Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt lokalizace licence Creative Commons : výzva k veřejnému připomínkování

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Projekt lokalizace licence Creative Commons : výzva k veřejnému připomínkování

1 comments
Anglicky
English title: 
Creative Commons project : appeal for public discussion on first draft of Creative Commons licence translation
English abstract: 
<p>This article focuses on the Creative Commons project for developing Czech translation of Creative Commons licences. The author describes achievements of project working group since the release of previous article published in the <a href="http://www.ikaros.cz/node/4612">March issue</a> of Ikaros journal. The article also contains appeal for public discussion about quality of the first draft of Creative Commons licence translation. </p>
Autoři: 

Úvod

V letošním březnovém čísle časopisu Ikaros vyšel článek pojednávající o licencích typu Creative Commons a o perspektivě jejich zavedení v České republice ve formě vytvoření jejich lokální verze. Součástí příspěvku byly i informace o pracovní skupině, která se úkolu vytvoření tohoto textu na základě spolupráce s organizací Creative Commons zhostila. Během více než čtyř měsíců, které od vydání článku uběhly, zaznamenala pracovní skupina ve své snaze dílčí úspěchy a přiblížila se tak ke splnění předeslaného úkolu. Nyní tento projekt pomalu vstupuje do fáze, která je závislá na široké participaci veřejnosti.

Tento příspěvek stručně charakterizuje dosavadní činnosti pracovní skupiny při plnění tohoto úkolu a zároveň obsahuje výzvu k veřejné participaci v rámci připomínkového řízení vůči prvnímu návrhu české verze licence Creative Commons.

Spolupráce s organizací Creative Commons

V souvislosti s cíli pracovní skupiny byla 24. 6. 2008 formálně stvrzena spolupráce s organizací Creative Commons formou podepsání dokumentu „Memorandum of Understanding“ (memorandum o porozumění). Dokument vyjadřuje vůli smluvních stran vytvořit platnou českou verzi licence Creative Commons na základě standardizovaného postupu. Tento postup se dá zjednodušeně charakterizovat následovně:

  1. pracovní skupina vytvoří první návrh textu licence v českém jazyce; při práci na textu vychází ze zvolené implementované licence libovolného státu;
  2. první návrh textu licence veřejně zpřístupní, aby se k němu mohl kdokoliv vyjádřit; zároveň je text přeložen do anglického jazyka, aby se k němu mohla taktéž vyjádřit organizace Creative Commons;
  3. na základě získaných podnětů vytvoří pracovní skupina druhý návrh textu licence v českém jazyce;
  4. druhý návrh textu licence absolvuje stejné připomínkové řízení jako návrh první;
  5. pracovní skupina vytvoří třetí, definitivní verzi licence.

Důvodem tohoto, na první pohled zdlouhavého postupu je především zajištění maximální součinnosti licence Creative Commons s českým autorským zákonem na straně jedné a na straně druhé zachování kompaktnosti české verze licence s ostatními národními verzemi licencí Creative Commons.

Zároveň se ve zmiňovaném dokumentu organizace Creative Commons zavazuje výsledný text licence v podobě plného a zkráceného znění hostovat svém serveru a zajistit další požadavky technologického provozu licencí Creative Commons při jejich aplikaci na webové zdroje.

Veřejná výzva o pomoc

V současné době pracovní skupina dotváří rozpracovaný první návrh české verze licence. Po jejím dokončení bude v souladu s výše zmíněným postupem vystaven plný text licence ve formátu .doc na stránkách projektu http://www.creativecommons.cz k veřejnému připomínkování. Předpokládané datum vystavení textu licence spadá do první poloviny měsíce srpna, nicméně může být ještě posunuto (v době psaní tohoto příspěvku neměl autor k dispozici přesnější informace). Text bude na stránkách projektu vystaven po dobu přibližně jednoho kalendářního měsíce.

Touto cestou zvu čtenáře časopisu Ikaros, kteří se licencemi Creative Commons již setkali nebo je aktivně využívají, aby se k textu po jeho zveřejnění vyjádřili a poskytli tak náměty, které mohou pomoci při vytváření druhého návrhu české verze licence. Připomínky a komentáře bude možné zveřejňovat několika různými způsoby:

  1. pro stručné připomínky je možné zanechat komentář přímo na zmiňované doméně http://www.creativecommons.cz;
  2. pro komplexnější připomínky bude možné si text licence z webu stáhnout a komentovat ho přímo v dokumentu. Ten je třeba poté zaslat na speciálně vytvořenou adresu cc-pripominky@iure.org;
  3. pokud budete chtít zanechat své komentáře verbální cestou, bude možné využít telefonní spojení na organizaci Iuridicum Remedium 222 515 564 nebo 246 037 383.

Lokalizací licence Creative Commons se Česká republika zařadí po bok (nejen) západoevropských států, jejichž autorsko-právní legislativa již zohlednila nové nahlížení vztahu pojmů „dílo“, „autor“ a „uživatel díla“, a to zejména s ohledem na distribuci autorských děl prostřednictvím sítě Internet. Vytvořením české verze licenčního modelu, který autorům poskytuje větší svobodu při volbě režimu zpřístupnění jejich děl, se usnadní samotná aplikace těchto licencí.

Za Vaši případnou participaci v chystaném připomínkovém řízení Vám členové pracovní skupiny projektu předem děkují.

Použité prameny:
  1. CREATIVE COMMONS. International Overview [online]. 2004- [cit. 25.7.2008] Dostupný z WWW: <http://wiki.creativecommons.org/International_Overview>.
  2. CREATIVE COMMONS. Memorandum of Understanding [online]. 2004- [cit. 25.7.2008] Dostupný z WWW: <http://wiki.creativecommons.org/images/d/d9/CCiMOU.pdf>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 19)
GRUBER, Lukáš. Projekt lokalizace licence Creative Commons : výzva k veřejnému připomínkování. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 8 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-12910. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12910

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář