Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

13. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN v Záhřebu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

13. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN v Záhřebu

0 comments

Letošní zasedání poradního orgánu Mezinárodního systému standardního číslování hudebnin (MA ISMN) se konalo ve dnech 19.-20. 5. 2005 v Záhřebu v Chorvatsku. Bylo převážně věnováno revizi normy ISO 10957 v souvislosti s chystaným přechodem dosud 10místného čísla ISMN na 13místné.

Tomuto bodu byla věnována více než polovina jednání. Důvod, proč je považován přechod na 13místné ISMN za účelný, i když pro něj nejsou žádné závažné technické příčiny, je ten, že od roku 2007 dojde ke změně v obdobném systému mezinárodního standardního číslování knih - ISBN: 10místné ISBN se změní na 13místné. A proto, aby byla zachována ve všech příslušných databázích - zejména mezi knihkupci, distributory, vydavateli, ale i knihovnami - jednotná délka těchto dvou významných identifikátorů, navrhla britská delegace řediteli MA ISMN dr. Hartmutu Walravensovi, aby se urychlil i přechod čísla ISMN na 13místné. Dosud mělo 10místné ISMN tuto podobu:


ISMN M-2601-0324-5


Začínalo písmenem "M" z anglického "music" (hudebnina) a následoval identifikátor vydavatele, identifikátor titulu a kontrolní číslice (kterou lze automaticky propočítat správnost celého čísla ISMN). Při převodu ISMN do čárového kódu EAN se před číslo ISMN předřadilo trojčíslí 979 a místo M se pro potřeby propočtu kontrolní číslice použila 0. Kontrolní číslice zůstala stejná pro okem čitelné ISMN i pro jeho převod do čárového kódu. Číselný převod ISMN do čárového kódu pak vypadal takto:


EAN 979-0-2601-0324-5


Zásadní změnou v revidované normě je rozšíření 10místného ISMN na 13místné. V 13místném okem čitelném ISMN se úvodní trojčíslí, umožňující převod čísla ISMN do čárového kódu EAN, stane trvalou součástí čísla. Přitom převod čísla do čárového kódu zůstane zachován. Okem čitelné výše uvedené ISMN bude tedy vypadat takto:


ISMN 979-0-2601-0324-5


a jeho převod do čárového kódu zůstane stejný jako dosud, tedy:


EAN 979-0-2601-0324-5


Změní se ale poněkud i rozsah působnosti normy dosud omezený pouze na tištěné hudebniny. V návrhu revize ISO je již slovo "tištěné" u hudebnin vypuštěno. Předjímají se tedy i jiné formy publikování hudebnin než jen tištěné. Přitom se rozlišuje mezi publikovanými a nepublikovanými hudebninami, byť by ty nepublikované byly šířeny i po internetu.

V některých případech se mění i dikce normy k přísnějšímu pojetí. Tak např. původně dobrovolné používání ISMN v jednotlivých částech vícesvazkové publikace se mění na povinné.

Účastníci zasedání se dohodli na konečném znění návrhu normy, který již byl zaslán příslušnému technickému výboru ISO (ISO TC 46/SC 9). Ten jej rozešle členským státům k závěrečnému připomínkování. Počítá se s tím, že do konce roku 2006 by měl vyjít revidovaný text ISO a norma by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2007, podobně jako revidovaná ISO 2108 pro ISBN.

Vyjde též revidovaná mezinárodní příručka uživatele systému ISMN, kterou budou muset jednotlivé národní agentury ISMN přeložit a adaptovat. Novou příručku bude třeba rozeslat všem hudebním vydavatelům v zemi, provést výměnu bloků 10místných ISMN za 13místné a informovat vydavatele o změně chodu systému.

Vzhledem k tomu, že v České republice je v současné době v systému ISMN registrováno 54 hudebních vydavatelů, nepůjde o akci tak rozsáhlou, jako v případě systému ISBN (tam je registrováno na 3500 knižních vydavatelů). Ale i tak bude akce velmi náročná na čas i práci.

I další body jednání poradního orgánu byly zajímavé, i když někdy nepříjemné. Z finančních důvodů došlo k pozastavení vydávání mezinárodního adresáře hudebních vydavatelů (MPIID - Music Publishers` International ISMN Directory). Redakční práce, které provádí MA ISMN, jsou nákladné a nejsou na ně peníze. Nakladatel K.G. Saur si stěžuje na malý odbyt tohoto specializovaného adresáře a odmítá jej dále vydávat. O osudu MPIID bude jednat během roku 2005 MA ISMN a K. G. Saur.

Finanční situace MA ISMN stále vykazuje schodek (1186,- EUR z celkového rozpočtu 22 886,- EUR), byť už ne tak značný jako v minulosti. Všichni účastníci systému ISMN dosud neplatí roční příspěvky, ale i tak je MA ISMN víceméně finančně nezávislá na Preussischer Kulturbesitz (v jejímž rámci pracuje Státní knihovna v Berlíně - Staatsbibliothek zu Berlin). V systému ISMN není proto třeba tak radikální změny jako v systému ISBN. Ten čeká od roku 2007 zcela nová organizace, Mezinárodní agentura ISBN bude přestěhována do Londýna a systém bude znovu založen s povinným ročním příspěvkem jeho účastníků - národních či skupinových agentur ISBN.

Počítá se také se "znovuzaložením" systému ISMN na právním základě, tzn. že by všem členským zemím byla rozeslána smlouva, na jejímž základě by znovu vstoupily do systému ISMN, a tak by se MA ISMN stala právním subjektem dle německého práva. Mohla by pak mj. získávat finance na svoji činnost od třetích stran, např. v podobě grantů Evropské unie. Dosud MA ISMN tuto možnost neměla.

Ke světlým stránkám systému ISMN patří to, že se stále rozrůstá a že v něm již pracuje 46 agentur. Novými členy jsou Ázerbájdžán, Irán a Makedonie a zájem o vstup projevila Belgie, Nizozemí, Kolumbie, Peru, Panama, Keňa, Uganda, Benin, Palestina, Kuvajt, Hongkong, Singapur a KLDR.

Zasedání poradního orgánu MA ISMN bylo doplněno velmi zajímavou přednáškou pracovníka MA ISMN dr. Ulricha Wegnera o netradičních hudebních notacích ve vztahu k ISMN.

Příští zasedání bude patrně v Berlíně a bude na něm již podrobněji projednán návrh nové organizace systému a především stav přechodu na 13místné ISMN.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBEK, Antonín. 13. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN v Záhřebu. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 7 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11894. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11894

automaticky generované reklamy
registration login password