Jazyk HTML nestačí s dechem

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Jazyk HTML nestačí s dechem

0 comments
Autoři: 

Jazyk HTML vznikl v
mezinárodním středisku pro jaderný výzkum CERN jako prostředek pro výměnu
dokumentů mezi zde pracujícími vědci. Zkratka HTML znamená Hyper Text
Markup Language a přesně to HTML je. Nebo spíše byl. Než se ale
pustíme do úvah o možném dalším vývoji, věnujme se ještě chvíli
historii a současnosti.

HTML je založen na myšlence, že dokumenty mají většinou logickou strukturu
a že se mohou vztahovat k jiným dokumentům. Pro popis této struktury
HTML zavádí speciální značky (markups), které se umísťují přímo do textu.
Výsledný vzhled dokumentu je samozřejmě na jeho logické struktuře
závislý, přesto však lze dokument ve formátu HTML prezentovat více způsoby.
Tato idea oddělení logické struktury a konečného vzhledu je základem
SGML (Standard
Generalized Markup Language). SGML je tedy obecný přístup
k dokumentům a HTML je jedna z jeho konkrétních implementací (pro milovníky
tajemných výroků a zkratek říkáme, že HTML je jeden DTD v SGML). Toto
dědictví si HTML nese s sebou a mnohdy obtížně se je snaží překonat.

V čem je vlastně problém? Během několika let a zásluhou geniálního
Marca Andreesena se HTML stal
snad nejpoužívanějším formátem dokumentů
na Internetu. Dnes už lidem nestačí pouze popsat logickou strukturu
svého textu, chtějí mít i kontrolu nad tím, jak bude výsledek vypadat.
Snaží se tedy různými způsoby HTML využít, někdy až znásilnit (typickým
příkladem jsou tabulky, které alespoň částečně umožňují rozhodovat o umístění
objektů na stránce), a výrobci
WWW prohlížečů jim to usnadňují zaváděním nových a nových, vzájemně málo
kompatibilních rozšíření. Řekněte, jaký význam pro strukturu dokumentu
má tag <SPACER>? A jak vypadají dokumenty, které tento tag používají,
například v MS Internet
Exploreru
? Příkladů je mnoho. Jazyk HTML se
tak stává více a více jazykem pro typografii, jako je například TeX,
i když jeho kvalit a možností nejspíš nikdy nedosáhne. Upřímně řečeno,
kdyby se tenkrát v CERN prosadil LATeX místo HTML, nástup WWW by se
pravděpodobně dosti zpozdil, pokud by k němu vůbec došlo. TeX není
jednoduchý nástroj. Nicméně HTML nebo podobný jazyk by asi dříve nebo
později stejně vznikl.

Do hry vstupují další technologie. Objevují se formuláře a z pasivních
čtenářů se stávají aktivní účastníci, což má pro rozvoj WWW obrovský
význam. Výzkumní pracovníci firmy Sun
Microsystems
si několik let
hrají s univerzálním programovacím jazykem Java pro domácí
spotřebiče
a zjišťují, že tento jazyk je ideální pro rozšířením dosud statických
WWW stránek o další prvky, které mohou surfaře upoutat a vtáhnout do světa
jejich tvůrců. Vzniká jednodušší JavaScript,
konkurence se nenechává
zahanbit a přichází s ActiveX. Prohlížeče pomocí
plug-in modulů umožňují
zobrazovat i dokumenty v jiných formátech, například třírozměrné virtuální
světy popsané v jazyce VRML. Tvůrce
WWW stránek se tak kromě autora textu
musí stát ještě výtvarníkem a programátorem, nebo si je alespoň přivolat
na pomoc. Specifikace Cascading
Style Sheets
umožňuje, téměř v duchu
SGML, definovat vzhled jednotlivých prvků dokumentu (například barvu
nebo fonty). Pomocí dalšího rozšíření, případně tagu , lze
v Netscape
Communicatoru
umísťovat části dokumentu do okének na přesné
pozice a dokonce i přes sebe. Prohlížeče WWW se čím dál tím více stávají
operačním systémem poskytujícím stejné prostředí nezávisle na platformě
a rozšiřují se do všech zařízení, které mají alespoň procesor, kousek
paměti a připojení k Internetu. Jaký tedy bude vývoj HTML?

Jazyk HTML, respektive dostupné prohlížeče, stále má některé nedostatky.
Není například možné mít text zarovnaný k oběma okrajům
(to by vyžadovalo algoritmus pro dělení slov, který závisí na jazyku, v němž
je dokument napsán), v HTML je obtížné psát matematické vzorce (i když
na tom už se pracuje), definice HTML nijak nepodporuje jiné znakové
sady než ISO-8859-1 a podobně. Je samozřejmě bláhové snažit se
předpovídat, jak se bude HTML dále vyvíjet (pokud chcete vědět, na čem
se pracuje nyní, podívejte se na stránky World Wide Web Consortium). Pokusím se
tedy alespoň naznačit, jaký vývoj by se líbil mně.

Už nyní HTML do jisté míry odpovídá krabičkovému modelu TeX
(nebo objektovému modelu, chcete-li). Některé jeho tagy slouží jako
kontejnery pro části dokumentů (odstavce, seznamy, tabulky a
dokonce pouze k tomuto účelu sloužící tag <DIV>) a u jednoho z
těchto kontejnerů () je dokonce možné (respektive nutné)
specifikovat obsah odkazem na externí dokument. Současně jsou
některé kontejnery dostupné jako objekty v JavaScriptu a tedy i v
Javě. Doufám, že tento trend půjde ještě dál a že budeme moci
vytvořit na stránce libovolně umístěný kontejner, jehož obsah
bude možné určit odkazem na externí dokument a zároveň
vlastnosti tohoto kontejneru půjde měnit JavaScriptem nebo
Javou. (Mám stránku, kde bych cosi podobného potřeboval.)
Také bych uvítal, kdyby pokračoval vývoj Cascading Style Sheets
směrem k objektovému modelu, který by umožňoval zařazovat tagy do
tříd podle jejich vlastností, tyto třídy navzájem kombinovat
a vytvářet nové třídy odvozením od původních. Už teď se pracuje na standardu XML
(Extended Markup Language), což by měla být odlehčená verze SGML pro
WWW prohlížeče. V XML je možné definovat si vlastní strukturu
dokumentů a vlastní tagy. Způsob prezentace (zobrazení) nových tagů
potom popisují style sheets. Půjdu-li až do krajnosti, HTML nebo
některý z jeho následníků by se mohl stát jakýmsi jazykem
nejen pro tvorbu dokumentů, ale i pro popis obecnějších datových
struktur, případně grafického rozhraní aplikací. Kód aplikace by pak
byl napsán v Javě, zpracování událostí by zajišťoval JavaScript a vše
by běželo pod "operačním systémem" prohlížeče. Přáním největším ale
samozřejmě zůstává vytvoření závazného standardu HTML, který by
rozeznávaly všechny prohlížeče.

Ale dosti planých řečí, počkejme a nechme se
překvapit.

Až po dopsání tohoto textu textu jsem zjistil, že přece jen existuje možnost
zarovnat text k oběma okrajům pomocí tagu <DIV ALIGN=JUSTIFY>.
Nikdo nejsme dokonalý. (Pokud vím, tento tag funguje zatím pouze v Netscape
Communicatoru a není součástí DTD pro HTML 3.0, což mne samozřejmě neomlouvá.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOCŮ, Michal. Jazyk HTML nestačí s dechem. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 2 [cit. 2015-03-27]. urn:nbn:cz:ik-10009. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10009

automaticky generované reklamy
registration login password