Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

42. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN, 22. výroční zasedání ISMN a 39. výroční zasedání ředitelů center ISSN

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

42. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN, 22. výroční zasedání ISMN a 39. výroční zasedání ředitelů center ISSN

0 comments
Podnázev: 
42. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN, 22. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN a 39. výroční zasedání ředitelů center Mezinárodního centra ISSN
Anglicky
English title: 
The 42nd annual meeting of the International ISBN Agency, the 22nd annual meeting of the International ISMN Agency and the 39th annual meeting of directors of national centers of the International ISSN Centre
English abstract: 
Presented is a brief account of the recent developments of three International systems of standard identification: ISBN, ISMN and ISSN as revealed on the annual meetings. The main topics of the ISBN system meeting were: revision of the ISO 2108 standard, new website, ceased publishing of the Publishers´ International Directory (PIID) and preparations of the new Global Register of Publishers, regional meetings and financing matters. The ISMN meeting dealt mainly with activities of the International ISMN Agency, preparations of the revision of the ISO 10957 standard and financing matters. The ISSN meeting focused of the strategic plan of the ISSN network 2015-2017, ISSN Register, Registry of Open Access Responsibilities (ROAD) and International cooperation.

Letošní výroční zasedání bylo mimořádné v tom, že se poprvé (a zřejmě naposledy) konalo shodou okolností současně pro všechny vrcholné orgány mezinárodních standardních čísel provozovaných v České republice. Bylo to proto, že zasedání ředitelů Mezinárodního centra ISSN (MC ISSN) bylo již naplánováno na říjen v Istanbulu, a tak bylo celkem rozumné a logické spojit jej se zasedáními Mezinárodní agentury ISBN (MA ISBN) a Mezinárodní agentury ISMN (MA ISMN).  Delegáti byli hosty Ministerstva kultury a turistiky Turecka. Jednání se konala v budově Istanbulské obchodní univerzity.

ISBN

42. výročnímu zasedání Mezinárodní agentury ISBN předsedal opět, stejně jako v minulém roce, německý delegát Ronald Shield. Zúčastnilo se jej téměř 80 delegátů z více než 50 národních agentur ISBN.  Oficiálního zahájení se ujali představitelé tureckého ministerstva kultury a turistiky, generální ředitel knihoven a publikací a ředitel turecké národní knihovny. Zprávu o činnosti předsednictva MA ISBN přednesla a hlavní body jednání vedla výkonná ředitelka MA ISBN Stella Griffiths.

Členství v systému ISBN

Do systému ISBN je zapojeno na 200 zemí sdružených ve 151 národních agenturách. Disproporce mezi počtem účastnických zemí a národních agentur je dána tím, že některé země jsou sdruženy v jedné národní agentuře. Jde o země karibského společenství – Caricom, kam spadá celkem 12 zemí, například  Antigua, Bahamy, Barbados, Dominika, Grenada, Jamajka a další. Další velkou národní agenturu tvoří 14 zemí jižního Pacifiku: Cookovy ostrovy, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau a další země. Jedná se často o území, kde se nenachází žádný vydavatel či knihkupectví. Novým účastníkem systému je Rwanda. Zájem o vstup projevil Irák, Čad a Rovníková Guinea.

Revize normy ISO 2108

Revize normy byla zahájena letos v březnu. Pracovní skupinu zabývající se revizí vede Stella Griffiths. Účastní se jí 33 delegátů z 13 zemí (Kanady, Číny, Finska, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Norska, Ruska, Španělska, Nizozemí, Spojených států a Velké Británie). Do konce roku 2014 dojde k hlasování o pracovním návrhu. Zásadní navrhované změny se týkají upřesnění přidělování čísel ISBN online publikacím (s ochranou DRM a jejími variantami, i bez ní), aplikace normy ONIX 3.0 pro knihy, přidělování ISBN částem publikací (tzv. atomizace) a multimediálním produktům a zodpovědnosti vydavatelů hlásit agenturám metadata publikací, jimž byla přidělena ISBN. V normě již nebude zmínka o 10místném ISBN a propočtu jeho kontrolní číslice. V příloze bude též popis, jak může být ISBN registrováno jako ISBN-A, aby se stalo „akčním“ v digitálních sítích (tedy součástí identifikátoru DOI).  Při jednáních pracovní skupiny může být přijat pouze návrh, který dosáhne všeobecného souhlasu. Práce mají být dokončeny v roce 2017.

