Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU

0 comments
Autoři: 

V první polovině letošního roku se za finančního přispění Ministerstva kultury ČR uskutečnil pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU. Seminář, který vedla firma EUREDIS, byl rozdělen na tři části a byl určen pro pracovníky krajských knihoven České republiky. Kromě těch se semináře účastnili zástupci Národní knihovny ČR, pracovníci některých pověřených knihoven, zástupci krajů, Ministerstva informatiky, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury ČR.

První pracovní seminář se uskutečnil v únoru 2004 v Havlíčkově Brodě. Poskytl praktickou přípravu projektové dokumentace – byl vytvořen "strom problémů", "analýza rizik" a "logický rámec". Účastníci semináře se rozhodli při přípravě projektů navázat na projekt Intranet veřejné správy (IVS). V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) je možné financovat hardware (počítače, multifunkční zařízení) a software, nikoli poplatky z konektivity. Podávané Projekty Internetizace knihoven budou navázány na poskytnutí připojení k internetu (IP konektivity) od Ministerstva informatiky v rámci Intranetu veřejné správy.

Druhý pracovní seminář se konal ve dnech 8. a 9. dubna 2004 opět v Havlíčkově Brodě. Tento seminář navázal na předešlý, cílem byla především koordinace přípravy projektové dokumentace a projektových žádostí na úrovni krajských knihoven nebo nižších celků – obcí nebo svazků obcí - a modelová příprava rozpočtu. Bylo provedeno hodnocení výstupů dotazníkového šetření "Analýza současného stavu veřejných knihoven v otázce připojení na internet". Na základě výsledků dotazníku bylo provedeno celkové shrnutí počtu knihoven obcí, které požadují připojení na internet, mj. pro nárokování finančních prostředků na konektivitu pro Ministerstvo informatiky ČR.

Výsledky dotazníkového šetření situace v jednotlivých krajích:


Třetí pracovní seminář se uskutečnil 20.-21. května 2004 v Ústí nad Orlicí. Jeho cílem bylo především vyhodnocení situace v jednotlivých krajích a dále pak pomoc krajským knihovnám při dalším postupu přípravy projektů "Internetizace knihoven". Do programu semináře firma EUREDIS tentokrát zařadila přípravu "studie proveditelnosti" a "analýzu výnosů a nákladů", v pracovních skupinách účastníci diskutovali o způsobech financování projektů.

Z prezentace situace v jednotlivých krajích vyplynulo, že postoj k projektu internetizace knihoven ze strany jednotlivých krajů se pohybuje v rozmezí od jasně zamítavého stanoviska až k optimální situaci, kdy projekt podává přímo kraj. I u krajů, které plánují projekt podat v některé z prvních výzev, existuje několik modelů výsledného řešení – od provázání projektu s projektem budování infranstruktury obcí, přes internetizaci knihoven a současně dalších veřejně přístupných míst, až po čistou internetizaci knihoven. V krajích, kde kraj projekt podporuje, ale není jeho předkladatelem a příprava projektu je tedy na krajské knihovně (či jiném subjektu), se úspěšná příprava projektu odvíjí od finančního zabezpečení konektivity v jednotlivých obcích ze strany Ministerstva informatiky ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BENÁKOVÁ, Eva. Pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11629. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11629

automaticky generované reklamy
registration login password