Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny a vzdělávání mládeže

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovny a vzdělávání mládeže

0 comments

V pondělí 20. října 2003 proběhl v Goethe-Institutu v Praze odborný seminář Mládež – vzdělávání – knihovny, na jehož realizaci spojily své síly SKIP ČR a knihovna Goethe-Institutu.

Úvodní přednáška Mgr. Jany Nejezchlebové na téma Umí knihovny zaujmout mladou generaci si všímala změn práce s dětmi a mládeží v knihovnách naší vlasti. Hovořila o čtenářství, informační výchově, netradičních formách práce v knihovnách i zvyšující se prestiži práce dětských oddělení. Informovala o založení Klubu školních knihoven SKIP, jehož cílem je podpora a pomoc školním knihovnám.

Profesorka Birgit Dankert z Vysoké školy aplikovaných věd v Hamburku seznámila přítomné s výsledky mezinárodního výzkumu dětského čtenářství v zemích OECD, kde proběhl vlastní výzkum PISA (Programme for International Student Assessment), do něhož bylo zapojeno 180 tisíc mladých patnáctiletých lidí z 32 zemí světa. Důvodem výzkumu jsou převládající názory odborné i laické veřejnosti, že současné vzdělávací systémy nepředávají dětem všechny potřebné vědomosti a nedostatečně reagují na rychlé změny společnosti.

V Německu výzkumem prošlo v roce 2000 pět tisíc žáků z 219 škol. Cílem výzkumu bylo zjistit úroveň čtenářské gramotnosti a srovnat výsledky jednotlivých zemí. Málo chuti ke čtení, podprůměrné umění číst, nedostatečné pochopení vztahu mezi čtením a letmým vnímáním obsahu sdělení – tak zní negativní nález studie PISA pro Česko i Německo. Výzkum zároveň obsahuje pozitivní poselství: podporu čtenářských dovedností lze řídit i ovlivnit. Knihovny mohou tvořit most mezi znalostmi a dovednostmi získanými ve škole a volným časem dětí a mládeže. Více viz: http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ nebo http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/pisa/

Teorii vystřídala praxe – na praktických ukázkách z činnosti oddělení pro děti Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti jsme přítomným představily některé projekty k získávání a rozvoji dětského čtenářství. Klub dětských knihoven SKIP nás inspiruje, důležitá je výměna zkušeností, rad i nápadů, což vede ke zkvalitnění práce s dětmi v knihovnách naší vlasti. Více viz: http://www.knihovnabbb.cz/fotogalerie.html

Zprávu o pilotním projektu romské knihovny v Pécsi v Maďarsku přednesl profesor Wolfram Henning, který přednáší na Vysoké škole médií ve Stuttgartu. Gymnázium M. Gándhího přivádí k maturitě nadané mladé Romy, kteří by jinak měli jen stěží šanci dostat se ke vzdělání. Díky mezinárodní spolupráci byl vypracován koncept služeb a vybavení školní knihovny zdejšího gymnázia, která má sloužit ke vzdělávání, volnému vyžití studentů a posilovat sebevědomí mladých Rómů. Oficiální otevření knihovny je plánováno v březnu 2004.

Anna Machová z odboru knihovnictví Národní knihovny ČR hovořila o vzdělávací funkci knihoven a své účasti na Světovém knihovnickém a informačním kongresu IFLA, který se konal 1.-9.srpna 2003 v Berlíně. Informace najdete: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/IFLA.htm

Cílem projektu Rozmanitost do knihoven je podpořit pracovníky knihoven při práci s národnostními a etnickými menšinami, je součástí Kampaně proti rasismu, financované Úřadem vlády ČR.O projektu Multikulturního centra Praha informovala koordinátorka projektu Barbora Hořavová. Více: http://www.lidectete.cz/html.php

Magdalena Řeřichová z Městské knihovny v Praze ve svém příspěvku seznámila přítomné s činností Úseku služeb dětem a mládeži. Představila zajímavé akce na podporu dětského čtenářství: Chytrák, Strom poznání, Literární toulky městem, zapojení pražských knihoven v Noci s Andersenem. Více: http://www.mlp.cz/cz/deti/index.htm

Z ohlasů všech přítomných vyplývá, že je zapotřebí pořádat společná mezinárodní setkání a informovat odbornou knihovnickou veřejnost o tom, co se děje za hranicemi i v naší vlasti. Vždyť pro práci každého z nás je inspirativní vidět, kam směřují další trendy rozvoje a poznat odlišnosti i různorodost knihoven.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČÁPOVÁ, Mirka a HANÁČKOVÁ, Hana. Knihovny a vzdělávání mládeže. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11432. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11432

automaticky generované reklamy
registration login password