Mezinárodní příručka uživatele

Na novou normu naváže další vydání Mezinárodní příručky uživatele. Ta bude reagovat na změny v provozu systému ISBN dané novou normou. Přípravné práce již byly zahájeny a pracuje na nich čtyřčlenná pracovní skupina (Anke Lehr, Maarit Huutunen, Margort Kersaan a Brian Green). Připomínky může zaslat jakákoliv národní agentura – naše agentura tak již například učinila.

Mezinárodní adresář vydavatelů – PIID

Rokem 2014 končí 40leté vydávání mezinárodního adresáře vydavatelů (PIID – Publishers´ International ISBN Directory). Adresář vycházel stále ještě tištěný a pro jeho vydavatele de Gruytera již nebylo další vydávání finančně únosné. PIID bude nahrazen novým adresářem s prozatímním názvem Global Register of Publishers (GRP) vedený na webových stránkách NA ISBN. Sem budou národní agentury posílat údaje o svých vydavatelích přímo. Od letošního roku je to již možné a takto zaslaná data jsou tak okamžitě k dispozici. Rozdíl mezi těmito adresáři bude v jejich naprosto odlišné struktuře. MA ISBN obešle včas národní agentury s požadavkem nového způsobu zasílání dat do adresáře tak, aby v roce 2015 již tento nový systém fungoval.

ISBN Newsletter

Rozvoj systému ISBN je velmi rychlý, takže se ukazuje, že již nebude stačit informovat o novinkách prostřednictvím periodika ISBN Newsletter dvakrát ročně, jak tomu bylo doposud, nýbrž čtyřikrát. Nová periodicita bude zahájena od roku 2015. Vedle informací o chystaných i uskutečněných zasedáních, revizi normy ISO, mezinárodní příručce, apod. se zde uvádějí i změny ve vedení národních agentur ve světě, včetně změn adres a dalších kontaktních údajů.

Nová webová stránka MA ISBN

Od letošního března je v provozu nová webová stránka MA ISBN vyvinutá italskou firmou CINECA. Je přehlednější, dynamičtější a modernější. Nově umožňuje komunikaci mezi národními agenturami v sekci „Forum“. V oddílu „Focus on“ se budou uvádět důležité změny a novinky v provozu národních agentur. První zde uvedenou novinkou bylo přestěhování Národní agentury ISBN v ČR z Klementina do depozitáře v Hostivaři. Změny doznalo i logo ISBN, i když jen mírné a na první pohled sotva patrné (rozvolnění písmen, jejich ohraničení linkou a změna barvy: přechod od tmavší modré ke světlejší).

Regionální zasedání

MA ISBN je velkou celosvětovou institucí a jako taková se musí starat o rozvoj systému i v regionech a pořádat zde regionální konference a zasedání. V uplynulém roce se konala podobná zasedání v Argentině pro jihoamerické sdružení CERLALC, jehož součástí jsou i národní agentury, dále se v květnu sešla balkánská regionální skupina (Bulharsko, Kosovo, Srbsko, Slovinsko, Česná Hora, Republika srbská v Bosně a Hercegovině) v Národní knihovně Černé Hory v Cetinje a po delší době též národní agentury arabské oblasti v Národní knihovně Jordánska v Ammánu (zúčastnily se Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt, Libye, Omán a Palestina). V arabských zemích jayzk nepředstavuje problém – hovoří se zde arabsky; problém je v zemích Balkánu, kde je jednotícím jazykem angličtina, do níž se všechna vystoupení musí překládat. Další regionální zasedání by bylo třeba pořádat v dosud „zanedbávaných“ oblastech: Indii a sousedních zemích, zemích jihovýchodní Asie, Africe a Oceánii.

Poplatky

Model propočtu ročních poplatků založený na kombinaci hrubého národního produktu a roční knižní produkce se osvědčil, takže i v roce 2015 budou poplatky beze změny (Česká republika platí 2000 Euro).

50. výročí myšlenky ISBN

V roce 2015 uplyne 50 let od myšlenky zavedení celosvětové jednoznačné identifikace knih, v níž se postupně z původně národního systému Velké Británie vyvinul systém ISBN.  Oslavy se patrně uskuteční v místě příštího výročního zasedání ISBN/ISMN.

Další – zneužívání ISBN, nákup domén

Stella Griffiths upozornila na nebezpečí zneužívání čísel ISBN, kdy tato čísla používá někdo, kdo není národní agenturou. Pokud by se kdokoliv s tímto problémem setkal, má MA ISBN ihned informovat.

MA ISBN byla nucena odkoupit některé internetové domény, kde hrozilo jejich zneužití v neprospěch MA ISBN i celého systému ISBN.

