složení obyvatel by práce s menšinami mohla být inspirativní i pro nás, stejně jako samozřejmost integrace všech znevýhodněných skupin. Mnohdy nám v nových přístupech a dílčích zlepšeních nebrání místní podmínky ani peníze, ale uzavřenost a neochota podívat se na věci novýma očima.

Poznámka autorky: Podklady pro tento článek byly získány během několikatýdenního pobytu v Londýně – Ealingu, uskutečněného v rámci projektu Leonardo (viz závěrečná zpráva: Služby knihovny v Londýně - Ealingu místní komunitě [se zřetelem na znevýhodněné skupiny obyvatel]).

Interiér knihovny v Southallu

Interiér knihovny v Southallu

Čtenářka před budovou knihovny Southallu

Čtenářka před budovou knihovny Southallu

Počítačové stanice v centrální knihovně v Ealingu

Počítačové stanice v centrální knihovně v Ealingu

Bezbariérový vchod do knihovny v Pitschanger Lane

Bezbariérový vchod do knihovny v Pitschanger Lane

Interiér centrální knihovny v Ealingu

Interiér centrální knihovny v Ealingu

Vchod do  Northfields Library

Vchod do Northfields Library

Plánek knihoven v Ealingu

Plánek knihoven v Ealingu

Informační leták - plán zastávek mobilní knihovny knihovny

Informační leták - plán zastávek mobilní knihovny knihovny

Informační leták o mobilní knihovně

Informační leták o mobilní knihovně

Leták s nabídkou knihovny v jazycích etnických menšin

Leták s nabídkou knihovny v jazycích etnických menšin

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovny v Londýně-Ealingu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12327. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12327

automaticky generované reklamy
registration login password