Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dni regionálnej bibliografie 2007

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Dni regionálnej bibliografie 2007

0 comments

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine usporadúva v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov – bibliografia každoročne cyklus metodických podujatí zameraných na uplatňovanie najnovších medzinárodných štandardov, noriem a trendov v činnosti jednotlivých typov knižníc – regionálnych, akademických a vedeckých. Sú to tradičné podujatia, ktoré sa uskutočňujú v troch regiónoch republiky – v Martine Dni regionálnej bibliografie v máji, Bratislavské bibliografické dni v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave v dňoch 25.-27. júna 2007 a Dni vedeckých knižníc v priestoroch Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove v dňoch 3.-5. septembra 2007. Všetky tri podujatia sú zamerané na spomínané aktivity, prezentáciu najnovších informácií v uvedených oblastiach vývoja, ale aj diskusiu o problémoch, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých činnostiach, predovšetkým spracovania bibliografických záznamov.

Dni regionálnej bibliografie 2007 sa uskutočnili v dňoch 14.-16. mája 2007 v priestoroch Kongresovej sály Slovenskej národnej knižnice v Martine. Podujatia sa zúčastnilo cca 50 účastníkov zo všetkých kútov republiky od východu po západ. Účastníci dostali rozmnožené viaceré materiály, o ktorých boli prednášky a prezentácie – príklady spracovania jednotlivých problémových prípadov, o ktorých sa prednášalo, prehľad nových zmien a doplnkov v Medzinárodnom desatinnom triedení podľa posledného vydania Extensions and Corrections, ktoré je k dispozícii. Dostali aj materiál s príkladmi ku technikám citovania, ktoré sú ešte stále pre mnohých problémom a je potrebné sa k nim vracať, aby sa kultúra citovania dostala na potrebnú medzinárodnú úroveň, hoci aj v zahraničí sa stretávame s tým, že zahraničné kapacity majú problém správne citovať. Stále tu pretrváva problém prispôsobovania si. Viaceré napr. univerzity si chcú upravovať citovanie podľa svojich požiadaviek a predstáv, rovnako aj jazykovedci chcú mať citovanie podľa jazykovedných podmienok, ale to nie je možné. Každý jeden jazyk sveta má svoje jazykové pravidlá, ktoré sa však nemôžu uplatňovať v medzinárodných normách týkajúcich sa spracovania alebo citovania dokumentov. V týchto odborných normách ide o medzinárodne dohodnuté odporúčania a v ISO normách sú to schválené prvky a údaje, ktoré je potrebné dodržiavať, pretože sme ich odsúhlasenie ako člen ISO podpísali a nie je možné zanášať do nich úpravy a odchýlky, ktoré nie sú v súlade s jednotlivými ustanoveniami, v tomto prípade normy ISO 690 a ISO 690-2.

Všetky poskytnuté materiály sú zverejňované na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice pod Bibliografiou v metodických materiáloch ku jednotlivých oblastiam príp. pod hlavičkou jednotlivých podujatí, ktoré sa uskutočňujú.

Úvodnou prednáškou Mgr. Jarmily Majerovej bola informácia Nové štandardy pre katalogizáciu. Zúčastnila sa vo februári 2007 medzinárodnej konferencie v Reykjavíku na Islande, ktorá bola zameraná na uplatňovanie najnovších štandardov v spracovaní dokumentov.

Vo svete sa v súčasnosti pracuje predovšetkým na uplatnení požiadaviek FRBR – Funkčné požiadavky na bibliografické záznamy, ich rozpracovaní pre jednotlivé oblasti spracovania, ako aj ich zapracovaní a uplatnení v činnosti jednotlivých informačných systémov. Z toho vychádzajú aj ďalšie požiadavky na úpravu a dopracovanie pravidiel AACR2, pôvodne sa predpokladalo, že to bude ďalšia verzia, čiže pravidlá AACR3, ale na základe množstva zmien a úprav, ktoré sú potrebné, sa rozhodlo na vytvorení nových pravidiel tzv. RDA – Resource Description and Access. Tieto by mali byť k dispozícii do konca roka 2008 a dané k dispozícii používateľom, aby bolo možné ich v roku 2009 preložiť do ostatných jazykov a používať v jednotlivých krajinách, ktoré s AACR2 doteraz pracovali.

