Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak si vybrat vhodný discovery systém

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Jak si vybrat vhodný discovery systém

0 comments
Anglicky
English title: 
How to choose the best discovery system
English abstract: 
This article summarizes criteria crucial for selecting the discovery system for each and every library. Twenty qualities are divided into two groups: those important for the library and those appreciated by the user.
Autoři: 

S ohledem na rostoucí požadavky a očekávání uživatelů je pravděpodobné, že se i vaše knihovna dříve nebo později rozhodne pro pořízení discovery systému, který by měl umožnit jednotné vyhledávání a dodávání dokumentů ze všech sbírek, ať už se jedná o fyzické fondy, digitální knihovny nebo elektronické informační zdroje. V takovém případě by se Vám mohl hodit obsah následujícího článku, který se snaží nabídnout a probrat vybrané klíčové vlastnosti discovery systému z pohledu knihovny a koncových uživatelů.

Ačkoliv se v rámci aktuální koncepce knihoven připravuje zastřešení vyhledávání na národní úrovni (tzv. centrální portál knihoven, podrobněji viz www.knihovny.cz), zkušeností s discovery systémy v reálném provozu jednotlivých institucí je stále málo. Proto níže najdete přehled 20 vybraných klíčových vlastností discovery systémů. Přínosy pro uživatele jsou označeny symbolem » a reprezentují pohledy základních uživatelských skupin v akademickém prostředí.

Nyní se pojďme podívat na jednotlivá vybraná kritéria fungování discovery systémů. Jsou rozdělena do dvou skupin: první se týká přímo koncových uživatelů a druhá je více relevantní pro provoz z pohledu knihovny.

A. Pro koncové uživatele

1. nastavitelné řazení výsledkové množiny knihovnou (konfigurovatelná relevance)

Umožňuje knihovně upravit pravidla pro řazení výsledkové množiny a stanovit váhy pro jednotlivé parametry, které se podílejí na tvorbě relevance.

» knihovna rozhoduje o mechanismu relevance, není závislá na dodavateli discovery a výsledky nejsou předmětem pochybností, zda dodavatel centrálního indexu nezvýhodňuje ve vyhledávání určité položky.

2. personalizace řazení výsledkové množiny koncovým uživatelem (obor, úroveň)

Umožňuje koncovému uživateli nastavit preferenci výsledků z určitých oborů nebo podle jeho úrovně. Výsledková množina je pak na stejný dotaz dvou uživatelů s různou preferencí sice stejně veliká, ale její řazení je odlišné.

» koncový uživatel (volitelně) rozhoduje o řazení výsledkové množiny na základě jeho preferencí; podporuje víceoborové vyhledávání bez filtrování (ořezávání) výsledkové množiny; koncový uživatel může nastavení preferencí kdykoliv změnit nebo funkci vypnout.

3. nastavitelné chování faset

Umožňuje knihovně definovat chování a obsah faset tak, aby tento základní prvek navigace ve výsledkových množinách discovery systému vyhovoval potřebám koncových uživatelů. Lze konfigurovat a přidávat/měnit:

  • nejčastěji používané fasety
  • typy faset
  • pořadí faset
  • počet a řazení zobrazovaných hodnot

» knihovna může prezentovat koncovému uživateli specializované fasety, které vycházejí z lokálních zdrojů (např. vedoucí kvalifikační práce nebo tématické řazení) nebo obecné fasety, které transparentně zvyšují navigaci (např. název zdrojového dokumentu).

4. přímá integrace se čtenářským kontem v katalogu a nahrazení rozhraní katalogu

Knihovna díky ní může nabízet čtenářské konto knihovního systému přímo integrované jako součást discovery systému. Knihovna tak sjednotí prostředí pro koncové uživatele a udržuje pouze jedno koncové rozhraní. Umožňuje koncovým uživatelům přímo ovládat čtenářské konto z discovery systému.

» nižší náklady na údržbu, správu a další rozvoj koncového rozhraní pro knihovnu.

» jednotné prostředí pro koncové uživatele – přirozenější a rychlejší ovládání.

5. nabídka dodání dokumentů

Umožňuje knihovně nastavit, jaké mají být možnosti dodání pro nalezený dokument na základě jeho druhu. Např. pro elektronické zdroje dostupné online se mají nabízet všechny možnosti získání plného textu (pokud je plný text dostupný pouze z jednoho zdroje, může být na něj uživatel směrován automaticky). Pro nedostupné elektronické zdroje se může nabízet služba objednání elektronické nebo papírové kopie. Pro fyzické zdroje se může nabízet rezervace nebo objednání meziknihovní výpůjční službou apod.