ISMN

22. výročnímu zasedání Mezinárodní agentury ISMN (MA ISMN) předsedal její ředitel dr. Hartmut Walravens. Zúčastnilo se jej 52 delegátů z 30 zemí.

Členství v systému ISMN

V systému je přihlášeno 57 národních agentur ISMN, ale ve skutečnosti jich pracuje pouze 56. Rumunsko je zatím neaktivním členem. Nově se do systému nikdo nepřihlásil, zájem o vstup však projevily Seychelly.

Aktivity Mezinárodní agentury ISMN

MA ISMN byla opět zastoupena na Konferenci ředitelů národních knihoven (CENL – Conference of Directors of National Libraries) a na konferenci Mezinárodní ho sdružení hudebních knihoven  (IAML – International Associationof Music Libraries). IAML je velkým příznivcem používání čísel ISMN k identifikaci hudebnin a při každé příležitosti zdůrazňuje jejich význam.

Ředitel MA ISMN se vložil do sporu Amazonu s národními agenturami ISMN Finska a Maďarska. Amazon po nich požaduje, aby používaly i pro hudebniny číslo ISBN, což je nepřípustné. Platná mezinárodní norma ISO to vylučuje. Ředitel zaslal představitelům Amazonu dopis s vysvětlením situace, ale nedostal na něj odpověď. Spor možná půjde řešit přes GS1 (mezinárodní organizace pro čárové kódy).

Revize normy ISO 10957

Stejně jako norma ISO 2108 pro ISBN, bude zřejmě muset i ISO 10957 pro ISMN projít revizí. Technickému výboru ISO TC 46, který má tuto oblast na starost, již bylo zasláno memorandum o tomto problému. Zda bude revize nutná, rozhodnou jednak členské země systému ISMN a též se o tom bude jednat na zasedání ISO v roce 2015 v Pekingu.

S revizí normy ISO bude souviset i aktualizace příručky uživatele (pokud to bude nutné).

Poplatky

Po několikaletých sporech a dohadech bylo konečně dosaženo shody. Model je sice obdobný jako u ISBN: kombinace hrubého národního produktu a počtu hudebnin produkovaných v daném roce, ale vzhledem ke specifičnosti hudebnin bylo obtížné zjistit spolehlivě počet produkovaných hudebnin. Nový model placení poplatků sice v mnoha případech znamená jejich zvýšení (pro Českou republiku z 275,- na 750,- euro), ale očekává se, že zůstane v platnosti po následující tři roky.

ISSN

39. výročnímu zasedání Mezinárodního centra ISSN (MC ISSN) předsedala ředitelka MC ISSN Gaélle Béquet (od listopadu 2013 – úřadu se oficiálně ujala 1. března 2014). Jednání se zúčastnilo 42 delegátů z 34 zemí.

Členství v systému ISSN

V systému ISSN pracuje 88 národních center. Novým účastníkem je Lucembursko. MC ISSN bude muset zvýšit aktivitu v získávání nových členů zejména v Africe a jihovýchodní Asii.

Strategický plán

Strategický plán byl vyhlášen na léta 2015-2017.  Vychází z předpokladu, že během 15 až 20 let budou tištěné dokumenty zcela nahrazeny elektronickými,  katalogizace bude více a více automatizovaná a  otevřený přístup ke zdrojům bude dominovat. Dále bylo s ohledem na to, že MARC 21 není příliš „přátelský“ při webových aplikacích, i s ohledem na zastarávající počítačový systém, který není založen na otevřeném přístupu, stanoveno 6 základních cílů:

  • rozvoj a zkvalitnění sítě ISSN
  • usnadnění přístupu k datům, produktům a službám ISSN
  • zkvalitnění infrastruktury MC ISSN
  • rozšíření partnerství s cílem zlepšení pokrytí ISSN (nutné je podepsat nové dohody s indexačními službami apod.)
  • zlepšení propagace MC ISSN
  • umožnění přístupu k datům ISSN širší komunitě včetně zlepšení vstupu a výstupu dat do Registru ISSN 

Realizace těchto cílů je nutná, protože podle názoru ředitelky MC ISSN hrozí, že číslo ISSN by mohlo být nahrazeno jiným identifikátorem, například v případě souborných katalogů.

Registr ISSN

Registr ISSN obsahuje 1,749 miliónů záznamů, z toho 61 696 nových za uplynulé období a 132 806 přidělených elektronickým titulům. Díky klientu Virtua (který používá32 zemí) je možné nová data i aktualizace zasílat průběžně každý den. Od roku 2013 byl zahájen program poloautomatického přidělování čísel ISSN SAIISA, kterého se účastní 8 NC.