Ďalšou problematikou, ktorá bola preberaná a diskutovaná na podujatí, bolo spracovanie špeciálnych typov dokumentov, ktoré sa už tradične roky spracovávajú v Slovenskej národnej bibliografii. Po zapojení viacerých regionálnych knižníc do projektu KIS3G začali aj tieto knižnice spracovávať špeciálne typy dokumentov vo väčšom množstve a majú niektoré problémy so spracovaním. Na základe ich požiadaviek bola zaradená do programu podujatia prednáška o spracovaní pohľadníc, pozvánok a plagátov vo formáte MARC 21, ktorú predniesla Ing. Slavomíra Soláriková. Účastníci dostali k dispozícii oxeroxované konkrétne príklady spracovaných uvedených typov dokumentov s vysvetlivkami. V prednáške odzneli informácie o ďalších možných údajoch a o spôsobe ich uvedenia do záznamu a o možnostiach využitia jednotlivých uvedených údajov. V diskusii odzneli viaceré otázky týkajúce sa predovšetkým možnosti uvedenia ďalších regionálnych údajov, ktoré jednotlivé regionálne knižnice a bibliografické pracoviská využívajú vo svojich bibliografických službách, ktoré sú v súčasnosti, keď sa podstatne zvýšil počet univerzít a ich pobočiek v jednotlivých regiónoch, čoraz využívanejšie a počty rešerší sa zvyšujú aj rádovo o sto percent.

Ďalšiu prednášku, ktorú dostali účastníci tiež s konkrétnymi príkladmi predniesla Mgr. Marta Jahnátková a venovala sa problémom spracovania kníh vo formáte MARC 21, predovšetkým problematickým knihám so spoločným názvom alebo bez spoločného názvu, ako popisovať tieto diela podľa toho, či sú s jedným alebo viacerými autormi, ak sa vyskytujú v jednom dokumente viac diel viacerých autorov, príp. viaceré diela a každé od iného autora a ďalšie tzv. špecialitky. Prednáška Mgr. Gabriely Hamranovej o poliach poznámok v MARC 21 využívaných najčastejšie v knihách nemohla odznieť kvôli zahraničnej služobnej ceste, ale bude zverejnená na webovej stránke a odznie v Bratislave a v Prešove.

Dr. Anna Kucianová informovala vo svojej prednáške o najnovších zmenách v kódovníkoch a národných poliach MARC 21, účastníci dostali rozmnoženú poslednú verziu formálnych deskriptorov používaných v bibliografických záznamoch, ktoré sú významným rešeršným prvkom a slúžia na rýchle a kvalitné vyhľadávanie v databáze Slovenskej národnej bibliografie. Sú mnoho razy jediným možným údajom, na základe ktorého je možné realizovať niektoré rešeršné požiadavky. Používatelia majú k dispozícii najnovšie verzie kódovníkov a národných polí na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice pod Bibliografia, kde sú pod Metodika verzie kódovníkov pre UNIMARC a za nimi aj pre MARC 21.

Účastníci dostali k dispozícii preklad prehľadu zmien MDT vo verzii roka 2006 podľa Extensions and Corrections, ďalšie informácie budú po kompletnom preložení zverejnené tiež na webovej stránke. Je snaha sprístupniť MDT všetkým používateľom na Slovensku prostredníctvom webovej stránky, z tohto dôvodu bola zakúpená internetová licencia z UDC Consortia v Haagu.

Účastníci dostali informácie a materiál pre Techniky citovania, ktorý je k dispozícii používateľom, aby ho mohli správne používať. Materiál je spracovaný na základe noriem ISO 690 a 690-2. V rámci diskusie boli prekonzultované niektoré problematické otázky. Mnoho problémov spôsobujú používateľom predovšetkým citácie elektronických zdrojov, uvádzajú nekvalitné všeobecné citácie, s ktorými si používateľ, ktorý má o citovaný zdroj záujem, nemôže poradiť, lebo sú veľmi všeobecné a nie presné. Chýbajú hlavne údaje o tom, že je to elektronický zdroj t.j. online, kedy bol zdroj citovaný a hlavne presná komplexná adresa použitého zdroja, nestačí len všeobecne webová stránka inštitúcie, lebo pri veľkých stránkach je údaj temer nevyhľadateľný.

Druhý deň podujatia bol venovaný problematike spracovania článkov vo formáte MARC 21. Mgr. Ľudmila Rohoňová s kolegyňami z Oddelenia článkovej súbežnej slovenskej národnej bibliografie NBÚ SNK sa venovala problematike kooperácie a spolupráce regionálnych knižníc a bibliografických pracovísk na tvorbe bibliografických záznamov Súborného katalógu Slovenskej republiky Články. V rámci diskusie riešili viaceré problémy, ktoré sa vyskytujú pri spoločnom spracovávaní spoločnej národnej a regionálnej bibliografickej databázy článkov. V súčasnosti je súčasťou Súborného katalógu Články aj regionálna článková databáza, a z tohto dôvodu je potrebné riešiť viaceré problémy týkajúce sa predovšetkým rozdelenia spracovania celoslovenských a regionálnych periodík v členských knižniciach SK SR Články. Tým, že sa jednotlivé databázy knižníc a bibliografických pracovísk konvertovali, vznikli viaceré duplicitné a multiplicitné záznamy a riešenie ich odstránenia je veľmi dôležité a predstavuje aj množstvo práce na úpravách. Je dôležité sa vyvarovať vzniku ďalších duplicít, a preto sú dôležité konzultačné stretnutia, na ktorých sa tieto problémy riešia a ďalej sa pracuje podľa dohodnutých pravidiel a požiadaviek. Množstvo otázok bolo venovaných aj tvorbe predmetových hesiel, kde je tiež potrebná jednotnosť a spoločný postup pri tvorbe jednotlivých typov predmetových hesiel. Existuje zatiaľ málo autorít predmetových hesiel, ktoré by bolo možné použiť, preto je potrebné chystať návrhy, ale postupovať dôsledne podľa dohodnutých pravidiel.