» koncový uživatel má ucelený a úplný přehled o službách knihovny, které může jednoduše a plynule využít.
» knihovna definuje ekonomickým způsobem nabídku služeb, které se mají koncovým uživatelům nabízet (např. využívat primárně elektronickou verzi dokumentu, pokud existuje).

6. deduplikace a seskupení výsledkové množiny

Umožňuje knihovně snížit informační zahlcení plynoucí z množství dokumentů. Shodné výsledky z lokálních zdrojů mohou být deduplikovány, podobné výsledky (např. různá vydání stejného titulu) mohou být seskupeny a nabízeny jako jeden řádek ve stručném zobrazení.

» zvyšuje přehlednost zobrazení výsledků pro koncové uživatele.

7. spolupráce s doporučujícími službami

Umožňuje knihovně nabízet upozornění na podobné dokumenty, které souvisejí s nalezenými záznamy výsledkové množiny. Podobnost vyplývá z chování ostatních uživatelů instituce a je sledována na úrovni jednotlivých záznamů.

» poskytuje jedinečnou službu zejména pokročilým uživatelům, kteří potřebují znát kontext užívání daného dokumentu.
» koncoví uživatelé mají přehled o nejčastěji užívaných dokumentech v daném oboru za určité období.

8. spolupráce s citačními nástroji a podpora formátu RIS

Umožňuje snadnou práci s nalezenými výsledky vyhledávání, jejich sdílení a uchovávání bibliografické informace v oblíbeném prostředí uživatele.

» pro koncové uživatele jde o důležité propojení „jejich“ prostředí s procesem vyhledávání.

9. spolupráce se sociálními sítěmi

Umožňuje popularizaci a sdílení nalezených výsledků vyhledávání prostřednictvím sociálních sítí. Umožňuje tagování a vkládání vlastních komentářů a hodnocení koncových uživatelů.

» jiný příklad propojení prostředí koncového uživatele s procesem vyhledávání.

10. viditelnost lokálních zdrojů na internetu

Umožňuje standardní publikování vlastních zdrojů do indexů běžných webových vyhledávačů (Google, Seznam, …) a zpřístupnění jedinečných dokumentů běžným uživatelům webu, kteří o těchto dokumentech nemuseli mít tušení.

» koncový uživatel se může do discovery systému dostat z prostředí běžného webu, což je jeden z typických scénářů vyhledávání, který by neměl být opominut.

11. jednotné přihlášení (SSO, shibboleth) v rámci dalších aplikací instituce

Umožňuje koncovým uživatelům personalizovat služby, které discovery systém poskytuje (čtenářské konto, přístup k elektronickým zdrojům, jejich trvalé ukládání a správa oblíbených položek, upozorňování na nové přírůstky). Knihovně umožňuje snadné začlenění do technické infrastruktury mateřské instituce. Uživatel by ale měl být schopen běžné práce i bez přihlášení do discovery systému.

» pro koncové uživatelé společné a známé přihlášení v rámci instituce; využívá předchozího úspěšného přihlášení.
» pro knihovnu maximalizace využití funkcí discovery systému.

B. Pro efektivní činnost knihovny

12. pokrytí vyhledávání v centrálním indexu

Umožňuje knihovně vyhledávání na úrovni volně dostupného i předpláceného obsahu v maximálním rozsahu. Analýzu pokrytí centrálního indexu je vhodné provést jak na úrovni metadat, tak na úrovni indexování plného textu, a to na základě explicitního seznamu elektronických exemplářů. Centrální index uchovává o každé položce informaci, zda ji má knihovna dostupnou.

» vyhledávání zahrnuje volné i licencované zdroje knihovny na úrovni článků.
» vyhledávání zohledňuje dostupnost elektronických exemplářů z pohledu knihovny – uživatelé tak mohou přirozeně přejít k zobrazení plného textu.

13. statistiky a analytické údaje o chování uživatelů a používání systému

Umožňuje knihovně sledovat chování uživatelů při práci s discovery systémem, vyhodnotit nastavení koncového rozhraní a podporuje rozhodování o nákupu informačních zdrojů.

» nabízí trendy a vzorce chování při práci s discovery systémem.
» knihovna dokáže objektivně obhájit svou pozici nezávislého poskytovatele služeb na míru svým uživatelům.

14. existence dokumentovaného a otevřeného API rozhraní pro funkční rozšíření vlastními vývojovými pracovníky

Umožňuje knihovně rozšířit discovery systém o vlastní funkce a vlastnosti, které standardní koncové rozhraní nenabízí. Umožňuje převzít užitečné doplňky vytvořené vývojáři z jiných institucí.

» vyšší flexibilita a nezávislost koncového rozhraní discovery systému.

15. správa vlastních zdrojů (indexování a normalizace záznamů)

Umožňuje knihovně zohlednit a využít vlastnosti lokálních zdrojů, např. vlastní věcné zpracování, speciální pole, označení nových záznamů, doporučené tituly ke studiu pro jednotlivé předměty, plné texty chráněných prací apod. Umožňuje využít soubory autorit nebo vícejazyčné tezaury v chování koncového rozhraní discovery systému.

» knihovna dokáže nabídnout výhody strukturovaného kvalitního vyhledávání a obhájit důvody lokálního zpracování dokumentů.

16. provoz formou lokální instalace

Umožňuje knihovně provozovat discovery systém ze svého lokálního prostředí, což zaručuje maximální míru kontroly nad chováním discovery systému. Snižuje se riziko centrálně poskytovaných služeb „one size fits all“. Oddělení koncového rozhraní od záběru vyhledávání také zvyšuje kvalitu zpřístupnění lokálních zdrojů, flexibilitu koncového rozhraní a vyjednávací schopnost knihovny při hledání centrálního indexu.

» maximální nezávislost knihovny na dodavateli discovery systému.
» v případě potřeby umožňuje kombinovat více centrálních indexů k vyhledávání.

17. provoz formou služby

Umožňuje knihovně provozovat discovery systém formou outsourcingu, tj. SaaS. Tento model nabízí různou míru závislosti na dodavateli podle rozsahu sjednané smlouvy. Je vhodný, pokud instituce nemá dostatečnou infrastrukturu nebo odpovídající IT personál pro jeho správu. Tento model je ekonomický výhodný, pokud je implementován ve větší skupině knihoven (ca 5-10).

» výhodné ekonomické a funkční parametry pro konsorciální nasazení ve více knihovnách.

18. pořizovací / roční cena

Umožňuje knihovně zvolit preferovaný finanční model discovery systému. Licenční model předpokládá vyšší počáteční investici a nižší udržovací poplatky. Model předplatného předpokládá pravidelné roční poplatky za přístup ke službě a úvodní poplatek za přípravu služby (implementace). Je vhodné odhadnout náklady předem na 4-6 let podle potřeby instituce.

19. nárůst roční ceny v dalších letech

Umožňuje knihovně odhadnout nárůst nákladů spojených s pravidelnými ročními poplatky za přístup v případě finančního modelu služby. Je vhodné odhadnout náklady předem na 4-6 let podle potřeby instituce.

» lze provést reálné porovnání finančních nabídek různých systémů a zjistit jejich současné a budoucí náklady.

20. lokalizace a lokální technická podpora

Umožňuje knihovně snadnou komunikaci a hlášení problémů včetně jejich analýzy v českém jazyce a se znalostí kontextu instituce. Rovněž umožňuje implementaci discovery systému a školení v českém jazyce a se znalostí kontextu instituce.

» rychlejší, pružnější a efektivnější komunikace pracovníků knihovny s dodavatelem systému.

Závěrem

Výše uvedený rozbor by Vám neměl sloužit jen jako teoretické cvičení. Na jeho základě si můžete udělat jednoduchý test. Každé kritérium si obodujte podle důležitosti (např. 1-5 bodů, čím více bodů, tím je kritérium důležitější) a porovnejte součty kritérií pro koncové uživatele a pro knihovnu. Pokud je součet bodů pro koncové uživatele vyrovnaný se součtem bodů pro knihovnu, máte problém, nad kterým je třeba se zamyslet. Discovery systém je určen především koncovým uživatelům – pokud v něm nebudete podporovat tyto vlastnosti, jeho nasazení se pak nemusí setkat u uživatelů s úspěchem.

Rozhodnutí o důležitosti a významu chování discovery systému vám může pomoci s obecnou formulací požadavků na discovery systém a s jejich zasazením do celkového rámce působení vaší knihovny. Můžete sice uvažovat o nasazení discovery systému pouze pro určitou část dokumentů (např. ve prospěch elektronických informačních zdrojů za účelem zvýšení statistik jejich užívání), taková strategie ale nepomáhá ani koncovému uživateli ani nepodporuje rovnovážnou roli knihovny, a navíc také zatěžuje pracovníky dalším rozhraním k údržbě a dalším systémem ke správě. Přejeme vám hodně zdaru s výběrem vhodného discovery systému pro vaše uživatele.

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
VOJNAR, Martin. Jak si vybrat vhodný discovery systém. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 12 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-14003. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14003

automaticky generované reklamy