ROAD (Registry of Open Access Repositories)

Projekt ROAD je odpovědí na stále stoupající požadavky na volný přístup ke zdrojům/titulům  označených čísly ISSN.  K srpnu 2014 bylo v projektu registrováno na 3 700 akademických depozitářů a více než 12 000 titulů časopisů s volným přístupem.  Poněkud zavádějící je fakt, že panuje domněnka, že číslo ISSN je znakem kvality časopisu a nikoliv pouhým registračním (a navíc hloupým) číslem.  Projekt se soustředí především na volný přístup k vědeckým časopisům, monografickým sériím či zprávám z konferencí. Volný přístup bude umožněn k plným textům dokumentů. Cílovým publikem jsou vědečtí a výzkumní pracovníci. Projektu se účastní 33 národních center.

Mezinárodní spolupráce

MC ISSN spolupracuje na zavedení FRBR pro seriálové publikace i na dalších bibliografických aktivitách.

40. výročí sítě ISSN

V roce 2015 oslaví síť ISSN 40. výročí. MC ISSN k tomu účelu zřídí samostatnou webovou stránku, kde zveřejní historické materiály poskytnuté národními centry (budovy, personál, brožury, letáky, archivy, dopisy atd.), bude napsán přehledový článek o historii sítě ISSN přeložený do několika jazyků, uspořádá výstavu, kde bude např. první číslo časopisu, které dostalo ISSN atd. a bude též prezentovat výročí na konferenci IFLA v Kapském Městě.

Zprávy o příbuzných projektech a identifikátorech

ISRC

International Standard Recording Code (Mezinárodní standardní kód zvukového záznamu) je v provozu již od roku 1989 a řídí se normou ISO 3901:2001. Přiděluje se zvukovým záznamům a hudebním videozáznamům. Neidentifikuje naopak hudebniny, hudební CD-ROM a DVD-ROM, knihy o hudbě, zpěvníky a MP3. Mezinárodní agenturou je IFPI (International Federation of Phonograph Industry) se sídlem v Londýně.  V roce 2013 prošla norma revizí, takže nyní požaduje vedení registru ISRC, odstranění zmínky o národních agenturách, ústřední přidělování ISRC a další změny. Návrh revize normy ale nebyl přijat IFPI, takže se bude jednat o kompromisu.

ISTC

International Standard Text Number (Mezinárodní standardní číslo textového díla) se řídí od roku 2009 normou ISO 21047. Zabývá se jednoznačnou identifikací textových děl (nikoliv konkrétních vydání titulu), ať už online nebo tištěných. Umožňuje propojení informací o různých vydáních díla, jeho filmové či divadelní adaptaci, překladu apod.  V databázi jsou dosud informace o 200 000 dílech v 70 jazycích. V roce 2015 by měla norma ISO projít revizí.

ISNI

International Standard Name Identifier (Mezinárodní standardní identifikátor jmen) se od roku 2012 řídí normou ISO 27729. Zabývá se jednoznačnou identifikací jmen osob i organizací zainteresovaných při tvorbě či produkování a distribuci děl různého charakteru i obsahu. Nejedná se jen o texty (knihy), ale např. i o obrazová či hudební díla. Umožňuje rozlišení osoby stejného jména, ale odlišné profese (spisovatel, hudebník, zpěvák – muž či žena apod.).  V databázi je dosud na 8 miliónu jmen (7,5 miliónu náležící osobám a téměř  pět set tisíc organizací). Zdroje pro získání dat jsou různé: Books-in-Print, MusicBrain, Macmillan atd. 10 miliónů prozatímních záznamů čeká dosud na ověření. Systém je zpoplatněn: za 1 identifikátor ISNI se platí 25 dolarů. Identifikátor ISNI přispívá i k autorskoprávní ochraně dotyčných osob.

DOI

Digital Object Identifier (Identifikátor digitálního objektu) se řídí od roku 1997 normou ISO 26324. Zabývá se jednoznačnou identifikací objektů prodávaných na internetu. Dosud bylo přiděleno 100 miliónů čísel DOI. Součástí DOI může být i ISBN, to se nazývá ISBN-A (actionable ISBN): před 13místné číslo ISBN se předřadí prefix 10.

Poznámka: Součástí zasedání byla i prohlídka Istanbulu a projížďka lodí po Bosporu. Příští zasedání ISBN/ISMN se bude konat v září 2015 v Indonésii na ostrově Bali.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBEK, Antonín. 42. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN, 22. výroční zasedání ISMN a 39. výroční zasedání ředitelů center ISSN. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 10 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-14279. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14279

automaticky generované reklamy
registration login password