Tretí deň podujatia začal svojou prednáškou Mgr. Milan Šišmiš, ktorý sa zaoberá genealógiou. Uvedenou prednáškou začal cyklus prednášok z tejto oblasti, ktoré budú pokračovať aj v ďalších rokoch, aby kolegovia získali zaujímavé informácie aj z tejto oblasti, ktoré môžu potom využívať vo svojej činnosti, pri poskytovaní bibliograficko-informačných služieb, pri tvorbe bibliografických diel a rozličných materiálov, ktoré poskytujú používateľom. Kolega im poskytol zaujímavé informácie o publikáciách, ktoré môžu využiť pri svojej práci, ale aj množstvo informácií na webových stránkach, ktoré sú už aj z tejto oblasti k dispozícii používateľom.

Príspevok Mgr. Márie Okálovej a Ing. Viery Matejčíkovej bol zameraný na katalogizačnú disciplínu v oblasti spracovania menných autorít – personálnych a korporatívnych. Kolegyne sa zamerali na možnosti kooperácie a dodržiavanie práve katalogizačnej disciplíny, aby sa používanie jednotlivých autorít dôsledne dodržiavalo, autority sa preberali zo súboru autorít a nevznikali ďalšie podoby mien a súbor autorít sa nemusel neustále čistiť od chybných údajov. V tejto oblasti sa vyskytuje množstvo problémov, kolegyne poukázali na konkrétnych problémoch, čo a ako sa nedodržiava a čo vzniká z nedodržiavania stanovených postupov. Stanovili určité priority, čo je potrebné dôsledne používať a dodržiavať, aby nevznikali ďalšie duplicity a chyby v indexe. Tu je najdôležitejšou práve požiadavka katalogizačnej disciplíny jednotlivých spracovateľov, ktorí dodávajú bibliografické záznamy do súborného katalógu. Ich materiál bude tiež zverejnený na webovej stránke SNK.

Na záver podujatia odznela prednáška Mgr. Zuzany Halienovej na tému rešeršovanie v OPAC Virtua. Príspevok však kvôli zahraničnej služobnej ceste kolegyne predniesol Mgr. Peter Kolesár. Na záver sa rozprúdila diskusia na tému určitých problémov a požiadaviek, ktoré je potrebné ešte doriešiť pre kvalitnejšie vyhľadávanie a rešeršovanie, vyriešiť ISBD výstupy a väčšie množstvo vyhľadávacích údajov v indexoch, aby bolo možné kombinovanie jednotlivých požiadaviek a kombinovanie väčšieho množstva údajov. Problémom naďalej ostáva napr. vyhľadávanie podľa MDT.

V záverečnej diskusii boli prediskutované viaceré problémy bibliografického spracovania záznamov, ako aj rozličné problémy bibliograficko-informačných služieb, ktoré sa však budú v priebehu vývoja riešiť na ďalších pravidelných metodických stretnutiach, minimálne zase budúci rok v máji 2008.

Mgr. Jarmila Majerová a PhDr. Anna Kucianová

Mgr. Jarmila Majerová a PhDr. Anna Kucianová

PhDr. Anna Kucianová, Ing. Slavomíra Soláriková a Mgr. Marta Jahnátková

PhDr. Anna Kucianová, Ing. Slavomíra Soláriková a Mgr. Marta Jahnátková

Mgr. Mária Okálová

Mgr. Mária Okálová

Ing. Viera Matejčíková

Ing. Viera Matejčíková

Mgr. Peter Kolesár

Mgr. Peter Kolesár

Účastníci seminára Dni regionálnej biblioografie 2007

Účastníci seminára Dni regionálnej bibliografie 2007

Účastníci seminára Dni regionálnej bibliografie 2007

Účastníci seminára Dni regionálnej bibliografie 2007

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUCIANOVÁ, Anna. Dni regionálnej bibliografie 2007. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12614. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12614

automaticky generované reklamy
registration login password