Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dotační příležitosti pro knihovny v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 - 2020 (IROP)

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Dotační příležitosti pro knihovny v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 - 2020 (IROP)

0 comments

Cílem tohoto příspěvku je stručně shrnout dotační příležitosti pro knihovny v IROP v dotačním období 2014 – 2020. V každé níže uvedené výzvě je možné čerpat finanční prostředky na jiné aktivity, ale všechny jsou pro knihovny relevantní (byť někdy pouze okrajově). Zde záleží především na tom, jaké má daná knihovna potřeby a plány do budoucnosti, a také, jestli splňuje pravidla dané výzvy.

Specifický cíl 3.1 – Kulturní dědictví

Výzva č. 25 – Knihovny

Ve specifickém cíli 3.1 mohou knihovny žádat především ve výzvě č. 25. Výzva je průběžná, tzn. projekty je možné podávat průběžně až do konce výzvy (31. 12. 2017) a dotaci dostane každá žádost, která splní požadavek na minimální počet bodů. Žádat o dotaci mohou jen krajské knihovny a Moravská zemská knihovna (s výjimkou Městské knihovny v Praze) Knihovny si mohou z podporovaných aktivit "namíchat" projekt na míru svým aktuálním potřebám. Podle legislativy EU je max. limit na projekt stanoven na 123 282 000 Kč celkových výdajů projektu, a tento limit nesmí být v daném funkčním celku (knihovně, depozitáři apod.) překročen v rámci dalších investic po celou dobu udržitelnosti projektu. Rovněž nejsou možné novostavby knihoven. Více informací naleznete v pravidlech výzvy - dokumentace k této výzvě je k dispozici na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-25-Knihovny.

Výzva "Revitalizace vybraných památek II." (přesné číslo výzvy zatím není známo)

Další možností (pouze pro některé knihovny) je výzva plánovaná na srpen 2016, tentokrát soutěžní (projekty budou posuzovány mezi sebou navzájem a dotaci dostanou pouze ty nejlepší). Jejím účelem není ochrana knihovního fondu (jako je to u výzvy č. 25), ale revitalizace příslušné památky a její zpřístupnění. Daná budova knihovny (památka) musí splnit pravidla výzvy, tedy že budova musí být Národní kulturní památkou (NKP), nalézat se v oblasti UNESCO, popř. musí být uvedena na tzv. Indikativním seznamu NKP, nebo na seznamu kandidátů UNESCO. V právě ukončené výzvě č. 13 se o dotaci ucházela např. knihovna v Žatci, která se nachází v centru města, které je kandidátem na zařazení do seznamu UNESCO. Dokumentace k srpnové výzvě bude k dispozici až při jejím vyhlášení, nicméně pravidla je možné již nyní načerpat z právě ukončené výzvy č. 13 - v pravidlech poskytnutí dotace se nepředpokládají nějaké významnější změny. Dokumentace k ukončené 13. výzvě je k dispozici na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek.

Specifický cíl 3.2 – Rozvoj veřejné správy

Výzva č. 26 – eGovernment I.

Některé pokrokovější knihovny mohou zkusit čerpat podporu na informační systém v oblasti eCulture, tedy zveřejňování digitálního kulturního dědictví. Toto je možné v rámci průběžné výzvy č. 26 (konec 29. 12. 2017). Žadatelem může být jakákoliv knihovna, která je zřizovaná organizační složkou státu, nebo je zřizovaná či zakládaná obcí nebo krajem. Ovšem je nutné dodržet podmínky výzvy – projekt musí být investiční (způsobilý je nákup HW a SW), a v rámci projektu není možné financovat digitalizaci Dokumentace je k dispozici na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I.

Specifický cíl 2.4 – Vzdělávání

Výzva "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" (přesné číslo výzvy zatím není známo)

Knihovny, které se věnují vzdělávací činnosti (to bude nutné prokázat – např. vzdělávací činností ve statutu knihovny – podrobnosti dokladování budou známy po vyhlášení výzvy), mohou čerpat na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Výzva je plánována k vyhlášení v srpnu 2016, a bude soutěžní, takže pokud chce být knihovna úspěšná, je třeba daný projekt začít připravovat již nyní, a ihned po vyhlášení výzvy připravit žádost podle pravidel a podat jí. Konkurence bude v tomto případě opravdu vysoká. Rovněž je důležité upozornit, že projekty musí být ukotveny v tzv. Místních nebo Krajských akčních plánech vzdělávání (MAP, KAP), takže v tomto směru je třeba co nejdříve začít jednat s příslušnou obcí nebo krajem.

Specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Výzva "Rozvoj infrastruktury komunitních center" (přesné číslo výzvy zatím není známo)

V červnu 2016 je k vyhlášení plánována výzva na podporu komunitních center, kterou opět mohou teoreticky využít i knihovny (pokud splní pravidla výzvy). Přesná definice komunitních center je stále v řešení. Opět se bude jednat o soutěžní výzvu, takže knihovnám, které by měly zájem zažádat o dotace na sociální inkluzi, doporučujeme se do vyhlášení výzvy dobře seznámit obecně s problematikou sociální inkluze a komunitních center z otevřených veřejných zdrojů.

Závěrem

Knihovny mají v tomto programovém období unikátní možnost čerpat značné množství investičních dotací. Tato příležitost se již v budoucnu pravděpodobně nebude nikdy opakovat, takže i přes poměrně přísné podmínky se rozhodně vyplatí pokusit se o získání dotace, a to nejlépe zajímavým, inovativním projektem v souladu s pravidly konkrétní výzvy. Dotazy k jednotlivým výzvám a připravovaným projektům zodpovědí pracovníci Centra pro regionální rozvoj (územní příslušnost dle územní příslušnosti potenciálního žadatele). Kontakty jsou k dispozici na adrese http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/.

Hodnocení: 
Průměr: 4.3 (hlasů: 3)
MATĚJÍČEK, Vladimír. Dotační příležitosti pro knihovny v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 - 2020 (IROP). Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 4 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-17739. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17739

automaticky generované reklamy